EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0779

Verordening (EG) nr. 779/96 van de Commissie van 29 april 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1758/81 van de Raad betreffende de mededelingen in de sector suiker

OJ L 106, 30.4.1996, p. 9–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/779/oj

31996R0779

Verordening (EG) nr. 779/96 van de Commissie van 29 april 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1758/81 van de Raad betreffende de mededelingen in de sector suiker

Publicatieblad Nr. L 106 van 30/04/1996 blz. 0009 - 0019


VERORDENING (EG) Nr. 779/96 VAN DE COMMISSIE van 29 april 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1758/81 van de Raad betreffende de mededelingen in de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1101/95 (2), en met name op artikel 39,

Overwegende dat in artikel 39 van de Verordening (EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat de Lid-Staten en de Commissie elkaar de voor de toepassing van die verordening benodigde gegevens verstrekken; dat daartoe uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 787/83 van de Commissie van 29 maart 1983 betreffende de mededelingen in de sector suiker (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3819/85 (4); dat het, wegens de ontwikkeling die de gemeenschappelijke marktordening in de sector suiker sindsdien heeft doorgemaakt, en met name wegens de verbintenissen die de Gemeenschap heeft aangegaan bij de overeenkomst inzake de landbouw die is voortgekomen uit de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde, dienstig is deze uitvoeringsbepalingen in hun geheel te herzien en door nieuwe bepalingen te vervangen, en derhalve Verordening (EEG) nr. 787/83 met ingang van het begin van het komende verkoopseizoen 1996/1997 in te trekken;

Overwegende dat voor een juiste beoordeling van de situatie van suiker waarvoor interventiemaatregelen door aan- of verkoop zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1785/81 zijn genomen, inlichtingen noodzakelijk zijn, met name over veranderingen in de hoeveelheden suiker die in het bezit zijn van de interventiebureaus en de verdeling daarvan over de opslagplaatsen die zijn erkend overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 447/68 van de Raad van 9 april 1968 houdende de algemene voorschriften inzake interventie door aankoop van suiker (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1359/77 (6); dat het, om de toepassing van de interventieregeling te kunnen volgen, eveneens noodzakelijk is doorlopend op de hoogte te blijven van de hoeveelheden suiker die ongeschikt voor menselijke consumptie zijn gemaakt en van die welke zijn gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde produkten van de chemische industrie, naar gelang van het geval met name gespecificeerd naar de denatureringsmethoden die zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 100/72 van de Commissie van 14 januari 1972 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen betreffende de denaturering van suiker voor voederdoeleinden (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 260/96 (8), of naar de uit de betrokken suiker vervaardigde chemische produkten die zijn opgenomen in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1010/86 van de Raad van 25 maart 1986 houdende vaststelling van de algemene voorschriften inzake de restitutie bij de produktie voor bepaalde in de chemische industrie gebruikte produkten van de sector suiker (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1101/95, en de produkten die zijn opgenomen in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1729/78 van de Commissie van 24 juli 1978 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de restitutie bij de produktie voor suiker die in de chemische industrie wordt gebruikt (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 260/96;

Overwegende dat alleen een nauwgezette en regelmatige waarneming van het handelsverkeer met derde landen het mogelijk maakt de ontwikkeling van dit handelsverkeer van zeer nabij te volgen met het oog op de verplichtingen die de Gemeenschap heeft aangegaan in het kader van enerzijds de genoemde overeenkomst inzake de landbouw, zodat eventueel de nodige maatregelen, met name voor de toepassing van artikel 23, lid 4 bis, van Verordening (EEG) nr. 1785/81, kunnen worden genomen, en anderzijds de Internationale Suikerovereenkomst; dat de Commissie derhalve in het bezit dient te zijn van periodieke informatie niet alleen over de invoer en uitvoer van de produkten waarvoor heffingen of restituties worden vastgesteld, voor welke transacties certificaten worden afgegeven overeenkomstig met name Verordening (EG) nr. 1464/95 van de Commissie van 27 juni 1995 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van invoer- en uitvoercertificaten in de sector suiker (11), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2136/95 (12), en met inachtneming van de meer algemene bepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2137/95 (14), en (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie (15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1384/95 (16), maar ook over de invoer en uitvoer van de produkten die worden uitgevoerd zonder restitutie, met of zonder afgifte van een certificaat, in het bijzonder in het kader van de regeling actieve veredeling; dat voor een doeltreffende toepassing van Verordening (EEG) nr. 2782/76 van de Commissie van 17 november 1976 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van preferentiële suiker (17), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1714/88 (18), ook de invoer van preferentiële suiker moet kunnen worden gevolgd;

