EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R0870

Verordening (EEG) nr. 870/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1199/82 betreffende de toekenning van een aanvullende premie voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand in Ierland en in Noord-Ierland

PB L 90 van 1.4.1984, p. 34–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/870/oj

31984R0870

Verordening (EEG) nr. 870/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1199/82 betreffende de toekenning van een aanvullende premie voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand in Ierland en in Noord-Ierland

Publicatieblad Nr. L 090 van 01/04/1984 blz. 0034 - 0034


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 870/84 VAN DE RAAD

van 31 maart 1984

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1199/82 betreffende de toekenning van een aanvullende premie voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand in Ierland en in Noord-Ierland

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 1199/82 ( 4 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1216/83 ( 5 ) , is bepaald dat een aanvullende premie mag worden toegekend voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand in Ierland en Noord-Ierland voor zover de betrokken Lid-Staten de in artikel 3 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 1357/80 van de Raad van 5 juni 1980 tot instelling van een premieregeling voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand ( 6 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1198/82 ( 7 ) , bedoelde aanvullende premie niet zelf toekennen ;

Overwegende dat de situatie van de landbouwers in dit gebied van de Gemeenschap tijdens het verkoopseizoen 1983/1984 niet aanmerkelijk is verbeterd , zodat het nodig is voor het verkoopseizoen 1984/1985 een identieke maatregel te nemen ;

Overwegende dat artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 1199/82 dienovereenkomstig dient te worden gewijzigd ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 1 , tweede alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 1199/82 worden de woorden " verkoopseizoen 1983/1984 " vervangen door de woorden " verkoopseizoen 1984/1985 " .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 2 april 1984 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 31 maart 1984 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . ROCARD

( 1 ) PB nr . C 62 van 5 . 3 . 1984 , blz . 67 .

( 2 ) Advies uitgebracht op 15 maart 1984 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ) .

( 3 ) Advies uitgebracht op 29 maart 1984 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ) .

( 4 ) PB nr . L 140 van 20 . 5 . 1982 , blz . 30 .

( 5 ) PB nr . L 132 van 21 . 5 . 1983 , blz . 16 .

( 6 ) PB nr . L 140 van 5 . 6 . 1980 , blz . 1 .

( 7 ) PB nr . L 140 van 20 . 5 . 1982 , blz . 28 .

Top