EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0088

Richtlijn 93/88/EEG van de Raad van 12 oktober 1993 tot wijziging van Richtlijn 90/679/EEG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

OJ L 268, 29.10.1993, p. 71–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 106 - 117
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 106 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/88/oj

31993L0088

Richtlijn 93/88/EEG van de Raad van 12 oktober 1993 tot wijziging van Richtlijn 90/679/EEG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Publicatieblad Nr. L 268 van 29/10/1993 blz. 0071 - 0082
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 6 blz. 0106
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 6 blz. 0106


RICHTLIJN 93/88/EEG VAN DE RAAD van 12 oktober 1993 tot wijziging van Richtlijn 90/679/EEG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 118 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1), opgesteld na raadpleging van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats,

In samenwerking met het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in artikel 18 van Richtlijn 90/679/EEG (4) wordt bepaald dat de Raad volgens de procedure van artikel 118 A van het Verdrag een eerste lijst van biologische agentia van de groepen 2, 3 en 4 voor bijlage III van genoemde richtlijn dient aan te nemen;

Overwegende dat de classificatie van deze eerste lijst van biologische agentia dient te geschieden op basis van de definities in artikel 2, onder d), punten 2, 3 en 4 (groepen 2, 3 en 4) van genoemde richtlijn;

Overwegende dat deze lijst geen genetisch gemodificeerde biologische agentia bevat;

Overwegende dat voor sommige van deze biologische agentia extra aanwijzingen bij de classificatie moeten worden verstrekt;

Overwegende dat het zinvol is in Richtlijn 90/679/EEG indicatieve aanbevolen gedragsregels op te nemen voor de vaccinatie van werknemers die zijn blootgesteld aan biologische agentia waarvoor doeltreffende vaccins bestaan,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 90/679/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. aan artikel 14, lid 3, tweede alinea, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Bij het beschikbaar stellen van vaccins door de werkgevers zouden zij rekening moeten houden met de aanbevolen gedragsregels in bijlage VII.";

2. bijlage III wordt vervangen door de in bijlage I bij deze richtlijn opgenomen tekst;

3. de in bijlage II bij deze richtlijn opgenomen bijlage VII wordt toegevoegd.

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 april 1994 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daar onverwijld van in kennis.

Voor de Portugese Republiek is de in de eerste alinea genoemde datum echter 31 december 1995.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen of reeds hebben vastgesteld.

3. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 12 oktober 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. SMET

(1) PB nr. C 217 van 24. 8. 1992, blz. 32.

(2) PB nr. C 72 van 19. 3. 1993, blz. 74, en PB nr. C 255 van 20. 9. 1993.

(3) PB nr. C 19 van 25. 1. 1993, blz. 16.

(4) PB nr. L 374 van 31. 12. 1990, blz. 1.

BIJLAGE I

BIJLAGE " III

COMMUNAUTAIRE CLASSIFICATIE

(Artikel 18 en artikel 2, onder d))

INLEIDENDE OPMERKINGEN

1. Overeenkomstig de werkingssfeer van de richtlijn worden alleen agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, in de lijst opgenomen.

Waar van toepassing zijn ook indicaties van mogelijke toxische en allergene eigenschappen van deze agentia gegeven.

Agentia die wel bij dieren en planten, maar voor zover bekend niet bij mensen ziekten kunnen verwekken, zijn niet opgenomen.

Bij de opstelling van de onderhavige eerste lijst van geclassificeerde biologische agentia zijn genetisch gemodificeerde micro-organismen buiten beschouwing gelaten.

2. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de werking van de agentia op gezonde werknemers.

Er is niet specifiek rekening gehouden met bijzondere effecten op personen met een eventuele verhoogde vatbaarheid als gevolg van bij voorbeeld preëxistente ziekte, medicijngebruik, stoornissen van het immuunsysteem, zwangerschap of borstvoeding.

Ook met het verhoogde risico voor zulke werknemers dient bij de in deze richtlijn voorgeschreven risicobeoordeling rekening te worden gehouden.

In het kader van bepaalde industriële processen, bepaalde laboratoriumwerkzaamheden of bepaalde activiteiten in dierenverblijven die een blootstelling van de werknemers aan biologische agentia van groep 3 of 4 inhouden of kunnen inhouden, moeten technische preventiemaatregelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de richtlijn worden opgesteld.

