EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3088

VERORDENING (EG) Nr. 3088/93 VAN DE COMMISSIE van 9 november 1993 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

OJ L 277, 10.11.1993, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 164 - 165
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 164 - 165

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/1994; opgeheven door 394R2066

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3088/oj

31993R3088

VERORDENING (EG) Nr. 3088/93 VAN DE COMMISSIE van 9 november 1993 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

Publicatieblad Nr. L 277 van 10/11/1993 blz. 0030 - 0031
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 53 blz. 0164
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 53 blz. 0164


VERORDENING (EG) Nr. 3088/93 VAN DE COMMISSIE van 9 november 1993 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (2), en met name op artikel 20 en artikel 22, tweede alinea,

Overwegende dat, vanwege het uitbreken van klassieke varkenspest in bepaalde produktiegebieden in Duitsland, door de Commissie voor dit land maatregelen zijn vastgesteld bij Beschikking 93/566/EG van 4 november 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en houdende vervanging van Beschikking 93/539/EEG (3), waarbij met name is voorzien in restricties op het handelsverkeer van levende varkens, vers varkensvlees en produkten op basis van varkensvlees dat geen warmtebehandeling heeft ondergaan uit bepaalde gebieden die een bijzonder risico opleveren;

Overwegende dat de beperkingen van het vrije verkeer van goederen die voortvloeien uit de toepassing van de veterinaire maatregelen een ernstige verstoring dreigen te veroorzaken van de varkensvleesmarkt in Duitsland; dat derhalve buitengewone marktondersteunende maatregelen dienen te worden genomen die uitsluitend gelden voor levende varkens uit de direct getroffen gebieden en niet langer dan strikt noodzakelijk is;

Overwegende dat, om verdere verspreiding van de dierziekte te voorkomen, varkens die in de betrokken gebieden zijn geproduceerd uit het normale circuit van voor menselijke consumptie bestemde produkten dienen te worden gehouden en moeten worden verwerkt tot produkten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;

Overwegende dat moet worden voorzien in de toekenning van steun voor de levering van de biggen, jonge biggen en volwassen levende varkens uit de betrokken gebieden aan de bevoegde autoriteiten; dat, om misbruik te voorkomen, leveringen van biggen, die op een gesloten bedrijf worden gemest, van de steun moeten worden uitgesloten;

Overwegende dat het, gelet op de omvang van de epizooetie en, met name, de duur ervan, en bijgevolg de inspanning die moet worden geleverd om de markt te ondersteunen, dienstig is dat de Gemeenschap en de Lid-Staat elk een deel van de uitgaven voor hun rekening nemen;

Overwegende dat dient te worden bepaald dat de Duitse autoriteiten alle nodige controle- en bewakingsmaatregelen moeten treffen en de Commissie hierover moeten informeren;

Overwegende dat het Comité van beheer voor varkensvlees geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 29 oktober tot en met 22 november 1993 kan aan producenten die daarom verzoeken door de Duitse bevoegde autoriteiten steun worden verleend wanneer deze producenten hen leveren:

- levende varkens met een gewicht van meer dan 110 kg gemiddeld per partij;

- biggen met een gewicht van meer dan 25 kg gemiddeld per partij;

- jonge biggen met een gewicht van meer dan 8 kg gemiddeld per partij, geproduceerd door gespecialiseerde, door de bevoegde autoriteiten erkende fokkers.

De gewichtslimiet van 110 kg geldt evenwel niet voor van 29 oktober tot en met 2 november 1993 geleverde varkens.

2. De steun die wordt toegekend voor de eerste 322 000 levende varkens en de eerste 98 000 biggen en jonge biggen komt voor rekening van de begroting van de Gemeenschap.

3. Duitsland wordt gemachtigd om daarenboven voor eigen rekening en overeenkomstig het bepaalde in deze verordening steun te verlenen voor nog eens 138 000 levende varkens en 42 000 biggen en jonge biggen.

Artikel 2

1. Voor de bedoelde levering komen alleen varkens, jonge biggen en biggen in aanmerking die zijn gehouden in de in de bijlage bij deze verordening bedoelde gebieden.

2. Alleen biggen die niet op een gesloten bedrijf worden gemest of niet door een gesloten bedrijf voor de eigen behoeften kunnen worden gebruikt, komen voor levering in aanmerking.

Artikel 3

De dieren worden op de dag van levering gewogen en geslacht op een zodanige manier dat de epizooetie zich niet kan verspreiden.

De dieren worden zo spoedig mogelijk naar een destructiebedrijf gebracht en worden verwerkt tot produkten van de GN-codes 1501 00 11, 1506 00 00 en 2301 10 00.

De dieren mogen evenwel ook worden vervoerd naar een abattoir waar ze onmiddellijk worden geslacht en waar ze als halve of hele geslachte dieren kunnen worden opgeslagen in een koelhuis vóór ze worden afgevoerd naar een destructiebedrijf.

Op deze werkzaamheden wordt toezicht gehouden door de Duitse bevoegde autoriteiten.

Artikel 4

1. De in artikel 1, lid 1, bedoelde steun wordt vastgesteld op, af boerderij, 100 ecu per 100 kg geslacht gewicht voor levende varkens, onder toepassing van de coëfficiënt 0,83.

2. De steun voor biggen wordt vastgesteld op 25 ecu per dier, die voor jonge biggen op 20 ecu per dier.

Artikel 5

1. De Duitse bevoegde autoriteiten nemen alle nodige maatregelen om de naleving van de voorschriften van deze verordening, en met name die van artikel 2, te waarborgen. Zij stellen de Commissie daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

2. Bij de toepassing van deze verordening moeten alle veterinaire voorschriften van Beschikking 93/566/EG in acht worden genomen.

Artikel 6

De Duitse bevoegde autoriteiten delen de Commissie elke woensdag met betrekking tot de vorige week de volgende gegevens mede:

- aantal geleverde varkens en totaal gewicht,

- aantal geleverde biggen en totaal gewicht,

- aantal geleverde jonge biggen en totaal gewicht.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 29 oktober 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 9 november 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 129 van 11. 5. 1989, blz. 12.

(3) PB nr. L 273 van 5. 11. 1993, blz. 60.

BIJLAGE

1. In Niedersachsen, de Kreise: Stade, Rotenburg, Harburg, Soltau-Fallingbostel, Lueneburg, Emsland, Cloppenburg, Vechta, Diepholz en Osnabrueck.

2. In Baden-Wuerttemberg, de Kreise: Ostalbkreis, Schwaebisch Hall, Rams-Murr, Goeppingen en Heidenheim.

3. In Bayern, de Kreise: Donau-Ries, Ansbach en Ansbach-Stadt.

4. In Rheinland-Pfalz, de Kreise: Germersheim, Suedliche Weinstrasse en Stadt Landau i.d. Pfalz.

5. In Mecklenburg-Vorpommern, de Kreise: Rostock, Rostock-Stadt, Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Stralsund-Stadt, Grimmen, Bad Doberan, Guestrow, Teterow, Malchin, Demmin en Greifswald.

Top