EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0138

97/138/EG: Beschikking van de Commissie van 3 februari 1997 tot vaststelling van de vorm van de tabellen voor het database-systeem overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 52, 22.2.1997, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2005; opgeheven door 32005D0270

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/138/oj

31997D0138

97/138/EG: Beschikking van de Commissie van 3 februari 1997 tot vaststelling van de vorm van de tabellen voor het database-systeem overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 052 van 22/02/1997 blz. 0022 - 0030


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 3 februari 1997 tot vaststelling van de vorm van de tabellen voor het database-systeem overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (Voor de EER relevante tekst) (97/138/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (1), inzonderheid op artikel 12, lid 3,

Overwegende dat de vorm van de tabellen en het kader voor de gegevensvergaring op geregelde tijden opnieuw moeten worden bezien in het licht van de praktijkervaring en, zo nodig, moeten worden herzien;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenkomst zijn met het advies van het krachtens artikel 21 van Richtlijn 94/62/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deze beschikking, die voor alle in de Gemeenschap in de handel gebrachte verpakkingen en al het verpakkingsafval, als bepaald in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG, geldt, heeft ten doel de vorm van de tabellen voor de database-systemen inzake verpakking en verpakkingsafval vast te stellen die nodig zijn om de lidstaten en de Commissie te helpen bij het toezicht op de manier waarop de doelstellingen van Richtlijn 94/62/EG in de praktijk worden gebracht.

Deze tabellen zijn bedoeld om de aard en de aanbiedingsvorm van de vergaarde gegevens te harmoniseren en de gegevens van de lidstaten vergelijkbaar te maken.

Artikel 2

In deze beschikking:

- gelden, voor zover relevant, de definities van artikel 3 van Richtlijn 94/62/EG;

- wordt onder "composiet" verstaan, een verpakking bestaande uit verschillende materialen die niet met de hand kunnen worden gescheiden en waarbij geen enkele component meer dan een bepaald gewichtsprocent vertegenwoordigt, die wordt vastgesteld volgens de in artikel 21 van Richtlijn 94/62/EG neergelegde procedure. Potentiële uitzonderingen voor sommige materialen kunnen worden vastgesteld volgens dezelfde procedure.

Artikel 3

De tabellen in de bijlagen worden jaarlijks ingevuld - de eerste keer met de gegevens over 1997 - en hebben telkens betrekking op een volledig kalenderjaar; zij worden de Commissie toegestuurd binnen een termijn van 18 maanden na het einde van het betrokken jaar. Zij worden de Commissie ook toegezonden samen met de nationale rapporten die conform artikel 17 van Richtlijn 94/62/EG worden opgesteld.

Artikel 4

De lidstaten verstrekken de Commissie de gepaste kwalitatieve gegevens over de concentraties van zware metalen in verpakking in de zin van artikel 11 van Richtlijn 94/62/EG en de aanwezigheid van schadelijke en andere gevaarlijke stoffen en materialen in de zin van bijlage II, punt 1, derde streepje, van Richtlijn 94/62/EG.

De lidstaten verstrekken de Commissie ook kwantitatieve gegevens over het verpakkingsafval dat als gevaarlijk wordt beschouwd ten gevolge van verontreiniging door de producten die daarin verpakt zijn geweest, in de zin van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad (2) en Beschikking 94/904/EG van de Raad (3), in het bijzonder indien het niet geschikt is voor terugwinning.

Uiterlijk aan het eind van de eerste vijfjarige periode bedoeld in artikel 6, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG moet de Commissie een rapport worden voorgelegd. Ook voor iedere volgende vijfjarige periode dient zulks te geschieden.

Artikel 5

De lidstaten maken de ingevulde tabellen aan de Commissie bekend in de bij deze beschikking vastgestelde vorm, samen met een duidelijke beschrijving van hoe de gegevens vergaard zijn en de belangrijkste kenmerken van de databases waaruit deze gegevens zijn opgevraagd.

In het bijzonder dient de beschrijving de ramingen te omvatten die zijn gebruikt bij de berekening van de hoeveelheden en percentages teruggewonnen en gerecycleerd verpakkingsafval en het percentage hergebruik.

Artikel 6

De gegevens die in de tabellen 3, 4.1 en 4.2 van bijlage III moeten worden ingevuld met betrekking tot het gewicht van de gerecycleerde of teruggewonnen hoeveelheid verpakkingsafval, hebben betrekking op de hoeveelheden verpakkingsafval die daadwerkelijk als input van een recycling- of terugwinningsproces zijn gebruikt.

Voor de berekening van deze inputs mag alleen afval in aanmerking worden genomen dat afkomstig is van in de handel gebrachte verpakkingen, alle soorten productieresiduen die bij de productie van verpakking of verpakkingsmateriaal of in de loop van enig ander productieproces ontstaan, uitgesloten.

Artikel 7

De gegevens in de tabellen zijn bestemd voor de controle op de verwezenlijking van de doelstellingen van Richtlijn 94/62/EG en dienen ook ter informatie en als basis voor de toekomstige besluitvorming.

De gegevens in bijlage II (tabel 2) worden op vrijwillige basis verstrekt.

