EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0037

Richtlijn 97/37/EG van de Commissie van 19 juni 1997 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van de bijlagen I en II van Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 169, 27.6.1997, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 74 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 74 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2009; stilzwijgende opheffing door 32008L0121

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/37/oj

31997L0037

Richtlijn 97/37/EG van de Commissie van 19 juni 1997 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van de bijlagen I en II van Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 169 van 27/06/1997 blz. 0074 - 0075


RICHTLIJN 97/37/EG VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1997 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van de bijlagen I en II van Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen (1), inzonderheid op artikel 16, lid 1,

Overwegende dat textielproducten in de Gemeenschap alleen in de handel mogen worden gebracht als zij aan de bepalingen van die richtlijn voldoen;

Overwegende dat genoemde richtlijn bepaalt dat textielproducten van een etikettering of merk voorzien moeten zijn waarop de benamingen van de samenstellende vezelsoorten aangegeven zijn, teneinde de belangen van de consument door verstrekking van juiste informatie te beschermen;

Overwegende dat in de samenstelling van voor de interne markt van de Gemeenschap bestemde textielproducten uitsluitend de in bijlage I van genoemde richtlijn opgenomen textielvezels mogen worden gebruikt; dat de bijlagen met de lijst van vezels aan de technische vooruitgang moeten worden aangepast om daarin de sinds de laatste wijziging van die richtlijn verschenen nieuwe vezels op te nemen;

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor de sector richtlijnen met betrekking tot de benamingen en de etikettering van textielproducten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I van Richtlijn 96/74/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Nummer 2 wordt als volgt gewijzigd:

- In de kolom "benaming" wordt na "guanaco" het woord "cashgora" opgenomen.

- In de kolom "Omschrijving van de vezels" worden na "guanaco" de woorden "cashgorageit (kruising van de kasjmiergeit en de angorageit)" toegevoegd.

2. Nummer 30 wordt als volgt gewijzigd:

- De tekst in de kolom "Benaming" wordt "polyamide of nylon".

- De "Omschrijving van de vezels" wordt vervangen door:

"Vezel van synthetische lineaire macromoleculen met in de keten herhaalde amidebindingen waarvan minimaal 85 % gebonden is aan alifatische of cycloalifatische eenheden.".

3. De nummers 31 tot en met 41 worden omgenummerd tot 34 tot en met 44.

4. Er wordt een nieuw nummer 31 toegevoegd:

- De tekst in de kolom "Benaming" wordt "aramide".

- De tekst in de kolom "Omschrijving van de vezels" wordt:

"Vezel van synthetische lineaire macromoleculen, bestaande uit aromatische groepen die onderling verbonden zijn door amide- en imidebindingen waarvan minimaal 85 % rechtstreeks aan twee aromaatkernen gebonden is en waarvan het aantal imidebindingen, zo al aanwezig, niet groter mag zijn dan het aantal amidebindingen.".

5. Er wordt een nieuw nummer 32 toegevoegd:

- De tekst in de kolom "Benaming" wordt "polyimide".

- De tekst in de kolom "Omschrijving van de vezels" wordt:

"Vezel van synthetische lineaire macromoleculen met herhaalde imide-eenheden in de keten.".

6. Er wordt een nieuw nummer 33 toegevoegd:

- De tekst in de kolom "Benaming" wordt "lyocell".

- De tekst in de kolom "Omschrijving van de vezels" wordt:

"Vezel van geregenereerde cellulose, verkregen door een oplossings- en spinprocédé in een organisch oplosmiddel, zonder vorming van derivaten.".

- Achter de tekst in de kolom "Benaming" wordt een voetnootverwijzing toegevoegd. De voetnoot luidt:

"Onder "organisch oplosmiddel" wordt in wezen verstaan een mengsel van organische chemische stoffen en water.".

7. Nummer 22 wordt als volgt gewijzigd: de omschrijving wordt vervangen door:

"Vezel van geregenereerde cellulose, verkregen door middel van een gewijzigd viscoseprocédé, met een hoge breeksterkte en een hoge modulus in natte toestand. De breeksterkte (Bc) in geconditioneerde toestand en de kracht (BM) die nodig is om een rek van 5 % in natte toestand te veroorzaken zijn:

Bc (centinewton) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (centinewton) ≥ 0,5 √T

waarin T de gemiddelde lineaire dichtheid in decitex is.".

Artikel 2

Bijlage II van Richtlijn 96/74/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. De nummers 31 tot en met 41 worden omgenummerd tot 34 tot en met 44.

2. Er wordt een nieuw nummer 31 toegevoegd:

De tekst in de kolommen "Vezels", respectievelijk "Percentages" wordt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Er wordt een nieuw nummer 32 toegevoegd:

De tekst in de kolommen "Vezels", respectievelijk "Percentages" wordt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. Er wordt een nieuw nummer 33 toegevoegd:

De tekst in de kolommen "Vezels", respectievelijk "Percentages" wordt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 3

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juni 1998 aan de bijlage bij Richtlijn 96/74/EG te voldoen.

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 juni 1997.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 32 van 3. 2. 1997, blz. 38.

Top