Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R2320

VERORDENING (EEG) Nr. 2320/88 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1988 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad voor wat de acties op het gebied van marktverkenning betreft

OJ L 202, 27.7.1988, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2320/oj

31988R2320

VERORDENING (EEG) Nr. 2320/88 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1988 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad voor wat de acties op het gebied van marktverkenning betreft -

Publicatieblad Nr. L 202 van 27/07/1988 blz. 0001 - 0017


VERORDENING ( EEG ) Nr . 2320/88 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1988 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 4028/86 van de Raad voor wat de acties op het gebied van marktverkenning betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 4028/86 van de Raad van 18 december 1986 inzake communautaire acties voor verbetering en aanpassing van de structuur van de visserij en de aquicultuur ( 1 ), en met name op artikel 29, lid 1, artikel 30, lid 3, en artikel 31, lid 2,

Overwegende dat de acties waarmee wordt beoogd het verbruik van visserijprodukten van soorten waarvan overschotten bestaan of die onderbevist worden te bevorderen en die voor communautaire financiële bijstand in aanmerking kunnen komen, nader dienen te worden omschreven;

Overwegende dat de aard van de voor bijstand in aanmerking komende uitgaven voor die acties nader dient te worden omschreven;

Overwegende dat over de projecten waarvoor communautaire financiële bijstand wordt aangevraagd, alle gegevens moeten worden verstrekt die de Commissie nodig heeft om daarover te kunnen beslissen, en dat deze gegevens in een gestandaardiseerde vorm moeten worden verstrekt;

Overwegende dat de door de Lid-Staten bij de Commissie in te dienen betalingsaanvragen bepaalde gegevens moeten bevatten om te kunnen nagaan of de uitgaven in overeenstemming zijn met Verordening ( EEG ) nr . 4028/86;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de visserijstructuur,

( 2 ) PB nr . L 376 van 31 . 12 . 1986, blz . 7 .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

TITEL I In aanmerking komende acties Artikel 1 1 . Acties voor verkoopbevordering en het zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden in de Gemeenschap, voor visserijprodukten van soorten waarvan overschotten bestaan of die onderbevist worden, hierna "soorten'' te noemen, komen in aanmerking voor communautaire financiële bijstand uit hoofde van artikel 29 van Verordening ( EEG ) nr . 4028/86 . Deze acties kunnen bestaan in :

- verkoopbevorderingscampagnes,

- enquêtes naar het verbruik,

- proeven om na te gaan of een produkt bij de consumenten in de smaak valt,

- de organisatie van en deelneming aan beurzen en tentoonstellingen,

- marktonderzoek, opiniepeilingen,

- adviezen op het gebied van en hulp bij de verkoop, dienstverlening aan groot - en kleinhandelaren, enz .

Deze acties moeten voldoende grootschalig zijn om een duidelijk merkbare uitwerking op het verbruik te kunnen hebben .

2 . De in lid 1 bedoelde acties moeten betrekking hebben op produkten voor menselijke consumptie, waarbij het mag gaan om soorten waarvoor kwantitatieve beperkingen gelden maar waarvan het aanbod tijdelijk de vraag overtreft .

3 . De Commissie kan evenwel in het kader van de beschikkingen die zij op grond van artikel 35 van Verordening ( EEG ) nr . 4028/86 geeft, financiële bijstand toekennen voor andere acties ter bevordering van het verbruik dan die welke in de leden 1 en 2 worden bedoeld, op voorwaarde dat de betrokken acties aan artikel 29 van die verordening voldoen .

Artikel 2 1 . Projecten die binnen de werkingssfeer van Verordening ( EEG ) nr . 355/77 van de Raad van 15 februari 1977 inzake een gemeenschappelijke actie ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van landbouw - en visserijprodukten ( 3 ) vallen, komen voor de in artikel 1 bedoelde acties niet in aanmerking .

2 . Projecten waarvoor op grond van andere communautaire acties communautaire steun wordt toegekend, komen voor de in artikel 1 bedoelde acties niet in aanmerking .

