Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3492

Verordening (EEG) nr. 3492/90 van de Raad van 27 november 1990 houdende bepaling van de elementen die in acht dienen te worden genomen in de jaarrekeningen voor de financiering van interventiemaatregelen in de vorm van openbare opslag door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie

OJ L 337, 4.12.1990, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 173 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 173 - 176
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; opgeheven door 32006R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3492/oj

31990R3492

Verordening (EEG) nr. 3492/90 van de Raad van 27 november 1990 houdende bepaling van de elementen die in acht dienen te worden genomen in de jaarrekeningen voor de financiering van interventiemaatregelen in de vorm van openbare opslag door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie

Publicatieblad Nr. L 337 van 04/12/1990 blz. 0003 - 0006
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 35 blz. 0173
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 35 blz. 0173


VERORDENING ( EEG ) Nr . 3492/90 VAN DE RAAD van 27 november 1990 houdende bepaling van de elementen die in acht dienen te worden genomen in de jaarrekeningen voor de financiering van interventiemaatregelen in de vorm van openbare opslag door het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2048/88 ( 2 ), inzonderheid op artikel 3, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Verordening (EEG ) nr . 1883/78 ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 787/89 ( 4 ), de algemene regels bevat voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw ( EOGFL ), afdeling Garantie;

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 3247/81 van de Raad van 9 november 1981 inzake de financiering door het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, van bepaalde interventiemaatregelen, met name aankoop, opslag en verkoop van landbouwprodukten door de interventiebureaus ( 5 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3757/89 ( 6 ), de regels en voorwaarden bevat met betrekking tot de jaarrekeningen voor de vaststelling van de uitgaven die door het EOGFL, afdeling Garantie, moeten worden gefinancierd voor de interventiemaatregelen in de vorm van openbare opslag; dat uit de ervaring blijkt dat het noodzakelijk is de voorschriften te vereenvoudigen en er in te voorzien dat de uitvoeringsbepalingen volgens een vereenvoudigde procedure worden vastgelegd; dat Verordening ( EEG ) nr . 3247/81 moet worden ingetrokken;

Overwegende dat overeenkomstig de landbouwvoorschriften de interventiebureaus ter interventie aangeboden produkten aankopen; dat wederom moet worden gewezen op de verplichting voor de Lid-Staten om alle dienstige maatregelen te treffen voor een goede bewaring van de overgenomen produkten; dat het op regelmatige tijdstippen inventariseren van de opgeslagen produkten noodzakelijk is voor de vergelijking met de materiële en financiële boekhouding; dat financieringsvoorschriften moeten worden vastgesteld die gelden wanneer produkten verloren gaan dan wel in kwaliteit achteruitgaan, interventieprodukten worden vervoerd of bedragen worden geïnd of teruggevorderd van verkopers, kopers of opslaghouders;

Overwegende dat volgens artikel 37, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt ( 7 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1325/90 ( 8 ), de kosten van de maatregelen voor de afzet van de in de artikelen 35 en 36 van die verordening bedoelde distillatieprodukten ten laste komen van het EOGFL, afdeling Garantie; dat dient te worden bepaald welke voorschriften op deze maatregelen voor de afzet van toepassing zijn;

Overwegende dat in de vaststelling van uitvoeringsbepalingen dient te worden voorzien en dat de daartoe te volgen procedure moet worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De jaarrekeningen worden opgesteld voor elk produkt waarvoor een interventiemaatregel inzake openbare opslag wordt vastgesteld .

Deze rekeningen bevatten afzonderlijk de volgende categorieën elementen :

a ) de opeenvolgende uitgaven voor materiële verrichtingen die voortvloeien uit de aankoop van het produkt door de interventiebureaus;

b ) de rentekosten voor de middelen die door de Lid-Staten voor de aankoop van interventieprodukten worden vastgelegd;

c ) het verschil tussen, enerzijds, de waarde van de van het vorige boekjaar overgeboekte hoeveelheden en de waarde van de ingeslagen hoeveelheden, na verrekening van de onder d ) bedoelde afschrijving en, anderzijds, de waarde van de hoeveelheden die zijn uitgeslagen en die welke zijn overgeboekt naar het volgende boekjaar, alsmede eventuele andere uitgaven en ontvangsten;

d ) de bedragen die voortvloeien uit de afschrijvingen bedoeld in artikel 8 van Verordening ( EEG ) nr . 1883/78 .