Overwegende dat voor een doeltreffend beheer van de in titel III van Verordening (EEG) nr. 1785/81 vastgestelde quotaregeling, met name gelet op de verbintenissen die de Gemeenschap in het kader van de genoemde overeenkomst inzake de landbouw heeft aangegaan, alle daartoe dienstige elementen bekend moeten zijn; dat het hier gaat om de toepassing van Verordening (EEG) nr. 206/68 van de Raad van 20 februari 1968 houdende vaststelling van de raamvoorschriften voor de contracten en overeenkomsten van het betrokken bedrijfsleven betreffende de aankoop van suikerbieten (19), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, van Verordening (EEG) nr. 193/82 van de Raad van 26 januari 1982 houdende de algemene voorschriften voor quotaoverdrachten in de sector suiker (20), van Verordening (EEG) nr. 2670/81 van de Commissie van 14 september 1981 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de produktie binnen de quota in de sector suiker (21), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 158/96 (22), en van Verordening (EEG) nr. 1443/82 van de Commissie van 8 juni 1982 houdende uitvoeringsbepalingen voor de quotaregeling in de sector suiker (23), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 392/94 (24); dat hetzelfde geldt voor de bij artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 ingestelde vereveningsregeling voor de opslagkosten; dat het in dit geval gaat om de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1358/77 van de Raad van 20 juni 1977 houdende de algemene voorschriften inzake verevening van opslagkosten in de sector suiker en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 750/68 (25), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3042/78 (26), en van Verordening (EEG) nr. 1998/78 van de Commissie van 18 augustus 1978 houdende vaststelling van de wijze van toepassing van de vereveningsregeling voor opslagkosten in de sector suiker (27), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1758/93 (28);

Overwegende dat de belanghebbenden ervan verzekerd moeten zijn dat voor de gegevens betreffende de individuele ondernemingen de geheimhouding van statistische gegevens zal gelden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

Interventie

Artikel 1

Met betrekking tot de op grond van artikel 9, lid 1, en artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 genomen interventiemaatregelen deelt iedere Lid-Staat de Commissie wekelijks, over de voorafgaande week, het volgende mede:

a) de aangeboden, maar nog niet door het interventiebureau overgenomen hoeveelheden witte suiker en ruwe suiker uitgedrukt in gewicht "tel quel";

b) de door het interventiebureau overgenomen hoeveelheden witte suiker en ruwe suiker uitgedrukt in gewicht "tel quel";

c) de door het interventiebureau verkochte hoeveelheden witte suiker en ruwe suiker uitgedrukt in gewicht "tel quel".

Artikel 2

Iedere Lid-Staat verstrekt de Commissie op haar verzoek een opgave waarin de door het interventiebureau overgenomen hoeveelheden witte suiker en ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht "tel quel", worden gespecificeerd naar erkende opslagplaatsen.

Artikel 3

Met betrekking tot de op grond van artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 genomen interventiemaatregelen deelt iedere Lid-Staat de Commissie het volgende mede:

1. wekelijks, over de voorafgaande week, de hoeveelheden witte suiker en ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht "tel quel", waarvoor een certificaat van denatureringspremie is afgegeven;

2. op verzoek van de Commissie, een opgave, over een bepaalde periode, van de hoeveelheden gedenatureerde witte suiker en ruwe suiker, gespecificeerd naar de gebruikte methode als vermeld in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 100/72.

