EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0519

94/519/EG: Beschikking van de Commissie van 27 juli 1994 tot goedkeuring van het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van Brucella melitensis en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

OJ L 207, 10.8.1994, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/519/oj

31994D0519

94/519/EG: Beschikking van de Commissie van 27 juli 1994 tot goedkeuring van het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van Brucella melitensis en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 207 van 10/08/1994 blz. 0037 - 0037


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1994 tot goedkeuring van het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van Brucella melitensis en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (94/519/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 24,

Overwegende dat Beschikking 90/424/EEG voorziet in een mogelijke financiële deelneming van de Gemeenschap in de uitroeiing van en de controle op Brucella melitensis;

Overwegende dat Frankrijk bij schrijven van 17 juni 1994 een programma heeft ingediend voor de uitroeiing van Brucella melitensis;

Overwegende dat bij het onderzoek van het programma is gebleken dat het voldoet aan alle communautaire criteria voor de uitroeiing van de ziekte, overeenkomstig Beschikking 90/638/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van de communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/65/EEG (4);

Overwegende dat, aangezien dit programma van belang is voor het bereiken van de door de Gemeenschap nagestreefde doeleinden op het gebied van de diergezondheid, de financiële bijdrage van de Gemeenschap moet worden vastgesteld op 40 ecu per geslacht dier, met een maximum van 620 000 ecu;

Overwegende dat een financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd en dat de autoriteiten binnen de vastgestelde termijnen de nodige informatie verstrekken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van Brucella melitensis wordt goedgekeurd voor de periode van 1 juli 1994 tot en met 31 december 1994.

Artikel 2

Frankrijk doet uiterlijk op 1 juli 1994 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden voor de tenuitvoerlegging van het in artikel 1 bedoelde programma.

Artikel 3

1. De financiële bijdrage van de Gemeenschap om de eigenaars te vergoeden voor het slachten van dieren in verband met Brucella melitensis, wordt vastgesteld op 40 ecu per schaap of geit, met een maximum van 620 000 ecu.

2. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat:

- per kwartaal bij de Commissie een verslag is ingediend over de voortgang betreffende het programma en over de gedane uitgaven;

- uiterlijk op 1 juli 1995 bij de Commissie een eindverslag is ingediend over de technische uitvoering van het programma, samen met de bewijsstukken betreffende de gedane uitgaven.

3. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt uitgekeerd in ecu tegen de koers die geldt op de eerste werkdag van de maand waarin de vergoedingsaanvraag is ingediend en die is bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 27 juli 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 19.

(2) PB nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz. 31.

(3) PB nr. L 347 van 12. 12. 1990, blz. 27.

(4) PB nr. L 268 van 14. 9. 1992, blz. 54.

Top