Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0059

Richtlijn 97/59/EG van de Commissie van 7 oktober 1997 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de beschermende van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 282, 15.10.1997, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/59/oj

31997L0059

Richtlijn 97/59/EG van de Commissie van 7 oktober 1997 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de beschermende van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 282 van 15/10/1997 blz. 0033 - 0035


RICHTLIJN 97/59/EG VAN DE COMMISSIE van 7 oktober 1997 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de beschermende van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (1), en met name op artikel 17,

Gelet op Richtlijn 90/679/EEG van de Raad van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG (2), gewijzigd bij Richtlijn 93/88/EEG (3) en Richtlijn 95/30/EG van de Commissie (4), en met name op artikel 19,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats,

Overwegende dat de in Richtlijn 90/679/EEG vervatte bepalingen als een belangrijk onderdeel van de totale benadering voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk moeten worden beschouwd;

Overwegende dat Richtlijn 93/88/EEG tot vaststelling van een eerste lijst van biologische agentia op basis van de definities van artikel 2, onder d), punten 2, 3 en 4, van Richtlijn 90/679/EEG tot doel heeft de bepalingen op dit gebied te harmoniseren met gelijktijdige inachtneming van de geboekte vooruitgang;

Overwegende dat de lijst en de classificatie van de biologische agentia regelmatig op basis van nieuwe wetenschappelijke gegevens moeten worden gecontroleerd en herzien;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het uit hoofde van artikel 17 van Richtlijn 89/391/EEG opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III van Richtlijn 90/679/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 maart 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 oktober 1997.

Voor de Commissie

Pádraig FLYNN

Lid van de Commissie

(1) PB L 183 van 29. 6. 1989, blz. 1.

(2) PB L 374 van 31. 12. 1990, blz. 1.

(3) PB L 268 van 29. 10. 1993, blz. 71.

(4) PB L 155 van 6. 7. 1995, blz. 41.

BIJLAGE

Bijlage III van Richtlijn 90/679/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende agentia worden toegevoegd en als volgt ingedeeld:

- onder de rubriek "Bacteriën":

- Bartonella (Rochalimea) spp., ingedeeld in groep 2,

- Escherichia coli, verocytotoxicogene stammen (b.v. O157:H7 of O103), ingedeeld in groep 3 (**) met de aanduiding "T",

- Mycoplasma hominis, ingedeeld in groep 2,

- Mycoplasma caviae, ingedeeld in groep 2,

- Shigella dysenteriae, verschillend van type 1, ingedeeld in groep 2;

- onder de rubriek "Virussen":

- onder "Arenaviridae":

- Guanarito, ingedeeld in groep 4,

- Sabia, ingedeeld in groep 4,

- Flexal, ingedeeld in groep 3,

- andere LCM-Lassa-complex-virussen, ingedeeld in groep 2;

- onder "Bunyaviridae":

- Germiston, ingedeeld in groep 2,

- Sin Nombre (vroeger Muerto Canyon), ingedeeld in groep 3,

- Belgrade (ook bekend als Dobrava), ingedeeld in groep 3,

- Bhanja, ingedeeld in groep 2;

- onder "Flaviviridae":

- Hepatitis G, ingedeeld in groep 3 (**) met de aanduiding "D";

- onder "Herpesviridae":

- Humaan herpesvirus 7, ingedeeld in groep 2,

- Humaan herpesvirus 8, ingedeeld in groep 2 met de aanduiding "D";

- onder "niet-geclassificeerde virussen":

- Equine morbillivirus, ingedeeld in groep 4;

- onder de rubriek "Fungi":

- Candida tropicalis, ingedeeld in groep 2,

- Cladophialophora bantiana (vroeger: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum of trichoides), ingedeeld in groep 3,

- Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii), ingedeeld in groep 2,

- Scedosporium prolificans (inflatum), ingedeeld in groep 2.

2. In de rubriek "Bacteriën" worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- de nomenclatuur van het agens "Pseudomonas mallei" wordt veranderd in "Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)";

- de nomenclatuur van het agens "Pseudomonas pseudomallei" wordt veranderd in "Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)";

- de nomenclatuur van het agens "Rochalimaea quintana" wordt veranderd in "Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)".

3. In de rubriek "Virus" worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- de groep "Arenaviradae" wordt als volgt aangepast:

- LCM-Lassa-Virus-Complex (Oude Wereld-arenavirussen):

- Lassa-virus, ingedeeld in groep 4,

- Lymfocytair choriomeningitis-virus (neurotrope stammen), ingedeeld in groep 3,

- Lymfocytair choriomeningitis-virus (andere stammen), ingedeeld in groep 2,

- Mopeia-virus, ingedeeld in groep 2,

- Andere LCM-Lassa-complex-virussen, ingedeeld in groep 2;

- Tacaribe-Virus-Complex (Nieuwe Wereld-arenavirussen):

- Guanarito-virus, ingedeeld in groep 4,

- Junin-virus, ingedeeld in groep 4,

- Sabia-virus, ingedeeld in groep 4,

- Machupo-virus, ingedeeld in groep 4,

- Flexal-virus, ingedeeld in groep 3;

- de termen "Mopeia-virus en andere Tacaribe-virussen" worden vervangen door "andere Tacaribe-complex-virussen", ingedeeld in groep 2.

- de groep "niet-geclassificeerde virussen" wordt als volgt gewijzigd:

- de termen "nog niet geïdentificeerd via het bloed overdraagbaar hepatitisvirus" worden vervangen door: "nog niet geïdentificeerde hepatitisvirussen";

- het agens "Hepatitis E-virus" wordt overgebracht van de groep "niet-geclassificeerde virussen" naar de groep "Calciviridae".

4. De tekst van voetnoot "(i)" onderaan de lijst van virussen wordt als volgt gewijzigd:

"Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor infecties bij de mens door de agens die verantwoordelijk is voor boviene spongiforme encefalopathie. Niettemin wordt beheersingsniveau 3 (**) aanbevolen als veiligheidsmaatregel voor laboratoriumwerkzaamheden.".

Top