3. Biologische agentia die niet in groep 2, 3 of 4 zijn ingedeeld, vallen niet automatisch onder groep 1.

In het geval van agentia waarvan van meer dan één soort bekend is dat zij pathogeen zijn voor de mens, omvat de lijst die soorten die meestal worden aangetroffen bij ziektegevallen, en wordt vermeld dat andere soorten van dat geslacht ook van invloed kunnen zijn op de gezondheid.

Indien een heel geslacht in de lijst is opgenomen, zijn de soorten en stammen waarvan bekend is dat zij niet pathogeen zijn, impliciet van de classificatie uitgesloten.

4. Ingeval een stam verzwakt is of bekende virulentiegenen heeft verloren, zijn de uit de classificatie van de hoofdstam voortvloeiende beheersingsmaatregelen mogelijkerwijs niet noodzakelijk, afhankelijk van een nadere beoordeling van het risico op de arbeidsplaats.

Dit is bij voorbeeld het geval wanneer een dergelijke stam gebruikt wordt als een produkt of deel van een produkt voor profylactische of therapeutische doeleinden.

5. De in deze classificatie voor de agentia gehanteerde nomenclatuur is in overeenstemming met de meest recente internationale conventies inzake de taxonomie en nomenclatuur van de agentia ten tijde van de samenstelling van de lijst.

6. Deze lijst van geclassificeerde biologische agentia is in overeenstemming met de stand van de kennis ten tijde van de opstelling ervan.

De lijst wordt bijgewerkt zodra deze daarmee niet meer in overeenstemming is.

7. De Lid-Staten zien erop toe dat alle bij de mens reeds geïsoleerde virussen die nog niet geëvalueerd en in deze bijlage opgenomen zijn, minimaal in groep 2 worden ingedeeld, behalve indien de Lid-Staten over het bewijs beschikken dat deze bij de mens geen ziekte kunnen veroorzaken.

8. Bepaalde in groep 3 ingedeelde en in de bijgevoegde lijst met een asterisk (*) aangeduide biologische agentia kunnen voor de werknemers een beperkt besmettingsrisico opleveren omdat zij normaliter niet via de lucht besmettelijk zijn.

De Lid-Staten evalueren de op deze biologische agentia toe te passen beheersingsmaatregelen met inachtneming van de aard van de betrokken specifieke activiteiten en de hoeveelheid van het betrokken agens, ten einde te bepalen of in bijzondere gevallen van bepaalde dezer maatregelen kan worden afgezien.

9. De voorschriften inzake beheersingsmaatregelen die uit de classificatie van parasieten voortvloeien, hebben uitsluitend betrekking op de verschillende voor de mens op de werkplek infectieuze stadia in de levenscyclus van de parasiet.

10. Voorts bevat deze lijst afzonderlijke aanwijzingen wanneer biologische agentia allergische of toxische reacties kunnen veroorzaken, wanneer een doeltreffend vaccin beschikbaar is en wanneer de lijst van de aan het agens blootgestelde werknemers langer dan tien jaar dient te worden bewaard.

Deze aanwijzingen zijn gesystematiseerd in de vorm van de volgende noten:

A: Allergische reacties mogelijk.

D: De lijst van aan dit biologische agens blootgestelde werknemers dient langer dan tien jaar na de laatste bekende blootstelling te worden bewaard.

T: Produktie van toxinen.

V: Doeltreffend vaccin beschikbaar.

Preventieve vaccinaties dienen te worden verricht met inachtneming van de in bijlage VII aanbevolen gedragsregels.

BACTERIËN

en soortgelijke biologische agentia

NB: De vermelding "spp" bij de biologische agentia van deze lijst verwijst naar soorten waarvan bekend is dat zij pathogeen zijn bij de mens.