Artikel 4

Met betrekking tot de op grond van artikel 9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 genomen interventiemaatregelen deelt iedere Lid-Staat de Commissie het volgende mede:

1. uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand, over de voorafgaande kalendermaand, de hoeveelheden witte suiker, de hoeveelheden ruwe suiker en stropen, uitgedrukt in witte suiker, en de hoeveelheden isoglucose, uitgedrukt in droge stof, waarvoor:

a) een certificaat inzake restitutie bij de produktie daadwerkelijk is afgegeven,

b) een restitutie bij de produktie is betaald;

2. uiterlijk aan het einde van elke maand september, over het voorafgaande verkoopseizoen, de hoeveelheden witte suiker, de hoeveelheden ruwe suiker en stropen, uitgedrukt in witte suiker, en de hoeveelheden isoglucose, uitgedrukt in droge stof, gespecificeerd naar de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1010/86 genoemde produkten, waarvoor:

a) een certificaat inzake restitutie bij de produktie daadwerkelijk is afgegeven,

b) een restitutie bij de produktie is betaald;

3. uiterlijk aan het einde van elke maand september, over het voorafgaande verkoopseizoen, de hoeveelheden basisprodukten, zoals bedoeld in punt 2, welke zijn gebruikt voor de vervaardiging van tussenprodukten zoals bedoeld in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1729/78.

HOOFDSTUK II

Handelsverkeer

Artikel 5

Met betrekking tot de uitvoer naar derde landen deelt iedere Lid-Staat de Commissie het volgende mede:

1. wekelijks, over de voorafgaande week:

a) de hoeveelheden waarvoor een certificaat daadwerkelijk is afgegeven, onder vermelding van de desbetreffende uitvoerrestitutiebedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 17, lid 5, tweede alinea, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1785/81, uitgesplitst naargelang het gaat om:

- hoeveelheden witte suiker van GN-code 1701 91 00, 1701 99 10 of 1701 99 90,

- hoeveelheden ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht "tel quel", van GN-code 1701 11 90 of 1701 12 90,

- hoeveelheden sacharosestropen, uitgedrukt in witte suiker, van GN-code 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 of 2106 90 59,

- hoeveelheden isoglucose, uitgedrukt in droge stof, van GN-code 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 of 2106 90 30,

- hoeveelheden inulinestroop, uitgedrukt in tot suiker/isoglucose-equivalent omgerekende droge stof, van GN-code ex 1702 60 90;

b) de hoeveelheden witte suiker van GN-code 1701 99 10 waarvoor een certificaat daadwerkelijk is afgegeven, onder vermelding van de desbetreffende uitvoerrestitutiebedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 17, lid 5, tweede alinea, onder b), van Verordening (EEG) nr. 1785/81;

c) de hoeveelheden witte C-suiker, ruwe C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop, naar gelang van het geval uitgedrukt in witte suiker, in droge stof of in suiker/isoglucose-equivalent, waarvoor een uitvoercertificaat daadwerkelijk is afgegeven;

d) onder vermelding van de desbetreffende uitvoerrestitutiebedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 17, lid 5, tweede alinea, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1785/81, de hoeveelheden witte suiker, de hoeveelheden ruwe suiker en sacharosestroop, uitgedrukt in witte suiker, en de hoeveelheden isoglucose, uitgedrukt in droge stof, waarvoor een uitvoercertificaat daadwerkelijk is afgegeven met het oog op de uitvoer in de vorm van produkten zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad (29);

2. uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand, over de voorafgaande kalendermaand, de hoeveelheden witte suiker zoals bedoeld in punt 1, onder b), die zijn uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, lid 4 of lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3719/88;

3. over elke kalendermaand, uiterlijk aan het einde van de derde kalendermaand na de betrokken kalendermaand:

a) de hoeveelheden suiker en stroop, uitgedrukt in witte suiker, zoals bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1464/95, welke in ongewijzigde staat zonder uitvoercertificaat zijn uitgevoerd, onder vermelding van de desbetreffende uitvoerrestitutiebedragen;

b) de binnen de quota vallende hoeveelheden suiker die als witte suiker of in de vorm van verwerkte produkten, welke hoeveelheden in witte suiker worden uitgedrukt, zijn uitgevoerd en waarvoor een uitvoercertificaat is afgegeven om communautaire of nationale voedselhulp in het kader van een internationaal verdrag of een ander, aanvullend programma te verstrekken of om een andere communautaire actie inzake kosteloze levering uit te voeren;

