Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1482

Verordening (EG) nr. 1482/95 van de Commissie van 28 juni 1995 tot vaststelling van de in het kader van het gemeenschappelijk douanetarief bij wijze van overgangsmaatregel toe te passen omrekeningskoersen voor landbouwprodukten en voor bepaalde door verwerking daarvan verkregen goederen

OJ L 145, 29.6.1995, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1997; opgeheven door 397R0259

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1482/oj

31995R1482

Verordening (EG) nr. 1482/95 van de Commissie van 28 juni 1995 tot vaststelling van de in het kader van het gemeenschappelijk douanetarief bij wijze van overgangsmaatregel toe te passen omrekeningskoersen voor landbouwprodukten en voor bepaalde door verwerking daarvan verkregen goederen

Publicatieblad Nr. L 145 van 29/06/1995 blz. 0043 - 0044


VERORDENING (EG) Nr. 1482/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot vaststelling van de in het kader van het gemeenschappelijk douanetarief bij wijze van overgangsmaatregel toe te passen omrekeningskoersen voor landbouwprodukten en voor bepaalde door verwerking daarvan verkregen goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van 22 december 1994 inzake de aanpassingen en de overgangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde (1), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende dat de in ecu vastgestelde bedragen in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3115/94 van de Commissie (3), in nationale valuta omgerekend moeten worden aan de hand van de koers die is aangegeven in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (4), laatstelijk gewijzigd bij de Akte betreffende de Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden;

Overwegende dat krachtens het bepaalde in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 de toepassing van artikel 18 de bijzondere bepalingen die op andere gebieden zijn vastgesteld, onverlet laat; dat derhalve overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1167/76 van de Raad van 17 mei 1976 tot wijziging van bijlage IV van Verordening (EEG) nr. 816/70 houdende aanvullende bepalingen inzake de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en van het gemeenschappelijk douanetarief, ten aanzien van de voor de douanerechten op bepaalde wijnen toe te passen wisselkoers (5), de landbouwomrekeningskoers van toepassing is voor niet-mousserende wijnen van de GN-codes 2204 21 11 tot en met 2204 21 99 en 2204 29 12 tot en met 2204 29 99;

Overwegende dat krachtens de overeenkomst in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde, de meeste invoerrechten voor landbouwprodukten en voor door verwerking daaraan verkregen goederen met ingang van 1 juli 1995 in ecu worden uitgedrukt; dat, om verleggingen van het handelsverkeer te voorkomen, de in ecu vastgestelde invoerrechten in nationale valuta omgerekend moeten worden aan de hand van een koers die frequenter aangepast wordt dan de in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 bedoelde koers;

Overwegende dat de Commissie voornemens is een wijziging van artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 voor te stellen om met ingang van 1 juli 1996 een maandelijkse koers met een vrijwaringsmechanisme in te voeren; dat echter, om de overgang naar de regeling die voortvloeit uit de in het kader van de onderhandelingen van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten te vergemakkelijken, voor de betrokken landbouwsectoren de vanaf 1 juli 1996 algemeen geldende voorschriften reeds met ingang van 1 juli 1995 van toepassing verklaard moeten worden;

Overwegende dat derhalve in een overgangsperiode bij invoer in de landbouwsector bedragen worden geheven waarvoor een verschillende omrekeningskoers wordt toegepast naargelang de betrokken bedragen in het gemeenschappelijk douanetarief in ecu zijn vastgesteld of niet;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van de betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In afwijking van artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en van Verordening (EEG) nr. 1167/76 geldt het bepaalde in lid 2 tot en met 30 juni 1996 voor de produkten waarvan de GN-codes in de bijlage zijn vermeld.

2. De voor de tariefindeling van de goederen en voor de bepaling van de invoerrechten toe te passen tegenwaarde van de ecu in nationale valuta wordt eenmaal per maand vastgesteld. De voor deze omrekening toe te passen koersen zijn die welke in overeenstemming met de voorlaatste noteringsdag van de maand in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C, worden bekendgemaakt. Deze omrekeningskoersen gelden voor de gehele daaropvolgende maand.

Wanneer de aan het begin van de maand geldende koers echter meer dan 5 % afwijkt van de in overeenstemming met de voorlaatste noteringsdag vóór de vijftiende van die maand gepubliceerde koers, is de laatstgenoemde koers van toepassing vanaf de vijftiende tot en met de laatste dag van de betrokken maand.

In deze verordening wordt onder noteringsdag verstaan elke dag waarop de Commissie een wisselkoers van de ecu vaststelt, met uitzondering van 31 december.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie

BIJLAGE

GN-codes van de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1482/95 bedoelde produkten en goederen - Alle GN-codes van de hoofdstukken 1, 2 en 4.

- De GN-codes die beginnen met 0504, 0505 10 90, 0505 90, 0509 00 90 of 0511.

- Alle GN-codes van de hoofdstukken 6 tot en met 8.

- De GN-codes van hoofdstuk 9, behalve die welke met 0903 beginnen.

- Alle GN-codes van de hoofdstukken 10 tot en met 12.

- De GN-codes van hoofdstuk 13, behalve die welke beginnen met 1301, 1302 11 00, 1302 19 10, 1302 19 99, 1302 32 90 of 1302 39 00.

- Alle GN-codes van de hoofdstukken 15 tot en met 19.

- De GN-codes van hoofdstuk 20, met uitzondering van wijnstokbladeren, hopscheuten en dergelijke eetbare plantedelen van de GN-codes 2001 90 96 en 2008 99 99.

- Alle GN-codes van hoofdstuk 21.

- De GN-codes van hoofdstuk 22, behalve 2201 90 00.

- Alle GN-codes van de hoofdstukken 23 en 24.

- De GN-codes die beginnen met 2905 43 00 of 2905 44.

- De GN-codes die beginnen met 3501, behalve 3501 90 10, of met 3505, behalve 3505 10 50.

- De GN-codes die beginnen met 3502 10 91, 3502 10 99, 3502 90 51 of 3502 90 59.

- De GN-codes die beginnen met 3809 10 of 3823 60.

- De GN-codes die beginnen met 5301 of 5302.

Top