"" ID="01">Actinobacillus actinomycetemcomitans> ID="02">2"> ID="01">Actinomadura madurae> ID="02">2"> ID="01">Actinomadura pelletieri> ID="02">2"> ID="01">Actinomyces gerencseriae> ID="02">2"> ID="01">Actinomyces israelii> ID="02">2"> ID="01">Actinomyces pyogenes> ID="02">2"> ID="01">Actinomyces spp> ID="02">2"> ID="01">Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)> ID="02">2"> ID="01">Bacillus anthracis> ID="02">3"> ID="01">Bacteroides fragilis> ID="02">2"> ID="01">Bartonella bacilliformis> ID="02">2"> ID="01">Bordetella bronchiseptica> ID="02">2"> ID="01">Bordetella parapertussis> ID="02">2"> ID="01">Bordetella pertussis> ID="02">2> ID="03">V"> ID="01">Borrelia burgdorferi> ID="02">2"> ID="01">Borrelia duttonii> ID="02">2"> ID="01">Borrelia recurrentis> ID="02">2"> ID="01">Borrelia spp> ID="02">2"> ID="01">Brucella abortus> ID="02">3"> ID="01">Brucella canis> ID="02">3"> ID="01">Brucella melitensis> ID="02">3"> ID="01">Brucella suis> ID="02">3"> ID="01">Campylobacter fetus> ID="02">2"> ID="01">Campylobacter jejuni> ID="02">2"> ID="01">Campylobacter spp> ID="02">2"> ID="01">Cardiobacterium hominis> ID="02">2"> ID="01">Chlamydia pneumoniae> ID="02">2"> ID="01">Chlamydia trachomatis> ID="02">2"> ID="01">Chlamydia psittaci (gevogeltestammen)> ID="02">3"> ID="01">Chlamydia psittaci (niet-gevogeltestammen)> ID="02">2"> ID="01">Clostridium botulinum> ID="02">2> ID="03">T"> ID="01">Clostridium perfringens> ID="02">2"> ID="01">Clostridium tetani> ID="02">2> ID="03">T, V"> ID="01">Clostridium spp> ID="02">2"> ID="01">Corynebacterium diphtheriae> ID="02">2> ID="03">T, V"> ID="01">Corynebacterium minutissimum> ID="02">2"> ID="01">Corynebacterium pseudotuberculosis> ID="02">2"> ID="01">Corynebacterium spp> ID="02">2"> ID="01">Coxiella burnetii> ID="02">3"> ID="01">Edwardsiella tarda> ID="02">2"> ID="01">Ehrlichia sennetsu (Rickettsia Sennetsu)> ID="02">2"> ID="01">Ehrlichia spp> ID="02">2"> ID="01">Eikenella corrodens> ID="02">2"> ID="01">Enterobacter aerogenes/cloacae> ID="02">2"> ID="01">Enterobacter spp> ID="02">2"> ID="01">Enterococcus spp> ID="02">2"> ID="01">Erysipelothrix rhusiopathiae> ID="02">2"> ID="01">Escherichia coli (met uitzondering van de niet-pathogene stammen)> ID="02">2"> ID="01">Flavobacterium meningosepticum> ID="02">2"> ID="01">Fluoribacter bozemanae (Legionella)> ID="02">2"> ID="01">Francisella tularensis (type A)> ID="02">3"> ID="01">Francisella tularensis (type B)> ID="02">2"> ID="01">Fusobacterium necrophorum> ID="02">2"> ID="01">Gardnerella vaginalis> ID="02">2"> ID="01">Haemophilus ducreyi> ID="02">2"> ID="01">Haemophilus influenzae> ID="02">2"> ID="01">Haemophilus spp> ID="02">2"> ID="01">Helicobacter pylori> ID="02">2"> ID="01">Klebsiella oxytoca> ID="02">2"> ID="01">Klebsiella pneumoniae> ID="02">2"> ID="01">Klebsiella spp> ID="02">2"> ID="01">Legionella pneumophila> ID="02">2"> ID="01">Legionella spp> ID="02">2"> ID="01">Leptospira interrogans (alle serotypes)> ID="02">2"> ID="01">Listeria monocytogenes> ID="02">2"> ID="01">Listeria ivanovii> ID="02">2"> ID="01">Morganella morganii> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium africanum> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Mycobacterium avium/intracellulare> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium bovis (uitgezonderd BCG-stam)> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Mycobacterium chelonae> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium fortuitum> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium kansasii> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium leprae> ID="02">3"> ID="01">Mycobacterium malmoense> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium marinum> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium microti> ID="02">3 (*)"> ID="01">Mycobacterium paratuberculosis> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium scrofulaceum> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium simiae> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium szulgai> ID="02">2"> ID="01">Mycobacterium tuberculosis> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Mycobacterium ulcerans> ID="02">3 (*)"> ID="01">Mycobacterium xenopi> ID="02">2"> ID="01">Mycoplasma pneumoniae> ID="02">2"> ID="01">Neisseria gonorrhoeae> ID="02">2"> ID="01">Neisseria meningitidis> ID="02">2> ID="03">V"> ID="01">Nocardia asteroides> ID="02">2"> ID="01">Nocardia brasiliensis> ID="02">2"> ID="01">Nocardia farcinica> ID="02">2"> ID="01">Nocardia nova> ID="02">2"> ID="01">Nocardia otitidiscaviarum> ID="02">2"> ID="01">Pasteurella multocida> ID="02">2"> ID="01">Pasteurella spp> ID="02">2"> ID="01">Peptostreptococcus anaerobius> ID="02">2"> ID="01">Plesiomonas shigelloides> ID="02">2"> ID="01">Porphyromonas spp> ID="02">2"> ID="01">Prevotella spp> ID="02">2"> ID="01">Proteus mirabilis> ID="02">2"> ID="01">Proteus penneri> ID="02">2"> ID="01">Proteus vulgaris> ID="02">2"> ID="01">Providencia alcalifaciens> ID="02">2"> ID="01">Providencia rettgeri> ID="02">2"> ID="01">Providencia spp> ID="02">2"> ID="01">Pseudomonas aeruginosa> ID="02">2"> ID="01">Pseudomonas mallei> ID="02">3"> ID="01">Pseudomonas pseudomallei> ID="02">3"> ID="01">Rhodococcus equi> ID="02">2"> ID="01">Rickettsia akari> ID="02">3 (*)"> ID="01">Rickettsia canada> ID="02">3 (*)"> ID="01">Rickettsia conorii> ID="02">3"> ID="01">Rickettsia montana> ID="02">3 (*)"> ID="01">Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)> ID="02">3"> ID="01">Rickettsia prowazekii> ID="02">3"> ID="01">Rickettsia rickettsii> ID="02">3"> ID="01">Rickettsia tsutsugamushi> ID="02">3"> ID="01">Rickettsia spp> ID="02">2"> ID="01">Rochalimaea quintana> ID="02">2"> ID="01">Salmonella arizonae> ID="02">2"> ID="01">Salmonella enteritidis> ID="02">2"> ID="01">Salmonella typhimurium> ID="02">2"> ID="01">Salmonella paratyphi A, B, C> ID="02">2> ID="03">V"> ID="01">Salmonella typhi> ID="02">3 (*)> ID="03">V"> ID="01">Salmonella (andere serologische variëteiten)> ID="02">2"> ID="01">Serpulina spp> ID="02">2"> ID="01">Shigella boydii> ID="02">2"> ID="01">Shigella dysenteriae (type 1)> ID="02">3 (*)> ID="03">T"> ID="01">Shigella flexneri> ID="02">2"> ID="01">Shigella sonnei> ID="02">2"> ID="01">Staphylococcus aureus> ID="02">2"> ID="01">Streptobacillus moniliformis> ID="02">2"> ID="01">Streptococcus pneumoniae> ID="02">2"> ID="01">Streptococcus pyogenes> ID="02">2"> ID="01">Streptococcus spp> ID="02">2"> ID="01">Treponema carateum> ID="02">2"> ID="01">Treponema pallidum> ID="02">2"> ID="01">Treponema pertenue> ID="02">2"> ID="01">Treponema spp> ID="02">2"> ID="01">Vibrio cholerae (inclusief El Tor)> ID="02">2"> ID="01">Vibrio parahaemolyticus> ID="02">2"> ID="01">Vibrio spp> ID="02">2"> ID="01">Yersinia enterocolitica> ID="02">2"> ID="01">Yersinia pestis> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Yersinia pseudotuberculosis> ID="02">2"> ID="01">Yersinia spp> ID="02">2 ""(*) Zie "Inleidende opmerkingen", punt 8.

