EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0486

Richtlijn 77/486/EEG van de Raad van 25 juli 1977 inzake het onderwijs aan de kinderen van migrerende werknemers

OJ L 199, 6.8.1977, p. 32–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 189 - 190
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 139 - 140
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/486/oj

31977L0486

Richtlijn 77/486/EEG van de Raad van 25 juli 1977 inzake het onderwijs aan de kinderen van migrerende werknemers

Publicatieblad Nr. L 199 van 06/08/1977 blz. 0032 - 0033
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 16 Deel 1 blz. 0031
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0189
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 16 Deel 1 blz. 0031
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0139
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0139


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 25 juli 1977

inzake het onderwijs aan de kinderen van migrerende werknemers

( 77/486/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 49 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 21 januari 1974 betreffende een sociaal actieprogramma ( 3 ) als acties welke bij voorrang moeten worden ondernomen , onder meer heeft genoemd die welke zijn gericht op de verbetering van de voor het vrije verkeer van de werknemers geldende voorwaarden die met name de opvang en het onderwijs van hun kinderen betreffen ;

Overwegende dat ten behoeve van deze kinderen met het oog op hun integratie in het schoolmilieu of in het opleidingssysteem van de ontvangende Staat passend onderwijs geboden is , dat onderricht van de taal van het ontvangend land moet omvatten ;

Overwegende dat het eveneens van belang is dat de ontvangende Lid-Staten , in samenwerking met de Lid-Staten van oorsprong , passende maatregelen nemen om het onderwijs in de moedertaal en in de cultuur van het land van oorsprong van deze kinderen te bevorderen , met name om hun eventuele wederopneming in de Lid-Staat van oorsprong te vergemakkelijken ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Deze richtlijn is van toepassing op kinderen die onder de leerplicht vallen als bepaald in de wet van de ontvangende Staat , die ten laste zijn van een werknemer die onderdaan is van een andere Lid-Staat en die verblijven op het grondgebied van de Lid-Staat waar deze onderdaan werkzaamheden in loondienst verricht of heeft verricht .

Artikel 2

De Lid-Staten nemen , overeenkomstig hun nationale recht en praktijk , passende maatregelen opdat op hun grondgebied ten behoeve van de in artikel 1 genoemde kinderen op hun opvang gericht kosteloos onderwijs wordt geboden dat met name aan de specifieke behoeften van deze kinderen aangepast onderricht van de officiële taal of één van de officiële talen van de ontvangende Staat omvat .

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te voorzien in de basisopleiding en de voortgezette opleiding van de leerkrachten die dit onderwijs geven .

Artikel 3

De Lid-Staten nemen , overeenkomstig hun nationale recht en praktijk , in samenwerking met de Staten van oorsprong , passende maatregelen om te bevorderen dat , in coordinatie met het normale onderwijs , aan de in artikel 1 bedoelde kinderen onderwijs in de moedertaal en de cultuur van het land van oorsprong wordt verstrekt .

Artikel 4

De Lid-Staten nemen de maatregelen die nodig zijn om binnen vier jaar na kennisgeving van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen en stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

De Lid-Staten stellen de Commissie bovendien in kennis van alle wettelijke , bestuursrechtelijke of andere bepalingen die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen .

Artikel 5

Binnen vijf jaar na kennisgeving van deze richtlijn en vervolgens op regelmatige wijze verstrekken de Lid-Staten de Commissie op haar verzoek de nodige informatie opdat deze de Raad verslag kan uitbrengen over de toepassing van deze richtlijn .

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 25 juli 1977 .

Voor de Raad

De Voorzitter

H . SIMONET

( 1 ) PB nr . C 280 van 8 . 12 . 1975 , blz . 48 .

( 2 ) PB nr . C 45 van 27 . 2 . 1976 , blz . 6 .

( 3 ) PB nr . C 13 van 12 . 2 . 1974 , blz . 1 .

Top