EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986H0156

86/156/EEG: Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 1986 aan de Lid-Staten betreffende de ten gevolge van de radioactieve neerslag uit de Sovjetunie nationaal getroffen maatregelen voor landbouwprodukten

OJ L 118, 7.5.1986, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1986/156/oj

31986H0156

86/156/EEG: Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 1986 aan de Lid-Staten betreffende de ten gevolge van de radioactieve neerslag uit de Sovjetunie nationaal getroffen maatregelen voor landbouwprodukten

Publicatieblad Nr. L 118 van 07/05/1986 blz. 0028 - 0028


*****

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

van 6 mei 1986

aan de Lid-Staten betreffende de ten gevolge van de radioactieve neerslag uit de Sovjetunie nationaal getroffen maatregelen voor landbouwprodukten

(86/156/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 155,

Overwegende dat er zich, ten gevolge van het ongeval bij de kerncentrale van Tchernobyl in de Sovjetunie, radioactieve elementen in de atmosfeer hebben verspreid waarvan de neerslag onder meer in de Gemeenschap is geconstateerd;

Overwegende dat de Lid-Staten, gezien hun rechtmatige zorg de gezondheid van de consument te beschermen, nationaal maatregelen hebben getroffen om het in de handel brengen van bepaalde landbouwprodukten te beperken of te verbieden;

Overwegende dat de Commissie ten aanzien van de betrekkingen met de getroffen derde landen een voorstel bij de Raad heeft ingediend om de invoer van mogelijk besmette landbouwprodukten te schorsen en in de vleessector de daartoe noodzakelijke maatregelen zal treffen;

Overwegende dat de door de Lid-Staten getroffen maatregelen ten aanzien van het in de handel brengen op hun eigen markt derhalve moeten worden gecooerdineerd door hun aan te bevelen zich aan strikte grenswaarden te houden voor de meest gevoelige produkten en voor de produkten die zij uitvoeren dezelfde regels en controles toe te passen als die welke worden gehanteerd voor het in de handel brengen op hun nationale markt;

Overwegende dat de aldus door de exporterende Lid-Staat gegeven verzekering de importerende Lid-Staat in staat moet stellen af te zien van het stellen van enige andere eis bij invoer en met name ten aanzien van enig aanvullend certificaat, waarbij uiteraard geen enkele Lid-Staat op uit een andere Lid-Staat afkomstige produkten strengere maatregelen mag toepassen dan die welke hij voor zijn eigen markt hanteert,

BEVEELT DE LID-STATEN AAN:

1. erop toe te zien dat de volgende maximumtoleranties worden nageleefd voor het in de handel brengen op hun eigen markt:

1.2,3 // // // Met ingang van // Maximumactiviteit (Bq/kg) // 1.2.3 // // Melk en zuivelprodukten // Groenten en fruit // // // // 6 mei 1986 // 500 // 350 // 16 mei 1986 // 250 // 175 // 26 mei 1986 // 125 // 90 // // //

2. de door hen uitgevoerde produkten aan deze zelfde grenswaarden en in het algemeen aan dezelfde radioactiviteitscontroles te onderwerpen als die welke voor hun eigen markt gelden;

3. de aldus door de exporterende Lid-Staat verrichte controles te erkennen en iedere verdere eis ten aanzien van de invoer op dit gebied te laten vervallen, met name ten aanzien van enig aanvullend certificaat;

4. de overige Lid-Staten en de Commissie onverwijld in kennis te stellen van het gevolg dat aan deze aanbeveling wordt gegeven.

Gedaan te Brussel, 6 mei 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

Top