EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1695

VERORDENING (EEG) Nr. 1695/90 VAN DE COMMISSIE van 21 juni 1990 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde textielprodukten (categorie 26) van oorsprong uit Pakistan

OJ L 158, 23.6.1990, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1695/oj

31990R1695

VERORDENING (EEG) Nr. 1695/90 VAN DE COMMISSIE van 21 juni 1990 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde textielprodukten (categorie 26) van oorsprong uit Pakistan

Publicatieblad Nr. L 158 van 23/06/1990 blz. 0010 - 0011


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1695/90 VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 1990

betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde textielprodukten (categorie 26) van oorsprong uit Pakistan

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4136/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 915/90 (2), inzonderheid op artikel 11,

Overwegende dat een handelsakkoord over textielprodukten tussen de Europese Economische Gemeenschap en Pakistan is opgesteld op 12 september 1986 en tijdelijk in werking is getreden vanaf 1 januari 1987 door Besluit 87/457/EEG van de Raad (3);

Overwegende dat in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 4136/86 de voorwaarden voor de instelling van kwantitatieve maxima worden vastgesteld; dat de invoer in de Gemeenschap van de in de bijlage vermelde textielprodukten van categorie 26, van oorsprong uit Pakistan, het in lid 2 van genoemd artikel bedoelde niveau heeft overschreden;

Overwegende dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 4136/86 op 23 maart 1990 aan Pakistan een verzoek om overleg ter kennis is gebracht; dat ingevolge het plaatsgevonden overleg werd overeengekomen de betreffende textielprodukten aan kwantitatieve maxima te onderwerpen voor de jaren 1990 tot en met 1991;

Overwegende dat volgens artikel 11, lid 13, van Verordening (EEG) nr. 4136/86 wordt verzekerd dat de kwantitatieve maxima in acht worden genomen door middel van een stelsel van dubbele controle, overeenkomstig bijlage VI van die verordening;

Overwegende dat de betrokken produkten, die tussen 23 maart 1990 en de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Pakistan zijn uitgevoerd, in mindering moeten worden gebracht op het voor 1990 ingestelde kwantitatieve maximum;

Overwegende dat dit kwantitatieve maximum geen belemmering vormt voor de invoer van de onder deze maxima vallende produkten die vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Pakistan naar de Gemeenschap zijn verzonden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité textielprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De invoer in de Gemeenschap van de produkten van de in de bijlage genoemde categorie, van oorsprong uit Pakistan, is onderworpen aan de kwantitatieve maxima als in die bijlage neergelegd, zulks onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.

Artikel 2

1. Er wordt overgegaan tot het in het vrije verkeer brengen van de in artikel 1 bedoelde produkten die vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Pakistan naar de Gemeenschap zijn verzonden en die nog niet in het vrije verkeer zijn gebracht, zulks op voorwaarde dat een connossement of een ander vervoerdocument wordt overgelegd waaruit blijkt dat de verzending heeft plaatsgevonden.

2. De invoer van produkten die op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Pakistan naar de Gemeenschap zijn verzonden, is onderworpen aan het stelsel van dubbele controle vermeld in bijlage VI van Verordening (EEG) nr. 4136/86.

3. Alle hoeveelheden produkten die op of na 23 maart 1990 uit Pakistan naar de Gemeenschap zijn verzonden en in het vrije verkeer zijn gebracht, worden in mindering gebracht op het vastgestelde kwantitatieve maximum in de bijlage van deze verordening. Dit kwantitatieve maximum vormt echter geen belemmering voor de invoer van de onder dit maximum vallende doch vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Pakistan verzonden produkten.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing tot en met 31 december 1991.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 juni 1990.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 387 van 31. 12. 1986, blz. 42.

(2) PB nr. L 94 van 11. 4. 1990, blz. 5.

(3) PB nr. L 255 van 5. 9. 1987, blz. 1.

BIJLAGE

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Categorie // GN-code // Omschrijving // Derde landen // Eenheid // Lid- Staten // Kwantitatieve beperkingen van 23 maart tot en met 31 december 1990 // // // // // // // // 26 // 6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00 // Japonnen voor dames en meisjes, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels // Pakistan // 1 000 stuks // D F I BNL UK IRL DK GR ES PT EEG // 823 2 438 430 302 3 026 23 83 53 317 53 7 548 // // // // // // // Kwantitatieve beperkingen van 1 januari t/m 31 december 1991 // // // // Pakistan // 1 000 stuks // D F I BNL UK IRL DK GR ES PT EEG // 1 279 3 149 669 470 3 909 35 130 82 477 82 10 282 // // // // // // //

Top