EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0715

96/715/EG: Beschikking van de Raad van 9 december 1996 betreffende de telematicanetwerken tussen administraties voor de statistieken van het goederenverkeer tussen Lid- Staten (Edicom)

OJ L 327, 18.12.1996, p. 34–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/715/oj

31996D0715

96/715/EG: Beschikking van de Raad van 9 december 1996 betreffende de telematicanetwerken tussen administraties voor de statistieken van het goederenverkeer tussen Lid- Staten (Edicom)

Publicatieblad Nr. L 327 van 18/12/1996 blz. 0034 - 0037


BESCHIKKING VAN DE RAAD van 9 december 1996 betreffende de telematicanetwerken tussen administraties voor de statistieken van het goederenverkeer tussen Lid-Staten (Edicom) (96/715/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 129 D, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (4),

Overwegende dat voor de goede werking van de interne markt de fysieke grenzen tussen de Lid-Staten moeten worden geslecht; dat voor een voldoende mate van informatie over het goederenverkeer tussen Lid-Staten derhalve middelen nodig zijn die geen controles, ook geen indirecte, aan de binnengrenzen met zich brengen;

Overwegende dat de voor de statistieken van het goederenverkeer tussen Lid-Staten noodzakelijke informatie daarom direct bij de afzenders en de geadresseerden moet worden verzameld met behulp van methoden en technieken waarmee de volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie kan worden gegarandeerd, zonder voor de belanghebbenden - in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf - een belasting te vormen die niet in verhouding staat tot de resultaten die de gebruikers van deze statistieken ervan mogen verwachten;

Overwegende dat het in Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad van 7 november 1991 betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen Lid-Staten (5) noodzakelijk wordt geacht de voorwaarden te scheppen voor een ruimere toepassing van automatische verwerking en elektronische doorgifte van de informatie, teneinde de taak van de informatieplichtigen te vereenvoudigen;

Overwegende dat de door het bedrijfsleven in te dienen aangiften moeten worden vergemakkelijkt en dat de doorstroming van statistische informatie moet worden verbeterd met het oog op de totstandkoming van een Europese informatiemarkt;

Overwegende dat geharmoniseerde statistieken moeten worden opgesteld die met name een brug vormen tussen de handelsstatistieken en de overige economische statistieken, teneinde een bijdrage te leveren aan de doorzichtigheid van de markt en de beoordeling van het concurrentievermogen van het bedrijfsleven;

Overwegende dat een verder doorgedreven gebruik van op Europees niveau geharmoniseerde normen en begrippen uiteindelijk zal leiden tot het verdwijnen van dubbel werk en tot schaalvoordelen, waarbij nieuwe diensten op het gebied van de statistische telematica kunnen ontstaan;

Overwegende dat de normalisatiewerkzaamheden die op internationaal niveau inzake elektronische gegevensuitwisseling (EDI) worden uitgevoerd, bijdragen tot het vergemakkelijken van de internationale handel en het vereenvoudigen van de betrekkingen tussen bedrijfsleven en overheid;

Overwegende dat de opstelling van gemeenschappelijke statistische normen aan de hand waarvan geharmoniseerde informatie kan worden geproduceerd, een maatregel is die slechts op communautair niveau, in samenwerking met de Lid-Staten, doeltreffend kan worden verwezenlijkt; dat die normen in elke Lid-Staat, onder auspiciën van de voor de opstelling van verspreiding van officiële statistieken bevoegde lichamen en instellingen, zullen worden toegepast;

Overwegende dat de maatregelen ter waarborging van de interoperabiliteit van de telematicanetwerken tussen administraties tot de prioriteiten behoren die zijn gekozen voor de richtsnoeren betreffende de transeuropese telecommunicatienetwerken;

Overwegende dat in deze beschikking voor de gehele looptijd van de betrokken maatregelen een financieel referentiebedrag wordt opgenomen in de zin van punt 2 van de verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995, waarbij de in het Verdrag vastgelegde bevoegdheden van de begrotingsautoriteit onverlet worden gelaten;

