EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0722

96/722/EG: Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor de epidemiologie van zoönoses (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - voorheen Institut für Veterinärmedizin genoemd - Berlijn, Duitsland) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

OJ L 327, 18.12.1996, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/722/oj

31996D0722

96/722/EG: Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor de epidemiologie van zoönoses (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - voorheen Institut für Veterinärmedizin genoemd - Berlijn, Duitsland) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 327 van 18/12/1996 blz. 0045 - 0046


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor de epidemiologie van zooenoses (Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin - voorheen Institut fuer Veterinaermedizin genoemd - Berlijn, Duitsland) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (96/722/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende dat in bijlage IV, hoofdstuk I, bij Richtlijn 92/117/EEG van de Raad van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoonoses en bepaalde zooenoseverwekkers bij dieren en in produkten van dierlijke oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, het Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin - voorheen Institut fuer Veterinaermedizin genoemd - Berlijn, Duitsland, is aangewezen als communautair referentielaboratorium voor de epidemiologie van zoonoses;

Overwegende dat alle door het laboratorium te vervullen functies en taken zijn vastgesteld in bijlage IV, hoofdstuk II, bij die richtlijn; dat de steun van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat deze functies en taken worden vervuld;

Overwegende dat de Gemeenschap aan het communautair referentielaboratorium financiële steun moet verlenen als bijdrage voor het vervullen van de in de richtlijn vermelde functies en taken;

Overwegende dat de steun van de Gemeenschap om budgettaire redenen voor een periode van één jaar moet worden verleend;

Overwegende dat, met name voor controledoeleinden, de artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (5), van toepassing moeten zijn;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Gemeenschap verleent aan Duitsland financiële steun voor de in bijlage IV, hoofdstuk II, van Richtlijn 92/117/EEG bedoelde functies en taken die moeten worden vervuld door het communautair referentielaboratorium voor de epidemiologie van zooenoses.

Artikel 2

Het Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin - voorheen Institut fuer Veterinaermedizin genoemd - Berlijn, Duitsland, vervult de in artikel 1 bedoelde functies en taken.

Artikel 3

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste 100 000 ecu voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997.

Artikel 4

De financiële steun van de Gemeenschap wordt als volgt betaald:

- 70 % als voorschot, wanneer Duitsland daarom verzoekt;

- het saldo na overlegging van de bewijsstukken door Duitsland. Deze bewijsstukken moeten vóór 1 maart 1998 worden overgelegd.

Artikel 5

De artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 29 november 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor de epidemiologie van zooenoses (Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin - voorheen Institut fuer Veterinaermedizin genoemd - Berlijn, Duitsland) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (96/722/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende dat in bijlage IV, hoofdstuk I, bij Richtlijn 92/117/EEG van de Raad van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoonoses en bepaalde zooenoseverwekkers bij dieren en in produkten van dierlijke oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, het Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin - voorheen Institut fuer Veterinaermedizin genoemd - Berlijn, Duitsland, is aangewezen als communautair referentielaboratorium voor de epidemiologie van zoonoses;

Overwegende dat alle door het laboratorium te vervullen functies en taken zijn vastgesteld in bijlage IV, hoofdstuk II, bij die richtlijn; dat de steun van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat deze functies en taken worden vervuld;

Overwegende dat de Gemeenschap aan het communautair referentielaboratorium financiële steun moet verlenen als bijdrage voor het vervullen van de in de richtlijn vermelde functies en taken;

Overwegende dat de steun van de Gemeenschap om budgettaire redenen voor een periode van één jaar moet worden verleend;

Overwegende dat, met name voor controledoeleinden, de artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (5), van toepassing moeten zijn;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Gemeenschap verleent aan Duitsland financiële steun voor de in bijlage IV, hoofdstuk II, van Richtlijn 92/117/EEG bedoelde functies en taken die moeten worden vervuld door het communautair referentielaboratorium voor de epidemiologie van zooenoses.

Artikel 2

Het Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin - voorheen Institut fuer Veterinaermedizin genoemd - Berlijn, Duitsland, vervult de in artikel 1 bedoelde functies en taken.

Artikel 3

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste 100 000 ecu voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997.

Artikel 4

De financiële steun van de Gemeenschap wordt als volgt betaald:

- 70 % als voorschot, wanneer Duitsland daarom verzoekt;

- het saldo na overlegging van de bewijsstukken door Duitsland. Deze bewijsstukken moeten vóór 1 maart 1998 worden overgelegd.

Artikel 5

De artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 29 november 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Top