TITEL II In aanmerking komende uitgaven Artikel 3 1 . De voor financiële bijstand in aanmerking komende uitgaven voor de in artikel 1 omschreven acties zijn al die uitgaven die nodig zijn om deze acties tot een goed einde te brengen, met uitzondering van de verrekenbare belastingen . Tot deze uitgaven behoren evenwel niet de bezoldigingen of uitgaven voor de personen die in dienst zijn van de uitvoerder in de zin van artikel 29, lid 2, onder a ), van Verordening ( EEG ) nr . 4028/86, en evenmin de investeringen in bedrijfsuitrusting ten behoeve van de voortbrenging van de produkten waarop deze acties betrekking hebben .

2 . Alleen uitgaven die zijn gedaan na de datum waarop de bijstandsaanvraag bij de Commissie is geregistreerd, komen voor financiële bijstand in aanmerking .

TITEL III Procedure voor de indiening en het onderzoek van de projecten Artikel 4 1 . In projecten betreffende acties ter bevordering van het verbruik, die bij de Commissie worden ingediend, moeten de in bijlage I bedoelde gegevens worden verstrekt in de in die bijlage aangegeven vorm .

2 . De in lid 1 bedoelde aanvragen moeten in tweevoud bij de Commissie worden ingediend . De andere bewijsstukken en bescheiden dan de in bijlage I voorgeschreven formulieren mogen in één exemplaar worden ingediend .

3 . De in lid 1 bedoelde aanvragen worden bij de Commissie geregistreerd op de dag waarop zij deze ontvangt .

Artikel 5 1 . Bij de toekenning van financiële bijstand houdt de Commissie rekening met :

( 4 ) PB nr . L 51 van 23 . 2 . 1977, blz . 1 .

- de marktsituatie, het bestaan van overschotten of de omvang van de bevissing van de betrokken soorten,

- de kwaliteit en de kosten van de voorgestelde acties,

- de ervaring van de uitvoerder,

- de vooruitzichten op het slagen van de actie .

2 . Al naar gelang van de omstandigheden kan de Commissie zich laten bijstaan door in marktonderzoek en reclame gespecialiseerde bureaus of door deskundigen die de nodige waarborgen van onafhankelijkheid bieden .

TITEL IV Financiele en algemene bepalingen Artikel 6 1 . Communautaire bijstand kan worden verleend aan overheids -, semi-overheids - of particuliere lichamen die in laatste instantie de kosten voor de uitvoering van het project dragen .

2 . De aanvragen om betaling van de bijstand worden bij de Commissie ingediend door de bevoegde nationale instantie die hiertoe door de Lid-Staat is aangewezen . Zij moeten in tweevoud worden ingediend in de vorm die is aangegeven in bijlage II . Zij moeten vergezeld zijn van een beschrijvend verslag ( tussentijds of definitief ) met vermelding van de stand van uitvoering van de actie en van de gebruikmaking van de fondsen .

Het aantal betalingen mag niet groter zijn dan het aantal tranches dat in de bijstandsbeschikking is vastgesteld .

De bijstand wordt uitgekeerd door instellingen die hiertoe door de betrokken Lid-Staat zijn aangewezen .

Artikel 7 De bevoegde dienst verstrekt de Commissie binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening een uitgebreide beschrijving van de toegepaste controlemethoden om de juistheid van de in de betalingsaanvraag vermelde gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 2, te bevestigen .

Artikel 8 Uiterlijk op de in de bijstandsbeschikking vermelde datum maakt de begunstigde een verslag op dat een beoordeling van de resultaten van de actie bevat .

Artikel 9 Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 26 juli 1988 .

Voor de Commissie António CARDOSO E CUNHA Lid van de Commissie EWG:L202UMBH00.96 FF : 7UHO; SETUP : 01; Hoehe : 1174 mm; 167 Zeilen; 7548 Zeichen;

Bediener : HELM Pr .: A;

Kunde :

BIJLAGE I AANVRAAG OM COMMUNAUTAIRE BIJSTAND VOOR ACTIES TER BEVORDERING VAN HET VERBRUIK VAN VISSERIJPRODUKTEN VAN SOORTEN WAARVAN OVERSCHOTTEN BESTAAN OF DIE ONDERBEVIST WORDEN Lid-Staat : .

Datum van registratie : .

( Ruimte bestemd voor de Commissie ) Project nr . .............../...............

