Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3823

Verordening (EEG) nr. 3823/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3016/78 houdende vaststelling van sommige bepalingen voor de toepassing van de wisselkoersen in de sector suiker en isoglucose

OJ L 387, 31.12.1992, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3823/oj

31992R3823

Verordening (EEG) nr. 3823/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3016/78 houdende vaststelling van sommige bepalingen voor de toepassing van de wisselkoersen in de sector suiker en isoglucose

Publicatieblad Nr. L 387 van 31/12/1992 blz. 0027 - 0028


VERORDENING (EEG) Nr. 3823/92 VAN DE COMMISSIE van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3016/78 houdende vaststelling van sommige bepalingen voor de toepassing van de wisselkoersen in de sector suiker en isoglucose

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3484/92 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4), en met name op artikel 12,

Overwegende dat de steunbedragen die op grond van Verordening (EEG) nr. 3814/92 van de Raad van 28 december 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1785/81 en houdende toepassing, in Spanje, van de in vorengenoemde verordening voor de sector suiker vastgestelde prijzen (5), worden toegekend, in ecu zijn vastgesteld; dat derhalve moet worden bepaald dat de landbouwomrekeningskoers die moet worden gehanteerd voor de omrekening van die bedragen in Spaanse peseta's, afhangt van het tijdstip waarop het ontstaansfeit, dit wil zeggen het feit waardoor het economische doel wordt bereikt van de handeling waarvoor de steun wordt verleend, plaatsvindt; dat bijgevolg Verordening (EEG) nr. 3016/78 van de Commissie van 20 december 1978 houdende vaststelling van sommige bepalingen voor de toepassing van de wisselkoersen in de sectoren suiker en isoglucose (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1680/89 (7), moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3016/78 wordt het volgende punt XX toegevoegd:

Betrokken bedragen Toe te passen wisselkoers "XX. In Verordening (EEG) nr. 3814/92 bedoelde steun: a) steun aan suikerbieten- en suikerrietproducenten, als bedoeld in artikel 2, lid 1, respectievelijk lid 2, Landbouwomrekeningskoers die geldt op de dag waarop de suikerbieten en het suikerriet tot suiker worden verwerkt. b) steun voor de voorraden per 31. 12. 1992, als bedoeld in artikel 2, lid 3. Landbouwomrekeningskoers die geldt op de dag waarop de betrokken suiker wordt afgezet in de zin van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1998/78.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 december 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4. (2) PB nr. L 353 van 3. 12. 1992, blz. 8. (3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1. (4) PB nr. L 201 van 31. 7. 1990, blz. 9. (5) Zie bladzijde 7 van dit Publikatieblad. (6) PB nr. L 359 van 22. 12. 1978, blz. 11. (7) PB nr. L 164 van 15. 6. 1989, blz. 15.

Top