EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L1119

Richtlijn 80/1119/EEG van de Raad van 17 november 1980 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de binnenwateren

OJ L 339, 15.12.1980, p. 30–53 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 16 Volume 002 P. 3 - 26
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 213 - 236
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 213 - 236
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 002 P. 127 - 150
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 002 P. 127 - 150
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 94 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 94 - 117
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 94 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 94 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 94 - 117
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 94 - 117
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 94 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 94 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 94 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 110 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 110 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; opgeheven door 32006R1365 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1119/oj

31980L1119

Richtlijn 80/1119/EEG van de Raad van 17 november 1980 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de binnenwateren

Publicatieblad Nr. L 339 van 15/12/1980 blz. 0030 - 0053
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 7 Deel 2 blz. 0127
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 16 Deel 2 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 7 Deel 2 blz. 0127
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 07 Deel 2 blz. 0213
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 07 Deel 2 blz. 0213


RICHTLIJN VAN DE RAAD van 17 november 1980 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de binnenwateren (80/1119/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gezien de ontwerp-richtlijn ingediend door de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat de Commissie voor de vervulling van de haar bij het Verdrag opgedragen taken doorlopend dient te beschikken over coherente en synchrone statistische gegevens over de omvang en de ontwikkeling van het goederenvervoer over de binnenwateren in de Lid-Staten ; dat deze gegevens zowel tussen de Lid-Staten als met de gegevens betreffende andere takken van vervoer moeten kunnen worden vergeleken en betrekking dienen te hebben op het binnenlandse en internationale vervoer en op de doorvoer;

Overwegende dat bepaalde statistische gegevens met tussenpozen van minder dan een jaar moeten worden verstrekt, aangezien schommelingen gedurende het jaar in de vraag naar vervoer en in de vaaromstandigheden van invloed zijn op het goederenvervoer;

Overwegende dat ten einde te beschikken over voldoende informatie over de markt voor het goederenvervoer over de binnenwateren, afzonderlijke statistische gegevens over het vervoer op de belangrijkste verkeersrelaties noodzakelijk zijn;

Overwegende dat de in de verschillende Lid-Staten reeds beschikbare statistieken over het goederenvervoer op communautair niveau verder moeten worden geharmoniseerd;

Overwegende dat ter vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging van de voorgestelde maatregelen bepaalde tijdslimieten voor het verstrekken van de vereiste statistische gegevens moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de Commissie bij de Raad een verslag moet indienen, zodat deze kan nagaan in hoeverre de ingediende statistische gegevens ertoe kunnen bijdragen de doelstellingen van deze richtlijn te bereiken ; dat zij daarom de mogelijkheid moet openhouden, voorstellen in te dienen ter verbetering van de voor de opstelling van deze statistieken gebruikte methoden ; dat de Raad op voorstel van de Commissie moet besluiten tot de opstelling van statistieken over het goederenvervoer met zeeschepen over de binnenwateren en van statistieken over het internationale vervoer over de binnenwateren tussen gebieden;

Overwegende dat statistische gegevens noodzakelijk zijn voor de kennis van de omvang en de evolutie van de goederenvervoersmarkt ; dat het daarom gewenst is, dat de Gemeenschap gedurende een aanloopperiode aan de Lid-Staten een financiële bijdrage levert voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden, (1)PB nr. C 85 van 8.4.1980, blz. 75. (2)Advies uitgebracht op 30 september 1980 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Lid-Staten met een of meer binnenwateren houden statistische enquêtes naar het vervoer met binnenschepen, ongeacht het land waar deze schepen zijn geregistreerd of ingeschreven, van - goederen, zowel in het kader van eigen vervoer als beroepsvervoer;

- goederen die in het land worden geladen of gelost of die op de nationale waterwegen het land slechts in doorvoer passeren.

2. In deze richtlijn wordt verstaan onder: a) binnenwater : een kanaal, meer of ander wateroppervlak dat door natuurlijke of kunstmatige kenmerken geschikt is voor de scheepvaart, hoofdzakelijk met binnenschepen;

b) binnenschip : een schip, al dan niet voorzien van een aandrijfinstallatie, dat als binnenschip is geregistreerd of ingeschreven, met inbegrip van zeeschipbakken, en dat door ontwerp of bouw alleen voor het varen in beschermde wateren geschikt is.

