Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2062

Verordening (EG) nr. 2062/96 van de Raad van 1 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1521/76 betreffende de invoer van olijfolie van oorsprong uit Marokko

OJ L 277, 30.10.1996, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2062/oj

31996R2062

Verordening (EG) nr. 2062/96 van de Raad van 1 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1521/76 betreffende de invoer van olijfolie van oorsprong uit Marokko

Publicatieblad Nr. L 277 van 30/10/1996 blz. 0003 - 0003


VERORDENING (EG) Nr. 2062/96 VAN DE RAAD van 1 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1521/76 betreffende de invoer van olijfolie van oorsprong uit Marokko

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (1), inzonderheid op artikel 13, lid 1,

Overwegende dat in artikel 17 en in bijlage B van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (2) is bepaald dat bij invoer in de Gemeenschap van olijfolie van de GN-codes 1509 10 10, 1509 10 90 en 1510 00 10, op voorwaarde dat dit land een bijzondere uitvoerheffing toepast, een forfaitaire verlaging van 0,7245 ecu per 100 kg wordt toegepast op de heffing op deze olie, alsmede een vermindering van die heffing met een bedrag dat gelijk is aan de bijzondere heffing; dat deze vermindering is vastgesteld op maximaal 12,09 ecu per 100 kg voor wat betreft de in het artikel bedoelde aftrek, en maximaal 12,09 ecu per 100 kg voor wat betreft het in bovengenoemde bijlage B bedoelde aanvullende bedrag;

Overwegende dat bovengenoemde overeenkomst ten uitvoer is gelegd bij Verordening (EEG) nr. 1521/76 (3);

Overwegende dat de overeenkomstsluitende partijen bij een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling zijn overeengekomen het aanvullend bedrag vast te stellen op 12,09 ecu per 100 kg;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1521/76 derhalve dient te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 1521/76 wordt vervangen door:

"b) een bedrag gelijk aan de door Marokko op deze olie toegepaste bijzondere uitvoerheffing, met een maximum van 12,09 ecu per 100 kg, voor de periode van 1 januari 1994 tot en met 31 januari 1995, en van 14,60 ecu per 100 kg voor de periode die ingaat op 1 februari 1995, welke bedragen worden verhoogd met respectievelijk 12,09 ecu per 100 kg voor de eerste periode en 14,60 ecu per 100 kg voor de tweede periode.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 1 oktober 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

D. SPRING

(1) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (PB nr. L 22 van 31. 1. 1995, blz. 1).

(2) PB nr. L 264 van 27. 9. 1978, blz. 2.

(3) PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 43. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1901/92 (PB nr. L 192 van 11. 7. 1992, blz. 2).

Top