Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0569

Verordening (EEG) nr. 569/76 van de Raad van 15 maart 1976 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor lijnzaad

OJ L 67, 15.3.1976, p. 29–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 191 - 192
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 252 - 253
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 252 - 253
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 22 - 23
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 22 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1995; opgeheven door 395R2800

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/569/oj

31976R0569

Verordening (EEG) nr. 569/76 van de Raad van 15 maart 1976 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor lijnzaad

Publicatieblad Nr. L 067 van 15/03/1976 blz. 0029 - 0030
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 7 blz. 0022
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 14 blz. 0191
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 7 blz. 0022
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 9 blz. 0252
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 9 blz. 0252


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 569/76 VAN DE RAAD

van 15 maart 1976

tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor lijnzaad

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de produktie van lijnzaad in de Gemeenschap belangrijker wordt ; dat , om de ontwikkeling van deze produktie , die onderhevig is aan rechtstreekse concurrentie van lijnzaad dat zonder invoerrechten uit derde landen wordt ingevoerd , te bevorderen , passende steunmaatregelen moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat de marktafzet van hun oogst de producenten uit de Gemeenschap daartoe een billijke beloning moet waarborgen en dat het peil daarvan kan worden bepaald via een streefprijs ; dat het verschil tussen deze prijs en de voor lijnzaad op de wereldmarkt geconstateerde prijs overeenstemt met de steun die met het oog op het bereiken van het nagestreefde doel dient te worden verleend ;

Overwegende dat dient te worden bepaald dat de Gemeenschap , overeenkomstig de bepalingen betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid , financieel verantwoordelijk is voor de uitgaven van de Lid-Staten in verband met de uit de toepassing van deze verordening voortvloeiende verplichtingen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Ieder jaar wordt voor 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het daaropvolgende jaar ingaat volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag voor de Gemeenschap een streefprijs vastgesteld voor lijnzaad van tariefpost 12.01 van het gemeenschappelijk douanetarief . Deze prijs wordt , met inachtneming van de noodzakelijke voorziening van de Gemeenschap , op een voor de producenten redelijk niveau vastgesteld .

De streefprijs voor het verkoopseizoen 1976/1977 wordt echter voor 1 augustus 1976 vastgesteld .

2 . De streefprijs is van toepassing voor het gehele betrokken verkoopseizoen ; dit loopt van 1 augustus tot en met 31 juli .

3 . De streefprijs betreft een standaardkwaliteit . Deze kwaliteit wordt door de Raad volgens de in lid 1 vermelde procedure bepaald .

Artikel 2

1 . Wanneer de streefprijs voor een verkoopseizoen hoger is dan de gemiddelde wereldmarktprijs voor lijnzaad , wordt er voor het in de Gemeenschap geoogste lijnzaad steun toegekend die gelijk is aan het verschil tussen deze twee prijzen .

2 . De steun wordt toegekend voor een produktie die wordt vastgesteld door toepassing van een indicatief rendement op de ingezaaide en geoogste oppervlakten . Dit indicatief rendement kan verschillend zijn naargelang van de kenmerken van het voortgebrachte vlas en van het rendement dat wordt geconstateerd in de voornaamste produktiecentra van de Gemeenschap .

Mocht de toepassing van de eerste alinea voor vlas dat hoofdzakelijk voor de produktie van zaad is bestemd voor het verkoopseizoen 1976/1977 evenwel leiden tot een steunbedrag dat lager ligt dan 125 rekeneenheden per ingezaaide en geoogste hectare , dan wordt het voor dit produkt uit te keren bedrag vastgesteld op 125 rekeneenheden per hectare .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vast :

a ) de criteria voor de bepaling van de gemiddelde wereldmarktprijs ;

b ) de algemene voorschriften voor de toekenning van de steun , alsmede de algemene voorschriften voor de controle op in de Gemeenschap ingezaaide en geoogste oppervlakten ter vaststelling van het recht op steun .

4 . Volgens de procedure van artikel 38 van Verordening nr . 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten ( 3 ) worden vastgesteld :

a ) de gemiddelde wereldmarktprijs ;

b ) de uitvoeringsbepalingen van dit artikel .

Artikel 3

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de voor de toepassing van deze verordening benodigde gegevens . Deze gegevens worden bepaald volgens de procedure van artikel 38 van Verordening nr . 136/66/EEG . De wijze van mededeling en van verspreiding van deze gegevens wordt volgens dezelfde procedure vastgesteld .

Artikel 4

De bepalingen betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn van toepassing op de in deze verordening vastgestelde steunregeling .

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 15 maart 1976 .

Voor de Raad

De Voorzitter

R . VOUEL

( 1 ) PB nr . C 53 van 8 . 3 . 1976 , blz . 24 .

( 2 ) PB nr . C 50 van 4 . 3 . 1976 , blz . 19 .

( 3 ) PB nr . 172 van 30 . 9 . 1966 , blz . 3025/66 .

Top