EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0266

Verordening (EEG) nr. 266/93 van de Commissie van 5 februari 1993 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3438/92 van de Raad tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het vervoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit van oorsprong uit Griekenland, verzonden in 1993

OJ L 30, 6.2.1993, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/266/oj

31993R0266

Verordening (EEG) nr. 266/93 van de Commissie van 5 februari 1993 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3438/92 van de Raad tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het vervoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit van oorsprong uit Griekenland, verzonden in 1993

Publicatieblad Nr. L 030 van 06/02/1993 blz. 0049 - 0050


VERORDENING (EEG) Nr. 266/93 VAN DE COMMISSIE van 5 februari 1993 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3438/92 van de Raad tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het vervoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit van oorsprong uit Griekenland, verzonden in 1993

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3438/92 van de Raad van 23 november 1992 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het vervoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit van oorsprong uit Griekenland (1), en met name op artikel 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3438/92 voor 1992 en 1993 voor het vervoer per koelauto, koelschip of koelwagon, uit Griekenland naar de overige Lid-Staten, met uitzondering van Italië, Spanje en Portugal, van verse groenten en fruit, van oorsprong uit Griekenland, een bijzondere en tijdelijke compensatie is ingesteld;

Overwegende dat de bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3438/92 voor zendingen in 1992 reeds bij Verordening (EEG) nr. 3734/92 van de Commissie (2) zijn vastgesteld;

Overwegende dat moet worden bepaald welke verzenders en zendingen in 1993 voor deze financiële compensatie in aanmerking komen en welke gegevens minimaal in de compensatieaanvraag moeten voorkomen;

Overwegende dat moet worden vastgesteld welke gegevens de bevoegde Griekse autoriteit aan de Commissie moet doen toekomen en binnen welke termijn;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3438/92 bedoelde bijzondere en tijdelijke compensatie wordt verleend:

a) aan verzenders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die de kosten van het betrokken vervoer daadwerkelijk hebben gedragen;

b) voor zendingen die het grondgebied van Griekenland in de loop van het jaar 1993 hebben verlaten;

c) en voor de in een andere Lid-Staat dan Italië, Spanje en Portugal daadwerkelijk binnengebrachte hoeveelheden.

Artikel 2

1. De aanvraag om toekenning van de bijzondere en tijdelijke compensatie wordt uiterlijk drie maanden na verzending van de betrokken zendingen bij de bevoegde Griekse autoriteit ingediend.

Deze aanvraag wordt evenwel uiterlijk drie maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediend voor zendingen die vóór die datum zijn verzonden.

2. De aanvraag bevat ten minste:

a) de naam of firmanaam en het adres van de aanvrager;

b) de totale hoeveelheden produkten die aan de voorwaarden in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3438/92 en in artikel 1 van de onderhavige verordening beantwoorden, uitgedrukt in nettogewicht en uitgesplitst naar produkt en naar zending;

c) voor elke zending:

- de totale hoeveelheid, uitgedrukt in nettogewicht en uitgesplitst naar produkt;

- de Lid-Staat van bestemming;

- het gebruikte vervoermiddel, respectievelijk de gebruikte vervoermiddelen;

- de betaalde factuur van de vervoerkosten, opgesteld op naam van de aanvrager, of een kopie van het vervoerdocument, indien daarmee kan worden bepaald wie de kosten van het betrokken vervoer heeft gedragen;

- een kopie van het door de Griekse autoriteiten opgestelde en door de Lid-Staat van bestemming geviseerde document T 5;

- een verklaring van de aanvrager waarin wordt gecertificeerd dat de produkten van de betrokken zending van oorsprong zijn uit Griekenland.

3. De bevoegde Griekse autoriteit beslist over de ontvankelijkheid van de aanvragen.

Artikel 3

Uiterlijk op 31 mei 1994 meldt de bevoegde Griekse autoriteit aan de Commissie de totale hoeveelheden produkten waarvoor ontvankelijke aanvragen uit hoofde van deze verordening zijn ingediend, uitgesplitst naar produkt, naar vervoermiddel en naar Lid-Staat van bestemming.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 februari 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 350 van 1. 12. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 380 van 24. 12. 1992, blz. 19.

Top