Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R0418

Verordening (EEG) nr. 418/87 van de Commissie van 11 februari 1987 tot instelling van communautair toezicht a posteriori op de invoer van ureum van oorsprong uit derde landen

OJ L 42, 12.2.1987, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/418/oj

31987R0418

Verordening (EEG) nr. 418/87 van de Commissie van 11 februari 1987 tot instelling van communautair toezicht a posteriori op de invoer van ureum van oorsprong uit derde landen

Publicatieblad Nr. L 042 van 12/02/1987 blz. 0025 - 0025


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 418/87 VAN DE COMMISSIE

van 11 februari 1987

tot instelling van communautair toezicht a posteriori op de invoer van ureum van oorsprong uit derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 288/82 van de Raad van 5 februari 1982 betreffende de gemeenschappelijke regelingen voor de invoer (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1243/86 (2), met name op artikel 10,

Na overleg in het kader van het bij genoemde verordening ingestelde Comité,

Overwegende dat bij besluit van de Commissie 87/C29/04 (3) van 4 februari 1987 het in het vrije verkeer brengen in het Verenigd Koninkrijk van ureum afkomstig uit Rusland en de Duitse Democratische Republiek tot 31 december 1987 onderworpen is aan kwantitative beperkingen;

Overwegende dat deze maatregelen wijzigingen teweeg zouden kunnen brengen in de traditionele handelsstromen, hetgeen zowel tot uiting komt door een toename van de uitvoer naar andere Lid-Staten als door indirecte uitvoer via andere derde landen;

Overwegende dat, anderzijds, het nemen van handelsmaatregelen betreffende ureum door bepaalde derde landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, dreigt te leiden tot een aanzienlijke toename van de uitvoer van de producerende landen naar de Gemeenschap;

Overwegende dat uit het voorafgaande blijkt dat de invoer van ureum van post 31.02 ex B en ex C van het gemeenschappelijk douanetarief en overeenkomend met NIMEXE-code 31.02-15, 80, van oorsprong uit derde landen, in de loop van 1987 en in de Gemeenschap een aanzienlijk aandeel in de markt zou kunnen vertegenwoordigen;

Overwegende dat de eerste invoer geschied is tegen aanmerkelijk lagere prijzen dan die welke toegepast worden op de markt van de Gemeenschap;

Overwegende dat de hier bedoelde invoer van dien aard is dat hij een neerwaarts effect kan veroorzaken op het niveau van de prijzen en op de financiële resultaten van de communautaire bedrijfstak en zodoende schade dreigt toe te brengen aan de communautaire producenten van gelijksoortige en concurrerende produkten;

Overwegende dat het in deze situatie in het belang van de Gemeenschap is deze invoer onder communautair toezicht a posteriori te stellen ten einde binnen de kortste tijd te kunnen beschikken over inlichtingen over het verloop van de invoer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De invoer in de Gemeenschap van ureum van post 31.02 ex B en ex C van het gemeenschappelijk douanetarief, overeenkomend met NIMEXE-code 31.02-15, 80, van oorsprong uit derde landen, wordt onder communautair toezicht a posteriori gesteld volgens de regels bepaald in de artikelen 10 en 14 van Verordening (EEG) nr. 288/82, alsmede bij deze verordening.

Artikel 2

De mededeling van de in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 288/82 beoogde Lid-Staten bevatten de volgende aanwijzingen:

a) de gedetailleerde technische beschrijving van het produkt met vermelding van de post van het gemeenschappelijk douanetarief en het land van oorsprong alsmede het land van herkomst;

b) de hoeveelheid;

c) de douanewaarde.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van kracht van 1 februari tot en met 31 december 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.

Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 35 van 9. 2. 1982, blz. 1.

(2) PB nr. L 113 van 30. 4. 1986, blz. 1.

(3) PB nr. C 29 van 6. 2. 1987, blz. 3.

Top