Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2471

Verordening (EG) nr. 2471/94 van de Raad van 10 oktober 1994 inzake verdere onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en de gebieden in Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst

OJ L 266, 15.10.1994, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 037 P. 178 - 184
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 037 P. 178 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 02/10/1996; opgeheven door 396R2382

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2471/oj

31994R2471

Verordening (EG) nr. 2471/94 van de Raad van 10 oktober 1994 inzake verdere onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en de gebieden in Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst

Publicatieblad Nr. L 266 van 15/10/1994 blz. 0001 - 0007
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 37 blz. 0178
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 37 blz. 0178


VERORDENING (EG) Nr. 2471/94 VAN DE RAAD van 10 oktober 1994 inzake verdere onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en de gebieden in Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 228 A en 73 G,

Gelet op Besluit 94/672/GBVB van de Raad van 10 oktober 1994 inzake het gemeenschappelijk standpunt op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie over de verdere vermindering van de economische en financiële betrekkingen met de partijen op het grondgebied van de Republiek Bosnië-Herzegovina dat door de Bosnische Serviërs wordt gecontroleerd (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gezien de weigering van de Bosnische Serviërs om de regeling te aanvaarden die door de andere Bosnische partijen is aanvaard, uit hoofde van hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties bij Resolutie 942 (1994) heeft besloten tot verscherping en uitbreiding van de maatregelen die waren vastgesteld bij zijn eerdere resoluties met betrekking tot de gebieden in de Republiek Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst;

Overwegende dat de Gemeenschap derhalve de maatregelen die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van de Raad van 26 april 1993 betreffende de handel tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) (2) dient te versterken en uit te breiden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Definities

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. economische activiteiten:

a) alle activiteiten van economische aard, met inbegrip van commerciële, financiële en industriële activiteiten en transacties, in het bijzonder alle activiteiten van economische aard die betrekking hebben op het gebruik van of de handel in eigendom of belangen in eigendom;

b) het uitoefenen van rechten op eigendom of belangen in eigendom; en

c) het oprichten van enige nieuwe rechtspersoon of het wijzigen van de leiding van een bestaande rechtspersoon;

2. eigendom of belangen in eigendom: fondsen, financiële, materiële en immateriële activa, eigendomsrechten en openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, alsmede alle andere financiële of economische middelen;

3. het bevriezen van fondsen of andere financiële activa of middelen: het nemen van maatregelen ter voorkoming van elke wijziging ten aanzien van omvang, bedrag, plaats, eigendom, bezit, aard, bestemming of elke andere wijziging die het mogelijk zou maken dat de betrokken fondsen of andere financiële activa of middelen worden gebruikt;

4. fondsen of andere financiële activa of middelen: fondsen of andere financiële activa of middelen van welke aard of oorsprong ook, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, contanten, liquide middelen, dividenden, rente of andere inkomsten uit aandelen, rente, obligaties, schuldbewijzen of bedragen verkregen uit een belang in, uit de verkoop of andere wijze van overdracht van, of uit enige andere handeling met materiële en immateriële activa en eigendomsrechten;

5. beoogde natuurlijke of rechtspersoon:

a) elke rechtspersoon die is opgericht of ingesteld en die rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom is of onder zeggenschap staat van

i) enige natuurlijke persoon in, of ingezetene van, de betrokken gebieden of enige rechtspersoon, met inbegrip van elke commerciële, industriële of openbaar-nutsonderneming in de betrokken gebieden;

ii) enige rechtspersoon die is opgericht of ingesteld volgens de wetgeving van de betrokken gebieden;

alsmede

b) elke natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van die welke voor de toepassing van Resolutie 942 (1994) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties door staten zijn geïdentificeerd, waarvan is vastgesteld dat hij optreedt voor of namens en ten voordele van enige commerciële, industriële of openbaar-nutsonderneming in de betrokken gebieden, of enige onder a) genoemde persoon;

6. betrokken gebieden: de gebieden in de Republiek Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst.

Verbod op economische activiteiten

Artikel 2

Het is elke beoogde natuurlijke of rechtspersoon verboden welke economische activiteit dan ook te verrichten, tenzij daartoe toestemming is verkregen van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten.

Artikel 3

De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten kunnen een economische activiteit van een beoogde natuurlijke of rechtspersoon toestaan indien zij zich op basis van een onderzoek van elk afzonderlijk geval ervan hebben vergewist dat deze activiteit niet leidt tot de overdracht van eigendom of een belang in eigendom aan enige beoogde natuurlijke of rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 1, punt 5, onder a), i) of ii).

