EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L1177

Richtlijn 80/1177/EEG van de Raad van 4 december 1980 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer per spoor in het kader van een regionale statistiek

OJ L 350, 23.12.1980, p. 23–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 16 Volume 002 P. 27 - 44
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 237 - 254
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 237 - 254
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 002 P. 151 - 168
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 002 P. 151 - 168

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; opgeheven door 32003R0091 . Latest consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1177/oj

31980L1177

Richtlijn 80/1177/EEG van de Raad van 4 december 1980 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer per spoor in het kader van een regionale statistiek

Publicatieblad Nr. L 350 van 23/12/1980 blz. 0023 - 0040
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 7 Deel 2 blz. 0151
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 16 Deel 2 blz. 0027
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 7 Deel 2 blz. 0151
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 07 Deel 2 blz. 0237
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 07 Deel 2 blz. 0237


RICHTLIJN VAN DE RAAD van 4 december 1980 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer per spoor in het kader van een regionale statistiek (80/1177/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gezien de ontwerp-richtlijn ingediend door de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat de Commissie voor de vervulling van de haar bij het Verdrag opgedragen taken doorlopend dient te beschikken over coherente en synchrone statistische gegevens over de omvang en de ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor in de Lid-Staten ; dat deze gegevens zowel tussen de Lid-Staten als met de gegevens betreffende andere takken van vervoer moeten kunnen worden vergeleken en betrekking dienen te hebben op het binnenlandse en internationale vervoer en op de doorvoer;

Overwegende dat met het oog op de voordelen van het gecombineerde vervoer voor de economie en het milieu, afzonderlijke statistische gegevens over deze vorm van vervoer nodig zijn;

Overwegende dat, ten einde te beschikken over voldoende informatie over de markt voor het goederenvervoer per spoor, de statistische gegevens over het vervoer op de belangrijkste verkeersrelaties per verkeersrelatie dienen te worden opgesplitst;

Overwegende dat de in de verschillende Lid-Staten reeds beschikbare statistieken over het goederenvervoer op communautair niveau verder moeten worden geharmoniseerd;

Overwegende dat, ter vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging van de voorgestelde maatregelen, bepaalde tijdslimieten voor het verstrekken van de vereiste statistische gegevens moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de Commissie bij de Raad een verslag moet indienen, zodat deze kan nagaan in hoeverre de ingediende statistische gegevens ertoe kunnen bijdragen dat de doelstellingen van deze richtlijn worden bereikt ; dat zij daarom de mogelijkheid moet openhouden, voorstellen in te dienen ter verbetering van de voor de opstelling van deze statistieken gebruikte methoden ; dat de Raad op voorstel van de Commissie een besluit moet nemen over het opstellen van interregionale statistieken over het internationale vervoer en van afzonderlijke statistieken over gesloten treinen;

Overwegende dat de statistische gegevens noodzakelijk zijn voor de kennis van de omvang en de evolutie van de goederenvervoersmarkt ; dat het daarom wenselijk is, dat de Gemeenschap gedurende een aanloopperiode aan de Lid-Staten een financiële bijdrage levert voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden, (1)PB nr. C 85 van 8.4.1980, blz. 75. (2)PB nr. C 300 van 18.11.1980, blz. 3.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De Lid-Staten stellen statistieken op van het goederenvervoer op het hoofdspoorwegnet dat op hun grondgebied voor het openbaar verkeer wordt gebruikt.

2. In deze richtlijn wordt verstaan onder: a) hoofdspoorwegnet : alle spoorlijnen en -installaties die door een van de volgende maatschappijen worden geëxploiteerd:

>PIC FILE= "T0014093"> b) goederenvervoer per spoor : de verplaatsing van goederen met behulp van spoorwegvoertuigen tussen de plaats van lading en de plaats van lossing.

3. Deze richtlijn is ook van toepassing op het goederenvervoer met spoorwegvoertuigen die een deel van het traject met een veerboot afleggen.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op de volgende vormen van goederenvervoer per spoor: - niet-commercieel dienstverkeer,

- vervoer van door reizigers begeleide bagage of voertuigen,

- postvervoer voor rekening van de postdiensten.

