Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0095

87/95/EEG: Beschikking van de Raad van 22 december 1986 betreffende de normalisatie op het gebied van de informatietechnologieën en de telecommunicatie

OJ L 36, 7.2.1987, p. 31–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 016 P. 105 - 111
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 016 P. 105 - 111
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 223 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 223 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; opgeheven door 32012R1025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/95/oj

31987D0095

87/95/EEG: Beschikking van de Raad van 22 december 1986 betreffende de normalisatie op het gebied van de informatietechnologieën en de telecommunicatie

Publicatieblad Nr. L 036 van 07/02/1987 blz. 0031 - 0037
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 16 blz. 0105
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 16 blz. 0105


*****

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 22 december 1986

betreffende de normalisatie op het gebied van de informatietechnologieën en de telecommunicatie

(87/95/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat in normen op het gebied van de informatietechnologieën en bij het werk dat nodig is voor de opstelling van die normen, met name rekening moet worden gehouden met:

- de ingewikkeldheid van de technische specificaties en de nauwkeurigheid die vereist is om de uitwisseling van informatie en gegevens en de interoperabiliteit van systemen mogelijk te maken;

- de behoefte snel over gepubliceerde normen te beschikken zodat de teksten niet tengevolge van een al te trage gang van zaken voortijdig door de snelheid van de technologische ontwikkelingen worden achterhaald;

- de noodzaak de toepassing van internationale normen voor informatie- en gegevensuitwisseling aan te moedigen op een basis die deze normen uit een oogpunt van praktisch gebruik geloofwaardigheid verleent;

- het economische belang van de normalisatie als bijdrage tot de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt op dit gebied;

Overwegende dat Richtlijn 83/189/EEG (3) de Commissie, de Lid-Staten en de normalisatie-instellingen de mogelijkheid biedt kennis te nemen van de voornemens van de normalisatie-instellingen om een norm vast te stellen of te wijzigen; dat de Commissie krachtens die richtlijn een omschrijving kan vaststellen van de in samenwerking en in een vroeg stadium te verrichten normalisatiewerkzaamheden van gemeenschappelijk belang;

Overwegende dat die richtlijn niet alle bepalingen bevat die vereist zijn voor de uitvoering van een communautair normalisatiebeleid op het gebied van informatietechnologieën en de telecommunicatie;

Overwegende dat de toename van technische overlappingen tussen de onderscheiden normalisatiegebieden, met name tussen de informatietechnologieën en de telecomunicatie, nauwe samenwerking rechtvaardigt tussen de normalisatie-instellingen, die, om deze gemeenschappelijke gebieden te kunnen behandelen, zouden moeten samenwerken;

Overwegende dat onlangs door de Commissie overeenkomsten zijn gesloten in het kader van de met de Europese Conferentie van PTT-administraties (CEPT) ondertekende Gemeenschappelijke Intentieverklaring en in de context van de algemene richtsnoeren die zijn vervat in een akkoord met de gemeenschappelijke Europese normalisatie-organisatie Europese Commissie voor normalisatie/Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (CEN/CENELEC);

Overwegende dat Richtlijn 86/361/EEG (4) de opstelling van programma's behelst voor werkzaamheden aan gemeenschappelijke technische specificaties (in overeenstemming met Europese Telecommunicatienormen (NET's)) voor dit terrein, te verrichten door de Europese Conferentie van PTT-administraties in overleg, waar zulks passend is, met de Europese Commissie voor normalisatie en het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie;

Overwegende dat de overheidsopdrachten een geschikt gebied vormen om een ruimere aanvaarding te bevorderen van OSI-normen voor informatie- en gegevensuitwisseling, door bij aankopen naar deze normen te verwijzen;

Overwegende dat een Comité moet worden belast met de taak de Commissie bij de uitvoering en het beheer van de in deze beschikking neergelegde doelstellingen en activiteiten bij te staan,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