Artikel 4

Toestemming verleend op grond van artikel 3 wordt ingetrokken, en geen verdere toestemming mag worden verleend aan, enige beoogde natuurlijke of rechtspersoon die de maatregelen die bij de onderhavige verordening zijn ingesteld overtreedt, of die de maatregelen die zijn ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 990/93 of Verordening (EG) nr. 1733/94 van de Raad van 11 juli 1994 waarbij het verboden wordt gevolg te geven aan eisen in verband met contracten en transacties aan de uitvoering waarvan afbreuk werd gedaan door Resolutie 757 (1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en daarmee verband houdende resoluties (3) overtreedt, indien de laatstgenoemde overtreding heeft plaatsgevonden na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening.

Artikel 5

Niets in deze verordening weerhoudt de bevoegde instanties van de Lid-Staten ervan toestemming te verlenen indien de betrokken economische activiteit uitsluitend is bedoeld voor de levering van goederen voor strikt medische toepassing of van levensmiddelen, welke zijn aangemeld bij het comité dat is ingesteld bij Resolutie 724 (1991) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dan wel voor de levering van goederen en produkten voor uitsluitend humanitaire behoeften, welke door dit comité zijn goedgekeurd.

Bevriezing van fondsen of andere financiële activa of middelen

Artikel 6

Alle fondsen of andere financiële activa of middelen die eigendom zijn van of toekomen aan enige beoogde natuurlijke of rechtspersoon of enige rechtspersoon in de betrokken gebieden, met inbegrip van elke commerciële, industriële of openbaar-nutsonderneming, worden bevroren.

Noch de fondsen, noch andere financiële activa of middelen als bedoeld in de eerste alinea zullen rechtstreeks noch onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan, of worden gebruikt ten voordele van, enige beoogde natuurlijke of rechtspersoon of enige andere rechtspersoon in de betrokken gebieden.

Artikel 7

Niets in deze verordening weerhoudt de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten ervan toestemming te verlenen voor:

a) betalingen in verband met economische activiteiten waarvoor overeenkomstig artikel 3 toestemming is verleend, mits de bevoegde autoriteiten zich er in elk afzonderlijk geval van hebben vergewist dat de betalingen niet neerkomen op een overdracht van fondsen of andere financiële activa of middelen aan enige natuurlijke of rechtspersoon als omschreven in artikel 1, punt 5, onder a), i) of ii); of voor

b) betalingen in verband met transacties waarvoor toestemming is verleend door de Regering van de Republiek Bosnië-Herzegovina ten aanzien van natuurlijke of rechtspersonen op haar grondgebied,

mits de Lid-Staten geen toestemming verlenen voor betalingen aan personen buiten hun grondgebieden tenzij zij zich ervan hebben vergewist dat deze betalingen zullen worden gebruikt voor, of in verband met, de activiteiten en transacties waarvoor toestemming is gevraagd.

Verbod op het verlenen van diensten

Artikel 8

Het is verboden financiële en/of niet-financiële diensten te verlenen aan enige natuurlijke of rechtspersonen ten behoeve van zakelijke activiteiten die in de betrokken gebieden worden verricht.

Artikel 9

1. Artikel 8 is niet van toepassing op telecommunicatie-, post- en juridische diensten die verenigbaar zijn met de onderhavige verordening en met de Verordeningen (EEG) nr. 990/93 en (EG) nr. 1733/94.

2. Voor zover de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten zich ervan hebben vergewist dat aan de onderstaande voorwaarden is voldaan, is artikel 8 niet van toepassing op:

a) diensten die noodzakelijk zijn voor humanitaire of andere uitzonderlijke doeleinden, zoals door het in artikel 5 genoemde comité goedgekeurd na onderzoek van elk afzonderlijk geval; en

b) diensten die zijn goedgekeurd door de Regering van de Republiek Bosnië-Herzegovina.

Artikel 10

Het is de commerciële binnenvaart verboden enige haven in de betrokken gebieden aan te doen, tenzij hiertoe voor elk afzonderlijk geval toestemming is verleend door het in artikel 5 genoemde comité, door de Regering van de Republiek Bosnië-Herzegovina voor haar grondgebied of bij overmacht.

Artikel 11

Elke zending van goederen of produkten die de betrokken gebieden als bestemming heeft wordt op correcte wijze van een manifest voorzien, en wordt ofwel bij het laden fysiek geïnspecteerd door de missies voor bijstand bij de uitvoering van sancties of de bevoegde autoriteiten, teneinde de inhoud te controleren en te verzegelen, ofwel zodanig geladen dat de inhoud op adequate wijze fysiek kan worden geïnspecteerd.

Artikel 12

Bij kennisgeving van of indiening van aanvragen bij het in artikel 5 genoemde comité met betrekking tot de levering van goederen voor strikt medische toepassing, van levensmiddelen of van essentiële humanitaire goederen ten behoeve van de betrokken gebieden, melden de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten het comité ter informatie uit welke bron de betalingen voor deze leveringen worden verricht.

