EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0017

Richtlijn 97/17/EG van de Commissie van 16 april 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad betreffende de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke afwasmachines (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 118, 7.5.1997, p. 1–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 9 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 9 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2011; opgeheven door 32010R1059 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/17/oj

31997L0017

Richtlijn 97/17/EG van de Commissie van 16 april 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad betreffende de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke afwasmachines (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 118 van 07/05/1997 blz. 0001 - 0025


RICHTLIJN 97/17/EG VAN DE COMMISSIE van 16 april 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad betreffende de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke afwasmachines (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten (1), inzonderheid op de artikelen 9 en 12,

Overwegende dat het elektriciteitsverbruik van afwasmachines een belangrijk deel van de totale energiebehoefte van de Gemeenschap uitmaakt; dat er aanzienlijke mogelijkheden zijn om het energieverbruik van deze apparaten te verlagen;

Overwegende dat een beter afwas- of droogresultaat vaak een hoger water- en energieverbruik vergt; dat informatie over het afwas- of droogresultaat van een apparaat nuttig is om de informatie over het energie- en waterverbruik te beoordelen; dat de consument hierdoor kan worden geholpen een keuze van een apparaat te maken, die uit het oogpunt van rationeel energiegebruik verantwoord is;

Overwegende dat de Gemeenschap haar belangstelling voor een internationaal normalisatiesysteem bevestigt, dat normen kan uitwerken die door alle internationale handelspartners daadwerkelijk worden toegepast en aan de eisen van het Gemeenschapsbeleid kan voldoen en de Europese normalisatieorganisaties verzoekt hun samenwerking met internationale normalisatieorganisaties voort te zetten;

Overwegende dat de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) erkend zijn als bevoegde instellingen voor de vaststelling van geharmoniseerde normen overeenkomstig de op 13 november 1984 ondertekende algemene richtsnoeren voor de samenwerking tussen de Commissie en deze beide instellingen; dat in deze richtlijn onder een geharmoniseerde norm wordt verstaan een technische specificatie (Europese norm of harmonisatiedocument) die door Cenelec in opdracht van de Commissie is aangenomen, overeenkomstig Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/139/EG van de Commissie (3), en op grondslag van deze algemene richtsnoeren;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 92/75/EEG opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op huishoudelijke afwasmachines welke op het elektrische net worden aangesloten. Deze richtlijn is niet van toepassing op apparaten die ook op andere energiebronnen kunnen werken.

2. De ingevolge deze richtlijn te verstrekken gegevens worden gemeten overeenkomstig de geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn bekendgemaakt en waarvoor de lidstaten de referentienummers van de nationale normen waarin deze geharmoniseerde normen zijn omgezet, hebben bekendgemaakt. De bepalingen in deze richtlijn die het verstrekken van informatie over het geluidsniveau voorschrijven, zijn slechts van toepassing ingeval deze informatie krachtens artikel 3 van Richtlijn 86/594/EEG van de Raad (4) vereist is. In voorkomend geval wordt deze informatie gemeten overeenkomstig genoemde richtlijn.

3. De in lid 2 genoemde geharmoniseerde normen worden in opdracht van de Commissie overeenkomstig Richtlijn 83/189/EEG opgesteld.

4. De in deze richtlijn gebezigde termen hebben dezelfde betekenis als in Richtlijn 92/75/EEG, tenzij de context anders vereist.

Artikel 2

1. De in artikel 2, lid 3, van Richtlijn 92/75/EEG bedoelde technische documentatie omvat:

- naam en adres van de leverancier,

- een algemene beschrijving van het model, welke herkenning daarvan mogelijk maakt,

- informatie, met inbegrip van relevante tekeningen, over de belangrijkste ontwerpeigenschappen van het model en met name onderdelen welke het energieverbruik aanmerkelijk beïnvloeden,

- verslagen van relevante metingen die zijn uitgevoerd volgens testprocedures, die deel uitmaken van de in artikel 1, lid 2, bedoelde geharmoniseerde normen,

- de eventuele gebruiksaanwijzing.

2. Het in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 92/75/EEG bedoelde etiket voldoet aan de bepalingen van bijlage I. Het etiket wordt duidelijk zichtbaar op de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het apparaat aangebracht op een zodanige wijze dat het niet aan het oog wordt onttrokken.

3. De inhoud en opmaak van de in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 92/75/EEG bedoelde kaart met productinformatie voldoen aan de bepalingen van bijlage II.

