EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1168

Verordening (EG) nr. 1168/96 van de Raad van 25 juni 1996 tot vaststelling voor 1996, van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van visbestanden in het gebied zoals omschreven in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

OJ L 155, 28.6.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1168/oj

31996R1168

Verordening (EG) nr. 1168/96 van de Raad van 25 juni 1996 tot vaststelling voor 1996, van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van visbestanden in het gebied zoals omschreven in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

Publicatieblad Nr. L 155 van 28/06/1996 blz. 0003 - 0004


VERORDENING (EG) Nr. 1168/96 VAN DE RAAD van 25 juni 1996 tot vaststelling voor 1996, van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van visbestanden in het gebied zoals omschreven in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur (1), inzonderheid op artikel 8, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Gemeenschap het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties heeft ondertekend, waarin beginselen en voorschriften zijn opgenomen inzake de instandhouding en het beheer van levende rijkdommen in exclusieve economische zones van kuststaten en in volle zee;

Overwegende dat het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, hierna "NEAF-Verdrag" te noemen, door de Raad bij Besluit 81/608/EEG van 13 juli 1981 (2) is goedgekeurd, en dat het op 17 maart 1982 in werking is getreden;

Overwegende dat het NEAFC-Verdrag het juiste kader vormt voor multilaterale samenwerking voor de instandhouding en het rationele beheer van de visbestanden in het gebied zoals omschreven in het Verdrag;

Overwegende dat de Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan op 21 maart 1996 een aanbeveling heeft aangenomen tot beperking in 1996 van de vangsten van roodbaars in het Verdragsgebied; dat het passend is dat deze aanbeveling door de Gemeenschap ten uitvoer wordt gelegd;

Overwegende dat het, overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 3760/92, de taak is van de Raad de totaal toegestane vangsten (TAC's) per bestand of groep bestanden en het voor de Gemeenschap beschikbare gedeelte daarvan vast te stellen, en het communautaire gedeelte over de Lid-Staten te verdelen;

Overwegende dat op de visserijactiviteiten in het kader van deze verordening de controlemaatregelen zoals vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijke visserijbeleid (3), van toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In 1996 mogen de vissersvaartuigen van de Gemeenschap slechts de in de bijlage vermelde quota van roodbaars vangen.

Alle hoeveelheden roodbaars die vóór de vaststelling van deze verordening zijn gevangen, wordt afgeboekt op de in de bijlage vastgestelde quota.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. PINTO

(1) PB nr. L 389 van 31. 12. 1992, blz. 1. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(2) PB nr. L 227 van 12. 8. 1981, blz. 21.

(3) PB nr. L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2870/95 (PB nr. L 301 van 14. 12. 1995, blz. 1).

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top