Algemene bepalingen

Artikel 13

1. De Lid-Staten nemen de noodzakelijke maatregelen ter uitvoering van deze verordening; zij stellen de sancties vast in geval van overtreding van de bepalingen van deze verordening.

2. De Lid-Staten stellen de Commissie en de betrokken Lid-Staten in kennis van de maatregelen die zij treffen op grond van lid 1 en verstrekken alle relevante inlichtingen in verband met deze verordening, met name de identiteit van beoogde natuurlijke personen en uit hoofde van artikel 3 verleende toestemming.

3. De namen en adressen van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten waarnaar in deze verordening wordt verwezen zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Relevante informatie ten aanzien van de geografische reikwijdte van de in artikel 1, punt 6, van deze verordening genoemde gebieden kan bij deze autoriteiten worden verkregen.

4. De Commissie wordt gemachtigd de bijlage bij deze verordening te wijzigen aan de hand van de door de Lid-Staten verstrekte gegevens. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 14

Deze verordening is niet van toepassing op activiteiten met betrekking tot Unprofor, de Internationale Conferentie inzake het voormalige Joegoslavië of de waarnemersmissies van de Europese Gemeenschap.

Artikel 15

Deze verordening is van toepassing onverminderd Verordening (EEG) nr. 990/93, inzonderheid de artikelen 3, 4 en 5 daarvan, die van kracht blijven.

Artikel 16

Deze verordening is van toepassing binnen het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim, in vliegtuigen of op schepen welke onder de jurisdictie van een Lid-Staat vallen, op natuurlijke personen elders die onderdaan van een Lid-Staat zijn, alsmede op rechtspersonen elders die volgens de wetgeving van een Lid-Staat zijn opgericht of ingesteld.

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 10 oktober 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

Th. WAIGEL

(1) Zie bladzijde 10 van dit Publikatieblad.(2) PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 14.(3) PB nr. L 182 van 16. 7. 1994, blz. 1.

BIJLAGE

NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN DE LID-STATEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 13, LID 3, VAN DEZE VERORDENING BELGIQUE - BELGIË

Le Ministre des finances

c/o Monsieur le Gouverneur de la Banque Nationale

de Belgique

Service des accords internationaux

Boulevard de Berlaymont 14

B-1000 Bruxelles

de Heer Minister von Financiën

c/o Heer Goeverneur van de Nationale Bank van België

Dienst Internationale Akkoorden

de Berlaymontlaan 14

1000 Brussel

Ministère des affaires économiques

Office central des contingents et licences (OCCL)

Rue de Mot 24-26

B-1040 Bruxelles

Tél.: 233 61 11

Télécopieur: 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Centrale Dienst van Contingenten en Vergunningen (CDCV)

de Motstraat 24-26

1040 Brussel

DANMARK

Jens Anton Vestergaard

Head of Section

Ministry of Business and Industry

Slotsholmsgade 12

DK-1216 Copenhagen K

Danmark

Tlf. (45) 33 92 33 50

Fax (45) 33 12 37 78

Ebbe Nielsen

Head of Section

Ministry of Transport

Frederiksholms Kanal 27

DK-1220 Copenhagen K

Danmark

Tlf. (45) 33 92 43 48

Fax (45) 33 15 61 36

Leif Jacobsen

Head of Section

Ministry of Taxation

Central Customs and Tax Administration

Amaliegade 44

DK-1256 Copenhagen K

Danmark

Tlf. (45) 33 15 73 00

Fax (45) 33 75 52 04

Helle Nielsen

Head of Section

Ministry of Foreign Affairs

Asiatisk Plads 2

DK-1448 Copenhagen K

Danmark

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 31 54 05 33

DEUTSCHLAND

1. Fuer Genehmigungen im Bereich der Beschraenkungen des Warens und Dienstleistungsverkehrs gemaess den geltenden Zustaendigkeitsverordnungen