4. In gevallen als bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 92/75/EEG, voor zover het gaat om apparaten die met behulp van een gedrukte mededeling, bijvoorbeeld een postordercatalogus, te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden, bevat deze gedrukte mededeling alle in bijlage III genoemde informatie.

5. De energie-efficiëntieklasse en de afwas- en droogefficiëntieklasse van een apparaat worden bepaald overeenkomstig bijlage IV.

Artikel 3

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om te verzekeren dat alle op hun grondgebied gevestigde leveranciers en handelaren aan hun verplichtingen krachtens deze richtlijn voldoen.

Artikel 4

1. De lidstaten dienen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aan te nemen en bekend te maken om uiterlijk op 15 juni 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis. Zij passen deze bepalingen toe vanaf 1 juli 1998.

Evenwel staan de lidstaten tot 31 december 1998 toe:

- het op de markt brengen, de verhandeling en/of het tentoonstellen van producten, en

- het verspreiden van de in artikel 2, lid 4, bedoelde gedrukte mededelingen,

die niet aan deze richtlijn voldoen.

Wanneer de lidstaten de in lid 1 bedoelde bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle maatregelen die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied treffen.

Artikel 5

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 april 1997.

Voor de Commissie

Christos PAPOUTSIS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 297 van 13. 10. 1992, blz. 16.

(2) PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8.

(3) PB nr. L 32 van 10. 2. 1996, blz. 31.

(4) PB nr. L 344 van 6. 12. 1986, blz. 24.

BIJLAGE I

HET ETIKET

Opmaak

1. Als etiket dient uit de volgende illustraties de versie in de passende taal te worden gekozen:

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

2. Ten aanzien van de te vermelden informatie gelden de volgende opmerkingen.

Opmerkingen

I. Naam of handelsmerk van de leverancier.

II. Typeaanduiding van de leverancier.

III. De energie-efficiëntieklasse van een apparaat wordt bepaald overeenkomstig bijlage IV. Deze klasse wordt vermeld op hetzelfde niveau als de van toepassing zijnde pijl.

IV. Onverminderd eventuele vereisten krachtens het communautaire systeem van milieukeuren mag, indien aan de apparaten krachtens Verordening (EEG) nr. 880/92 van de Raad (1) een "communautaire milieukeur" is toegekend, hier het logo van de milieukeur worden afgebeeld.

V. Energieverbruik in kWh per cyclus, met gebruikmaking van de standaardcyclus overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 1, lid 2, bedoelde geharmoniseerde normen.

VI. Afwasefficiëntieklasse bepaald overeenkomstig bijlage IV.

VII. Droogefficiëntieklasse, bepaald overeenkomstig bijlage IV.

VIII. Capaciteit van het apparaat in aantal standaardcouverts, overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, bedoelde geharmoniseerde normen.

IX. Waterverbruik in l per cyclus met gebruikmaking van de standaardcyclus overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 1, lid 2, bedoelde geharmoniseerde normen.

X. In voorkomend geval, geluidsniveau tijdens de standaardcyclus, gemeten overeenkomstig Richtlijn 86/594/EEG van de Raad (2).

Nota

In bijlage V zijn de met bovenstaande termen corresponderende termen in andere talen vermeld.

Druk

3. Het volgende definieert een aantal aspecten van het etiket.

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Gebruikte kleuren

CMYK: cyaan, magenta, geel, zwart. Bijvoorbeeld: 07X0: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

Pijlen:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0.

Kader: X070.

Alle tekst wordt in het zwart afgedrukt. De achtergrond is wit.

(1) PB nr. L 99 van 11. 4. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 344 van 6. 12. 1986, blz. 24. De desbetreffende normen zijn EN 60704-2-3 (geluidsmeting) en EN 60704-3 (verificatie).

BIJLAGE II

DE KAART

De kaart bevat de volgende informatie. De informatie kan worden verstrekt in de vorm van een tabel voor een aantal apparaten die door dezelfde leverancier worden geleverd, in welk geval de informatie in de opgegeven volgorde wordt vermeld, of worden verstrekt in samenhang met de beschrijving van het apparaat:

1. Handelsmerk van de leverancier.

2. Typeaanduiding van de leverancier.

3. De energie-efficiëntieklasse van het model als omschreven in bijlage IV, uitgedrukt als "energie-efficiëntieklasse . . . op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)". Als deze informatie in een tabel wordt verstrekt, mag deze op een andere wijze worden aangegeven, op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) loopt.

