Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0593

Richtlijn 88/593/EEG van de Raad van 18 november 1988 tot wijziging van Richtlijn 79/693/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta

OJ L 318, 25.11.1988, p. 44–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 017 P. 142 - 145
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 017 P. 142 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/593/oj

31988L0593

Richtlijn 88/593/EEG van de Raad van 18 november 1988 tot wijziging van Richtlijn 79/693/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta

Publicatieblad Nr. L 318 van 25/11/1988 blz. 0044 - 0047
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 17 blz. 0142
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 17 blz. 0142


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 18 november 1988

tot wijziging van Richtlijn 79/693/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta

(88/593/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in de bijlagen van Richtlijn 79/693/EEG (4), gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, een reeks technische voorschriften worden vastgesteld;

Overwegende dat genoemde richtlijn bepaalde, niet uit de technische evolutie voortvloeiende wijzigingen moet ondergaan;

Overwegende dat het met het oog op de voltooiing van de interne markt dienstig is de benamingen van produkten met een laag gehalte aan droge stof vóór 1 januari 1993 aan een communautaire regeling te onderwerpen;

Overwegende dat alle consumenten het recht hebben te worden ingelicht over de aanwezigheid van een aanzienlijk zwaveldioxideresidu in een produkt waarop Richtlijn 79/693/EEG van toepassing is;

Overwegende dat dank zij de in wezen algemeen en horizontaal werkende Richtlijn 85/591/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de invoering van communautaire bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de controle van voor menselijke voeding bestemde levensmiddelen (5), een specifieke bepaling inzake monstername en analysemethoden in Richtlijn 79/693/EEG overbodig is;

Overwegende dat, gezien de vooruitgang die met de vaststelling van het communautaire levensmiddelenrecht wordt geboekt, de positie van bepaalde levensmiddelenadditieven, waarvan het toestaan voor gebruik in jam, confituur en soortgelijke produkten voorlopig aan het oordeel van de Lid-Staten wordt overgelaten, niet in het specifieke kader van Richtlijn 79/693/EEG, maar in het ruimere kader van de algemene wetgeving inzake levensmiddelenadditieven moet worden herzien;

Overwegende dat niets zich ertegen verzet om het gebruik van sap van rode vruchten voor bijkleuring niet alleen van »extra" jam of »extra" confituur, maar ook van jam of confituur van bepaalde rode vruchten toe te staan;

Overwegende dat bovendien krachtens Richtlijn 86/102/EEG van de Raad van 24 maart 1986 houdende vierde wijziging van Richtlijn 74/329/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake de emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen waarvan het gebruik in levensmiddelen is toegestaan (6), aan geamideerde pectine dezelfde positie als aan pectine wordt toegekend; dat Richtlijn 79/693/EEG dienovereenkomstig dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat het voorts dienstig is om de bewoordingen van enkele, in Richtlijn 79/693/EEG opgenomen bepalingen te verduidelijken,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 79/693/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in de Engelse versie worden de woorden »chestnut puree" in:

- de titel,

- de eerste, vierde en vijfde overweging,

- artikel 1, punt 6,

- bijlage I, deel A, punt 6,

vervangen door: »sweetened chestnut puree";

2. in de Spaanse versie van de richtlijn wordt het woord »mermelada" in:

- de titel,

- de eerste, vierde en vijfde overweging,

- artikel 1, punt 5,

- bijlage I, deel A, punt 5,

vervangen door: »marmalada";

3. artikel 3, lid 2, tweede alinea, wordt vervangen door:

»Vóór 1 januari 1991 neemt de Raad, op voorstel van de Commissie, een besluit over een regeling inzake de voor deze produkten geldende communautaire benamingen.";

4. artikel 7, lid 2, onder d), wordt vervangen door:

»d) wanneer het gehalte aan residuele zwaveldioxide meer dan 30 mg/kg bedraagt, moet de vermelding »zwaveldioxide" als gewichtsaandeel van het eindprodukt in de lijst van ingrediënten worden vermeld.";

5. artikel 7, lid 3, onder b), wordt vervangen door:

»b) de vermelding »totaal gehalte aan suikers: . . . g per 100 g", waarbij het vermelde cijfer de refractometrisch bepaalde waarde van het eindprodukt bij 20 °C aangeeft, met een tolerantie van ± 3 refractometrische graden;";

6. het volgende artikel wordt ingevoegd:

»Artikel 8 bis

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de bijlagen aan de technische evolutie aan te passen, worden overeenkomstig de procedure van artikel 13 vastgesteld, met uitzondering van de wijzigingen betreffende additieven.";

7. artikel 11 wordt vervangen door:

»Artikel 11

De criteria voor identiteit en zuiverheid van de in bijlage II B en III B vermelde produkten en stoffen worden, voor zover nodig, overeenkomstig de procedure van artikel 13 vastgesteld.";

8. artikel 12 vervalt;

9. artikel 13 wordt vervangen door:

»Artikel 13

1. In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure, leidt de voorzitter deze procedure bij het Permanent Comité voor levensmiddelen in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan het Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan bepalen naar gelang van de urgentie van het vraagstuk. Het spreekt zich uit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, overeenkomstig artikel 148, lid 2, van het Verdrag. De voorzitter neemt niet deel aan de stemming.