I . NATIONALE FICHE VAN HET PROJECT ( In te vullen door de Lid-Staat ) Titel van het project :

De Lid-Staat, die hier wordt vertegenwoordigd door (¹):

(¹) De bevoegde overheidsdienst vermelden .

EWG:L202UMBH01.96 FF : 7UHO; SETUP : 01; Hoehe : 287 mm; 13 Zeilen; 571 Zeichen;

Bediener : FRST Pr .: C;

Kunde : 42184 Montan Holland 01 bevestigt dat :

1 .

hij over het project een gunstig advies uitbrengt;

2 .

dit project wordt voorgesteld door een overheids -, semi-overheids - of particulier lichaam dat representatief is voor de visserijsector in een of meer Lid-Staten .

Naam van de organisatie : .

.

.

3 .

het project betrekking heeft op collectieve, niet merkgerichte acties waarbij niet naar een produktieland of -gebied wordt verwezen;

4 .

de begunstigde voldoende vakbekwaam is om het project te kunnen beheren;

5 .

de nationale financiële bijdrage tot de uitvoering van het project zal worden verleend door de volgende instanties:

- centrale overheid,

- regionale/plaatselijke overheid .

Deze nationale bijdrage zal bestaan in :

- een kapitaalsubsidie ten bedrage van .................................................. ( nationale valuta );

- een rentesubsidie of een lening tegen een gesubsidieerde rente die door .

.

wordt verleend c.q . verstrekt ( vermeld het gunstige rentepercentage en de looptijd van de lening en/of de looptijd van de lening en hoogte en duur van de rentesubsidie en/of de duur van een eventuele aflossingsvrije periode ):

Nr.Bedrag gesubsidieerde lening Rente - percentage Looptijd lening Hoogte rente - subsidie Duur rente - subsidie Duur aflossings - vrije periode .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Andere soorten steun ( specificeren ): .

.

.

Equivalent bedrag ( nationale valuta ): ..............................................................................

6.

Overheidsinstantie of instelling die is belast met de indiening van de bewijsstukken :

.

.

.

Verantwoordelijke persoon : Telefoon :

Dienst waarmee contact kan worden opgenomen :

.

Telefoon :

.

Verantwoordelijke persoon :

.

Telex :

.

7 .

Voor het project geldt de volgende BTW-regeling:

- BTW volledig verrekenbaar :

JA NEEN - BTW gedeeltelijk verrekenbaar :

JA NEEN - BTW niet verrekenbaar :

JA NEEN - Vrijgesteld van BTW :

JANEEN Opmerkingen : .

.

.

.

Datum : ..................................................

Handtekening : .

Stempel van overheidsdienst EWG:L202UMBH02.96 FF : 7UHO; SETUP : 01; Hoehe : 519 mm; 126 Zeilen; 2095 Zeichen;

Bediener : FRST Pr .: C;

Kunde : 42184 l202umbh02 Lid-Staat : .

Datum van registratie : .

Titel van het project :

( Ruimte bestemd voor de Commissie ) Project nr . .............../...............

II . BIJSTANDSAANVRAAG DEEL A ( In te vullen door de begunstigde ) 1 . . Begunstigde 1.1 . Naam of firmanaam van de organisatie of vennootschap die het project voorstelt: .

.

.

.

1.2 . Straat en huisnummer of postbus : .

.

1.3 . Postcode en plaats : .

.

1.4 . Telefoon : .

1.5 . Telex: .

1.6 . Hoofdactiviteit van de begunstigde : .

.

.

1.7 . Rechtsvorm : .

.

1.8 . Datum van oprichting ( alleen voor vennootschappen ): .

.

2 . . Bank van de begunstigde of instelling via welke de betalingen zullen plaatsvinden 2.1 . Naam of firmanaam : .

.

Bijkantoor : .

.

2.2 . Straat en huisnummer of postbus : .

.

2.3 . Postcode en plaats : .

.

2.4 . Rekeningnummer van de begunstigde bij deze instelling ( 1 ): .

.

.

3 . . Algemene gegevens 3.1 . Beoogde datum voor de start van het project ( 2 ): .

3.2 . Beoogde duur van het project : .