De lijst van de onder a ) bedoelde uitgaven en bijzonderheden over de andere onder c ) bedoelde uitgaven en inkomsten zijn in de bijlage opgenomen .

De kosten die verband houden met vervoer binnen of buiten het grondgebied van de Lid-Staat worden goedgekeurd volgens de procedure van artikel 26 van Verordening ( EEG ) nr . 2727/75 ( 9 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1340/90 ( 10 ), of, al naar gelang het geval, van het overeenkomstige artikel van de andere verordeningen houdende gemeenschappelijke marktordeningen, en worden overeenkomsitg het bepaalde onder a ) geboekt .

2 . Voor de boeking van de verschillende uitgaven en ontvangsten is, behoudens bijzondere volgens de procedure van artikel 8 vastgestelde bepalingen, het ogenblik bepalend van de materiële verrichting die uit de interventiemaatregel voortvloeit .

3 . Wanneer een rekening een creditsaldo vertoont, wordt dit saldo afgetrokken van de uitgaven van het lopende boekjaar .

Artikel 2

1 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om de goede bewaring te waarborgen van de produkten waarop een communautaire interventiemaatregel is toegepast .

2 . De Lid-Staten delen, op verzoek van de Commissie, de aanvullende administratieve bepalingen mee die zij voor de toepassing en het beheer van de interventiemaatregelen vaststellen .

Artikel 3

In de loop van elk boekjaar maken de interventiebureaus voor elk produkt waarvoor zij interventiemaatregelen van de Gemeenschap hebben uitgevoerd, een inventaris op .

Zij vergelijken de resultaten van deze inventaris met de gegevens uit de boekhouding; de vastgestelde kwantitatieve verschillen en de bij de verificaties ontdekte kwalitatieve verschillen worden overeenkomstig artikel 5 geboekt .

Artikel 4

1 . Voor de opslagverliezen kan een tolerantie worden vastgesteld .

De aan de bewaring toe te schrijven verliezen zijn gelijk aan het verschil tussen de theoretische voorraden volgens de boekhoudinventaris en de reële voorraad op de laatste dag van het boekjaar, vastgesteld op basis van de in artikel 3 bedoelde inventaris, of, in de loop van het boekjaar, aan de boekhoudkundige voorraad die resteert wanneer de reële voorraad van een opslagplaats volledig is uitgeput .

2 . Er kan een tolerantie voor de verliezen bij be - of verwerking van de overgenomen produkten worden vastgesteld .

3 . De ontbrekende hoeveelheden ten gevolge van diefstal of andere verliezen voortvloeiend uit aanwijsbare oorzaken, worden niet in rekening gebracht bij de in de leden 1 en 2 bedoelde toleranties .

4 . De in de leden 1 en 2 bedoelde toleranties worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 8, na onderzoek, wanneer dit nodig is, door het betrokken comité van beheer .

Artikel 5

1 . Alle manco's en alle hoeveelheden waarvan ten gevolge van de materiële omstandigheden van de opslag, het vervoer, de be - of verwerking of een te lange bewaring de kwaliteit is verminderd, dienen als uitgeslagen te worden geboekt op de dag waarop het verlies of de kwaliteitsvermindering is vastgesteld .

2 . De met de in lid 1 bedoelde hoeveelheden overeenstemmende waarde wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 8 .

3 . Behalve wanneer in de communautaire wetgeving bijzondere bepalingen bestaan, worden de eventuele ontvangsten uit de verkoop van de in kwaliteit verminderde produkten, alsmede eventuele andere bedragen die hiervoor zijn ontvangen, niet geboekt .

