EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3912

Verordening (EEG) nr. 3912/92 van de Raad van 17 december 1992 inzake in de Gemeenschap in het wegvervoer en de binnenvaart uitgevoerde controles van in een derde land ingeschreven of tot het verkeer toegelaten vervoermiddelen

OJ L 395, 31.12.1992, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 166 - 167
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 166 - 167
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 203 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3912/oj

31992R3912

Verordening (EEG) nr. 3912/92 van de Raad van 17 december 1992 inzake in de Gemeenschap in het wegvervoer en de binnenvaart uitgevoerde controles van in een derde land ingeschreven of tot het verkeer toegelaten vervoermiddelen

Publicatieblad Nr. L 395 van 31/12/1992 blz. 0006 - 0007
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 8 blz. 0166
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 8 blz. 0166


VERORDENING (EEG) Nr. 3912/92 VAN DE RAAD van 17 december 1992 inzake in de Gemeenschap in het wegvervoer en de binnenvaart uitgevoerde controles van in een derde land ingeschreven of tot het verkeer toegelaten vervoermiddelen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75,

Gelet op het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi´te (3),

Overwegende dat de Gemeenschap bezig is maatregelen te nemen die ertoe bestemd zijn in de loop van een periode die eindigt op 31 december 1992 geleidelijk een interne markt tot stand te brengen die een ruimte zonder binnengrenzen omvat, waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van het Verdrag;

Overwegende dat voor de totstandbrenging van de interne markt de controles en formaliteiten aan de binnengrenzen betreffende vervoermiddelen en de daarbij behorende documenten moeten worden afgeschaft;

Overwegende dat de Lid-Staten op grond van de bestaande communautaire en nationale wetgeving op het gebied van het wegvervoer en de binnenvaart met betrekking tot de technische kenmerken, vergunningen en andere bewijsstukken waaraan ten aanzien van de voertuigen en binnenvaartschepen dient te worden voldaan, controles, verificaties en inspecties uitvoeren; dat, met het oog op het voorkomen van verstoringen van de ordening van de vervoermarkt en de waarborgen van de verkeersveiligheid en de veiligheid van de binnenvaart, deze controles, verificaties en inspecties doorgaans gerechtvaardigd blijven;

Overwegende dat deze controles krachtens Verordening (EEG) nr. 4060/89 van de Raad van 21 december 1989 inzake de afschaffing van controles aan de grenzen van de Lid-Staten voor wegvervoer en binnenvaart (4) niet langer worden verricht aan de grenzen tussen de Lid-Staten wanneer zij betrekking hebben op vervoermiddelen die in een Lid-Staat zijn ingeschreven of tot het verkeer zijn toegelaten;

Overwegende dat hetzelfde beginsel moet worden ingevoerd met betrekking tot de toepassing van de in voornoemde verordening vastgestelde controles, alsmede van in het kader van de overeenkomsten met derde landen uitgevoerde controles van vervoermiddelen die in een derde land zijn ingeschreven of tot het verkeer zijn toegelaten;

Overwegende dat de autoriteiten van de Lid-Staat waar een vervoermiddel vanuit een derde land binnenkomt, de nodige controles moet kunnen blijven uitvoeren, met name om na te gaan of het betrokken vervoermiddel de vergunning voor vervoer op of over haar grondgebied bezit;

Overwegende dat de Lid-Staten de mogelijkheid dienen te handhaven om als onderdeel van de gewone controleprocedures op hun gehele grondgebied controles, verificaties en inspecties uit te voeren;

Overwegende dat samenwerking bij het vervullen van de verplichtingen van deze richtlijn in overeenstemming moet zijn met de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 1468/81 van de Raad van 19 mei 1981 betreffende wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de Lid-Staten en samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie, met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel

1

1. Deze verordening is van toepassing op controles die op grond van een internationale overeenkomst worden uitgevoerd, en op controles als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 4060/89, die de Lid-Staten binnen de Gemeenschap verrichten op het gebied van het wegvervoer en de binnenvaart met vervoermiddelen die in een derde land zijn ingeschreven of tot het verkeer zijn toegelaten.

2. Deze verordening doet geen afbreuk aan de rechten of plichten van een Lid-Staat waar een vervoermiddel als bedoeld in lid 1 vanuit een derde land binnenkomt, om alle noodzakelijke controles uit te voeren, met name om vast te stellen of het betrokken vervoermiddel voor vervoer in of over het grondgebied van de betrokken Lid-Staat mag worden gebruikt.

Artikel

2

In deze verordening wordt verstaan onder:

- "controle": iedere controle, inspectie, verificatie of formaliteit die aan de grenzen van de Lid-Staten door de nationale instanties wordt verricht, en die stilstand of beperking van het vrije verkeer van de betrokken voer- of vaartuigen tot gevolg heeft;

- "internationale overeenkomst": iedere overeenkomst tussen een of meer Lid-Staten of de Gemeenschap enerzijds en een of meer derde landen anderzijds.

Artikel

3

De in artikel 1 bedoelde controles worden niet langer uitgevoerd als grenscontroles aan de binnengrenzen van de Gemeenschap, maar als onderdeel van de controles die de Lid-Staten normaliter op hun hele grondgebied zouden uitvoeren.

Artikel

4

Voor de uitvoering van deze verordening zijn de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1468/81 van overeenkomstige toepassing. Daarnaast treffen de Lid-Staten alle maatregelen die nodig zijn om hun respectieve bevoegde instanties te doen samenwerken.

Artikel

5

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 december 1992.

Voor de Raad

De Voorzitter

R. NEEDHAM

(1) PB nr. C 103 van 23. 4. 1992, blz. 11.

(2) PB nr. C 305 van 23. 11. 1992.

(3) PB nr. C 287 van 4. 11. 1992, blz. 14.

(4) PB nr. L 390 van 30. 12. 1989, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3356/91 (PB nr. L 318 van 20. 11. 1991, blz. 1).

(5) PB nr. L 144 van 2. 6. 1981, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 945/87 (PB nr. L 90 van 2. 4. 1987, blz. 3).

Top