>

VIRUSSEN (*)

"" ID="01">Adenoviridae> ID="02">2"> ID="01">Arenaviridae"> ID="01">Juninvirus> ID="02">4"> ID="01">Lassavirus> ID="02">4"> ID="01">Lymfocytaire-choriomeningitisvirus (neurotrope stammen)> ID="02">3"> ID="01">Lymfocytaire-choriomeningitisvirus (andere stammen)> ID="02">2"> ID="01">Machupovirus> ID="02">4"> ID="01">Mopeiavirus en andere Tacaribevirussen> ID="02">2"> ID="01">Astroviridae> ID="02">2"> ID="01">Bunyaviridae"> ID="01">Bunyamweravirus> ID="02">2"> ID="01">Oropouchevirus> ID="02">3"> ID="01">California-encefalitisvirus> ID="02">2"> ID="01">Hantavirussen"> ID="01">Hantaan (Koreaanse hemorragische koorts)> ID="02">3"> ID="01">Seoulvirus> ID="02">3"> ID="01">Puumalavirus> ID="02">2"> ID="01">Prospect-Hillvirus> ID="02">2"> ID="01">Andere Hantavirussen> ID="02">2"> ID="01">Nairovirus"> ID="01">Kongo/Krim hemorragische koorts> ID="02">4"> ID="01">Hazaravirus> ID="02">2"> ID="01">Flebovirussen"> ID="01">Rift Valley-koorts> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Zandvliegkoorts> ID="02">2"> ID="01">Toscanavirus> ID="02">2"> ID="01">Andere als pathogeen bekend staande bunyaviridae> ID="02">2"> ID="01">Caliciviridae"> ID="01">Norwalkvirus> ID="02">2"> ID="01">Andere caliciviridae> ID="02">2"> ID="01">Coronaviridae> ID="02">2"> ID="01">Filoviridae"> ID="01">Ebolavirus> ID="02">4"> ID="01">Marburgvirus> ID="02">4"> ID="01">Flaviviridae"> ID="01">Australië-encefalitis (Murray Valley-encefalitis)> ID="02">3"> ID="01">Middeneuropees tekenencefalitisvirus> ID="02">3 (**)> ID="03">V"> ID="01">Absettarov> ID="02">3"> ID="01">Hanzalova> ID="02">3"> ID="01">Hypr> ID="02">3"> ID="01">Kumlinge> ID="02">3"> ID="01">Dengevirus (type 1-4)> ID="02">3"> ID="01">Hepatitis C-virus> ID="02">3 (**)> ID="03">D"> ID="01">Japanse B-encefalitis> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Kyasanur Forest> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Louping ill> ID="02">3 (**)"> ID="01">Omsk (a)> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Powassan> ID="02">3"> ID="01">Rocio> ID="02">3"> ID="01">Russische voorzomer-meningo-encefalitis (a)> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">St. Louis-encefalitis> ID="02">3"> ID="01">Wesselsbronvirus> ID="02">3 (**)"> ID="01">West-Nijlvirus> ID="02">3"> ID="01">Gele koorts> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Andere als pathogeen bekend staande flavivirussen> ID="02">2"> ID="01">Hepadnaviridae"> ID="01">Hepatitis B-virus> ID="02">3 (**)> ID="03">V, D"> ID="01">Hepatitis D-virus (Delta) (b)> ID="02">3 (**)> ID="03">V, D"> ID="01">Herpesviridae"> ID="01">Cytomegalovirus> ID="02">2"> ID="01">Epstein-Barr-virus> ID="02">2"> ID="01">Herpesvirus simiae (B-virus)> ID="02">3"> ID="01">Herpes simplex-virussen (types 1 en 2)> ID="02">2"> ID="01">Varicella-zoster-herpesvirus> ID="02">2"> ID="01">Humaan B-lymfotroop virus (HBLV-HHV6)> ID="02">2"> ID="01">Orthomyxoviridae"> ID="01">Influenzavirussen (types A, B en C)> ID="02">2> ID="03">V (c)"> ID="01">Door teken overgedragen orthomyxoviridae: Dhori- en Thogotovirussen> ID="02">2"> ID="01">Papovaviridae"> ID="01">BK- en JC-virussen> ID="02">2> ID="03">D (d)"> ID="01">Humaan papilloomvirus> ID="02">2> ID="03">D (d)"> ID="01">Paramyxoviridae"> ID="01">Rubellavirus> ID="02">2> ID="03">V"> ID="01">Bofvirus> ID="02">2> ID="03">V"> ID="01">Newcastle disease-virus> ID="02">2"> ID="01">Para-influenzavirussen (types 1-4)> ID="02">2"> ID="01">Respiratoir-syncytiumvormend virus> ID="02">2"> ID="01">Parvoviridae"> ID="01">Humaan parvovirus (B 19)> ID="02">2"> ID="01">Picornaviridae"> ID="01">Acuut hemorragisch conjunctivitisvirus (AHC)> ID="02">2"> ID="01">Coxsackievirus> ID="02">2"> ID="01">Echo-virussen> ID="02">2"> ID="01">Hepatitis-A-virus (humaan enterovirus type 72)> ID="02">2> ID="03">V"> ID="01">Poliomyelitisvirus> ID="02">2> ID="03">V"> ID="01">Rhinovirus> ID="02">2"> ID="01">Poxviridae"> ID="01">Buffelpokkenvirus (e)> ID="02">2"> ID="01">Koepokkenvirus> ID="02">2"> ID="01">Olifantenpokkenvirus (f)> ID="02">2"> ID="01">Melkersknobbelvirus> ID="02">2"> ID="01">Molluscum contagiosum-virus> ID="02">2"> ID="01">Apenpokkenvirus> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Orf-virus> ID="02">2"> ID="01">Konijnenpokkenvirus (g)> ID="02">2"> ID="01">Vacciniavirus> ID="02">2"> ID="01">Variolavirus (maior & minor)> ID="02">4> ID="03">V"> ID="01"> "Whitepox" virus (variola virus)> ID="02">4> ID="03">V"> ID="01">Yatapokkenvirus (Tana & Yaba)> ID="02">2"> ID="01">Reoviridae"> ID="01">Coltivirussen> ID="02">2"> ID="01">Humane rotavirussen> ID="02">2"> ID="01">Orbivirussen> ID="02">2"> ID="01">Reovirussen> ID="02">2"> ID="01">Retroviridae (h)"> ID="01">Humane immunodeficiëntievirussen (AIDS)> ID="02">3> ID="03">D"> ID="01">Humane T-lymfotrope virussen (HTLV) (types 1 en 2)> ID="02">3> ID="03">D"> ID="01">Rhabdoviridae"> ID="01">Rabiesvirus> ID="02">3 (**)> ID="03">V"> ID="01">Vesiculaire-stomatitisvirus> ID="02">2"> ID="01">Togaviridae"> ID="01">Alfavirussen"> ID="01">Eastern paardenencefalomyelitis> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Bebaruvirus> ID="02">2"> ID="01">Chikungunyavirus> ID="02">3 (**)"> ID="01">Evergladesvirus> ID="02">3 (**)"> ID="01">Mayarovirus> ID="02">3"> ID="01">Mucambovirus> ID="02">3 (**)"> ID="01">Ndumuvirus> ID="02">3"> ID="01">O'nyong-nyongvirus> ID="02">2"> ID="01">Ross River-virus> ID="02">2"> ID="01">Semliki Forest-virus> ID="02">2"> ID="01">Sindbisvirus> ID="02">2"> ID="01">Tonatevirus> ID="02">3 (**)"> ID="01">Venezolaanse paardenencefalomyelitis> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Western paardenencefalomyelitis> ID="02">3> ID="03">V"> ID="01">Andere bekende alfavirussen> ID="02">2"> ID="01">Rubivirus (rubella)> ID="02">2> ID="03">V"> ID="01">Toroviridae> ID="02">2"> ID="01">Niet-geclassificeerde virussen"> ID="01">Nog niet geïdentificeerde, via het bloed overgedragen hepatitisvirussen> ID="02">3 (**)> ID="03">D"> ID="01">Hepatitis E-virus> ID="02">3 (**)"> ID="01">Onconventionele agentia die in verband worden gebracht met (i):"> ID="01">de ziekte van Creutzfeldt-Jakob> ID="02">3 (**)> ID="03">D (d)"> ID="01">het Gerstmann-Straeussler-Scheinkersyndroom> ID="02">3 (**)> ID="03">D (d)"> ID="01">Koeroe> ID="02">3 (**)> ID="03">D (d) ""(*) Zie "Inleidende opmerkingen", punt 7.