4 . Behalve wanneer in de communautaire wetgeving bijzondere bepalingen bestaan, wordt een produkt als in kwaliteit verminderd beschouwd wanneer het niet meer voldoet aan de bij de aankoop geldende kwaliteitsvoorwaarden .

5. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van kwantitatieve verliezen of kwaliteitsvermindering van produkten ten gevolge van natuurrampen . De Commissie neemt passende besluiten volgens de procedure van artikel 8 .

Artikel 6

Voor bedragen die zijn ontvangen van of verhaald op de verkopers, kopers en opslaghouders en die overeenkomen

- met werkelijke kosten die het gevolg zijn van de niet-naleving van de voor de aankoop en verkoop van de produkten vastgestelde voorschriften,

- met ingeval van toepassing van Verordening ( EEG ) nr . 352/78 ( 11 ) verbeurde zekerheden,

- met de aan de handelaars in rekening gebrachte bedragen wegens niet-nakoming van hun in de communautaire wetgeving neergelegde verplichtingen,

wordt het EOGFL gecrediteerd overeenkomstig artikel 1, lid 1, onder c ).

Artikel 7

Voor de financiering van de kosten voor de afzet van alcohol, waarin artikel 37, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 822/87 voorziet, gelden de artikelen 2 tot en met 6 van de onderhavige verordening .

Artikel 8

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 van Verordening ( EEG ) nr . 729/70 .

Artikel 9

Verordening ( EEG ) nr . 3247/81 wordt ingetrokken .

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 1990 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 27 november 1990 .

Voor de Raad

De Voorzitter

V . SACCOMANDI

( 1 ) PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970, blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 185 van 15 . 7 . 1988, blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 216 van 5 . 8 . 1978, blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 85 van 30 . 3 . 1989, blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 327 van 14 . 11 . 1981, blz . 1 .

( 6 ) PB nr . L 365 van 15 . 12 . 1989, blz . 11 .

( 7 ) PB nr . L 84 van 27 . 3 . 1987, blz . 1 .

( 8 ) PB nr . L 132 van 23 . 5 . 1990, blz . 19 .

( 9 ) PB nr . L 281 van 1 . 11 . 1975, blz . 1 .

( 10 ) PB nr . L 134 van 28 . 5 . 1990, blz . 1 .

( 11 ) PB nr . L 50 van 22 . 2 . 1978, blz . 1 .

BIJLAGE Uitgaven en ontvangsten die mogen worden geboekt op de in artikel 1, lid 1, bedoelde rekeningen

A . Uitgaven betreffende materiële verrichtingen in verband met opslag als bedoeld onder a )

1 . Door forfaitaire bedragen te dekken kosten :

a ) inslag;

b ) uitslag;

c ) opslag, inclusief inventariskosten;

d ) be - of verwerking of uitbenen;

e ) aanbiedingsvorm;

f ) etikettering;

g ) analyses;

h ) denaturering, kleuring, goederenbehandeling of arbeidsloon;

i ) uitslag en hernieuwde opslag;

j ) vervoer na interventie;

k ) vervoer fabriek - opslagplaats;

l ) kosten in verband met de gratis uitdeling van produkten die zijn overgenomen door de interventiebureaus .

2 . Niet door forfaitaire bedragen gedekte kosten, die niet noodzakelijk afhankelijk zijn van het tijdstip van de materiële verrichting :

- transportkosten vóór interventie die zijn betaald of geïnd bij de aankopen;

- kosten in verband met vervoer op of buiten het grondgebied van een Lid-Staat of bij uitvoer;

- door een aanbesteding gedekte kosten;

- andere kosten die voortvloeien uit bij de communautaire voorschriften vastgestelde verrichtingen .

B . Andere uitgaven of ontvangsten bedoeld onder c )

- De in artikel 5, leden 1, 2 en 5, bedoelde waarde van de ontbrekende hoeveelheden en hoeveelheden waarvan de kwaliteit is verminderd .

- De andere dan de in artikel 5, lid 3, bedoelde bedragen die zijn ontvangen van of verhaald op de verkopers, kopers en opslagbedrijven .

Top