EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3320

Verordening (EG) nr. 3320/94 van de Raad van 22 december 1994 betreffende de codificatie van de bestaande communautaire wetgeving inzake de definitie van de ecu na de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie

OJ L 350, 31.12.1994, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 229 - 230
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 229 - 230

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; opgeheven door 397R1103

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3320/oj

31994R3320

Verordening (EG) nr. 3320/94 van de Raad van 22 december 1994 betreffende de codificatie van de bestaande communautaire wetgeving inzake de definitie van de ecu na de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 350 van 31/12/1994 blz. 0027 - 0028
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 1 Deel 3 blz. 0229
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 1 Deel 3 blz. 0229


VERORDENING (EG) Nr. 3320/94 VAN DE RAAD van 22 december 1994 betreffende de codificatie van de bestaande communautaire wetgeving inzake de definitie van de ecu na de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Europees Monetair Instituut,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de valutasamenstelling van de ecu is gedefinieerd in een veelheid van communautaire teksten en dat een codificatie bij verordening van de bepalingen betreffende deze definitie nuttig zou zijn voor de doorzichtigheid van het Gemeenschapsrecht;

Overwegende dat op dit tijdstip de volgende teksten betreffende de rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen van kracht zijn:

- Beschikking nr. 3289/75/EGKS van de Commissie van 18 december 1975 betreffende de definitie en de omrekening van de rekeneenheid welke wordt gebruikt in de beschikkingen, besluiten, aanbevelingen, adviezen en mededelingen op de door het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal bestreken gebieden (3);

- Verordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 tot wijziging van de waarde van de rekeneenheid die wordt gebruikt door het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking (4);

- Verordening (EEG) nr. 3181/78 van de Raad van 18 december 1978 met betrekking tot het Europees Monetair Stelsel (5);

- besluit van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 30 december 1977 tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank in verband met de aanvaarding van een nieuwe definitie van de waarde van de rekeneenheid van de Bank;

- Verordening (EEG, Euratom) nr. 3308/80 van de Raad van 16 december 1980 betreffende de vervanging van de Europese rekeneenheid door de ecu in de communautaire besluiten (6);

- besluit van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 13 mei 1981 tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank in verband met de aanvaarding van de ecu als de rekeneenheid van de Bank;

- Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (7);

- Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie van 30 april 1993 houdende nadere voorschriften voor de vaststelling en de toepassing van de omrekeningskoersen in de landbouwsector (8);

Overwegende dat de definitie van de samenstelling van de ecu-mand in de valuta's van de Lid-Staten in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C, (9) is bekendgemaakt in het kader van een mededeling van de Commissie en niet in een verordening van de Raad;

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3180/78 de ecu is gedefinieerd als de som van bedragen in de valuta's van de Lid-Staten; dat die samenstelling heronderzocht kan worden onder de door de Raad ingevolge artikel 2 van die verordening bepaalde voorwaarden;

Overwegende dat artikel 2 van voornoemde verordening is vernietigd door artikel 109 G van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, waarin is bepaald dat de valutasamenstelling van de ecu-mand niet wordt gewijzigd vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie en dat bij de aanvang van de derde fase de waarde van de ecu onherroepelijk wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 109 L, lid 4,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definitie van de ecu De ecu-mand is als volgt samengesteld uit de valuta's van de Lid-Staten:

"" ID="1">Duitse mark> ID="2">0,6242 "> ID="1">Engelse pond> ID="2">0,08784 "> ID="1">Franse frank> ID="2">1,332 "> ID="1">Italiaanse lire> ID="2">151,8 "> ID="1">Nederlandse gulden> ID="2">0,2198 "> ID="1">Belgische frank> ID="2">3,301 "> ID="1">Luxemburgse frank> ID="2">0,130 "> ID="1">Deense kroon> ID="2">0,1976 "> ID="1">Ierse pond> ID="2">0,008552 "> ID="1">Griekse drachme> ID="2">1,440 "> ID="1">Spaanse peseta> ID="2">6,885 "> ID="1">Portugese escudo> ID="2">1,393. ">

Artikel 2

Aanpassing van geldende communautaire besluiten 1. Verordening (EEG) nr. 3180/78 wordt ingetrokken.

2. In alle communautaire besluiten die van toepassing zijn bij de inwerkingtreding van deze verordening wordt de definitie van de ecu vervangen door die van artikel 1 van deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. SEEHOFER

(1) PB nr. C 130 van 12. 5. 1994, blz. 7.

(2) PB nr. C 305 van 31. 10. 1994, blz. 146.

(3) PB nr. L 327 van 19. 12. 1975, blz. 4. Beschikking gewijzigd bij Beschikking nr. 3334/80/EGKS (PB nr. L 349 van 23. 12. 1980, blz. 27).

(4) PB nr. L 379 van 30. 12. 1978, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2626/84 (PB nr. L 247 van 16. 9. 1984, blz. 1) en bij Verordening (EEG) nr. 1971/89 (PB nr. L 189 van 4. 7. 1989, blz. 1).

(5) PB nr. L 379 van 30. 12. 1978, blz. 2. Verordening gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3066/85 (PB nr. L 290 van 1. 11. 1985, blz. 95).

(6) PB nr. L 345 van 20. 12. 1980, blz. 1.

(7) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3528/93 (PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 32).

(8) PB nr. L 100 van 1. 5. 1993, blz. 106. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 547/94 (PB nr. L 69 van 12. 3. 1994, blz. 1).

(9) PB nr. C 241 van 21. 9. 1989, blz. 1.

Top