3. a) De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het Comité.

b) Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité of bij gebreke van een advies, doet de Commissie onverwijld een voorstel aan de Raad betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Indien na verloop van een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening van het voorstel bij de Raad, deze geen maatregelen heeft vastgesteld, stelt de Commissie de voorgestelde maatregelen vast.";

10. artikel 14 vervalt;

11. artikel 15, lid 3, vervalt en lid 2 wordt vervangen door:

»2. De in lid 1, onder a), genoemde afwijkingen inzake additieven vervallen wanneer de desbetreffende voorschriften in de Gemeenschap van toepassing worden."; 12. in bijlage I, deel A, punt 1, wordt de volgende zin aan het eind van de definitie toegevoegd:

»extra jam of extra confituur van rozebottels mag geheel of gedeeltelijk uit rozebottelmoes verkregen zijn.";

13. bijlage II, deel A, punt 1, tweede streepje, wordt vervangen door:

»voor de toepassing van deze richtlijn worden tomaten, eetbare delen van rabarberstelen, wortelen en zoete aardappelen gelijkgesteld aan vruchten.";

14. bijlage II, deel A, punt 1, vierde streepje, wordt vervangen door:

»- de term »gember" doelt op de eetbare gemberwortels.";

15. bijlage II, deel A, punt 4, wordt vervangen door:

»4. Vruchtesap (sap):

Vruchtesap, geconcentreerd vruchtesap en gedehydrateerd vruchtesap, overeenkomstig Richtlijn 75/726/EEG van de Raad van 17 november 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften van de Lid-Staten inzake vruchtesappen en bepaalde soortgelijke produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van Spanje en Portugal.

(1) PB nr. L 311 van 1. 12. 1975, blz. 40.";

16. in bijlage II, deel A, wordt het volgende punt ingevoegd:

»5 bis. Schillen van citrusvruchten (schillen):

De schillen van citrusvruchten, gereinigd en al dan niet van het endocarpium ontdaan.";

17. bijlage II, deel B, wordt vervangen door:

»B. TOEGESTANE BEHANDELINGEN VAN DE GRONDSTOFFEN

1. a) De in deel A, punten 1, 2, 3, 5 en 5 bis, omschreven produkten mogen te allen tijde de volgende behandelingen ondergaan:

- warmte- of koudebehandelingen,

- vriesdrogen,

- concentratie, in zoverre zij daarvoor technisch geschikt zijn.

b) Wanneer zij bestemd zijn voor bereiding van de in bijlage I, deel A, punten 2, 4 en 5, omschreven produkten, mogen daaraan eveneens zwaveldioxide (E 220) of zouten daarvan (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 en E 227) worden toegevoegd.

2. Gember mag worden gedroogd of in stroop geconserveerd.

3. Abrikozen bestemd voor de bereiding van het in bijlage I, deel A, punt 2, omschreven produkt mogen ook op andere wijzen dan door vriesdrogen worden gedehydrateerd.

4. Kastanjes mogen korte tijd worden gedrenkt in een oplossing van zwaveldioxide (E 220) of zouten daarvan (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 en E 227) in water.

5. a) Vruchtesappen mogen de in Richtlijn 75/726/EEG vastgestelde behandelingen ondergaan.

b) Zij mogen bovendien de in punt 1, onder b), omschreven behandelingen ondergaan als zij bestemd zijn voor de bereiding van de in bijlage I, punten 4 en 5, omschreven produkten.

6. Schillen van citrusvruchten mogen in pekel worden geconserveerd."; 18. bijlage III, deel A, punt 1, derde streepje, van de tabel, wordt vervangen door:

1.2 // // // »- Sap van rode vruchten // De in bijlage I, deel A, punten 1 en 2, omschreven produkten, indien zij bereid zijn uit een of meer van de volgende vruchten: rozebottels, aardbeien, frambozen, kruisbessen, rode bessen en pruimen"; // //

19. bijlage III, deel B, eerste alinea, van de tabel, wordt vervangen door:

1.2 // // // »Pectine en geamideerde pectine (E 440) // Alle in bijlage I omschreven produkten, wanneer het gehalte aan pectine en/of geamideerde pectine in het eindprodukt niet meer bedraagt dan 1 %". // //

Artikel 2

De Lid-Staten wijzigen hun wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zodanig dat:

- de handel in produkten die aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen uiterlijk op 31 december 1989 wordt toegestaan,

- de handel in produkten die niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen vanaf 1 januari 1991 wordt verboden.

Zij stellen de Commissie onverwijld daarvan in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 18 november 1988.

Voor de Raad

De Voorzitter

V. PAPANDREOU

(1) PB nr. C 25 van 3. 2. 1987, blz. 8.

(2) PB nr. C 122 van 9. 5. 1988, blz. 39.

(3) PB nr. C 180 van 8. 7. 1987, blz. 18.

(4) PB nr. L 205 van 13. 8. 1979, blz. 5.

(5) PB nr. L 372 van 31. 12. 1985, blz. 50.

(6) PB nr. L 88 van 3. 4. 1986, blz. 40.

Top