EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0076

Richtlijn 92/76/EEG van de Commissie van 6 oktober 1992 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere planteziekterisico's bestaan

OJ L 305, 21.10.1992, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 045 P. 122 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 045 P. 122 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2001; opgeheven door 301L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/76/oj

31992L0076

Richtlijn 92/76/EEG van de Commissie van 6 oktober 1992 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere planteziekterisico's bestaan

Publicatieblad Nr. L 305 van 21/10/1992 blz. 0012 - 0015
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 45 blz. 0122
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 45 blz. 0122


RICHTLIJN 92/76/EEG VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1992 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere planteziekterisico's bestaan

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige produkten schadelijke organismen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/10/EEG van de Commissie (2), en met name op artikel 2, lid 1, onder h), eerste alinea,

Gezien de door Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoeken,

Overwegende dat op grond van Richtlijn 77/93/EEG "beschermde gebieden" kunnen worden aangewezen, waar bijzondere planteziekterisico's bestaan, en dat aan deze gebieden bijzondere bescherming kan worden geboden onder met de interne markt verenigbare voorwaarden;

Overwegende bovendien dat de Lid-Staten kunnen verzoeken om met name gebieden waar een of meer van de in Richtlijn 77/93/EEG vermelde, in een of meer delen van de Gemeenschap voorkomende schadelijke organismen niet endemisch zijn en niet voorkomen, hoewel de omstandigheden er voor de ontwikkeling daarvan gunstig zijn, als beschermd gebied te erkennen;

Overwegende dat door een aantal Lid-Staten verzoeken zijn ingediend om bepaalde gebieden als beschermd gebied te erkennen;

Overwegende dat dergelijke verzoeken slechts kunnen worden ingediend als uit voor dat doel geschikt en door deskundigen van de Commissie gecontroleerd onderzoek blijkt dat een of meer van de schadelijke organismen waarvoor het gebied als beschermd gebied moet worden erkend, in dat gebied niet endemisch zijn en er ook niet voorkomen;

Overwegende evenwel dat voor dit onderzoek nog geen nadere regels zijn vastgesteld op communautair niveau;

Overwegende dat slechts een voorlopige erkenning moet worden gegeven en hiervoor moet worden uitgegaan van de door de betrokken Lid-Staten verstrekte gegevens;

Overwegende dat een verdere erkenning na 1994 slechts wordt verleend aan de hand van de uitkomsten van de vereiste onderzoeken waarop door deskundigen van de Commissie wordt toegezien;

Overwegende dat moet worden voorzien in de mogelijkheid om zo nodig de lijst van de beschermde gebieden te wijzigen;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Planteziektenkundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage opgenomen gebieden van de Gemeenschap worden tot en met 31 december 1994 erkend als "beschermd gebied" als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder h), eerste alinea, van Richtlijn 77/93/EEG, voor het (de) naast hun naam in de bijlage vermelde schadelijke organisme(n).

Artikel 2

Tot verdere erkenning na de in artikel 1 genoemde datum of tot wijziging van de lijst van de in artikel 1 bedoelde beschermde gebieden wordt volgens de procedure van artikel 16 bis van Richtlijn 77/93/EEG besloten op grond van voor dat doel geschikt en onder toezicht van deskundigen van de Commissie verricht onderzoek.

Artikel 3

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om op de in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 91/683/EEG van de Raad (3) bedoelde datum aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie onmiddellijk alle bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de andere Lid-Staten daarvan in kennis.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Brussel, 6 oktober 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 20. (2) PB nr. L 70 van 17. 3. 1992, blz. 27. (3) PB nr. L 376 van 31. 12. 1991, blz. 29.

BIJLAGE

GEBIEDEN DIE ALS "BESCHERMD GEBIED" WORDEN ERKEND VOOR HET (DE) NAAST HUN NAAM VERMELDE SCHADELIJKE ORGANISME(N)

Schadelijke organismen Beschermde gebieden: het grondgebied van a) Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling 1. Anthonomus grandis (Boh.) Griekenland, Spanje, Italië 2. Bemisia tabaci Genn. (Europese populaties) Denemarken, Ierland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk 3. Cephalcia lariciphila (Klug.) Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland en het eiland Man) 4. Dendroctonus micans Kugelan Griekenland, Spanje, Ierland, Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk (Schotland, Noord-Ierland, Engeland: de volgende graafschappen: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Isle of Man, Isle of Wight, Isles of Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northants, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne and Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, en de volgende delen van graafschappen: Avon; het deel van het graafschap benoorden de zuidgrens van de autosnelweg M4, Derbyshire; de districten North-east Derbyshire, Chesterfield, Bolsover; Leicestershire; de districten Charnwood, Melton, Rutland, Harborough, Oadby and Wigston, Leicester, Blaby; Yorkshire North; de districten Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York en Selby) 5. Gilpinia hercyniae (Hartig) Griekenland, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland en het eiland Man) 6. Gonipterus scutellatus Gyll. Griekenland, Portugal 7. Ips amitinus Eichhof Griekenland, Spanje, Frankrijk (Corsica), Ierland, Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk 8. Ips cembrae Heer Griekenland, Spanje, Ierland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland en het eiland Man) 9. Ips duplicatus Sahlberg Griekenland, Spanje, Ierland, Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk 10. Ips sexdentatus Boerner Griekenland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland en het eiland Man) 11. Ips typographus Heer Griekenland, Spanje, Ierland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk 12. Leptinotarsa decemlineata Say Spanje (Menorca en Ibiza), Ierland, Portugal (Azoren en Madeira), het Verenigd Koninkrijk 13. Matsuccocus feytaudi Duc. Frankrijk (Corsica) 14. Pissodes spp. (Europees) Ierland, het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland en het eiland Man) 15. Sternochetus mangiferae Fabricius Spanje, Portugal 16. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) Spanje (Ibiza) 17. Alle onbekende niet-Europese organismen die schadelijk zijn voor vruchten van Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. en hybriden daarvan Griekenland, Frankrijk (Corsica), Italië b) Bacteriën 1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Griekenland, Spanje, Italië, Portugal 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Spanje, Frankrijk (Champagne-Ardennes, Elzas (met uitzondering van het departement Bas-Rhin), Lotharingen, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corsica en Languedoc-Roussillon), Ierland, Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland, het eiland Man en de Kanaaleilanden) 3. Alle onbekende niet-Europese organismen die schadelijk zijn voor vruchten van Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. en hybriden daarvan Griekenland, Frankrijk (Corsica), Italië c) Schimmels 1. Glomerella gossypii Edgerton Griekenland, Italië (Sicilië) 2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet Ierland, het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland en het eiland Man) 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Ierland, het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland en het eiland Man) 4. Phytophthora cinnamomi Rands Griekenland (Kreta) 5. Alle onbekende niet-Europese organismen die schadelijk zijn voor vruchten van Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. en hybriden daarvan Griekenland, Frankrijk (Corsica), Italië d) Virussen en virusachtige organismen 1. Beet necrotic yellow vein virus Denemarken, Ierland, Portugal (Azoren), het Verenigd Koninkrijk 2. Tomato spotted wilt virus Denemarken 3. Alle onbekende niet-Europese organismen die schadelijk zijn voor vruchten van Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. en hybriden daarvan Griekenland, Frankrijk (Corsica), Italië

Top