3.3 . Heeft de begunstigde reeds communautaire bijstand ontvangen en, zo ja, welke ( 3 ): .

.

.

( 4 ) Indien verscheidene begunstigden aan het project deelnemen, moet een enkel rekeningnummer worden vermeld dat op naam van een of meer begunstigden staat met volmacht van de andere .

( 5 ) De datum waarop de Commissie het project heeft ontvangen, wordt vermeld in het aan de begunstigde gestuurde bericht van ontvangst en is een referentiedatum voor het in aanmerking nemen van het project . De begindatum van het project kan eerst na deze datum zijn .

( 6 ) - In het kader van titel IX ( Marktverkenning ) van Verordening ( EEG ) nr . 4028/86 .

- In het kader van een andere door de Gemeenschap ondernomen actie ter bevordering van het verbruik .

- In het kader van een ander communautair fonds of financieringsinstrument .

EWG:L202UMBH03.97 FF : 7UHO; SETUP : 01; Hoehe : 550 mm; 54 Zeilen; 1852 Zeichen;

Bediener : FRST Pr .: C;

Kunde : 42184 Montan Holland 03 FINANCIERING VAN HET PROJECT Totale kosten van de actie, exclusief BTW indien deze verrekenbaar is:.

.

Kosten, waarvoor de bijstand wordt aangevraagd :

Kosten waarvoor de bijstand wordt aangevraagd :

.

.

Bijdrage van de Lid-Staat :

.

Kapitaalsubsidies :

.

Lening tegen verlaagde rente ( kapitaalsubsidie-equivalent ):

.

Gevraagde communautaire bijstand :

.

Bijdrage van de begunstigde,

waarvan :

- eigen middelen :

.

- leningen :

.

- in natura geleverde bijdrage en werkzaam - heden voor eigen rekening :

.

Overige bijdragen :

.

.

.

De ondergetekende(n ) verklaart ( verklaren ) over de nodige middelen te beschikken om zijn ( hun ) persoonlijke financiële bijdrage aan het project te kunnen leveren .

De ondergetekende(n ) machtigt ( machtigen ) de Commissie om de in het project vermelde gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden .

Datum :

Datum :.

Handtekening van de begunstigde(n ):

.

.

.

EWG:L202UMBH04.97 FF : 7UHO; SETUP : 01; Hoehe : 253 mm; 44 Zeilen; 947 Zeichen;

Bediener : FRST Pr .: C;

Kunde : 42184 L 202 Holland 04 DEEL B Aanwijzingen voor de algemene beschrijving van het project ( zeer belangrijk ) Elk project wordt door de diensten van de Commissie onderzocht aan de hand van de hierna bedoelde gegevens, die bij de bijstandsaanvraag moeten worden gevoegd .

Een onvolledige aanvraag om financiële bijstand ( bij voorbeeld zonder de beschrijving en/of zonder de bij te voegen stukken ) wordt niet in aanmerking genomen .

a ) Het deel A van de bijlage moet correct worden ingevuld .

b ) De actie moet zo worden beschreven dat zij goed kan worden beoordeeld ( 7 ). De beschrijving moet ten minste de volgende punten omvatten :

- inleidende opmerkingen over het probleem;

- een duidelijke omschrijving van de doelstellingen ( diagnose, beoogd doel, strategie, enz .);

- de bij de actie te volgen werkwijze, de gekozen publiciteitsmedia, de verwachte resultaten en de bestekken;

- het tijdschema voor de uitvoering van de actie;

- de begroting, gestaafd met ten minste drie bestekken, waarin de verschillende kosten per jaar moeten worden opgevoerd; deze kosten moeten behoorlijk worden gespecificeerd en verantwoord aan de hand van prijsopgaven, honoraria en/of gemotiveerde schattingen als exacte gegevens ontbreken .

De prijsopgaven en de overige bewijsstukken moeten bij het project worden gevoegd . De prijsopgave moet tevens de kosten van de evaluatie van de resultaten van die actie bevatten.

c ) Inlichtingen over de natuur van de zaak, die de Commissie in staat stellen de professionele en financiële waarborgen die de aanvrager geeft, alsmede de beroepservaring en de bekwaamheid in de voorziene activiteit te beoordelen .