c) voor uitvoer zoals bedoeld in artikel 2 bis, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3665/87, de in ongewijzigde staat uitgevoerde hoeveelheden suiker en sacharosestropen, uitgedrukt in witte suiker, en hoeveelheden isoglucose, uitgedrukt in droge stof, onder vermelding van de desbetreffende restitutiebedragen;

d) onder vermelding van de desbetreffende uitvoerrestitutiebedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 17, lid 5, tweede alinea, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1785/81, de hoeveelheden witte suiker, de hoeveelheden ruwe suiker en sacharosestroop, uitgedrukt in witte suiker, en de hoeveelheden isoglucose, uitgedrukt in droge stof, die zijn uitgevoerd in de vorm van produkten zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad (30), of in de vorm van produkten zoals bedoeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1222/94 van de Commissie (31);

e) voor de in punt 1, onder d), en in dit punt onder d) bedoelde uitvoer, de zonder restitutie uitgevoerde hoeveelheden.

De onder d) en e) bedoelde gegevens dienen de Commissie te worden verstrekt, uitgesplitst naar de verordening die voor het betrokken verwerkte produkt geldt.

Artikel 6

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:

1. wekelijks, over de voorafgaande week, de in gewicht "tel quel" uitgedrukte hoeveelheden witte suiker en ruwe suiker, andere dan preferentiële suiker, suikerstropen, isoglucose en inulinestroop waarvoor een invoercertificaat daadwerkelijk is afgegeven;

2. uiterlijk aan het einde van de derde kalendermaand na het einde van een kwartaal, over dat voorafgaande kwartaal, de hoeveelheden suiker, uitgedrukt in witte suiker, die:

a) uit derde landen zijn ingevoerd in de vorm van verwerkte produkten zoals bedoeld in artikel 5, punt 1, onder d), en punt 3, onder d);

b) in ongewijzigde staat of in de vorm van verwerkte produkten uit een andere Lid-Staat zijn binnengebracht of naar een andere Lid-Staat zijn verzonden.

Artikel 7

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:

1. wekelijks, over de voorafgaande week, de hoeveelheden witte suiker en ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht "tel quel", waarvoor overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1464/95 een invoercertificaat of een uitvoercertificaat is afgegeven;

2. over ieder kwartaal, uiterlijk aan het einde van de tweede daaropvolgende kalendermaand, de hoeveelheden suiker die in het kader van de regeling actieve veredeling zoals omschreven in artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (32), uit derde landen zijn ingevoerd, enerzijds, en in de vorm van veredelingsprodukten zijn uitgevoerd, anderzijds.

HOOFDSTUK III

Preferentiële invoer

Artikel 8

Met betrekking tot de invoer van preferentiële suiker:

1. deelt iedere Lid-Staat de Commissie uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand, over de voorafgaande kalendermaand en per Staat van oorsprong, de hoeveelheden suiker uitgedrukt in gewicht "tel quel" mede waarvoor een invoercertificaat is afgegeven overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2782/76;

2. doet iedere Lid-Staat de Commissie uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand, over de voorafgaande kalendermaand, toekomen:

a) de afschriften van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1;

b) de afschriften van de verklaring bedoeld in artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2782/76;

c) eventueel de afschriften van de verklaring bedoeld in artikel 1, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2782/76.

Op de onder a) en b) bedoelde documenten moet naast de bij de artikelen 6 en 7 van Verordening (EEG) nr. 2782/76 voorgeschreven informatie ook de polarisatiegraad van elke ingevoerde hoeveelheid, uitgedrukt met zes decimalen, zijn vermeld;

3. deelt iedere Lid-Staat uiterlijk aan het einde van elke maand oktober de overzichtslijst van de in de artikelen 6 en 7 van Verordening (EEG) nr. 2782/76 bedoelde certificaten en verklaringen aan de Commissie mede onder vermelding van:

a) de totale hoeveelheid witte suiker (in ton), en

b) de totale hoeveelheid ruwe suiker uitgedrukt in gewicht "tel quel" (in ton), en

c) de voor rechtstreeks verbruik bestemde hoeveelheid ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht "tel quel" (in ton),

die tijdens de op 30 juni van datzelfde jaar geëindigde leveringsperiode daadwerkelijk in de betrokken Lid-Staat zijn ingevoerd in de zin van Verordening (EEG) nr. 2782/76.