1. »technische specificatie": de specificatie vervat in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een produkt, zoals kwaliteitsniveaus of gebruiksgeschiktheid, veiligheid, afmetingen, met inbegrip van de voorschriften ten aanzien van terminologie, symbolen, beproeving en beproevingsmethoden, verpakking, merken en etikettering, die op het produkt van toepassing zijn;

2. »gemeenschappelijke technische specificatie": de voor eenvormige toepassing in alle Lid-Staten opgestelde technische specificatie;

3. »norm": de technische specificatie die door een erkende, normen opstellende instelling voor herhaalde of doorlopende toepassing is goedgekeurd, maar waarvan naleving niet verplicht is;

4. »internationale norm": de door een erkende, internationale normen opstellende instelling vastgestelde norm;

5. »internationale ontwerp-norm" (ION): de door een erkende, internationale normen opstellende instelling vastgestelde ontwerp-norm;

6. »internationale technische specificatie op het gebied van telecommunicatie": de technische specificatie van alle of sommige kenmerken van een produkt (aanbevolen door organisaties zoals het Comité international télégraphique et téléphonique (CCITT) of de CEPT);

7. »Europese norm": de overeenkomstig de statutaire regels van de normalisatie-instellingen waarmee de Gemeenschap overeenkomsten heeft gesloten, goedgekeurde norm;

8. »Europese pre-norm": de norm die met de referentie »ENV" is vastgesteld overeenkomstig de statutaire regels van de normalisatie-instellingen waarmee de Gemeenschap overeenkomsten heeft gesloten;

9. »functionele norm": een norm die is uitgewerkt om een complexe functie te vervullen welke noodzakelijk is om de interoperabiliteit van de systemen te waarborgen en meestal verkregen door de aaneenschakeling van verscheidene reeds bestaande referentienormen en die is vastgesteld overeenkomstig de statutaire regels van de normalisatie-instellingen waarmee de Gemeenschap overeenkomsten heeft gesloten;

10. »functionele specificatie": een specificatie die op het gebied van de telecommunicatie de beschrijving geeft van de toepassing van een of meer OSI-normen ter voldoening van een specifieke behoefte aan communicatie tussen informatietechnologiesystemen (normen aanbevolen door organisaties zoals het CCITT of de CEPT);

11. »technisch voorschrift": de technische specificaties, met inbegrip van de administratieve bepalingen die daarop van toepassing zijn, waarvan de naleving voor het verhandelen of het gebruik in een Lid-Staat of in een aanzienlijk gedeelte van die Lid-Staat rechtens of feitelijk verplicht is, doch niet die welke door de plaatselijke autoriteiten zijn vastgesteld;

12. »bevestiging van conformiteit": handeling waarbij door middel van een conformiteitsverklaring of een conformiteitsmerk wordt bevestigd dat een produkt of dienst met bepaalde normen of andere technische specificaties in overeenstemming is;

13. »informatietechnologieën": de systemen, apparatuur, componenten en programmatuur die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting, verwerking en opslag van informatie op alle gebieden van de menselijke bedrijvigheid (gezin, kantoor, fabriek, enz.) en waarvan de toepassing over het algemeen gebruikmaking van elektronica of aanverwante technieken vergt;

14. »overheidsopdrachten": de overheidsopdrachten die:

- zijn omschreven in artikel 1 van Richtlijn 77/62/EEG (1),

- zijn gesloten voor de levering van apparatuur op het gebied van informatietechnologieën en telecommunicatie, ongeacht het terrein waarop de aanbestedende dienst zich beweegt;

15. »telecommunicatieadministraties": de administraties of erkende particuliere ondernemingen in de Gemeenschap die openbare telecommunicatiediensten aanbieden.

