Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1314

Verordening (EG) nr. 1314/96 van de Commissie van 8 juli 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 411/96 tot vaststelling van toepassingsbepalingen inzake een tariefcontingent voor uit de Republiek Polen ingevoerd aardappelzetmeel

OJ L 170, 9.7.1996, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1314/oj

31996R1314

Verordening (EG) nr. 1314/96 van de Commissie van 8 juli 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 411/96 tot vaststelling van toepassingsbepalingen inzake een tariefcontingent voor uit de Republiek Polen ingevoerd aardappelzetmeel

Publicatieblad Nr. L 170 van 09/07/1996 blz. 0018 - 0019


VERORDENING (EG) Nr. 1314/96 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 441/96 tot vaststelling van toepassingsbepalingen inzake een tariefcontingent voor uit de Republiek Polen ingevoerd aardappelzetmeel

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende vaststelling, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en van een autonome overgangsregeling tot aanpassing van bepaalde in de Europa-Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1194/96 (2), en met name op artikel 8,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1194/96 de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 3066/95 tot en met 31 december 1996 is verlengd; dat het dienstig is Verordening (EG) nr. 441/96 van de Commissie van 11 maart 1996 tot vaststelling van toepassingsbepalingen inzake een tariefcontingent voor uit de Republiek Polen ingevoerd aardappelzetmeel en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1995/92 (3) dienovereenkomstig aan te passen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 441/96 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

Voor de invoer in de Gemeenschap van 3 750 ton produkten van GN-code 1108 13 00, van oorsprong uit Polen, in de periode van 1 juli 1996 tot en met 31 december 1996, in het kader van de regeling als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 3066/95, moeten de bepalingen van deze verordening in acht worden genomen. Voor deze invoer bedraagt het invoerrecht 20 % van het recht dat geldt voor de meestbegunstigde natie.".

2. Artikel 3, punt c), wordt vervangen door:

"c) in vak 24, één van de volgende vermeldingen:

- Derecho de aduana en el Arancel Aduanero Común reducido en un 80 % en aplicación del Reglamento (CE) n° 3066/95

- Told nedsat med 80 % FTT, jf. forordning (EF) nr. 3066/95

- Zollermäßigung um 80 % gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3066/95

- Êáèïñéæüìåíç, óôï êïéíü äáóìïëüãéï åéóöïñÜ ìåéùìÝíç êáôÜ 80 % êáô' åöáñìïãÞ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 3066/95

- Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced by 80 % pursuant to Regulation (EC) No 3066/95

- Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit de 80 % en application du règlement (CE) n° 3066/95

- Riduzione del dazio dell'80 % a norma del regolamento (CE) n. 3066/95

- Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd met 80 % overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95

- Redução de 80 % do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº 3066/95

- Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen 80 prosentilla asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaan

- Nedsatt tull med 80 % enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 3066/95.".

3. De bijlage bij Verordening (EG) nr. 441/96 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing van 1 juli 1996 tot en met 31 december 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 328 van 30. 12. 1995, blz. 31.

(2) PB nr. L 161 van 29. 6. 1996, blz. 2.

(3) PB nr. L 61 van 12. 3. 1996, blz. 4.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top