EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0111

Richtlijn 79/111/EEG van de Raad van 24 januari 1979 tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG voor wat betreft brucellose en tot verlenging van bepaalde afwijkingen die met betrekking tot brucellose, tuberculose en varkenspest zijn toegestaan aan Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk

OJ L 29, 3.2.1979, p. 26–27 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 18 - 19
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 123
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; stilzwijgende opheffing door 397L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/111/oj

31979L0111

Richtlijn 79/111/EEG van de Raad van 24 januari 1979 tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG voor wat betreft brucellose en tot verlenging van bepaalde afwijkingen die met betrekking tot brucellose, tuberculose en varkenspest zijn toegestaan aan Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk

Publicatieblad Nr. L 029 van 03/02/1979 blz. 0026 - 0027
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 24 blz. 0018
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 15 blz. 0122
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 15 blz. 0122


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 24 januari 1979

tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG voor wat betreft brucellose en tot verlenging van bepaalde afwijkingen die met betrekking tot brucellose , tuberculose en varkenspest zijn toegestaan aan Denemarken , Ierland en het Verenigd Koninkrijk

( 79/111/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 43 en 100 ,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 77/98/EEG ( 2 ) , inzonderheid op artikel 4 bis ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 4 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 5 ) ,

Overwegende dat het gerechtvaardigd lijkt dat een rundveebeslag als officieel brucellosevrij kan worden beschouwd , indien dit beslag zich bevindt in een Lid-Staat die sinds lange tijd voikomen vrij is van deze ziekte ;

Overwegende dat Denemarken , Ierland en het Verenigd Koninkrijk bij artikel 104 , lid 3 , van de Toetredingsakte gemachtigd zijn hun nationale methoden om een rundveebeslag officieel tuberculosevrij dan wel brucellosevrij te verklaren tot en met 31 december 1977 te handhaven ; dat deze machtiging bij Richtlijn 78/51/EEG ( 6 ) tot en met 31 december 1978 is verlengd ;

Overwegende dat het , gezien de voor de fundamentele technische vraagstukken nodige tijd , noodzakelijk is de afwijkingen krachtens welke de nieuwe Lid-Staten gemachtigd zijn de methoden te handhaven die zij op hun grondgebied toepassen om een rundveebeslag officieel tuberculosevrij of in het geval van Ierland en het Verenigd Koninkrijk , brucellosevrij te verklaren in de zin van artikel 2 van Richtlijn 64/432/EEG , met zes maanden te verlengen ;

Overwegende dat het om dezelfde reden en ten einde het traditionele handelsverkeer in levende dieren tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk niet te onderbreken , noodzakelijk is bepaalde bijzondere afwijkingen die ten aanzien van dit handelsverkeer zijn toegestaan , voor dezelfde periode te verlengen ;

Overwegende dat Denemarken , Ierland en het Verenigd Koninkrijk , laatstelijk bij Richtlijn 78/54/EEG ( 7 ) , eveneens gemachtigd zijn hun nationale regeling betreffende de bescherming tegen varkenspest te handhaven ; dat het betrokken probleem alleen door een communautaire regeling inzake varkenspest definitief kan worden opgelost ; dat een dergelijke regeling momenteel in voorbereiding is en dat de aan de genoemde drie Lid-Staten verleende ontheffingen voor een periode van zes maanden dienen te worden verlengd , ten einde de Raad in de gelegenheid te stellen gemeenschappelijke voorschriften op dit gebied vast te stellen ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . In bijlage A , II , A van Richtlijn 64/432/EEG wordt het volgende punt ingevoegd :

" 1 bis . Een rundveebeslag wordt eveneens officieel als brucellosevrij beschouwd , indien dit rundveebeslag :

- zich in een Lid-Staat bevindt waar op 1 januari 1979 sinds ten minste tien jaar geen enkele geval van runderbrucellose officieel is geconstateerd ;

- gedurende deze periode heeft voldaan aan het bepaalde onder 1 met uitzondering van , indien alle rundveebeslagen in de betrokken Lid-Staat gedurende dezelfde periode aan officiële periodieke controletests zijn onderworpen , het bepaalde sub c ) , ii ) . " .

2 . Artikel 2 , sub e ) , van Richtlijn 64/432/EEG wordt als volgt gelezen :

" e ) Officieel als brucellosevrij erkend rundveebeslag : rundveebeslag dat aan de in bijlage A , II , A , 1 of 1 bis gestelde eisen voldoet ; " .

Artikel 2

In afwijking van Richtlijn 64/432/EEG zijn Denemarken , Ierland en het Verenigd Koninkrijk gemachtigd de methoden te handhaven die zij op hun grondgebied toepassen om een rundveebeslag als officieel tuberculosevrij te beschouwen in de zin van artikel 2 van genoemde richtlijn .

De bepalingen inzake de voor de dieren die binnen de Gemeenschap worden verhandeld voorgeschreven tests blijven van toepassing , onder voorbehoud van artikel 4 , sub b ) .

Artikel 3

In afwijking van Richtlijn 64/432/EEG worden Ierland en het Verenigd Koninkrijk gemachtigd de methoden te handhaven die zij op hun grondgebied toepassen om een rundveebeslag als brucellosevrij te beschouwer in de zin van artikel 2 van Richtlijn 64/432/EEG , onder voorbehoud van de toepassing van de bepaling van genoemde richtlijn inzake de aanwezigheid van tegen brucellose ingeënte dieren .

De bepalingen inzake de voor de dieren die binnen de Gemeenschap worden verhandeld voorgeschreven tests blijven van toepassing onder voorbehoud van artikel 4 , sub a ) .

Artikel 4

De leveringen van runderen uit Ierland naar het Verenigd Koninkrijk kunnen plaatsvinden in afwijking van de bepalingen van Richtlijn 64/432/EEG

a ) inzake de voor de dieren die binnen de Gemeenschap worden verhandeld voorgeschreven brucellosetest , die niet van toepassing is bij de levering van gecastreerde runderen ;

b ) inzake de voor de dieren die binnen de Gemeenschap worden verhandeld voorgeschreven intradermale tuberculinetest , die wordt vervangen door een test overeenkomstig de nationale regeling van bovengenoemde Lid-Staat van bestemming .

Artikel 5

In artikel 3 van Richtlijn 78/51/EEG wordt " 31 december 1978 " vervangen door " 30 januari 1979 " .

In de artikelen 1 en 2 van Richtlijn 78/54/EEG wordt " 31 december 1978 " vervangen door " 30 juni 1979 " .

Artikel 6

De artikelen 2 , 3 en 4 zijn van toepassing vanaf 1 februari 1979 tot en met 30 juni 1979 .

Artikel 7

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 24 januari 1979 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . FRANCOIS-PONCET

( 1 ) PB nr . 121 van 29 . 7 . 1964 , blz . 1977/64 .

( 2 ) PB nr . L 26 van 31 . 1 . 1977 , blz . 81 .

( 3 ) PB nr . C 289 van 2 . 12 . 1978 , blz . 4 .

( 4 ) Advies uitgebracht op 19 januari 1979 ( nog niet bekendgemaakt in het Publikatieblad ) .

( 5 ) Advies uitgebracht op 19 december 1978 ( nog niet bekendgemaakt in het Publikatieblad ) .

( 6 ) PB nr . L 15 van 19 . 1 . 1978 , blz . 32 .

( 7 ) PB nr . L 16 van 20 . 1 . 1978 , blz . 22 .

Top