Artikel 2

Ter bevordering van de normalisatie in Europa en de uitwerking en toepassing van normen op het gebied van de informatietechnologieën en van functionele specificaties op het gebied van de telecommunicatie, worden de volgende maatregelen onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 2, en artikel 4 op communautair niveau ten uitvoer gelegd:

a) op gezette tijden, ten minste eenmaal per jaar, worden op basis van internationale normen, internationale ontwerp-normen of daarmee gelijk te stellen documenten, de prioritaire normalisatiebehoeften vastgesteld met het oog op de opstelling van werkprogramma's en

het laten uitwerken van de Europese normen en functionele technische specificaties welke noodzakelijk worden geacht om de uitwisseling van informatie en gegevens en de interoperabiliteit van systemen te waarborgen;

b) met de op internationaal niveau verrichte normalisatiewerkzaamheden als uitgangspunt:

- worden de Europese normalisatie-instellingen en de gespecialiseerde technische instellingen op het gebied van informatietechnologie en telecommunicatie verzocht Europese normen, Europese pre-normen of functionele specificaties op het gebied van telecommunicatie vast te stellen en daartoe zo nodig functionele normen op te stellen. Deze instanties dienen daarbij uit te gaan van de internationale normen, de internationale ontwerp-normen of de internationale technische specificaties op het gebied van telecommunicatie. Wanneer een internationale norm, een internationale ontwerp-norm of een internationale technische specificatie op het gebied van telecommunicatie duidelijke bepalingen bevatten die eenheid in de toepassing mogelijk maken, worden deze bepalingen in ongewijzigde vorm als Europese norm, Europese pre-norm of functionele specificatie op het gebied van telecommunicatie aangenomen. Alleen bij gebreke van dergelijke duidelijke bepalingen in de internationale norm, de internationale ontwerp-norm of de internationale technische specificatie op het gebied van telecommunicatie, wordt een Europese norm, een Europese pre-norm of een functionele specificatie op het gebied van telecommunicatie opgesteld om de internationale norm, de internationale ontwerp-norm of de internationale technische specificatie op het gebied van telecommunicatie te verduidelijken of zo nodig aan te vullen, zonder ervan af te wijken;

- worden die instanties verzocht technische specificaties uit te werken die, bij gebreke van of als bijdrage tot het ontstaan van internationale afspraken inzake normen voor de uitwisseling van informatie en gegevens en de interoperabiliteit van de systemen, als basis voor Europese normen of Europese pre-normen kunnen fungeren;

c) wordt de toepassing van de normen en functionele specificaties vergemakkelijkt, met name door cooerdinatie van de activiteiten van de Lid-Staten inzake:

- de controle op de overeenstemming van produkten en diensten met de normen en functionele specificaties, op basis van gespecificeerde beproevingseisen;

- de bevestiging van de overeenstemming met de normen en functionele specificaties volgens voldoende geharmoniseerde procedures;

d) wordt bij overheidsopdrachten en in technische voorschriften de toepassing bevorderd van de normen en functionele specificaties die op informatietechnologieën en telecommunicatie betrekking hebben.

Artikel 3

1. De specifieke doelstellingen van de voorgestelde maatregelen zijn beschreven in de bijlage bij deze beschikking.

2. Deze beschikking heeft betrekking op:

- normen op het gebied van de informatietechnologieën, als bedoeld in artikel 5;

- functionele specificaties voor diensten die specifiek worden aangeboden door openbare telecommunicatienetten voor de uitwisseling van informatie en gegevens tussen informatietechnologiesystemen.

3. Deze beschikking heeft geen betrekking op:

- gemeenschappelijke technische specificaties voor op openbare telecommunicatienetten aangesloten eindapparatuur, die onder Richtlijn 86/361/EEG vallen;

- specificaties voor de apparatuur die op enige wijze deel uitmaakt van de telecommunicatienetten zelf.

Artikel 4

Bij de bepaling van de behoeften inzake normalisatie en bij de opstelling van werkprogramma's voor normalisatie en de uitwerking van functionele specificaties baseert de Commissie zich met name op de inlichtingen die haar krachtens Richtlijn 83/189/EEG worden verstrekt.

