EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0508

Richtlijn 91/508/EEG van de Commissie van 9 september 1991 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

OJ L 271, 27.9.1991, p. 67–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 96 - 98
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 96 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 07/10/1997; stilzwijgende opheffing door 396L0051

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/508/oj

31991L0508

Richtlijn 91/508/EEG van de Commissie van 9 september 1991 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

Publicatieblad Nr. L 271 van 27/09/1991 blz. 0067 - 0069
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 39 blz. 0096
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 39 blz. 0096


RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE van 9 september 1991 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (91/508/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/336/EEG van de Commissie (2), en met name op artikel 7,

Overwegende dat in Richtlijn 70/524/EEG is bepaald dat de inhoud van de bijlagen voortdurend aan de stand van wetenschap en techniek moet worden aangepast; dat de bijlagen zijn gecodificeerd bij Richtlijn 91/248/EEG van de Commissie (3);

Overwegende dat in bepaalde Lid-Staten op grote schaal is geëxperimenteerd met een nieuwe toepassing van het antibioticum "Salinomycine-natrium", met de zoetstof "Neohesperidine Dihydrochalcone", met vitamine D3 en het sporenelement "ijzer" in de vorm van ijzerchelaat van aminozuren, gehydrateerd; dat de ervaring en de uitgevoerde studies hebben uitgewezen dat deze nieuwe toepassingen overal in de Gemeenschap kunnen worden toegestaan;

Overwegende dat op grond van bepaalde studies de doeltreffendheid van het carotenoïde "Violaxanthine" kan worden aangevochten; dat het gebruik van deze kleurstof derhalve moet worden verboden;

Overwegende dat het gebruik van een nieuw coccidiostaticum in bepaalde Lid-Staten met succes is getest; dat het wenselijk is deze nieuwe toepassing voorlopig in nationaal verband toe te staan in afwachting van het ogenblik dat zij op communautair niveau wordt toegelaten;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen bij Richtlijn 70/524/EEG worden vervangen door de bijlagen bij deze richtlijn.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 november 1992 aan het bepaalde in artikel 1 te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden door de Lid-Staten vastgesteld.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Brussel, 9 september 1991. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 270 van 14. 12. 1970, blz. 1. (2) PB nr. L 185 van 11. 7. 1991, blz. 31. (3) PB nr. L 124 van 18. 5. 1991, blz. 1.

BIJLAGE

1. In bijlage I:

a) in het gedeelte A "Antibiotica" wordt:

aa) onder post E 714 "Monensin-natrium" de volgende zin toegevoegd in de kolom "Andere bepalingen" na het woord "paardachtigen":

"Dit voeder bevat een toevoegingsmiddel van de groep der ionoforen; gelijktijdige toediening ervan met bepaalde geneesmiddelen (bij voorbeeld Tiamuline) kan contra-geïndiceerd zijn.";

bb) de volgende post toegevoegd:

Nr. EEG Toevoegingsmiddel Chemische formule, beschrijving Diersoort of categorie Maximum- leeftijd Minimum- gehalte Maximum- gehalte mg/kg van het volledige diervoeder Andere bepalingen E 716 Salinomycine-natrium C42H69O11Na (natriumzout van het monocarbonzuurpolyether, geproduceerd door Streptomyces albus) Biggen

Varkens 4 maanden

6 maanden 30

15 60

30 In de gebruiksaanwijzing vermelden:

- "Gevaar voor paardachtigen";

- "Dit voeder bevat een toevoegingsmiddel van de groep der ionoforen; gelijktijdige toediening ervan met bepaalde geneesmiddelen (bij voorbeeld Tiamuline) kan contra-geïndiceerd zijn."

b) In het gedeelte C "Aromatische en eetlustopwekkende stoffen" wordt onder punt 2 de volgende post ingelast:

Nr. EEG Toevoegingsmiddel Chemische formule, beschrijving Diersoort of categorie Maximum- leeftijd Minimum- gehalte Maximum- gehalte mg/kg van het volledige diervoeder Andere bepalingen E 959 Neohesperidine C28H36O15 Biggen 4 maanden 35 - Dihydrochalcone Honden - 35 -

c) In het gedeelte D "Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen":

aa) onder post E 757 "Monensin-natrium" wordt de volgende zin toegevoegd in de kolom "Andere bepalingen" na het woord "paardachtigen":

"Dit voeder bevat een toevoegingsmiddel van de groep der ionoforen; gelijktijdige toediening ervan met bepaalde geneesmiddelen (bij voorbeeld Tiamuline) kan contra-geïndiceerd zijn.";

bb) onder post E 763 "Lasalocide-natrium" wordt de volgende zin toegevoegd in de kolom "Andere bepalingen":

