EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989Y1122(01)

Resolutie van de Raad van 9 november 1989 betreffende toekomstige prioriteiten voor de stimulering van het beleid inzake consumentenbescherming

OJ C 294, 22.11.1989, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

31989Y1122(01)

Resolutie van de Raad van 9 november 1989 betreffende toekomstige prioriteiten voor de stimulering van het beleid inzake consumentenbescherming

Publicatieblad Nr. C 294 van 22/11/1989 blz. 0001 - 0003


RESOLUTIE VAN DE RAAD van 9 november 1989 betreffende toekomstige prioriteiten voor de stimulering van het beleid inzake consumentenbescherming (89/C 294/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de verbetering van de kwaliteit van het bestaan onder andere de bescherming van de gezondheid, veiligheid en economische belangen van de consument impliceert, alsmede hun vorming en voorlichting;

Overwegende dat het verwezenlijken van deze doelstelling de tenuitvoerlegging op Gemeenschapsniveau vereist van een beleid gericht op bescherming en voorlichting van de consument;

Overwegende dat daartoe in 1975 (1) en 1981 (2) twee communautaire actieprogramma's voor de consument zijn goedgekeurd;

Overwegende dat het in het licht van de resultaten van die programma's noodzakelijk is gebleken een nieuwe impuls aan dit communautaire beleid te geven, door de doelstellingen en prioriteiten ervan andermaal vast te stellen middels de aanneming van de resolutie van de Raad van 23 juni 1986 betreffende de toekomstige richting van het beleid van de Europese Economische Gemeenschap inzake de bescherming en de bevordering van de belangen van de consument (3);

Overwegende dat de inhoud van die doelstellingen tot uiting moet komen in een daadwerkelijke bescherming van de individuele en collectieve belangen van de consument;

Overwegende dat deze daadwerkelijke bescherming in sommige gevallen harmonisatiemaatregelen kan vergen die ertoe strekken de belemmeringen voor de goede werking van de interne markt uit de weg te ruimen;

Overwegende dat krachtens artikel 100 A van het Verdrag de harmonisatiemaatregelen kunnen worden vastgesteld die de instelling en de werking van de interne markt betreffen, en dat de Commissie in haar voorstellen als bedoeld in lid 1 van dit artikel op het gebied van de consumentenbescherming dient uit te gaan van een hoog beschermingsniveau ten einde het vertrouwen van de consument in het functioneren van de markt te waarborgen;

Overwegende dat deze koppeling tussen het beleid inzake consumentenbescherming en de daadwerkelijke verwezenlijking van de interne markt een herziening en actualisering van de doelstellingen van dat beleid noodzakelijk maakt, waarbij de klemtoon wordt gelegd op maatregelen waarvan de resultaten op korte termijn zichtbaar moeten worden;

Overwegende dat de werkzaamheden betreffende de interne markt ook moeten leiden tot een liberalisering van de handel en een groei van de concurrentie, zulks mede in het voordeel van de consument ; dat de door de Gemeenschap genomen maatregelen ter bescherming van de consument in overeenstemming dienen te zijn met de resolutie van de Raad van 30 juni 1988 (4);

Overwegende dat in de conclusies van de Europese Raad van december 1985 het belang onderstreept wordt van het bevorderen van alternatieve benaderingen voor de regelgeving, wanneer deze een doeltreffend middel vormen om belangrijke vooruitgang te boeken;

Overwegende dat er in de resolutie van de Raad van 23 juni 1986 nota van wordt genomen dat de Commissie plannen heeft voor een uitgebreide raadpleging van de belanghebbenden, in het bijzonder in het stadium van voorbereiding van haar voorstellen;

(1) PB nr. C 92 van 25.4.1975, blz. 2. (2) PB nr. C 133 van 3.6.1981, blz. 1. (3) PB nr. C 167 van 5.7.1986, blz. 1. (4) PB nr. C 197 van 27.7.1988, blz. 6. Overwegende dat het zaak is in de andere beleidssectoren van de Gemeenschap meer rekening te houden met de belangen van de consument, hetgeen onder meer een goed inzicht vereist in de gevolgen van de interne markt voor de consument;

Overwegende dat de consument op communautair niveau beter moet worden vertegenwoordigd zodat er een evenwicht ontstaat tussen de belangen van de producent en de consument;

Overwegende dat het zaak is de veiligheid te bevorderen en de voorlichting over de kwaliteit van produkten en diensten te verbeteren ; dat de Commissie derhalve, in de geest van de resolutie van de Raad van 25 juni 1987 betreffende de veiligheid van de consument (1), aan de Raad een richtlijn heeft voorgelegd waarbij uitvoering wordt gegeven aan het algemene beginsel van verplichte veiligheid van goederen, onverminderd de voortzetting van de werkzaamheden in het kader van de "nieuwe aanpak" op het gebied van de technische harmonisatie en normalisatie, goedgekeurd bij de resolutie van de Raad van 7 mei 1985 (2);

Overwegende dat het wenselijk is de mogelijkheid te bestuderen om de verklaring van de rechten van de consument en de verwezenlijking van een interne markt, waar het handelsverkeer tussen de Lid-Staten intensiever zal worden, gepaard te doen gaan met bepaalde gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen;

VERZOEKT de Commissie bij haar werkzaamheden voorrang te geven aan de in de bijlage van deze resolutie genoemde, bijzonder consumentgevoelig geachte gebieden, en, rekening houdend met deze prioriteiten, vóór 31 december 1989 een driejarenplan voor te leggen betreffende de doelstellingen van de Gemeenschap voor het beleid inzake de bescherming en de bevordering van de belangen van de consument.