Deze mededelingen worden afzonderlijk per Staat van oorsprong verstrekt.

HOOFDSTUK IV

Produktie en verbruik

Artikel 9

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:

1. telkens vóór 1 maart en voor elke suikerproducerende onderneming en elke inulinestroopproducerende onderneming op zijn grondgebied, de overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1443/82 geconstateerde voorlopige produktie van suiker en van inulinestroop voor het lopende verkoopseizoen. Voor de Franse departementen Guadeloupe en Martinique, alsmede voor Spanje met betrekking tot rietsuiker, wordt deze datum evenwel vervangen door 1 juli;

2. uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand, over de voorafgaande kalendermaand, de overeenkomstig artikel 3, leden 2 en 2 bis, van Verordening (EEG) nr. 1443/82 geconstateerde produktie van isoglucose van elke isoglucoseproducerende onderneming op zijn grondgebied; de maandelijks in het kader van de regeling actieve veredeling geproduceerde hoeveelheden isoglucose worden afzonderlijk vermeld;

3. telkens vóór 15 september en voor elke suiker-, isoglucose- of inulinestroopproducerende onderneming op zijn grondgebied, de overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1443/82 geconstateerde definitieve produktie van suiker, isoglucose en inulinestroop voor het voorafgaande verkoopseizoen.

Artikel 10

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie in elke kalendermaand, over de voorafgaande kalendermaand, de volgende hoeveelheden mede, naar gelang van het geval uitgedrukt in witte suiker, in droge stof of in suiker/isoglucose-equivalent:

a) de hoeveelheden suiker, isoglucose en inulinestroop die op zijn grondgebied voor het verbruik zijn afgezet;

b) de hoeveelheden suiker die zijn gedenatureerd;

c) de in de Franse overzeese departementen geproduceerde hoeveelheden witte suiker en ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht "tel quel", die op zijn grondgebied voor rechtstreeks verbruik zijn afgezet.

Artikel 11

Onverminderd artikel 2, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2670/81 deelt iedere Lid-Staat de Commissie telkens vóór 15 maart, over het voorafgaande verkoopseizoen, de hoeveelheden C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop mede die, in de zin van artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2670/81, worden geacht op de interne markt van de Gemeenschap te zijn afgezet.

Artikel 12

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:

1. vóór de vijftiende van elke kalendermaand, over de voorafgaande kalendermaand, de totale hoeveelheden B- en C-suiker die in voorkomend geval krachtens artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 zijn overgedragen;

2. telkens vóór 1 maart, over het lopende verkoopseizoen en voor elke suikerproducerende onderneming, de totale naar het volgende verkoopseizoen overgedragen hoeveelheden B- en C-suiker.

Evenwel:

- voor de produktie van bietsuiker in Spanje, wordt 1 maart vervangen door 15 april;

- voor de produktie van rietsuiker in de Franse departementen Guadeloupe en Martinique, alsmede voor Spanje, wordt 1 maart vervangen door 1 juli.

HOOFDSTUK V

Verevening van de opslagkosten

Artikel 13

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:

1. de in artikel 2, lid 1, onder c) en d), van Verordening (EEG) nr. 1358/77 bedoelde erkenningen alsmede, in voorkomend geval, de overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1998/78 ingetrokken erkenningen;

2. vóór de vijftiende van iedere kalendermaand, over de voorafgaande voorlaatste kalendermaand en overeenkomstig het model in bijlage I:

a) de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1358/77 bedoelde hoeveelheden;

b) de hoeveelheden die zijn afgezet in de zin van artikel 12, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1998/78.

HOOFDSTUK VI

Voorzieningsbalansen

Artikel 14

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:

1. telkens vóór 1 september over het voorafgaande verkoopseizoen en telkens vóór 1 januari over de voorafgaande produktiecampagne, de gegevens betreffende de voorzieningsbalans voor suiker, isoglucose en inulinestroop voor de betrokken periode overeenkomstig het model in bijlage II;

2. telkens vóór 1 oktober over het voorafgaande verkoopseizoen, de gegevens betreffende de voorzieningsbalans voor melasse overeenkomstig het model in bijlage III.