Na raadpleging van het in artikel 7 bedoelde Comité draagt de Commissie het technische werk op aan de bevoegde Europese normalisatie-instellingen of aan gespecialiseerde technische instellingen (CEN, CENELEC en CEPT), zo nodig met het verzoek desbetreffende Europese normen of functionele specificaties op te stellen. De aan deze instellingen te verstrekken opdrachten worden ter goedkeuring voorgelegd aan het in artikel 5 van Richtlijn 83/189/EEG bedoelde Comité, overeenkomstig de procedure van die richtlijn. Er wordt geen opdracht verstrekt die een overlapping vormt met enig onderdeel van werkprogramma's die uit hoofde van Richtlijn 86/361/EEG zijn aangevangen of opgesteld.

Artikel 5

1. Rekening houdend met de verschillen in de bestaande nationale procedures doen de Lid-Staten het nodige om ervoor te zorgen dat:

- Europese normen en Europese pre-normen als beschreven in artikel 2, onder b);

- internationale normen, die in de landen van de aanbestedende diensten zijn aanvaard,

worden vermeld in overheidsopdrachten betreffende informatietechnologieën, zodat deze normen als basis voor de uitwisseling van informatie en gegevens en voor de interoperabiliteit van systemen worden gebruikt. 2. Met het oog op eind-tot-eindcompatibiliteit doen de Lid-Staten het nodige om ervoor te zorgen dat hun telecommunicatiediensten gebruik maken van functionele specificaties om toegang te krijgen tot hun openbare telecommunicatienetten voor die diensten die specifiek zijn opgezet voor het uitwisselen van informatie en gegevens tussen informatietechnologiesystemen die zelf de in lid 1 genoemde normen toepassen.

3. Bij de toepassing van dit artikel wordt rekening gehouden met bijzondere, hieronder uiteengezette omstandigheden die het gebruik van andere dan de in deze beschikking bedoelde normen en specificaties kunnen rechtvaardigen:

- wanneer behoefte bestaat aan operationele continuïteit in bestaande systemen, maar alleen als onderdeel van duidelijk omschreven en vastgelegde strategieën voor de latere overgang op internationale of Europese normen of functionele specificaties;

- het werkelijk innoverende karakter van sommige projecten;

- wanneer de betreffende norm of functionele specificatie niet aan de technische eisen van het doel beantwoordt omdat die niet de vereiste mogelijkheden biedt voor de totstandbrenging van de uitwisseling van informatie en gegevens of de interoperabiliteit van systemen of omdat er geen mogelijkheden (inclusief toetsing) aanwezig zijn om de conformiteit van een produkt aan die norm of functionele specificatie op bevredigende wijze vast te stellen of wanneer, in geval van Europese pre-normen, deze geen waarborg bieden voor de vereiste stabiliteit bij de toepassing. Andere Lid-Staten hebben de mogelijkheid om het in artikel 7 bedoelde Comité te bewijzen dat er reeds met de norm overeenstemmende apparatuur op bevredigende wijze is gebruikt, en dat het beroep op deze ontheffing derhalve niet gerechtvaardigd was;

- wanneer, na een zorgvuldig onderzoek van de markt, blijkt dat het gebruik van de betreffende norm of functionele specificatie om zwaarwichtige redenen in verband met de kosten/batenverhouding niet op zijn plaats is. Andere Lid-Staten hebben de mogelijkheid om in het in artikel 7 bedoelde Comité te bewijzen dat er reeds met de norm overeenstemmende apparatuur op bevredigende wijze op normale commerciële basis is gebruikt, en dat het beroep op deze ontheffing derhalve niet gerechtvaardigd was.

4. Voorts kunnen de Lid-Staten eisen dat op dezelfde grondslag als in lid 1 wordt verwezen naar andere internationale normen of Europese normen of Europese pre-normen dan de in artikel 2 bepaalde.

