Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1229

Verordening (EG) nr. 1229/96 van de Commissie van 28 juni 1996 inzake de verkoop bij inschrijving voor uitvoer van verpakte tabak die in het bezit is van het Griekse interventiebureau

OJ L 161, 29.6.1996, p. 86–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1229/oj

31996R1229

Verordening (EG) nr. 1229/96 van de Commissie van 28 juni 1996 inzake de verkoop bij inschrijving voor uitvoer van verpakte tabak die in het bezit is van het Griekse interventiebureau

Publicatieblad Nr. L 161 van 29/06/1996 blz. 0086 - 0088


VERORDENING (EG) Nr. 1229/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 inzake de verkoop bij inschrijving voor uitvoer van verpakte tabak die in het bezit is van het Griekse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad van 21 april 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2075/92 (2), en met name op artikel 7, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (4), en met name op artikel 6, lid 2,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3389/73 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3477/93 (6), de procedures en voorwaarden zijn vastgesteld voor de verkoop van tabak die in het bezit is van de interventiebureaus, en dat in artikel 5, lid 1, van die verordening de daarbij te stellen zekerheid is vastgesteld; dat rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van de markt en van de uitvoerrestituties, die zich intussen heeft voorgedaan;

Overwegende dat het, gezien de problemen in verband met de opslag van verpakte tabak, met name de opslagkosten, dienstig is een inschrijving te houden voor de verkoop van bedoelde tabak en deze te bestemmen voor uitvoer zonder restitutie;

Overwegende dat de betaling van het totaalbedrag voor deze partijen vóór de overname van de tabak geschiedt; dat moet worden bepaald dat op verzoek van de koper de zekerheid wordt vrijgegeven naarmate de afgehaalde hoeveelheden tabak worden uitgevoerd;

Overwegende dat, met het oog op de bijzondere kenmerken van de tabakssector, de betaling van de aankoopprijs, wat de in aanmerking genomen offertes betreft, en de bekendmaking van het bericht van inschrijving, wat de zekerheden betreft, als ontstaansfeiten voor de landbouwomrekeningskoersen beschouwd moeten worden; dat derhalve moet worden afgeweken van artikel 10, lid 1, en artikel 12, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1164/96 (8), hetgeen echter onverlet laat dat ten aanzien van de betaling van de aankoopprijs de koers vooraf wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 13 tot en met 17 van genoemde verordening;

Overwegende dat de termijnen waarbinnen de koper de tabak moet overnemen en uitvoeren, moeten worden vastgesteld met inachtneming van de betrokken hoeveelheden, de opgedane ervaring en de eisen voor een goed financieel beheer;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor tabak,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uit de voorraad van het Griekse interventiebureau worden voor uitvoer vijf partijen verpakte tabak van de oogsten 1983, 1986, 1990, 1991 en 1992 met een totaal gewicht van ongeveer 2 095 ton verkocht, waarbij de in de bijlage aangegeven verdeling geldt. De te koop aangeboden hoeveelheid wordt in het bericht van inschrijving vermeld.

Het te koop aanbieden van de betrokken partijen wordt door de Commissie bekendgemaakt door middel van een bericht van inschrijving in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C.

Artikel 2

De verkoop gebeurt volgens de bij Verordening (EEG) nr. 3389/73 vastgestelde procedure van openbare inschrijving, tenzij in deze verordening anders bepaald.

Artikel 3

De uiterste datum voor het indienen van de offertes bij de Commissie wordt vastgesteld in het bericht van inschrijving.

Artikel 4

De in artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3389/73 bedoelde termijn waarbinnen de koper de gehele hoeveelheid tabak dient over te nemen, verstrijkt aan het einde van de derde maand volgende op de dag waarop het resultaat van de inschrijving in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen wordt bekendgemaakt.

Artikel 5

1. De in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3389/73 bedoelde zekerheid moet voor de in Griekenland opgeslagen tabak worden gesteld op naam van en bij de Dieuthinsi Diachirisis Agoron Georgikon Proïonton (Didagep), Acharnon 241, GR-10438 Athene.

2. De Commissie deelt het resultaat van de inschrijving onmiddellijk aan het betreffende interventiebureau mede. Dit geeft de zekerheid van de inschrijvers wier offertes niet ontvankelijk waren of aan wie niet is toegewezen, dadelijk vrij.

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3389/73 worden de zekerheden van de inschrijver(s) aan wie is toegewezen vrijgegeven zodra aan de in artikel 7, onder c), van die verordening bedoelde voorwaarden is voldaan.

3. Op verzoek van de belanghebbende kan de zekerheid worden vrijgegeven naar evenredigheid van de hoeveelheden tabak waarvoor de in artikel 7 van genoemde verordening bedoelde bewijzen zijn geleverd.

Artikel 6

In afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3389/73 moet de geboden prijs in ecu per kilogram tabak worden uitgedrukt.

In afwijking van artikel 5, lid 1, eerste zin, van Verordening (EEG) nr. 3389/73 wordt de zekerheid vastgesteld op 0,85 ecu per kilogram verpakte tabak.

Artikel 7

In afwijking van artikel 10, lid 1, en van artikel 12, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1068/93 is het ontstaansfeit voor de toe te passen landbouwomrekeningskoers:

- wat de betaling van het bedrag van de in aanmerking genomen offertes betreft, de betaling van de aankoopprijs;

- wat de zekerheid betreft, de bekendmaking van het bericht van inschrijving in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De overname mag worden gespreid.

Artikel 8

In afwijking van artikel 10 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3389/73 moet de uitvoeraangifte bij de douane binnen twaalf maanden na de in artikel 4 bepaalde termijn zijn aanvaard.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 1.

(2) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 70.

(3) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(4) PB nr. L 22 van 31. 1. 1995, blz. 1.

(5) PB nr. L 345 van 15. 12. 1973, blz. 47.

(6) PB nr. L 317 van 18. 12. 1993, blz. 30.

(7) PB nr. L 108 van 1. 5. 1993, blz. 106.

(8) PB nr. L 153 van 27. 6. 1996, blz. 41.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top