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op: - het goederenvervoer met schepen met een laadvermogen van minder dan 50 ton;

- schepen die hoofdzakelijk voor het vervoer van passagiers worden gebruikt;

- veerponten;

- schepen die uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt door haven en andere autoriteiten;

- schepen die alleen voor bunkering of opslag worden gebruikt;

- niet voor goederenvervoer bestemde schepen zoals vissersschepen, baggerschuiten, drijvende werkplaatsen, woonboten en plezierboten.

4. De eerste statistische enquêtes worden vanaf 1 januari 1981 gehouden.

Artikel 2

1. De volgende gegevens worden geregistreerd: a) het gewicht van de goederen in ton;

b) de belangrijkste verkeersrelaties: - binnenlands vervoer, wanneer de goederen in een en dezelfde meldende Lid-Staat worden geladen en gelost, ongeacht het door het schip gevolgde traject;

- internationaal vervoer, wanneer de goederen in de meldende Lid-Staat hetzij worden geladen hetzij worden gelost, maar niet beide, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen geladen en geloste goederen;

- doorvoer, wanneer de goederen de meldende Lid-Staat passeren zonder te worden geladen, gelost of overgeladen.

In het geval van zeeschipbakken worden de goederen geacht te zijn geladen of gelost op de plaats waar de bakken van boord of aan boord van het moederschip worden gevaren of gehesen.

c) de aard van de goederen, overeenkomstig de in de eerste kolom van de in bijlage I opgenomen lijst;

d) de nationaliteit, dat wil zeggen het land waar het goederenvervoerende schip is geregistreerd of ingeschreven of bij gebreke daarvan het land waar de eigenaar van het schip zijn woonplaats heeft;

e) soort schip, overeenkomstig volgende naamlijst: - motorschip - motortankschip

- ander motorschip;

- sleepschip - sleeptankschip

- ander sleepschip;

- duwbak (inclusief als duwbak ingezet sleepschip) - tankduwbak

- andere duwbak (inclusief zeeschipbak);

- ander vrachtschip;

waarbij onder het gedeelte "tank-" wordt verstaan, dat het schip voor het vervoer van vloeibare of vloeibaar gemaakte massagoederen, met uitzondering van poedervormige goederen, bestemd is;

f) voor binnenlands vervoer, de nationale gebieden van lading of lossing overeenkomstig de in bijlage II opgenomen geografische nomenclatuur;

g) voor internationaal vervoer en doorvoer, de landen van lading of lossing overeenkomstig de in bijlage III opgenomen lijst;

h) de op de nationale waterwegen afgelegde afstand in kilometer.

2. De verplichting tot het verstrekken van de bij deze richtlijn vereiste gegevens geldt niet voor de Lid-Staten waar de totale hoeveelheid goederen die jaarlijks over de binnenwateren wordt vervoerd in het kader van internationaal vervoer of doorvoer, niet meer bedraagt dan 1 miljoen ton.

Artikel 3

1. Met uitzondering van de gegevens die krachtens de nationale wetgeving onder de statistische geheimhoudingsplicht vallen, delen de Lid-Staten zo spoedig mogelijk, en uiterlijk vijf maanden na het einde van de desbetreffende referentieperiode de statistische resultaten aan de Commissie mede.

2. De resultaten worden medegedeeld in de vorm van tabellen van de in bijlage IV opgenomen modellen.

3. Elektronisch bewerkte resultaten kunnen op informatiedragers worden ingediend, waarvan aard en indeling door de Commissie in overleg met de betrokken Lid-Staten worden vastgesteld.

Artikel 4

1. De Lid-Staten doen de Commissie uiterlijk op 31 december 1980 een uitvoerige beschrijving toekomen van de statistische enquêtemethoden die zullen worden gebruikt voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van het aantal ton-kilometers.

2. De Commissie zal in samenwerking met de Lid-Staten de methodologische en technische problemen in verband met de statistische enquêtes bestuderen, ten einde oplossingen te zoeken die erop zijn gericht zo coherent en vergelijkbaar mogelijke gegevens te verkrijgen.

Artikel 5

1. De Commissie publiceert de daarvoor in aanmerking komende resultaten van de statistische enquêtes.

2. Vóór 1 januari 1983 dient de Commissie bij de Raad een verslag in over de bij de uitvoering van deze richtlijn opgedane ervaringen en stelt zij de nodige wijzigingen voor.

3. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn besluit de Raad op voorstel van de Commissie tot de opstelling van statistieken over het goederenvervoer met zeeschepen over de binnenwateren en van statistieken over het internationale vervoer over de binnenwateren tussen gebieden.

Artikel 6

Gedurende de eerste drie jaar van uitvoering van de in deze richtlijn bedoelde statistische enquêtes wordt een financiële bijdrage in de uitgaven van de Lid-Staten aan hen toegekend, zulks binnen de grenzen van de daarvoor op de begroting van de Europese Gemeenschappen opgevoerde kredieten.

Artikel 7

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op 1 januari 1981 aan deze richtlijn te voldoen.

Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 17 november 1980.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. SANTER

BIJLAGE I LIJST VAN GOEDERENGROEPEN

>PIC FILE= "T0014756">

BIJLAGE II GEOGRAFISCHE NOMENCLATUUR VAN DE GEBIEDEN

België

Vlaams gewest, behalve Antwerpen

Antwerpen

Région wallonne

Brussels gewest/Région bruxelloise

Bondsrepubliek Duitsland

Schleswig-Holstein

Hamburg

Nordostteil von Niedersachsen

Westteil von Niedersachsen

Südostteil von Niedersachsen

Bremen (Land)

Nordteil von Nordrhein-Westfalen

Ruhrgebiet

Südwestteil von Nordrhein-Westfalen

Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-Sauerland

und Ostteil von Westfalen)

Nordteil von Hessen

Südteil von Hessen

Nordteil von Rheinland-Pfalz

Südteil von Rheinland-Pfalz

Nordbaden

Südbaden

Württemberg

Nordbayern (Franken)

Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern)

Südbayern (Schwaben und Oberbayern)

Saarland

Berlin (West)

Frankrijk

Ile-de-France

Champagne-Ardennes

Picardie

Haute-Normandie

Centre

Basse-Normandie

Bourgogne

Nord-Pas-de-Calais

Lorraine

Alsace

Franche-Comté

Pays de la Loire

Bretagne

Poitou-Charentes

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Limousin

Rhône-Alpes

Auvergne

Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Italië

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Campania

Abruzzo

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Luxemburg

Luxembourg

Nederland

Noord

West, behalve Rijnmond en IJmond

Rijnmond

IJmond

Zuidwest

Zuid

Oost

Verenigd Koninkrijk

North

Yorkshire and Humberside

East Midlands

East Anglia

South East

South West

West Midlands

North West

Wales

Scotland

Northern Ireland

BIJLAGE III LIJST VAN LANDEN EN GROEPEN VAN LANDEN

I. Landen van de Europese Gemeenschappen 01. België

02. Denemarken

03. Bondsrepubliek Duitsland

04. Griekenland

05. Frankrijk

06. Ierland

07. Italië

08. Luxemburg

09. Nederland

10. Verenigd Koninkrijk

II. 11. Zwitserland

III. 12. Oostenrijk

IV. Landen met staatshandel 13. USSR

14. Polen

15. Duitse Democratische Republiek

16. Tsjechoslowakije

17. Hongarije

18. Roemenië

19. Bulgarije

20. Joegoslavië

V. 21. Overige Europese landen

VI. 22. Verenigde Staten van Amerika

VII. 23. Overige landen

BIJLAGE IV MODELLEN VAN TABELLEN

TABEL 1a

>PIC FILE= "T0014758"> TABEL 1b

>PIC FILE= "T0014759"> TABEL 2

>PIC FILE= "T0014760"> TABEL 3

>PIC FILE= "T0014761"> TABEL 4a

>PIC FILE= "T0014762"> TABEL 4b

>PIC FILE= "T0014763"> TABEL 5a

>PIC FILE= "T0014764"> TABEL 5b

>PIC FILE= "T0014765"> TABEL 6a

>PIC FILE= "T0014766"> TABEL 6b

>PIC FILE= "T0014767"> TABEL 7a

>PIC FILE= "T0014768"> TABEL 7b

>PIC FILE= "T0014769"> TABEL 8a

>PIC FILE= "T0014770"> TABEL 8b

>PIC FILE= "T0014771"> TABEL 9

>PIC FILE= "T0014772"> TABEL 10a

>PIC FILE= "T0014773"> TABEL 10b

>PIC FILE= "T0014774"> TABEL 11

>PIC FILE= "T0014775">

Top