4. Als de informatie in een tabel wordt verstrekt en als aan sommige apparaten uit de tabel krachtens Verordening (EEG) nr. 880/92 een "communautaire milieukeur" is toegekend, kan dit hier worden vermeld. In dit geval luidt het rubriekopschrift "Communautaire milieukeur" en bestaat de vermelding uit een afbeelding van het logo van de milieukeur. Deze bepaling geldt onverminderd eventuele vereisten krachtens het communautaire systeem voor de toekenning van communautaire milieukeuren.

5. Door de fabrikant gebruikte naam, code of aanduiding voor de "standaard" cyclus waarop de informatie op het etiket en de kaart betrekking heeft.

6. Het energieverbruik in kWh per cyclus met gebruikmaking van de standaardcyclus, bepaald overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 1, lid 2, bedoelde geharmoniseerde normen en aangeduid als "Energieverbruik XYZ kWh per standaardtestcyclus, met toevoer van koud water. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt".

7. De afwasefficiëntieklasse overeenkomstig bijlage IV, aangeduid als "afwasresultaat: . . . op een schaal van A (goed) tot G (matig)". Deze informatie mag op andere wijze worden aangegeven op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (goed) tot G (matig) loopt.

8. De droogefficiëntieklasse overeenkomstig bijlage IV, aangeduid als "droogresultaat: . . . op een schaal van A (goed) tot G (matig)". Deze informatie mag op andere wijze worden aangegeven op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (goed) tot G (matig) loopt.

9. Capaciteit van het apparaat in aantal standaardcouverts, overeenkomstig bijlage I, opmerking VIII.

10. Waterverbruik per cyclus, met gebruikmaking van de standaardcyclus, als gedefinieerd in bijlage 1, opmerking IX.

11. Programmaduur voor de standaardcyclus overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 1, lid 2, bedoelde geharmoniseerde normen.

12. De leverancier mag de informatie van de punten 5 tot en met 11 ook voor andere cycli vermelden.

13. Het geraamde jaarlijkse energie- en waterverbruik, gelijk aan het verbruik van 220 standaardcycli zoals bepaald overeenkomstig punt 6 (energie) en 10 (water). Dit verbruik wordt aangeduid als "geschat jaarlijks verbruik (220 cycli)".

14. Wanneer van toepassing, het geluidsniveau tijdens de standaardcyclus, gemeten overeenkomstig Richtlijn 86/594/EEG.

De op het etiket vermelde gegevens kunnen worden vermeld door het etiket in kleur of in zwart-wit af te beelden.

Opmerking

In bijlage V zijn de met bovenstaande termen corresponderende termen in andere talen vermeld.

BIJLAGE III

POSTORDERVERKOOP EN ANDERE VORMEN VAN VERKOOP OP AFSTAND

Postordercatalogi en andere gedrukte mededelingen, bedoeld in artikel 2, lid 5, dienen de volgende informatie te bevatten die in de onderstaande volgorde moet worden vermeld:

1. Energie-efficiëntieklasse (bijlage II, punt 3).

2. Naam van de "standaardcyclus" (bijlage II, punt 5).

3. Energieverbruik (bijlage II, punt 6).

4. Afwasefficiëntieklasse (bijlage II, punt 7).

5. Droogefficiëntieklasse (bijlage II, punt 8).

6. Capaciteit (bijlage I, opmerking VIII).

7. Waterverbruik (bijlage I, opmerking IX).

8. Geschat jaarlijks verbruik (200 cycli) (bijlage II, punt 13).

9. Geluidsniveau (bijlage I, opmerking X).

Indien andere op de kaart vermelde informatie wordt verstrekt, wordt deze in de in bijlage II vastgestelde vorm weergegeven en in de voor de kaart vastgestelde volgorde in bovenstaande lijst opgenomen.

Opmerking

In bijlage V zijn de met bovenstaande termen corresponderende termen in andere talen vermeld.

BIJLAGE IV

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

1. De energie-efficiëntieklasse van een apparaat wordt als volgt bepaald:

Een referentieverbruik CR wordt als volgt berekend:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

waarin S de capaciteit van het apparaat is in aantal standaardcouverts (bijlage I, opmerking VIII)

Vervolgens wordt een energie-efficiëntie-index EI bepaald: EI = >NUM>C

>DEN>CR

waarin C het energieverbruik van het apparaat is (bijlage I, opmerking V)

De energie-efficiëntieklasse van het apparaat wordt dan bepaald aan de hand van tabel 1:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. De afwasefficiëntieklasse van een apparaat wordt bepaald aan de hand van tabel 2:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. De droogefficiëntieklasse van een apparaat wordt bepaald aan de hand van tabel 3:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE V

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top