5. De eerste statistieken worden vanaf 1 januari 1982 opgesteld.

Artikel 2

1. De volgende gegevens worden over het goederenvervoer op het hoofdspoorwegnet geregistreerd: a) het gewicht van de goederen in tonnen;

b) de belangrijkste verkeersrelaties: - binnenlands vervoer, wanneer de goederen in een en dezelfde meldende Lid-Staat worden geladen en gelost, ongeacht het door het spoorwegvoertuig gevolgde traject;

- internationaal vervoer, wanneer de goederen in de meldende Lid-Staat hetzij worden geladen hetzij worden gelost, maar niet beide, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen geladen en geloste goederen;

- doorvoer, wanneer de goederen de meldende Lid-Staat passeren zonder te worden geladen, gelost of overgeladen;

c) soort verzending: - wagonladingen of gesloten treinen : verzending van goederen inclusief groepage van stukgoederen, waarvoor het exclusieve gebruik van een wagon of trein wordt berekend, ongeacht het feit of de laadcapaciteit van de wagon al dan niet volledig wordt benut;

- stukgoed : andere goederenzendingen, inclusief expresgoederen en andere;

d) voor wagonladingen of gesloten treinen: - de aard van de goederen overeenkomstig de in eerste kolom van bijlage I opgenomen lijst van goederengroepen;

- voor binnenlands vervoer, de nationale gebieden van lading en lossing, overeenkomstig de in bijlage II opgenomen geografische nomenclatuur;

- voor internationaal vervoer en doorvoer, de landen van lading en lossing, overeenkomstig de in bijlage III opgenomen lijst;

e) de op het nationale hoofdspoorwegnet afgelegde afstand in kilometers.

2. Voor het gecombineerde vervoer op het hoofdspoorwegnet worden bovendien de volgende gegevens (in voorkomend geval op grond van ramingen) geregistreerd: a) grote containers met een lengte van 6,1 m (20 voet) of langer buitenwerks: - het bruto-gewicht van de container en de vervoerde goederen,

- het aantal lege en beladen containers;

b) spoor/wegvervoer : vrachtauto's, aanhangwagens, opleggers (met of zonder tractievoertuig) en wissellaadbakken: - het bruto-gewicht van de vervoerde goederen, inclusief wegvoertuigen,

- het aantal beladen spoorwegwagons.

Artikel 3

1. Met uitzondering van de gegevens die krachtens de nationale wetgeving onder de statistische geheimhoudingsplicht vallen, delen de Lid-Staten zo spoedig mogelijk, en uiterlijk vier maanden na het einde van de desbetreffende referentieperiode de statistische resultaten aan de Commissie mede. Voor de tabellen 1 b, 5 b, 6 b en 7 in bijlage IV wordt deze termijn evenwel tot acht maanden verlengd.

2. De resultaten worden medegedeeld in de vorm van tabellen van de in bijlage IV opgenomen modellen.

3. Elektronisch bewerkte resultaten kunnen op informatiedragers worden ingediend, waarvan aard en indeling door de Commissie in overleg met de betrokken Lid-Staten worden vastgesteld.

Artikel 4

1. De Lid-Staten doen de Commissie vóór 31 december 1981 een uitvoerige beschrijving toekomen van de methoden die zullen worden gebruikt voor het opstellen van de statistieken betreffende de verwerking van de gegevens en het berekenen van het aantal ton-kilometers.

2. De Commissie bestudeert in samenwerking met de Lid-Staten de methodologische en technische problemen in verband met het opstellen van de statistieken, ten einde oplossingen te vinden die erop zijn gericht zo coherent en vergelijkbaar mogelijke gegevens te verkrijgen.

Artikel 5

1. De Commissie publiceert de relevante statistische resultaten.

2. Vóór 1 januari 1985 dient de Commissie bij de Raad een verslag in over de bij de uitvoering van deze richtlijn opgedane ervaringen en stelt zij de nodige wijzigingen voor.

3. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn neemt de Raad, op voorstel van de Commissie, een besluit betreffende de opstelling van interregionale statistieken over het internationale vervoer en van afzonderlijke statistieken over gesloten treinen.

Artikel 6

Gedurende de eerste drie jaar van opstelling van de in deze richtlijn bedoelde statistieken wordt aan de Lid-Staten een financiële bijdrage in hun uitgaven toegekend, zulks binnen de grenzen van de daarvoor op de begroting van de Europese Gemeenschappen opgevoerde kredieten.

Artikel 7

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op 1 januari 1982 aan deze richtlijn te voldoen.

Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 4 december 1980.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. BARTHEL

BIJLAGE I

>PIC FILE= "T0014094">

BIJLAGE II GEOGRAFISCHE NOMENCLATUUR VAN DE GEBIEDEN

België

Vlaams gewest, met uitzondering van

Antwerpen

Antwerpen

Région wallonne

Région bruxelloise/Brussels gewest

Denemarken

Danmark

Bondsrepubliek Duitsland

Schleswig-Holstein

Hamburg

Nordostteil von Niedersachsen

Westteil von Niedersachsen

Südostteil von Niedersachsen

Bremen (Land)

Nordteil von Nordrhein-Westfalen

Ruhrgebiet

Südwestteil von Nordrhein-Westfalen

Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-Sauerland und Ostteil von Westfalen)

Nordteil von Hessen

Südteil von Hessen

Nordteil von Rheinland-Pfalz

Südteil von Rheinland-Pfalz

Nordbaden

Südbaden

Württemberg

Nordbayern (Franken)

Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern)

Südbayern (Schwaben und Oberbayern)

Saarland

Berlin (West)

Griekenland

>PIC FILE= "T0014095">

Frankrijk

Île-de-France

Champagne-Ardennes

Picardie

Haute-Normandie

Centre

Basse-Normandie

Bourgogne

Nord-Pas-de-Calais

Lorraine

Alsace

Franche-Comté

Pays de la Loire

Bretagne

Poitou-Charentes

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Limousin

Rhône-Alpes

Auvergne

Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Corse

Ierland

Ireland

Italië

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Campania

Abruzzo

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Luxemburg

Luxembourg

Nederland

Noord

West, met uitzondering van Rijnmond en

IJmond

Rijnmond

IJmond

Zuidwest

Zuid

Oost

Verenigd Koninkrijk

North

Yorkshire and Humberside

East Midlands

East Anglia

South East

South West

West Midlands

North West

Wales

Scotland

Northern Ireland

BIJLAGE III LIJST VAN LANDEN EN GROEPEN VAN LANDEN

a) Europese Gemeenschappen

01. België

02. Denemarken

03. Bondsrepubliek Duitsland

04. Griekenland

05. Frankrijk

06. Ierland

07. Italië

08. Luxemburg

09. Nederland

10. Verenigd Koninkrijk

b) Derde landen

11. Zwitserland

12. Oostenrijk

13. Joegoslavië

14. Turkije

15. Spanje

16. Portugal

17. Noorwegen

18. Zweden

19. Finland

20. USSR

21. Duitse Democratische Republiek

22. Polen

23. Tsjechoslowakije

24. Hongarije

25. Roemenië

26. Bulgarije

27. Landen van het Nabije Oosten en het Midden-Oosten

28. Overige landen

BIJLAGE IV

>PIC FILE= "T0014096"> TABEL 1 b

>PIC FILE= "T0014097">

TABEL 2

>PIC FILE= "T0014098">

TABEL 3

>PIC FILE= "T0014099">

TABEL 4 a

>PIC FILE= "T0014100">

TABEL 4 b

>PIC FILE= "T0014101">

TABEL 5 a

>PIC FILE= "T0014102">

TABEL 5 b

>PIC FILE= "T0014103">

TABEL 6 a

>PIC FILE= "T0014104">

TABEL 6 b

>PIC FILE= "T0014105">

TABEL 7

>PIC FILE= "T0014106">

TABEL 8

>PIC FILE= "T0014107">

Top