Overwegende dat het Hof van Justitie, bij zijn uitspraak van 26 maart 1996, Beschikking 94/445/EG van de Raad van 11 juli 1994 betreffende de telematicanetwerken tussen administraties voor de statistieken van het goederenverkeer tussen Lid-Staten (Edicom) (6) nietig heeft verklaard in verband met een onjuiste rechtsgrondslag; dat het derhalve noodzakelijk is een nieuwe beschikking vast te stellen op basis van de juiste rechtsgrondslag, teneinde de Edicom-maatregelen te kunnen voorzetten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Er wordt een geheel van maatregelen opgezet, hierna te noemen "Edicom" (Electronic Data Interchange on Commerce), om de overheveling te vergemakkelijken van regionale, nationale en communautaire systemen naar onderling verenigbare systemen op Europees niveau, in een eerste fase, voor het verzamelen van aangiften met gegevens over het goederenverkeer tussen Lid-Staten bij ondernemingen, de controle en de voorverwerking van deze gegevens en de verspreiding van de daaruit voortvloeiende statistieken.

Deze systemen worden opgezet rond systemen voor verspreiding van informatie op regionaal, nationaal en communautair niveau en waarvan de onderlinge verenigbaarheid gegarandeerd wordt door de ontwikkeling en het gebruik van geharmoniseerde normen, standaarden en procedures voor communicatie.

De systemen stoelen met name op het gebruik van technieken van elektronische gegevensuitwisseling (EDI) voor de doorgifte van statistische aangiften. Geautomatiseerde procedures kunnen aan de bevoegde nationale en communautaire instanties en, met toestemming van de nationale bevoegde autoriteiten aan de informatieplichtigen beschikbaar worden gesteld.

Bij de ontwikkeling van de systemen wordt rekening gehouden met de behoeften in verband met de opstelling van statistieken over het interne handelsverkeer.

Artikel 2

Edicom wordt uitgevoerd voor een periode van drie jaar vanaf 9 december 1996.

Artikel 3

Maatregelen worden alleen genomen wanneer overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het in artikel 8, lid 3, genoemde beginsel duidelijk is aangetoond dat een communautair optreden vereist is. Edicom kan in overeenstemming met de bevoegde instanties van de Lid-Staten en rekening houdend met voorrang voor het gebruik van bestaande technologie of produkten met name omvatten:

- het ontwerpen, ontwikkelen en propageren van programmatuur voor de verzameling, de controle en de doorgifte van statistische informatie, alsmede het verlenen van steun aan de Lid-Staten voor het beschikbaar stellen van dergelijke programmatuur aan de ondernemingen;

- het ontwerpen, ontwikkelen en propageren van programmatuur voor de ontvangst, validering, verwerking en verspreiding van de gegevens en, in voorkomend geval, het verbeteren van de apparatuur alsmede het verlenen van steun en het beschikbaar stellen van dergelijke apparatuur aan de regionale, nationale en communautaire lichamen die de statistische informatie verzamelen;

- het ontwerpen, ontwikkelen, propageren en beschikbaar stellen van gegevensuitwisselingsformaten die op Europese en internationale normen gebaseerd zijn;

- het ontwerpen, documenteren en propageren van methoden, procedures en afspraken die bij de gegevensuitwisseling zullen worden gebruikt;

- het bewust maken van de leveranciers van programmatuur en van diensten voor de behoeften van de nationale en communautaire statistieken.