BIJLAGE Prioriteiten voor de stimulering van het beleid inzake bescherming en bevordering van consumentenbelangen

1. De integratie van het beleid inzake de bescherming en de bevordering van de belangen van de consument in andere communautaire beleidssectoren door middel van: - de uitvoering van een alomvattende studie over de consequenties van de interne markt voor de consument, met speciale aandacht voor de specifieke sectoren die het meest de consumentenbelangen raken,

- het opstellen van een adequate effectbeoordeling bij voorstellen die bijzonder consumentgevoelig zijn.

2. Een betere vertegenwoordiging van de consument op communautair niveau, waarbij verschillende mogelijkheden onder de loep worden genomen tot bevordering van: - de deelneming van de consumentenbonden van de Lid-Staten aan het systeem van consumentenvertegenwoordiging,

- de uitwisseling van ideeën met vertegenwoordigers van de diverse sectoren van het bedrijfsleven of de ondernemerswereld,

- de optimale uitvoering van de resolutie van de Raad van 4 november 1988 over de verbetering van de deelneming van de consument aan de normalisatie (1),

met dien verstande dat deze verbetering onder meer moet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van deze resolutie, met name die welke in punt 1 zijn vermeld.

3. De bevordering van de algehele veiligheid van produkten en diensten van een betere informatie over de kwaliteit van goederen en diensten door middel van: - bestudering van de eventuele invoering op communautair niveau van instrumenten ter bevordering van de veiligheid van diensten; (1) PB nr. C 176 van 4.7.1987, blz. 3. (2) PB nr. C 136 van 4.6.1985, blz. 1. (1) PB nr. C 293 van 17.11.1988, blz. 1.

- toezicht op de optimale werking van: - het communautair informatiesysteem over ongevallen waarbij gebruiks- en verbruiksprodukten betrokken zijn (EHLASS) (1);

- het communautaire systeem voor een snelle uitwisseling van gegevens over gevaren bij het gebruik van verbruiksgoederen, dat is ingesteld bij de Beschikkingen 84/103/EEG en 89/45/EEG (2);

- het stimuleren van campagnes ter bevordering van de veiligheid van produkten, met name van produkten die door kinderen gebruikt kunnen worden of voor hen een gevaar kunnen opleveren;

- het harmoniseren van de controlemechanismen van de verschillende Lid-Staten op het gebied van levensmiddelen en het bestuderen van de mogelijkheid om zo nodig de controlemechanismen voor andere produkten te harmoniseren;

- het nastreven van een communautair kader voor de voorlichting over produkten, inclusief levensmiddelen, door middel van etikettering, begeleidende instrumenten, kentekenen, ten einde de consument te helpen een weloverwogen keuze te maken en misleidende beweringen alsook oneerlijke concurrentie te vermijden;

- een studie van de gemeenschappelijke criteria die moeten worden gehanteerd bij de uitvoering van vergelijkende proeven en analyses inzake goederen en diensten en bij de verspreiding van de resultaten daarvan alsmede door het bevorderen van de toepassing van deze resultaten;

- het overeenkomen van een globale aanpak voor een gemeenschappelijk kader op het gebied van proeven en certificering (evaluatie van de conformiteit) om het beginsel van de wederzijdse erkenning te waarborgen, overeenkomstig de "nieuwe aanpak inzake de technische harmonisatie en de normalisatie" in het Witboek van 1985 over de voltooiing van de interne markt.

4. Onverminderd de nationale bepalingen ter zake, stimulering van de Lid-Staten om de toegang tot de rechter te vergemakkelijken en, met het oog daarop: - aanvulling van de in punt 7 van de resolutie van de Raad van 25 juni 1987 beschreven studies, zonder vooruit te lopen op de wenselijkheid om groepsacties te aanvaarden;

- stimulering van het zoeken door de Lid-Staten naar gerechtelijke en buitengerechtelijke systemen om kleine geschillen tussen consumenten en leveranciers van goederen en diensten snel en doeltreffend op te lossen;

- bestudering, in samenwerking met de Lid-Staten, van de uitvoerbaarheid van een systeem voor het uitwisselen van informatie waarbij de toegang van particulieren tot de rechter in een andere Lid-Staat bij kleine grensoverschrijdende geschillen wordt vergemakkelijkt.

5. Voltooiing, in overleg met de nationale deskundigen en met inachtneming van de bij de resolutie van de Raad van 23 juni 1986 vastgestelde criteria, van: - de reeds bij de Commissie aangevatte werkzaamheden, met inbegrip van een voorstel voor een richtlijn inzake oneerlijke voorwaarden in contracten, en het verslag over het algemeen beleid inzake consumentenvoorlichting,

- de bestudering, in het kader van het driejarenplan en rekening houdend met de doelstelling voor 1992, van eventuele andere initiatieven, met name op het gebied van consumentenvorming, nieuwe technologieën die televerkoop mogelijk maken, garanties en klantenservice, en misleidende reclame.

(1) PB nr. L 109 van 26.4.1986, blz. 23. (2) PB nr. L 70 van 13.3.1984, blz. 16, en PB nr. L 17 van 21.1.1989, blz. 51.

Top