EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R1798

Verordening (EEG) nr. 1798/86 van de Raad van 9 juni 1986 houdende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten magnesium van post ex 77.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief

OJ L 157, 12.6.1986, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1798/oj

31986R1798

Verordening (EEG) nr. 1798/86 van de Raad van 9 juni 1986 houdende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten magnesium van post ex 77.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 157 van 12/06/1986 blz. 0002 - 0003


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1798/86 VAN DE RAAD

van 9 juni 1986

houdende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten magnesium van post ex 77.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Overwegende dat de produktie van bepaalde kwaliteiten extra zuiver magnesium voor de nucleaire industrie, van post ex 77.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief, in de Gemeenschap momenteel onmogelijk kan voorzien in de specifieke behoeften van de industrieën van de Gemeenschap die deze produkten gebruiken; dat daaruit volgt dat de voorziening van de Gemeenschap met de betrokken produkten momenteel afhankelijk is van de invoer uit derde landen; dat onverwijld dient te worden voorzien in de behoeften van de Gemeenschap aan de betrokken produkten, en dit tegen de meest gunstige voorwaarden; dat het derhalve dienstig is een communautair tariefcontingent vrij van recht met een passende omvang te openen voor een periode die afloopt op 31 december 1986; dat ter wille van het evenwicht op de markt van dit produkt het communautair tariefcontingent 300 ton dient te bedragen;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van genoemd contingent en dat het aan dat contingent verbonden recht in alle Lid-Staten zonder onderbreking wordt toegepast op alle invoer van het betrokken produkt tot op het tijdstip waarop het contingent geheel is uitgeput; dat het evenwel, aangezien het gaat om een tariefcontingent dat behoeften moet dekken die niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden vastgesteld, aangewezen lijkt om niet in een verdeling tussen de Lid-Staten te voorzien, onverminderd het opnemen uit het contingent van hoeveelheden die overeenstemmen met hun behoeften onder nader te bepalen voorwaarden en volgens een nader te bepalen procedure; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie, die met name de uitputtingsgraad van het contingent moet kunnen volgen en de Lid-Staten daarover moet kunnen inlichten;

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden door de Benelux Economische Unie, elke handeling met betrekking tot het beheer van de aan genoemde Economische Unie toegewezen quota kan worden verricht door een van haar leden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 1 juli tot en met 31 december 1986 wordt het recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor ruw magnesium met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,95 % in de vorm van billets, bevattende, uitgedrukt in gewichtspercenten, ten hoogste 0,015 % ijzer, 0,002 % nikkel, 0,005 % lood en 0,006 % mangaan, vallende onder post ex 77.01 A, bestemd voor de vervaardiging van raspsel voor de nucleaire brandstofindustrie, geheel geschorst in het kader van een communautair tariefcontingent van 300 ton.

2. In het kader van dit tariefcontingent passen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek douanerechten toe die worden berekend overeenkomstig het bepaalde ter zake in de Toetredingsakte.

3. De controle op het gebruik van de produkten voor de voorgeschreven bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de communautaire bepalingen ter zake.

Artikel 2

1. Indien een importeur melding maakt van op handen zijnde invoer van het betrokken produkt in een Lid-Staat en indien hij verzoekt om voor het contingent in aanmerking te komen, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, over tot opneming van een hoeveelheid die overeenstemt met zijn behoeften, voor zover het beschikbare saldo van het contingent zulks toelaat.

2. De opnemingen krachtens lid 1 zijn geldig tot het einde van de contingentsperiode.

Artikel 3

1. De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen opdat de opnemingen krachtens artikel 2, lid 1, zonder onderbreking kunnen worden afgeboekt op hun gecumuleerde aandelen in het communautaire contingent.

2. Elke Lid-Staat waarborgt de importeurs van het betrokken produkt vrije toegang tot het contingent zolang het saldo van het contingent zulks toelaat.

3. De Lid-Staten boeken de ingevoerde hoeveelheden op hun opnemingen af naar gelang dat de betrokken produkten bij de douane ten invoer in het vrije verkeer worden aangegeven. 4. De uitputtingsgraad van het contingent wordt vastgesteld op grond van de ingevoerde hoeveelheden die op de in lid 3 omschreven wijze zijn afgeboekt.

Artikel 4

Op verzoek van de Commissie stellen de Lid-Staten de Commissie op de hoogte van de invoer van het betrokken produkt, die daadwerkelijk van het contingent is afgeboekt.

Artikel 5

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat deze verordening wordt nagekomen.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 9 juni 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. M. V. van AARDENNE

Top