Artikel 4

Bij de uitvoering van de maatregelen wordt rekening gehouden met de volgende richtsnoeren:

- het vergemakkelijken van de invoering en het gebruik van de betrokken systemen door promotie en bewustmaking, met name bij het bedrijfsleven en de gebruikers, door de bevoegde communautaire instanties in overleg met de nationale en regionale instanties;

- het nemen van bijzondere maatregelen ten behoeve van minder ontwikkelde regionale en nationale lichamen, zodat zij ook van de systemen gebruik kunnen maken;

- enerzijds, het bevorderen van het gebruik van telematicatechnieken en -instrumenten die het meest geschikt zijn om te voorzien in de behoeften van de statistiek en, anderzijds, de integratie daarvan in de informatica van de betrokken overheidsinstellingen stimuleren.

Artikel 5

1. De Commissie is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van Edicom. Zij wordt bijgestaan door

a) het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad (7) opgerichte Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen bij de uitwerking, de becijfering en de goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma, volgens de procedure van artikel 6;

b) het bij Verordening (EEG) nr. 3330/91 ingestelde Comité voor de statistiek van het goederenverkeer tussen de Lid-Staten,

- bij de goedkeuring van de aanbestedingen en de beoordelingen van de projecten en maatregelen met een totaal budget van meer dan 200 000 ecu, volgens de procedure van artikel 6;

- bij het treffen van andere toepassingsmaatregelen dan hierboven bedoeld onder a) en het eerste streepje van dit punt, volgens de procedure van artikel 7.

2. De Commissie houdt het in artikel 4 van Besluit 95/468/EG van de Raad van 6 november 1995 betreffende de communautaire bijdrage aan telematische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten in de Gemeenschap (IDA) (8) bedoelde comité regelmatig op de hoogte van het verloop van deze maatregelen.

3. De Commissie legt het in lid 1, onder a), bedoelde comité elk jaar een verslag voor, waarin een oordeel wordt uitgesproken over de verhouding tussen de maatregelen die zijn uitgevoerd en de tot dan gebruikte financiële middelen.

Artikel 6

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het comité.

Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het comité of indien geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Indien de Raad drie maanden na de indiening van het voorstel geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.

Artikel 7

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp van de te nemen maatregelen voor. Het comité brengt binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de betrokken kwestie advies uit over dit ontwerp, zonodig door middel van een stemming.

Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft iedere Lid-Staat het recht te verzoeken dat zijn standpunt in de notulen wordt opgenomen.

De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het door het comité uitgebrachte advies. Zij brengt het comité op de hoogte van de wijze waarop zij met dit advies rekening heeft gehouden.

Artikel 8

1. Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van Edicom voor het tijdvak 1997, 1998 en 1999 beloopt 30 miljoen ecu. In de bijlage bij deze beschikking staat een indicatieve verdeling van de financiële middelen.

2. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

3. De rendabiliteit van de aangewende financiële middelen moet gewaarborgd zijn en er moet op worden toegezien dat de voordelen in verhouding staan tot de aangewende financiële middelen.

Artikel 9

Aan het slot van Edicom dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de eindresultaten, zo nodig vergezeld van voorstellen voor verdere maatregelen.

Artikel 10

Deze beschikking treedt in werking op 9 december 1996.

Artikel 11

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 9 december 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

B. HOWLIN

(1) PB nr. C 343 van 15. 11. 1996, blz. 9.

(2) PB nr. C 295 van 7. 10. 1996, blz. 46.

(3) Advies uitgebracht op 18 september 1996 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(4) Advies van het Europees Parlement van 20 september 1996 (PB nr. C 320 van 28. 10. 1996), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 11 november 1996 (PB nr. C 372 van 9. 12. 1996, blz. 6) en besluit van het Europees Parlement van 28 november 1996 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(5) PB nr. L 316 van 16. 11. 1991, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3046/92 (PB nr. L 307 van 23. 10. 1992, blz. 27).

(6) PB nr. L 183 van 19. 7. 1994, blz. 42.

(7) PB nr. L 181 van 28. 6. 1989, blz. 47.

(8) PB nr. L 269 van 11. 11. 1995, blz. 23.

BIJLAGE

Indicatieve verdeling tussen de onderdelen van Edicom voor 1997, 1998 en 1999

>

RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top