HOOFDSTUK VII

Internationale Suikerovereenkomst

Artikel 15

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie over elke kalendermaand, uiterlijk aan het einde van de derde daaropvolgende kalendermaand, overeenkomstig de modellen in de bijlagen IV en V de statistische gegevens mede over de door de Gemeenschap in het kader van de Internationale Suikerovereenkomst aangegane verbintenissen.

HOOFDSTUK VIII

Algemene bepalingen

Artikel 16

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) voorafgaande week: de referentieperiode van donderdag tot en met woensdag;

b) voorafgaand kwartaal: de referentieperiode van drie maanden die naar gelang van het geval loopt van juli tot en met september, van oktober tot en met december, van januari tot en met maart en van april tot en met juni;

c) voorafgaande produktiecampagne: de referentieperiode die loopt van 1 oktober van een kalenderjaar tot en met 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 17

De Commissie houdt de krachtens deze verordening medegedeelde gegevens ter beschikking van de Lid-Staten.

Evenwel mogen alleen de personen die bij de Commissie met het beheer van de sector van de suikermarkten zijn belast, kennis nemen van de aldus medegedeelde gegevens die een bepaalde onderneming alsmede de technische installaties en de aard en omvang van de produktie daarvan betreffen, of van de gegevens waaruit de bovenbedoelde gegevens zouden kunnen worden afgeleid. Dergelijke gegevens mogen niet aan derden worden medegedeeld.

Artikel 18

Verordening (EEG) nr. 787/83 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de in de eerste alinea ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 19

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 april 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4.

(2) PB nr. L 110 van 17. 5. 1995, blz. 1.

(3) PB nr. L 88 van 6. 4. 1983, blz. 6.

(4) PB nr. L 368 van 31. 12. 1985, blz. 25.

(5) PB nr. L 91 van 12. 4. 1968, blz. 5.

(6) PB nr. L 156 van 25. 6. 1977, blz. 7.

(7) PB nr. L 12 van 15. 1. 1972, blz. 15.

(8) PB nr. L 34 van 13. 2. 1996, blz. 16.

(9) PB nr. L 94 van 9. 4. 1986, blz. 9.

(10) PB nr. L 201 van 25. 7. 1978, blz. 26.

(11) PB nr. L 144 van 28. 6. 1995, blz. 14.

(12) PB nr. L 214 van 8. 9. 1995, blz. 19.

(13) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.

(14) PB nr. L 214 van 8. 9. 1995, blz. 21.

(15) PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1.

(16) PB nr. L 134 van 20. 6. 1995, blz. 14.

(17) PB nr. L 318 van 18. 11. 1976, blz. 13.

(18) PB nr. L 152 van 18. 6. 1988, blz. 23.

(19) PB nr. L 47 van 23. 2. 1968, blz. 1.

(20) PB nr. L 21 van 29. 1. 1982, blz. 3.

(21) PB nr. L 262 van 16. 9. 1981, blz. 14.

(22) PB nr. L 24 van 31. 1. 1996, blz. 3.

(23) PB nr. L 158 van 9. 6. 1982, blz. 17.

(24) PB nr. L 53 van 24. 2. 1994, blz. 7.

(25) PB nr. L 156 van 25. 6. 1977, blz. 4.

(26) PB nr. L 361 van 23. 12. 1978, blz. 8.

(27) PB nr. L 231 van 23. 8. 1978, blz. 5.

(28) PB nr. L 161 van 2. 7. 1993, blz. 58.

(29) PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1.

(30) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(31) PB nr. L 136 van 31. 5. 1994, blz. 5.

(32) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1.

BIJLAGE I

VEREVENING VAN DE OPSLAGKOSTEN

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE II

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE III

VOORZIENINGSBALANS VOOR MELASSE

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE IV

MAANDELIJKSE BALANS (1*) - ISO

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

(1*) Hoeveelheden uitgedrukt in ton. Bruto waarde.

BIJLAGE V

MAANDELIJKS HANDELSVERKEER (1) - ISO

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

(1) Hoeveelheden uitgedrukt in ruwe suiker (in ton).

Top