5. De opdrachtgevende autoriteiten die zich op lid 3 van dit artikel beroepen, vermelden de redenen hiervoor zo mogelijk in de oorspronkelijke aanbestedingsdocumentatie betreffende de opdracht en in ieder geval in hun interne documenten, en verstrekken deze informatie desgevraagd aan inschrijvende ondernemingen en aan het in artikel 7 bedoelde Comité, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van commerciële gegevens. Klachten over gebruikmaking van de in lid 3 bedoelde afwijkingen kunnen ook rechtstreeks bij de Commissie worden ingediend.

6. De Commissie zorgt ervoor dat het in dit artikel bepaalde wordt toegepast in alle projecten en programma's van de Gemeenschap, met inbegrip van uit de communautaire begroting te financieren overheidsopdrachten.

7. De opdrachtgevende autoriteiten kunnen, indien zij zulks nodig achten, andere specificaties toepassen op opdrachten met een waarde van minder dan 100 000 Ecu, op voorwaarde dat die aankopen geen beletsel vormen voor toepassing van de in de leden 1 en 2 bedoelde normen bij opdrachten met een hogere waarde dan het in dit lid genoemde bedrag. Binnen drie jaar na het van toepassing worden van de beschikking zal worden nagegaan of de bij dit lid ingestelde afwijking moet worden behouden dan wel of de in dit lid bepaalde drempelwaarde moet worden gewijzigd.

Artikel 6

Bij de opstelling of wijziging van technische voorschriften op de onder deze beschikking vallende gebieden verwijzen de Lid-Staten naar de in artikel 5 bedoelde normen wanneer deze op passende wijze voldoen aan de vereiste technische specificaties van het voorschrift.

Artikel 7

1. Een raadgevend comité, genaamd »Groep Hoge Ambtenaren normalisatie op het gebied van de informatietechnologie" staat de Commissie bij bij het streven naar de doelstellingen en het beheer van de activiteiten die uit deze beschikking voortvloeien. Het bestaat uit door de Lid-staten aangewezen vertegenwoordigers, die de hulp van deskundigen of adviseurs kunnen inroepen. Voorzitter is een vertegenwoordiger van de Commissie. Het bevoegde Comité voor aangelegenheden op het gebied van de telecommunicatie is de »Groep Hoge Ambtenaren telecommunicatie" van artikel 5 van Richtlijn 86/361/EEG.

2. De Commissie vraagt het Comité om advies bij de vaststelling van de prioriteiten van de Gemeenschap, de uitvoering van de in de bijlage vermelde maatregelen, de behandeling van kwesties betreffende de controle op de overeenstemming met de normen, het toezicht op de tenuitvoerlegging van het bepaalde in artikel 5, en andere onderwerpen in verband met de normalisatie op het gebied van de informatietechnologie en de telecommunicatie of andere gebieden waarmee deze gedeeltelijk samenvallen. Zij raadpleegt het Comité eveneens over het in artikel 8 bedoelde rapport.

3. De Commissie cooerdineert de werkzaamheden van die Comités met die van het Comité van artikel 5 van Richtlijn 83/189/EEG, met name waar verzoeken aan Europese normalisatie-instellingen uit hoofde van deze beschikking en bedoelde richtlijn elkaar kunnen overlappen. 4. Alle kwesties betreffende de uitvoering van deze beschikking kunnen op verzoek van de voorzitter of van een Lid-Staat aan het Comité worden voorgelegd.

5. Het Comité komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

6. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

7. Het Secretariaat van het Comité wordt verzorgd door de Commissie.

Artikel 8

De Commissie dient om de twee jaar bij het Europese Parlement en de Raad een voortgangsrapport in over de normalisatiewerkzaamheden op het gebied van de informatietechnologieën. Daarin wordt melding gemaakt van de wijze van uitvoering in de Gemeenschap, de verkregen resultaten, de toepassing van deze resultaten bij overheidsbestellingen en in nationale technische voorschriften, en in het bijzonder de praktische betekenis daarvan voor de conformiteitsverklaring.