( 8 ) De beschrijving is een bewerkelijk, maar noodzakelijk onderdeel van het in te dienen project . Een volledige en goed opgestelde beschrijving verschaft de Commissie onmisbare gegevens om te kunnen oordelen over de redenen om de actie te ondernemen, over de kwaliteit van de actie, over de kansen om de beoogde resultaten te bereiken en over het belang van de actie uit een oogpunt van de doelstellingen van het visserijbeleid .

EWG:L202UMBH05.96 FF : 7UHO; SETUP : 01; Hoehe : 253 mm; 34 Zeilen; 2115 Zeichen;

Bediener : WILU Pr .: C;

Kunde : 42184 Montan Holland 05 BIJLAGE II ACTIE OP HET GEBIED VAN MARKTVERKENNING CERTIFICAAT VOOR DE BETALING VAN EEN GEDEELTE VAN DE BIJSTAND MODEL 1a Project nr .: ....................................................................... Titel van het project : .

Begunstigde : .

Adres : .

De/Het ................................................................................................................... (¹) bemiddelende instantie die door de nationale overheid hiertoe is aangewezen, verklaart dat de documenten die zijn vermeld in de bijgaande lijst van de boekhoudbescheiden ( model 3 ), zijn gecontroleerd .

OP GROND VAN DEZE CONTROLE KAN HET VOLGENDE WORDEN BEVESTIGD :

1 . Op ........................................ ( datum ) is met de uitvoering van de werkzaamheden begonnen .

2 . Per .................................... ( datum ) bedroegen de werkelijk betaalde kosten in totaal ..........................................................., waaronder in aanmerking komende uitgaven ( exclusief het verrekenbare gedeelte van de belasting op de toegevoegde waarde ) ten bedrage van ............................................................ ( nationale valuta ).

3 . Dit laatste bedrag is gefinancierd zoals is aangegeven in het bijgaande model 2 .

4 . De uitgevoerde werkzaamheden waarop de bovenbedoelde bescheiden betrekking hebben, zijn in overeenstemming met het bij de Commissie ingediende project ( met uitzondering van de werkzaamheden betreffende ......................................................., waarvoor in het bijgaande model 4 een toelichting en verantwoording wordt gegeven ).

5 . De nationale financiële bijdrage en de financiële bijdrage van de begunstigde berekend met inachtneming van alle steun van welke aard ook, zijn in overeenstemming of zullen uiterlijk bij de voltooiing van de werkzaamheden in overeenstemming zijn met het bepaalde in artikel 30 van Verordening ( EEG ) nr . 4028/86 .

6 . De begunstigde verbindt zich ertoe de werkzaamheden uiterlijk op ................................. te beëindigen .

7 . De bijzondere voorwaarden die zijn vermeld in de bijlage bij de bijstandsbeschikking, zijn nageleefd .

8. De gecontroleerde bewijsstukken worden bewaard door .

.

Opgemaakt te ......................, op ..........................................

Voor de bevoegde instantie .( Handtekening en stempel ) (¹) Naam van de bemiddelende instantie .

CERTIFICAAT VOOR DE BETALING VAN HET SALDO VAN DE BIJSTAND OF VAN DE TOTALE BIJSTAND MODEL 1b Project nr .: ....................................................................... Titel van het project : .

Begunstigde : .

Adres : .

De/Het ................................................................................................................... (¹), bemiddelende instantie die door de nationale overheid hiertoe is aangewezen, verklaart dat de documenten die zijn vermeld in de bijgaande lijst van de boekhoudbescheiden ( model 3 ), zijn gecontroleerd .

OP GROND VAN DEZE CONTROLE KAN HET VOLGENDE WORDEN BEVESTIGD :

1 . Met de uitvoering van de werkzaamheden is op ........................................ begonnen .

2 . Op .................................... ( datum ) zijn de werkzaamheden voltooid .

3 . De werkelijk betaalde kosten bedroegen in totaal ............................................, waaronder in aanmerking komende uitgaven ( exclusief het verrekenbare gedeelte van de belasting op de toegevoegde waarde ) ten bedrage van ............................................ ( nationale valuta ).

4 . De bovenvermelde uitgaven zijn gefinancierd zoals is aangegeven in het bijgaande model 2 .

