EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0312

Verordening (EEG) nr. 312/76 van de Raad van 9 februari 1976 tot wijziging van de bepalingen inzake de syndicale rechten van werknemers die voorkomen in Verordening (EEG) nr. 1612/68 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

OJ L 39, 14.2.1976, p. 2–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 69 - 69
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 69 - 69
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 190
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 190
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 163 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 163 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2011; opgeheven door 32011R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/312/oj

31976R0312

Verordening (EEG) nr. 312/76 van de Raad van 9 februari 1976 tot wijziging van de bepalingen inzake de syndicale rechten van werknemers die voorkomen in Verordening (EEG) nr. 1612/68 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 039 van 14/02/1976 blz. 0002 - 0002
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0190
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0068
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0190
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0069
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0069


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 312/76 VAN DE RAAD

van 9 februari 1976

tot wijziging van de bepalingen inzake de syndicale rechten van werknemers die voorkomen in Verordening ( EEG ) nr . 1612/68 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 49 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat in artikel 8 van Verordening ( EEG ) nr . 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap ( 3 ) , dient te worden aangegeven dat werknemers die onderdaan zijn van een Lid-Staat en op het grondgebied van een andere Lid-Staat zijn tewerkgesteld , gelijkheid van behandeling genieten inzake de uitoefening van syndicale rechten , ook voor wat betreft de toegang tot beleids - en bestuursfuncties van een vakorganisatie ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 8 van Verordening ( EEG ) nr . 1612/68 wordt als volgt gewijzigd :

1 . In lid 1 , eerste alinea , worden aan het eerste gedeelte van de eerste zin na het woord " stemrecht " de volgende woorden toegevoegd :

" en toegang tot beleids - en bestuursfuncties van een vakorganisatie " .

2 . Lid 2 wordt geschrapt .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 9 februari 1976 .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . THORN

( 1 ) PB nr . C 280 van 8 . 12 . 1975 , blz . 43 .

( 2 ) PB nr . C 12 van 17 . 1 . 1976 , blz . 2 .

( 3 ) PB nr . L 257 van 19 . 10 . 1968 , blz . 2 .

Top