Artikel 9

Deze beschikking laat de toepassing van Richtlijn 83/189/EEG en Richtlijn 86/361/EEG onverlet.

Artikel 10

Deze beschikking wordt van toepassing één jaar na de datum van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 11

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 22 december 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. SHAW

(1) PB nr. C 36 van 17. 2. 1986, blz. 55.

(2) PB nr. C 303 van 25. 11. 1985, blz. 2.

(3) PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8.

(4) PB nr. L 217 van 5. 8. 1986, blz. 21.

(1) PB nr. L 13 van 15. 1. 1977, blz. 1.

BIJLAGE

MAATREGELEN BETREFFENDE DE NORMALISATIE OP HET GEBIED VAN DE INFORMATIETECHNOLOGIEËN EN DE TELECOMMUNICATIE

1.2 // 1. // Doelstellingen // // a) Bijdragen tot de integratie van de interne markt van de Gemeenschap op het gebied van de informatietechnologieën en de telecommunicatie. // // b) Verhogen van het internationale concurrentievermogen van de fabrikanten in de Gemeenschap door op de communautaire markt meer apparatuur toe te laten die is vervaardigd overeenkomstig erkende Europese en internationale normen. // // c) Vergemakkelijken van informatie-uitwisselingen in de gehele Gemeenschap door beperking van de belemmeringen die worden veroorzaakt door de incompatibiliteit welke voortvloeit uit de afwezigheid van normen of de onvoldoende nauwkeurigheid daarvan. // // d) Rekening houden met de behoeften van de gebruikers door hun een grotere vrijheid te laten bij het samenstellen van hun systemen op een basis die interoperabiliteit en dus betere prestaties tegen geringere kosten waarborgt. // // e) Bevordering van de toepassing van de normen en functionele specificaties bij overheidsbestellingen. // 2. // Beschrijving van de maatregelen en werkzaamheden // 2.1. // Vaststelling van de werkprogramma's en bepaling van de prioriteiten // // Vaststelling van de werkprogramma's en toekenning van de prioriteiten, rekening houdend met de behoeften van de Gemeenschap en de economische gevolgen van deze werkzaamheden uit het oogpunt van de gebruikers, de producenten en de telecommunicatieadministraties. De taken die op communautair niveau moeten worden vervuld kunnen met name omvatten: // 2.1.1. // Het verzamelen van gedetailleerde informatie op basis van de nationale en internationale programma's, de verwerking daarvan in een vorm die een vergelijkende analyse vergemakkelijkt en het opstellen van de synthesedocumenten die voor de werkzaamheden van het Comité zijn vereist. // 2.1.2. // Verspreiding van deze informatie, onderzoek van de behoeften en overleg met de belanghebbende kringen. // 2.1.3. // Synchronisatie van de werkprogramma's met de internationale normalisatieactiviteiten. // 2.1.4. // Beheer van de werkprogramma's. // 2.1.5. // Het opmaken van verslagen over de uitvoering van de werkzaamheden en de praktische resultaten van de toepassing. // 2.2. // Uitvoering van de normalisatiewerkzaamheden op het gebied van de informatietechnologieën // // Voor de uitvoering van de normalisatieprogramma's dient een aantal werkzaamheden te worden verricht waarmee de CEN/CENELEC en de CEPT worden belast en die aansluiten bij de verschillende fasen van werkzaamheden die moeten worden verricht om de normen aannemelijk te maken. Deze werkzaamheden behelzen: // 2.2.1. // Verfijning van de internationale normen ten einde onduidelijkheden en keuzemogelijkheden te elimineren die niet stroken met de functie van een norm die moet worden toegepast om de informatie-uitwisselingen en interoperabiliteit van de systemen mogelijk te maken. // 2.2.2. // Uitwerking van pre-normen in gevallen die worden gerechtvaardigd door