De opsplitsing van de gegevens in bijlage III (tabellen 3, 4.1, 4.2) in organische recycling en andere vormen van recycling, terugwinning van energie en andere vormen van terugwinning, verbranding en storten dient louter ter informatie en geschiedt op vrijwillige basis.

Het verstrekken van de gegevens vereist in de kolommen "totaal", "totale recycling", en "totale terugwinning" is verplicht. Het verstrekken van de gegevens vereist in de kolom "gesorteerd voor recycling" is vrijwillig.

De verpakkingsmaterialen waarvoor het verstrekken van gegevens verplicht is, zijn glas, kunststoffen, papier en karton en metalen.

Artikel 8

Overeenkomstig de procedure van artikel 21 van Richtlijn 94/62/EG zal de Commissie het kader voor de verstrekking van gegevens door lidstaten opnieuw bezien teneinde deze gegevens vergelijkbaar en coherent te maken. In dit kader dienen de toe te passen definities, inclusief composieten, en de nauwkeurigheidsmarges die met betrekking tot de gegevens dienen te worden nagestreefd in overweging te worden genomen.

De lidstaten zien erop toe dat de gegevens die worden verstrekt in overeenstemming zijn met dit kader.

Artikel 9

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 februari 1997.

Voor de Commissie

Ritt BJERREGAARD

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 365 van 31. 12. 1994, blz. 10.

(2) PB nr. L 377 van 31. 12. 1991, blz. 20.

(3) PB nr. L 356 van 31. 12. 1994, blz. 14.

BIJLAGE I

Tabel 1

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

Hoeveelheid verpakking die in de lidstaat in de handel is gebracht

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE II

Tabel 2

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

Voor hergebruik geschikte verpakking

>EIND VAN DE GRAFIEK>

Tabel 2 is facultatief en is uitsluitend bedoeld voor de product- en/of verpakkingscategorieën die door de nationale instanties van belang worden geacht met het oog op de toepassing van artikel 5 van Richtlijn 94/62/EG.

In de tabel worden daarom de verpakkingstypes en producten opgesomd die worden geacht voor initiatieven inzake hergebruik in aanmerking te komen; bij het invullen hoeven evenwel alleen de elementen te worden genoemd die in het kader van de nationale systemen met het oog op hergebruik relevant zijn. In voorkomend geval mogen de kopjes worden aangepast aan de concrete realiteit van deze systemen.

Indien terzake gegevens beschikbaar zijn, mag binnen de algemene categorieën dranken/levensmiddelen/non-food een nader onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld mineraalwater, frisdranken, melk, alcoholische dranken, vlees, vis, waspoeder enz.

Welke gegevens worden medegedeeld en hoe nauwkeurig deze zijn, hangt af van de beschikbare informatie en de kosten samenhangend met het vergaren daarvan; een en ander wordt mede bepaald door de situatie in iedere lidstaat.

Noten:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De zwarte vakken hebben betrekking op informatie die niet in alle gevallen relevant is. De hoeveelheden dranken/vloeistoffen worden uitgedrukt in liter en alle andere hoeveelheden in kilogram.

BIJLAGE III

Tabel 3

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

Hoeveelheid in de lidstaat geproduceerd verpakkingsafval, die in de lidstaat zelf een bestemming krijgt

>EIND VAN DE GRAFIEK>

Tabel 4.1

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

Gecontroleerde hoeveelheid in de lidstaat geproduceerd verpakkingsafval, die buiten de lidstaat wordt teruggewonnen

>EIND VAN DE GRAFIEK>

Tabel 4.2

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

Gecontroleerde hoeveelheid buiten de lidstaat geproduceerd verpakkingsafval, die in de lidstaat wordt teruggewonnen

>EIND VAN DE GRAFIEK>

Noot bij de tabellen 3, 4.1 en 4.2

1. De gegevens in tabel 3 mogen, op vrijwillige basis, worden opgesplitst in huishoudelijk en niet-huishoudelijk.

2. De kolom "Totaal" moet verplicht worden ingevuld. De gegevens in de kolom "Gesorteerd voor recycling" worden op vrijwillige basis verstrekt.

3. De kolommen "organische recycling" en "andere vormen van recycling" zijn facultatief. De kolom "totale recycling" moet verplicht worden ingevuld.

4. De kolommen "terugwinning van energie" en "andere vormen van terugwinning" zijn facultatief. De kolom "totale terugwinning" moet verplicht worden ingevuld.

5. De gegevens in de kolommen "verbranding" en "storten" worden op vrijwillige basis verstrekt.

6. De gegevens betreffende de opsplitsing over de verschillende kunststofcategorieën, de opsplitsing van metalen in staal en aluminium en de gegevens met betrekking tot composieten en hout worden op vrijwillige basis verstrekt.

7. Gegevens met betrekking tot composieten mogen ofwel worden opgenomen naar gelang van de aard van de belangrijkste component in totaal gewicht ofwel afzonderlijk worden aangegeven.

8. De zwarte vakken zijn niet in alle gevallen van toepassing. De donkere vakken zijn facultatief.

Top