5 . De verdeling van de bovenvermelde uitgaven over de verschillende categorieën van werkzaamheden is aangegeven in de lijst van de boekhoudbescheiden voor deze betalingsaanvraag ( model 3 ).

6 . Door ................................................................................................... is geconstateerd dat de uitgevoerde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de in de bijstandsbeschikking van de Commissie beschreven werkzaamheden, met uitzondering van de werkzaamheden van de categorieën ...................................., waarvoor in model 4 een toelichting wordt gegeven .

7 . De financiële bijdragen van de begunstigde en van de Lid-Staat zijn in overeenstemming met het bepaalde in artikel 30 van Verordening ( EEG ) nr . 4028/86 .

8 . De bijzondere voorwaarden die zijn vermeld in de bijlage bij de bijstandsbeschikking, zijn nageleefd .

9 . De gecontroleerde bewijsstukken worden bewaard door .

. .

Opgemaakt te ..........................., op ................................

Voor de bevoegde instantie .( Handtekening en stempel ) (¹) Naam van de bemiddelende instantie .

BIJ HET CERTIFICAAT TE VOEGEN BIJLAGE OVER DE FINANCIERING VAN DE GEDANE UITGAVEN MODEL 2 Financiering van de uitgaven die zijn gedaan tot en met ..............................

Project nr .: .

Plaats : .

1 .

Bijdrage van de begunstigde(n ):

- eigen middelen .

- in natura geleverde bijdragen (¹) .

- leningen tegen marktrente (²) .

2 .

Bijdrage van de Lid-Staat :

- kapitaalsubsidies, overgemaakt op ........................................ ( datum ):

.

- kapitaalsubsidie-equivalent van rentesubsidie :

.

- andere steun ( specificeren ):

.

.

3.

Reeds van de Commissie ontvangen :

.

Totaal 4 .

De ondergetekende verbindt zich ertoe elk eventuele verschil dat het gevolg is van een geringere bijdrage van de Commissie en/of de Lid-Staat aan de financiering van het betrokken project, te dekken met eigen middelen of met leningen op de gewone marktvoorwaarden (²).

Datum : ........................................

Handtekening : .

( Begunstigde ) Visum van de bevoegde instantie :

Datum, handtekening en stempel :

.

.

.

(¹) Aangeven op welke grondslagen de berekening berust .

(²) Leningen zonder rentesubsidie .

LIJST VAN DE BOEKHOUDBESCHEIDEN MODEL 3 ( Periode van ................... tot en met ...................) Cate - gorie Nr .

Aard van de werkzaamheden Kosten volgens prijsopgave Boekhoudbescheiden (¹) Nr .

Datum Afgegeven door Aard van de werkzaamheden Bedrag exclusief verrekenbare BTW Betalings - wijze (²) Datum (³) Gedane betalingen ( Bedragen zonder decimalen en zonder verrekenbare BTW ) (¹) Alle boekhoudbescheiden met betrekking tot de uitvoering van het gesubsidieerde project moeten worden vermeld .

(²) Betalingswijze : 1 . bank, 2 . cheque, 3 . contanten, 4 . andere .

(³) Hier moet de datum van de werkelijke betaling worden vermeld en niet de datum waarop een schuld opeisbaar wordt, bij voorbeeld in geval van betaling door middel van een wissel .

Datum : .

Handtekening van de begunstigde : .

Visum van de bevoegde instantie :

Datum, handtekening en stempel :

.

.

.

Project nr .: .

TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN TUSSEN DE VOORGENOMEN EN DE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN MODEL 4 Volgens het oorspronkelijke dossier voorgenomen werkzaamheden en maatregelen Uitgevoerde werkzaamheden en maatregelen Korte beschrijving Kosten exclusief verrekenbare BTW Korte beschrijving Kosten exclusief verrekenbare BTW Motivering van de wijzigingen (¹) (¹) De desbetreffende facturen bijvoegen en in voorkomend geval ook de briefwisseling die hierover is gevoerd tussen het ministerie en de begunstigde.

Datum : .

Handtekening van de begunstigde : .

Visum van de bevoegde instantie :

Datum, handtekening en stempel :

.

.

.

Project nr .: .

Top