de al te grote traagheid van de internationale normalisatie of van in communautair kader vereiste normen wanneer de internationale normalisatie in gebreke blijft. // 2.2.3. // Bepaling van de voorwaarden die zijn vereist om strikte conformiteit met een norm vast te stellen. // 2.2.4. // Uitwerking van beproevingsnormen of van in de normen vervatte beproevingsspecificaties en organisatie van de procedures en structuren die de beproevingslaboratoria in staat moeten stellen de conformiteit met de normen te controleren op een voldoende geharmoniseerde basis. // 2.3. // Werkzaamheden op het gebied van de telecommunicatie // // De normalisatiewerkzaamheden op het gebied van de telecommunicatie omvatten twee soorten van activiteiten: // // - werkzaamheden voor de uitwerking van functionele specificaties, gebaseerd op Europese normen/specificaties voor zover die bestaan, met het oog op de toegang tot openbare telecommunicatienetten voor die diensten die specifiek bestemd zijn voor uitwisseling van informatie en gegevens tussen informatietechnologiesystemen. Dergelijke werkzaamheden vallen binnen de harmonisatieactiviteiten in de telecommunicatiesector en worden opgedragen aan de CEPT volgens de procedure van Richtlijn 86/361/EEG; // // - de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd op het gemeenschappelijke gebied van de informatietechnologieën en de telecommunicatie maken een intensievere samenwerking tussen de bevoegde technische instellingen noodzakelijk (dat wil zeggen CEN/CENELEC/CEPT). Deze werkzaamheden moeten de convergenties in de hand werken opdat de normen en de functionele specificaties bij zoveel mogelijk toepassingen op geharmoniseerde wijze zouden kunnen worden toegepast, waarbij de procedure van Richtlijn 83/189/EEG wordt gevolgd. // 2.4. // Aanvullende werkzaamheden // // Dit gedeelte van het pgramma omvat de volgende werkzaamheden: // 2.4.1. // Specifieke metrologische werkzaamheden op de volgende gebieden: // // - bevordering van de ontwikkeling van beproevings- en valideringsmiddelen en van technieken voor formele beschrijving, // // - ondersteuning van de referentie-uitvoeringen, in het bijzonder bij toepassingen die het gebruik van functionele normen vereisen die op de aaneenschakeling van verschillende normen zijn gebaseerd. // 2.4.2. // Bevordering van het opstellen van leidraden voor de eindgebruiker betreffende de toepassing van de normen. // 2.4.3. // Bevordering van demonstraties met betrekking tot de interoperabiliteit die dank zij de norm is verkregen. Deze activiteit heeft vooral ten doel de in punt 2.4.1 bedoelde metrologische en beproevingsmiddelen ter beschikking van verschillende projecten te stellen en de beproeving van ontwikkelingsnormen te waarborgen. // 2.4.4. // Bevordering van conventies die buiten het kader van de industriële normalisatie vallen, afhankelijk zijn van overeenkomsten in bepaalde vakgebieden en bijdragen tot de doeltreffendheid van de informatie-uitwisselingen (transacties van reisbureaus, geautomatiseerd geldverkeer, computerisering van douanedocumenten, produktieautomatisering, kantoorautomatisering, microinformatica enz.). // 2.4.5. // Specifieke studies en projecten op het gebied van de normalisatie van de informatietechnologieën. // 3. // Werkzaamheden met betrekking tot de toepassing van normen bij overheidsopdrachten // // Bepaling van de meest doeltreffende methoden voor een snelle toepassing van normen en technische specificaties in het kader van deze beschikking, waarbij een passende aansluiting bij de werkzaamheden uit hoofde van Richtlijn 77/62/EEG (1) wordt gewaarborgd.

(1) PB nr. L 13 van 15. 1. 1977, blz. 1.

Top