EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0400

Verordening (EG) nr. 400/94 van de Raad van 21 februari 1994 houdende verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 1615/89 tot instelling van een Europees informatie- en communicatiesysteem voor de bosbouw (EFICS)

OJ L 54, 25.2.1994, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 056 P. 70 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 056 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; stilzwijgende opheffing door 398R1100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/400/oj

31994R0400

Verordening (EG) nr. 400/94 van de Raad van 21 februari 1994 houdende verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 1615/89 tot instelling van een Europees informatie- en communicatiesysteem voor de bosbouw (EFICS)

Publicatieblad Nr. L 054 van 25/02/1994 blz. 0005 - 0005
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 56 blz. 0070
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 56 blz. 0070


VERORDENING (EG) Nr. 400/94 VAN DE RAAD van 21 februari 1994 houdende verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 1615/89 tot instelling van een Europees informatie- en communicatiesysteem voor de bosbouw (EFICS)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1615/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot instelling van een Europees informatie- en communicatiesysteem voor de bosbouw (EFICS) (1) voorziet in de totstandbrenging van een systeem met als doel het verzamelen, cooerdineren, onderling afstemmen en behandelen van gegevens betreffende de bosbouwsector en de ontwikkeling ervan;

Overwegende dat het niet mogelijk is geweest het systeem tot stand te brengen binnen de bij voornoemde verordening vastgestelde termijn;

Overwegende dat de behoefte aan een dergelijk systeem nog groter is geworden in verband met de huidige situatie in de bosbouwsector;

Overwegende dat op de Conferentie van de Verenigde Naties in Rio inzake milieu en ontwikkeling in juni 1992 en op de ministeriële Conferentie van Helsinki voor de bescherming van het bos in Europa in juni 1993 tevens is gebleken dat men op communautair niveau over objectieve en vergelijkbare gegevens betreffende de bosbouwsector moet beschikken;

Overwegende dat de geldigheidsduur van bovenvermelde verordening derhalve moet worden verlengd, met dien verstande dat zij aan de huidige stand van de communautaire regelgeving moet worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1615/89 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 1 worden de woorden "de Verordeningen (EEG) nr. 1609/89, (EEG) nr. 1610/89, (EEG) nr. 1611/89 en (EEG) nr. 1612/89, Beschikking 89/367/EEG en de Verordeningen (EEG) nr. 1613/89 en (EEG) nr. 1614/89," vervangen door de woorden "de Verordeningen (EEG) nr. 1610/89, (EEG) nr. 2080/92 (2) en (EEG) nr. 867/90 (3), Beschikking 89/367/EEG en de Verordeningen (EEG) nr. 2157/92 (4) en (EEG) nr. 2158/92 (5).

";

2. in artikel 3 worden de woorden "fase van vier jaar" vervangen door het woord "fase", en wordt "31 december 1992" vervangen door "31 december 1997";

3. in artikel 4 wordt "1992" vervangen door "1997";

4. in de eerste zin van artikel 5 wordt "1993" vervangen door "1998". In de tweede zin van artikel 5 wordt "1993" vervangen door "1998", en wordt "1998" vervangen door "2002".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 februari 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. MORAITIS

(1) PB nr. L 165 van 15. 6. 1989, blz. 12.

(2) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 96.

(3) PB nr. L 91 van 6. 4. 1990, blz. 7.

(4) PB nr. L 217 van 3. 7. 1992, blz. 1.

(5) PB nr. L 217 van 3. 7. 1992, blz. 3.

Top