EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0090

Richtlijn 92/90/EEG van de Commissie van 3 november 1992 tot vaststelling van de verplichtingen van producenten en importeurs van planten, plantaardige produkten en andere materialen, en van nadere bepalingen inzake registratie

OJ L 344, 26.11.1992, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 30 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/90/oj

31992L0090

Richtlijn 92/90/EEG van de Commissie van 3 november 1992 tot vaststelling van de verplichtingen van producenten en importeurs van planten, plantaardige produkten en andere materialen, en van nadere bepalingen inzake registratie

Publicatieblad Nr. L 344 van 26/11/1992 blz. 0038 - 0039
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 46 blz. 0042
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 46 blz. 0042


RICHTLIJN 92/90/EEG VAN DE COMMISSIE van 3 november 1992 tot vaststelling van de verplichtingen van producenten en importeurs van planten, plantaardige produkten en andere materialen, en van nadere bepalingen inzake registratie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige produkten schadelijke organismen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/10/EEG van de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 7, vierde streepje, en artikel 6, lid 8,

Overwegende dat de toepassing van de communautaire voorschriften op fytosanitair gebied in een Gemeenschap zonder binnengrenzen het nodig maakt communautaire produkten die fytosanitaire risico's opleveren hierop te controleren voordat zij in de Gemeenschap in het verkeer worden gebracht; dat de controles het beste kunnen worden uitgevoerd op de plaats van produktie op het bedrijf van de producenten, die in een officieel register worden opgenomen;

Overwegende dat met het oog op de produktie van planten, plantaardige produkten of andere materialen die niet zijn aangetast door of besmet met de in Richtlijn 77/93/EEG bedoelde schadelijke organismen, en een adequate controle van die produktie door de Lid-Staten, enerzijds nadere regels moeten worden vastgesteld voor de registratie van producenten of andere personen die officieel geregistreerd dienen te zijn en anderzijds nadere en, gezien het doel, uniforme verplichtingen moeten worden vastgesteld voor producenten van planten, plantaardige produkten of andere materialen;

Overwegende dat de in deze richtlijn vastgestelde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Planteziektenkundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De Lid-Staten zien erop toe dat producenten, gemeenschappelijke opslagplaatsen, verzendingscentra, en personen of importeurs als bedoeld in respectievelijk artikel 6, lid 4, derde alinea, artikel 6, lid 5, artikel 10, lid 3, tweede streepje, en artikel 12, lid 6, tweede alinea, van Richtlijn 77/93/EEG via een adequate registratieprocedure bij de in Richtlijn 77/93/EEG bedoelde verantwoordelijke officiële instanties een aanvraag tot officiële registratie indienen.

2. De Lid-Staten zien erop toe dat de verantwoordelijke officiële instanties de in lid 1 bedoelde aanvragen bij ontvangst inschrijven in een officieel register en de in het aanvraagformulier verstrekte gegevens controleren.

3. Zodra de verantwoordelijke officiële instanties hebben geconstateerd dat de in lid 1 bedoelde producenten, opslagplaatsen, verzendingscentra, personen of importeurs de in artikel 2, leden 2 en 3, en artikel 3 bedoelde verplichtingen willen en kunnen nakomen, registreren zij ze onder een individueel registratienummer zodat zij achteraf kunnen worden geïdentificeerd.

4. Indien uit het in lid 2 bedoelde onderzoek blijkt dat de in artikel 2, lid 2, bedoelde verplichtingen niet zullen worden nagekomen, worden de producenten, gemeenschappelijke opslagplaatsen, verzendingscentra, personen of importeurs niet definitief door de vorengenoemde officiële instanties in het in lid 1 bedoelde officiële register ingeschreven zolang niet aan de in lid 3 vastgestelde voorwaarden wordt voldaan.

5. De Lid-Staten zien erop toe dat de registratie wordt bijgewerkt, of zo nodig vernieuwd, indien een in lid 1 bedoelde producent, gemeenschappelijke opslagplaats, verzendingscentrum, persoon of importeur besluit bijkomende of andere activiteiten uit te oefenen dan die waarvoor hij oorspronkelijk is geregistreerd.

6. De Lid-Staten zien erop toe dat de vorengenoemde verantwoordelijke officiële instanties de nodige maatregelen nemen indien de in artikel 2, lid 2, en, in voorkomend geval, artikel 2, lid 3, en artikel 3 bedoelde verplichtingen niet meer worden nagekomen.

7. Op grond van lid 6 genomen maatregelen worden ingetrokken zodra vaststaat dat de producent, gemeenschappelijke opslagplaats, persoon of importeur of het verzendingscentrum voortaan waarschijnlijk wel aan de in deze richtlijn vastgestelde eisen en voorwaarden zal voldoen.