Bundesausfuehramt

Postfach 51 60

65726 Eschborn

Tel. 0 61 96/9 08-0

Fax 0 61 96/9 42-2 60

Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft

Postfach 18 02 03

60083 Frankfurt

Tel. 0 69/15 64-0

Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung

Postfach 18 01 07

60082 Frankfurt

Tel. 0 69/15 64-0

2. Fuer Genehmigungen im Bereich der Beschraenkungen des Kapital und Zahlungsverkehrs

Landeszentralbank in Baden-Wuerttemberg

Postfach 10 60 21

70049 Stuttgart

Tel. 07 11/9 44-11 20/21/23

Fax 07 11/9 44-19 06

Landeszentralbank im Freistaat Bayern

80281 Muenchen

Tel. 0 89/28 89-32 64

Fax 0 89/28 89-38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg

Postfach 11 01 60

10831 Berlin

Tel. 0 30/23 87-24 66/-25 20

Fax 0 30/30 65-25 05

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein

Postfach 10 40 20

20027 Hamburg

Tel. 0 40/37 06-66 40/-66 20

Fax 0 40/37 07-66 15

Landeszentralbank in Hessen

Postfach 11 12 32

60047 Frankfurt a.M.

Tel. 0 69/23 88-19 20

Fax 0 69/23 88-19 19

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Postfach 245

30002 Hannover

Tel. 05 11/30 33-7 23/-2 12

Fax 05 11/30 33-7 30

Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen

Postfach 10 11 48

40002 Duesseldorf

Tel. 02 11/8 74-20 22

Fax 02 11/8 74-23 78

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Postfach 30 09

55020 Mainz

Tel. 0 61 31/3 77-4 10/-4 11/-4 13/-4 15/-4 16

Fax 0 61 31/3 77-4 24

Landeszentralbank im Freistaat Sachsen und in Thueringen

Postfach 268

10107 Berlin

Tel. 03 41/21 71-5 76/-5 77

Fax 03 41/21 71-4 74

3. Fuer Genehmigungen im Bereich der Beschraenkungen auf dem Gebiet des Verkehrswesens

Bundesministerium fuer Verkehr

Postfach 20 01 00

Tel. 02 28/3 00-0

Fax 02 28/3 00-34 28

ELLADA

Ypoyrgeio Exoterikon

a) A3 Diefthynsi Politikon Ypotheseon, me armodiotita kai gia Vosnia-Erzegovini,

Akadimias 1,

Dimitrios Rallis, Symvoylos Presveias A',

til. (30-1) 360 88 64

Michail Diamesis, Grammateas Presveias A',

Til. (30-1) 362 08 09

Telefax: (30-1) 362 50 27·

v) Ethnikos Syntonistis Kyroseon kata Servias/Mavrovoynioy,

Akadimias 1,

Georgios Christofis, Symvoylos Presveias A',

til. (30-1) 36 32 456/36 37 569

Telefax: (30-1) 362 56 68·

g) G1 Diefthinsi Exoterikon Evropaikon Scheseon, Vasilissis Sofias 1

Dimitrios Kontoymas, Presvis, Til. (30-1) 33 94 036

Telefax: (30-1) 36 24 133.

Ypoyrgeio Oikonomikon, 19i Diefthynsi Teloneion, Gegiki Diefthynsi Teloneion,

Karageorgi Servias 10,

Nikolaos Glentzis, til. (30-1) 32 32 305

Telefax: (30-1) 32 32 927

Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias Diefthynsi Diadikasion Exoterikoy Emporioy/Tmima G',

Mitropoleos 1,

Maria Flokoy, til. (30-1) 32 39 016

Telefax: (30-1) 32 34 393

ESPAÑA

Dirección General de Comercio Exterior

Ministerio de Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana 162

E-28071 Madrid

FRANCE

- aux articles 2, 3, 4, 5 et 7:

Ministre de l'économie - Direction du trésor

Bureau D 3 Télédoc 267

139, rue de Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

- aux articles 9 et 11:

Secrétariat géneral de la défense nationale

Cellule Embargo

51, Boulevard Latour-Maubourg

F-75700 Paris

IRELAND

Mr Ronnie Breen

Single Market Unit

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

Dublin 2

Mr Philip Dalton

Central Bank of Ireland

Dame Street

Dublin 2

Mr. Pat Ring

Department of Finance

Government Buildings

Upper Merrion Street

Dublin 2

ITALIA

Vittorio Paolini

Coordinatore Sanzioni

c/o Ufficio II

Direzione generale Affari economici

Ministro degli Affari Esteri

P. le Farnesina 1

Roma

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des Licences

21, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg

Télécopieur: 466 138

Ministère du Trésor

3, rue de la Congrégation

L-2941 Luxembourg

Télécopieur: 466 212

NEDERLAND

Mr K.J. Hartogh

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Afdeling Strategische Goederen en Sanctiebeleid

Bezuidenhoutseweg 30

2500 EC Den Haag

Tel. (0031-70) 379 76 58

Telefax (0031-70) 379 73 92

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Dr. Eduardo Catroga

Av. Infante D. Henrique

1100 Lisboa

Tel. 888 46 75

Telefax 86 23 60

Ministério do Comércio e Turismo

Eng. Fernando M. Faria de Oliveira

Av. da República, 79, 9º

1000 Lisboa

Tel. 793 40 49

Telefax 769 34 27

UNITED KINGDOM

Import Licensing Branch

Department of Trade and Industry

Queensway House

West Precinct

Billingham

Cleveland TS23 2NF

Export Control Organization

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria House

London SW1E 6SW

European Division

Department of Transport

2 Marsham Street

London SW1P 3EB

Banking Group

HM Treasury

Parliament Street

London SW1P 3AG

Sanctions Emergency Unit

Bank of England

London EC2R 8AH

Top