"In de gebruiksaanwijzing vermelden:

"Dit voeder bevat een toevoegingsmiddel van de groep der ionoforen; gelijktijdige toediening ervan met bepaalde geneesmiddelen kan contra-geïndiceerd zijn."";

cc) onder post E 765 "Narasin" wordt de volgende zin toegevoegd in de kolom "Andere bepalingen" na het woord "paardachtigen":

"Dit voeder bevat een toevoegingsmiddel van de groep der ionoforen; gelijktijdige toediening ervan met bepaalde geneesmiddelen (bij voorbeeld Tiamuline) kan contra-geïndiceerd zijn.";

dd) onder post E 766 "Salinamycine-natrium" wordt de volgende zin toegevoegd in de kolom "Andere bepalingen" na het woord "paardachtigen":

"Dit voeder bevat een toevoegingsmiddel van de groep der ionoforen; gelijktijdige toediening ervan met bepaalde geneesmiddelen (bij voorbeeld Tiamuline) kan contra-geïndiceerd zijn.".

d) In het gedeelte F "Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten" onder punt 1 "Carotenoïden en xantophylen" wordt post E 161e "Violaxanthine" geschrapt.

e) In het gedeelte H "Vitaminen, provitaminen en stoffen met een gelijkaardige werking, die chemisch duidelijk omschreven zijn":

aa) onder post E 670 "Vitamine D2" wordt in de kolom "Diersoort of categorie" de vermelding "Overige diersoorten of categorieën, met uitzondering van pluimvee" vervangen door de vermelding "Overige diersoorten of categorieën, met uitzondering van pluimvee en vis";

bb) onder post E 671 "Vitamine D3" worden de volgende vermeldingen ingelast na die betreffende de categorie "Ander pluimvee":

Nr. EEG Toevoegingsmiddel Chemische formule, beschrijving Diersoort of categorie Maximum- leeftijd Maximumgehalte IE/kg van het volledige diervoeder of van het dagrantsoen Andere bepalingen Vis - 3 000 Gelijktijdige toediening van vitamine D2 verboden

f) In het gedeelte I "Sporenelementen" wordt de tekst van post E 1 "IJzer-Fe" als volgt aangevuld:

Nr. EEG Element Toevoegingsmiddel Chemische formule, beschrijving Maximumgehalte van het element in mg/kg van het volledige diervoeder Andere bepalingen IJzerchelaat van aminozuren, gehydrateerd Fe.(×)1.3. nH2O (× = anion van elk aminozuur afkomstig van gehydrolyseerde soja-eiwitten)

Moleculegewicht kleiner dan 1 500 - -

2. In bijlage II wordt in het gedeelte D "Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen":

a) onder post nr. 20 "Lasalocide-natrium" de volgende zin toegevoegd in de kolom "Andere bepalingen":

"In de gebruiksaanwijzing vermelden:

"Dit voeder bevat een toevoegingsmiddel van de groep der ionoforen; gelijktijdige toediening ervan met bepaalde geneesmiddelen kan contra-geïndiceerd zijn."";

b) onder post nr. 21 "Maduramycine-ammonium" de volgende zin toegevoegd in de kolom "Andere bepalingen" na het woord "paardachtigen":

"Dit voeder bevat een toevoegingsmiddel van de groep der ionoforen; gelijktijdige toediening ervan met bepaalde geneesmiddelen (bij voorbeeld Tiamuline) kan contra-geïndiceerd zijn.";

c) onder post nr. 23 "Narasin/nicarbazine" de volgende zin toegevoegd in de kolom "Andere bepalingen" na het woord "paardachtigen":

"Dit voeder bevat een toevoegingsmiddel van de groep der ionoforen; gelijktijdige toediening ervan met bepaalde geneesmiddelen (bij voorbeeld Tiamuline) kan contra-geïndiceerd zijn.";

d) de volgende post toegevoegd:

Nr. EEG Toevoegingsmiddel Chemische formule, beschrijving Diersoort of categorie Maximum- leeftijd Minimum- gehalte Maximum- gehalte mg/kg van het volledige diervoeder Andere bepalingen Duur van de toelating 24 Diclazuril 2,6 chloro-alfa-(4-chlorofenyl)-

4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-

triazine-2(3H)-yl)benzeen

acetonitrile Mestkippen - 1 1 Toediening verboden vanaf ten minste 5 dagen vóór het slachten 30. 11. 1992

Top