(**) Zie "Inleidende opmerkingen", punt 8.

(a) Tick-borne encephalitis.

(b) Het hepatitis D-virus kan slechts een pathogene uitwerking op de werknemer hebben indien er een gelijktijdige of secundaire infectie bij een hepatitis B-infectie optreedt.

De vaccinatie tegen het hepatitis B-virus geeft derhalve aan werknemers die niet door het hepatitis B-virus besmet zijn, bescherming tegen het hepatitis D-virus (Delta).

(c) Alleen voor de types A en B.

(d) Aanbevolen ten aanzien van werkzaamheden die een rechtstreekse aanraking met deze agentia inhouden.

(e) Binnen deze onderverdeling kunnen twee virussen worden onderscheiden, een soort "buffelpokkenvirus" en een variant van het "vacciniavirus".

(f) Variant van het "koepokkenvirus".

(g) Variant van het "vacciniavirus".

(h) Er zijn thans geen aanwijzingen dat mensen door retrovirussen van apen geïnfecteerd kunnen worden. Als voorzorgsmaatregel wordt beheersingsniveau 3 aanbevolen bij werkzaamheden die blootstelling aan deze retrovirussen inhouden.

(i) Er zijn geen aanwijzingen voor infecties bij de mens door de agentia die verantwoordelijk zijn voor bovine spongiforme encefalopathie. Niettemin wordt minimaal beheersingsniveau 2 aanbevolen als veiligheidsmaatregel voor laboratoriumwerkzaamheden.

>

PARASIETEN

"" ID="01">Acanthamoeba castellani> ID="02">2"> ID="01">Ancylostoma duodenale> ID="02">2"> ID="01">Angiostrongylus cantonensis> ID="02">2"> ID="01">Angiostrongylus costaricensis> ID="02">2"> ID="01">Ascaris lumbricoides> ID="02">2> ID="03">A"> ID="01">Ascaris suum> ID="02">2> ID="03">A"> ID="01">Babesia divergens> ID="02">2"> ID="01">Babesia microti> ID="02">2"> ID="01">Balantidium coli> ID="02">2"> ID="01">Brugia malayi> ID="02">2"> ID="01">Brugia pahangi> ID="02">2"> ID="01">Capillaria philippinensis> ID="02">2"> ID="01">Capillaria spp> ID="02">2"> ID="01">Clonorchis sinensis> ID="02">2"> ID="01">Clonorchis viverrini> ID="02">2"> ID="01">Cryptosporidium parvum> ID="02">2"> ID="01">Cryptosporidium spp> ID="02">2"> ID="01">Dipetalonema streptocerca> ID="02">2"> ID="01">Diphyllobothrium latum> ID="02">2"> ID="01">Dracunculus medinensis> ID="02">2"> ID="01">Echinococcus granulosus> ID="02">3"> ID="01">Echinococcus multilocularis> ID="02">3"> ID="01">Echinococcus vogeli> ID="02">3"> ID="01">Entamoeba histolytica> ID="02">2"> ID="01">Fasciola gigantica> ID="02">2"> ID="01">Fasciola hepatica> ID="02">2"> ID="01">Fasciolopsis buski> ID="02">2"> ID="01">Giardia lamblia (Giardia intestinalis)> ID="02">2"> ID="01">Hymenolepis diminuta> ID="02">2"> ID="01">Hymenolepis nana> ID="02">2"> ID="01">Leishmania brasiliensis> ID="02">3"> ID="01">Leishmania donovani> ID="02">3"> ID="01">Leishmania ethiopica> ID="02">2"> ID="01">Leishmania mexicana> ID="02">2"> ID="01">Leishmania peruviana> ID="02">2"> ID="01">Leishmania tropica> ID="02">2"> ID="01">Leishmania major> ID="02">2"> ID="01">Leishmania spp> ID="02">2"> ID="01">Loa loa> ID="02">2"> ID="01">Mansonella ozzardi> ID="02">2"> ID="01">Mansonella perstans> ID="02">2"> ID="01">Naegleria fowleri> ID="02">3"> ID="01">Necator americanus> ID="02">2"> ID="01">Onchocerca volvulus> ID="02">2"> ID="01">Opisthorchis felineus> ID="02">2"> ID="01">Opisthorchis spp> ID="02">2"> ID="01">Paragonimus westermani> ID="02">2"> ID="01">Plasmodium falciparum> ID="02">3"> ID="01">Plasmodium spp (bij mensen en apen)> ID="02">2"> ID="01">Sarcocystis suihominis> ID="02">2"> ID="01">Schistosoma haematobium> ID="02">2"> ID="01">Schistosoma intercalatum> ID="02">2"> ID="01">Schistosoma japonicum> ID="02">2"> ID="01">Schistosoma mansoni> ID="02">2"> ID="01">Schistosoma mekongi> ID="02">2"> ID="01">Strongyloides stercoralis> ID="02">2"> ID="01">Strongyloides spp> ID="02">2"> ID="01">Taenia saginata> ID="02">2"> ID="01">Taenia solium> ID="02">3"> ID="01">Toxocara canis> ID="02">2"> ID="01">Toxoplasma gondii> ID="02">2"> ID="01">Trichinella spiralis> ID="02">2"> ID="01">Trichuris trichiura> ID="02">2"> ID="01">Trypanosoma brucei brucei> ID="02">2"> ID="01">Trypanosoma brucei gambiense> ID="02">2"> ID="01">Trypanosoma brucei rhodesiense> ID="02">3"> ID="01">Trypanosoma cruzi> ID="02">3"> ID="01">Wuchereria bancrofti> ID="02">2 ">