Artikel 2

1. De Lid-Staten zien erop toe dat de producenten, gemeenschappelijke opslagplaatsen, verzendingscentra, personen en importeurs in het kader van de in artikel 1 bedoelde registratieprocedure worden onderworpen aan de in lid 2 van dit artikel vastgestelde verplichtingen, onverminderd het bepaalde in lid 3 en in artikel 3.

2. Onverminderd de in lid 1 bedoelde verplichtingen die krachtens Richtlijn 77/93/EEG moeten worden nagekomen, gelden nog de volgende verplichtingen:

a) er moet een bijgewerkt plan beschikbaar zijn van de bedrijfsterreinen en -percelen waarop planten, plantaardige produkten of andere materialen worden geteeld, geproduceerd, opgeslagen, bewaard of gebruikt door of ten behoeve van de in artikel 1, lid 1, bedoelde producenten, gemeenschappelijke opslagplaatsen, verzendingscentra, personen of importeurs, of waarop deze planten, plantaardige produkten of andere materialen op enige andere manier aanwezig zijn;

b) er moet aantekening worden gehouden van alle planten, plantaardige produkten of andere materialen die:

- worden aangekocht voor opslag of aanplant op het bedrijf,

- worden geproduceerd,

- naar anderen worden verzonden,

zodat vorengenoemde verantwoordelijke officiële instanties over alle nodige gegevens kunnen beschikken, en alle daarop betrekking hebbende documenten moeten gedurende ten minste één jaar worden bewaard;

c) de betrokkenen moeten persoonlijk beschikbaar zijn voor contact met de vorengenoemde verantwoordelijke officiële instanties of daarvoor een persoon aanwijzen die technische ervaring heeft op het gebied van plantaardige produktie en de desbetreffende fytosanitaire voorschriften;

d) er moeten gedurende het groeiseizoen op de daartoe geschikte tijdstippen zo nodig visuele waarnemingen worden gedaan, waarbij de door vorengenoemde verantwoordelijke officiële instanties vastgestelde richtsnoeren worden gevolgd;

e) er moet voor worden gezorgd dat personen die gemachtigd zijn om namens de vorengenoemde verantwoordelijke officiële instanties op te treden, toegang krijgen tot het bedrijf ten einde met name inspecties te verrichten en monsters te nemen, en tot de onder b) bedoelde aantekeningen en de daarop betrekking hebbende documenten;

f) er moet ook anderszins met de vorengenoemde verantwoordelijke officiële instanties worden samengewerkt.

3. Er kunnen aanvullende verplichtingen van algemene aard worden vastgesteld om de beoordeling van de fytosanitaire situatie op het bedrijf te vergemakkelijken; deze verplichtingen mogen niet verder reiken dan het bepaalde in de nationale regelgeving, en ter zake kan rekening worden gehouden met de specifieke produktieomstandigheden en, in voorkomend geval, de invoeromstandigheden, en met name met de soort gewas, de ligging, de omvang, de bedrijfsvoering, de personeelsbezetting en de outillage.

Artikel 3

Geregistreerde producenten, gemeenschappelijke opslagplaatsen, verzendingscentra, personen of importeurs moeten, wanneer de vorengenoemde verantwoordelijke officiële instanties dat verlangen, specifieke verplichtingen nakomen met betrekking tot de beoordeling of de verbetering van de fytosanitaire situatie op het bedrijf en het garanderen van de identiteit van het materiaal totdat het plantenpaspoort is aangebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 2, van Richtlijn 77/93/EEG; deze specifieke verplichtingen kunnen betrekking hebben op activiteiten zoals speciaal onderzoek, bemonstering, quarantaine, wieden, behandeling, vernietiging en merken (het aanbrengen van etiketten) en alle andere maatregelen die op grond van respectievelijk bijlage IV, deel A, rubriek II, of bijlage IV, deel B, van Richtlijn 77/93/EEG moeten worden genomen.

Artikel 4

De Lid-Staten zien erop toe dat de in artikel 2, lid 2, bedoelde verplichtingen worden nagekomen door geregeld, en ten minste eenmaal per jaar, de in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde aantekeningen en de daarmee verband houdende documenten te controleren.

Artikel 5

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op de in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 91/683/EEG van de Raad (3) bedoelde datum te voldoen aan het bepaalde in deze richtlijn. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels van deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

3. De Lid-Staten delen de Commissie onmiddellijk alle bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de andere Lid-Staten daarvan in kennis.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Brussel, 3 november 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 20. (2) PB nr. L 70 van 17. 3. 1992, blz. 27. (3) PB nr. L 376 van 31. 12. 1991, blz. 29.

Top