EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3503

VERORDENING (EG) Nr. 3503/93 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1993 houdende derde wijziging van Verordening (EG) nr. 3088/93 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

PB L 319 van 21.12.1993, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3503/oj

31993R3503

VERORDENING (EG) Nr. 3503/93 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1993 houdende derde wijziging van Verordening (EG) nr. 3088/93 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

Publicatieblad Nr. L 319 van 21/12/1993 blz. 0030 - 0030


VERORDENING (EG) Nr. 3503/93 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1993 houdende derde wijziging van Verordening (EG) nr. 3088/93 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat, vanwege het uitbreken van klassieke varkenspest in bepaalde produktiegebieden in Duitsland, buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt in deze Lid-Staat zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 3088/93 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3414/93 (4);

Overwegende dat, in verband met de lange duur van de beperkingen van het vrije verkeer van goederen, het in artikel 1, lid 2 en lid 3, van Verordening (EG) nr. 3088/93 vastgestelde aantal levende varkens waarvoor steun kan worden toegekend bij levering aan de Duitse autoriteiten reeds is geleverd; dat de beperkingen op het vrije verkeer nog steeds gelden en het voor de steun in aanmerking komende aantal levende varkens derhalve moet worden verhoogd;

Overwegende dat het Comité van beheer voor varkensvlees geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 1 van Verordening (EG) nr. 3088/93 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

"5. Wanneer de in lid 2 en lid 3 vermelde aantallen voor levende varkens zijn bereikt, kan steun worden toegekend voor nog eens 161 000 levende varkens overeenkomstig het bepaalde in lid 2, respectievelijk voor nog eens 69 000 levende varkens overeenkomstig het bepaalde in lid 3.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 129 van 11. 5. 1989, blz. 12.

(3) PB nr. L 277 van 10. 11. 1993, blz. 30.

(4) PB nr. L 310 van 14. 12. 1993, blz. 33.

Top