SCHIMMELS EN GISTEN

"" ID="01">Aspergillus fumigatus> ID="02">2> ID="03">A"> ID="01">Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)> ID="02">3"> ID="01">Candida albicans> ID="02">2> ID="03">A"> ID="01">Coccidioides immitis> ID="02">3> ID="03">A"> ID="01">Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)> ID="02">2> ID="03">A"> ID="01">Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)> ID="02">2> ID="03">A"> ID="01">Emmonsia parva var. parva> ID="02">2"> ID="01">Emmonsia parva var. crescens> ID="02">2"> ID="01">Epidermophyton floccosum> ID="02">2> ID="03">A"> ID="01">Fonsecaea compacta> ID="02">2"> ID="01">Fonsecaea pedrosoi> ID="02">2"> ID="01">Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)> ID="02">3"> ID="01">Histoplasma capsulatum duboisii> ID="02">3"> ID="01">Madurella grisea> ID="02">2"> ID="01">Madurella mycetomatis> ID="02">2"> ID="01">Microsporum spp> ID="02">2> ID="03">A"> ID="01">Neotestudina rosatii> ID="02">2"> ID="01">Paracoccidioides brasiliensis> ID="02">3"> ID="01">Penicillium marneffei> ID="02">2> ID="03">A"> ID="01">Sporothrix schenckii> ID="02">2"> ID="01">Trichophyton rubrum> ID="02">2"> ID="01">Trichophyton spp> ID="02">2" ">

BIJLAGE II

BIJLAGE " VII

AANBEVOLEN GEDRAGSREGELS BIJ VACCINATIE

(artikel 14, lid 3)

1. Indien uit de in artikel 3, lid 2, bedoelde beoordeling blijkt dat er een risico bestaat voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers doordat dezen worden blootgesteld aan biologische agentia waarvoor doeltreffende vaccins bestaan, zou hun werkgever hun de vaccinatie moeten aanbieden.

2. De vaccinatie zou conform de nationale wetgeving en/of praktijken moeten geschieden.

De werknemers zouden op de hoogte moeten worden gebracht van de voor- en nadelen van vaccinatie en niet-vaccinatie.

3. De aan de werknemers aangeboden vaccinatie mag geen kosten voor hen meebrengen.

4. Er kan een vaccinatiekaart worden opgesteld, die aan de betrokken werknemer en op verzoek aan de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven."

Top