Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0768

Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

OJ L 262, 27.9.1976, p. 169–200 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 145 - 177
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 206 - 236
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 206 - 236
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 198 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 198 - 228
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 285 - 316
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 285 - 316
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 285 - 316
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 285 - 316
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 285 - 316
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 285 - 316
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 285 - 316
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 285 - 316
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 285 - 316
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 101 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 101 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007 P. 29 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; opgeheven door 32009R1223

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/768/oj

31976L0768

Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

Publicatieblad Nr. L 262 van 27/09/1976 blz. 0169 - 0200
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 13 Deel 4 blz. 0145
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 15 Deel 1 blz. 0206
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 15 Deel 1 blz. 0206
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 5 blz. 0198
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 5 blz. 0198


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 27 juli 1976

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

( 76/768/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen die in de Lid-Staten van kracht zijn , de kenmerken regelen waaraan kosmetische produkten inzake samenstelling moeten voldoen en regels voorschrijven voor de etikettering en verpakking ervan ; dat deze bepalingen van de ene Lid-Staat tot de andere verschillen ;

Overwegende dat de verschillen tussen deze wetgevingen de fabrikanten van kosmetische produkten in de Gemeenschap ertoe verplichten , hun produktie te differentiëren naar gelang de Lid-Staat waarvoor deze is bestemd ; dat deze verschillen een belemmering voor het handelsverkeer vormen en daardoor een directe invloed hebben op de totstandkoming en de werking van de gemeenschappelijke markt ;

Overwegende dat de wetgevingen in de eerste plaats tot doel hebben de volksgezondheid te beschermen en dat bijgevolg ook de communautaire voorschriften in deze sector hierop gericht moeten zijn ; dat dit doel echter moet worden bereikt met zodanige middelen dat ook rekening wordt gehouden met de economische en technologische eisen ;

Overwegende dat het noodzakelijk is op communautair vlak regels vast te stellen die voor de samenstelling , de etikettering en de verpakking van kosmetische produkten in acht moeten worden genomen ;

Overwegende dat deze richtlijn slechts betrekking heeft op kosmetische produkten en niet op farmaceutische specialiteiten en geneesmiddelen ; dat de werkingssfeer van de richtlijn daartoe duidelijk dient te worden afgebakend door het gebied van de kosmetische produkten af te grenzen van dat van de geneesmiddelen ; dat de grens tussen deze gebieden met name blijkt uit de gedetailleerde omschrijving van de kosmetische produkten , waarin zowel wordt verwezen naar de plaatsen waar deze produkten worden aangebracht als naar het doel dat met het gebruik ervan wordt nagestreefd ; dat de richtlijn niet van toepassing is op produkten die wel vallen onder de definitie van kosmetisch produkt maar uitsluitend bestemd zijn om ziekten te voorkomen ; dat er voorts op dient te worden gewezen dat bepaalde produkten onder deze omschrijving vallen , terwijl de produkten die bestemd zijn om te worden ingenomen , geïnhaleerd , ingespoten of ingebracht in het menselijk lichaam , niet als kosmetische produkten worden beschouwd ;

Overwegende dat het bij de huidige stand van het onderzoek wenselijk is de kosmetische produkten die een van de in bijlage V opgesomde stoffen bevatten , van het toepassingsgebied van deze richtlijn uit te sluiten ;

Overwegende dat kosmetische produkten onder normale of te verwachten gebruiksvoorwaarden niet schadelijk mogen zijn ; dat het in het bijzonder noodzakelijk is rekening te houden met de mogelijkheid van gevaar voor de aangrenzende lichaamszones ;

Overwegende dat met name het vaststellen van de analysemethoden en de eventueel op grond van het wetenschappelijk en technisch onderzoek hierin aan te brengen wijzigingen of aanvullingen technische uitvoeringsmaatregelen zijn , waarvan de vaststelling , ter vereenvoudiging en versnelling van de procedure , onder bepaalde voorwaarden welke in de richtlijn nader zijn gepreciseerd aan de Commissie dient te worden toevertrouwd ;

Overwegende dat de vooruitgang van de techniek een snelle aanpassing vereist van de in deze en in latere richtlijnen op dit gebied omschreven technische voorschriften ; dat , om de hiertoe noodzakelijke maatregelen gemakkelijker te kunnen invoeren , een procedure dient te worden vastgesteld waarbij een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot stand wordt gebracht in het Comité voor aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen tot opheffing van technische handelsbelemmeringen in de sector kosmetische produkten ;

Overwegende dat het nodig zal zijn , op basis van wetenschappelijk en technisch onderzoek voorstellen uit te werken voor lijsten van stoffen die zijn toegestaan als anti-oxydantia , haarverven , conserveermiddelen en ultra-violette filters , daarbij met name rekening houdend met het vraagstuk van de sensibilisering .

Overwegende dat het kan voorkomen dat kosmetische produkten in de handel worden gebracht die , hoewel zij voldoen aan de voorschriften van deze richtlijn en haar bijlagen , de volksgezondheid in gevaar brengen ; dat derhalve dient te worden voorzien in een procedure ter voorkoming van dit gevaar ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Onder kosmetische produkten worden verstaan alle stoffen en preparaten die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de verschillende delen van het menselijke lichaamsoppervlak ( opperhuid , beharing , haar , nagels , lippen en uitwendige geslachtsorganen ) of met de tanden en kiezen en de mondslijmvliezen , met het uitsluitende of hoofdzakelijke oogmerk deze delen te reinigen , te parfumeren , te beschermen zodat zij in goede staat blijven , het uiterlijk ervan te wijzigen en ze te corrigeren .

2 . Als kosmetische produkten in de zin van deze definitie dienen met name te worden beschouwd de produkten voorkomende in bijlage I .

3 . Van het toepassingsgebied van deze richtlijn zijn uitgesloten kosmetische produkten , die een van de in bijlage V genoemde stoffen bevatten alsmede die kosmetische produkten die andere kleurstoffen dan die van de bijlagen III en IV bevatten en niet met de slijmvliezen in aanraking mogen komen . De Lid-Staten kunnen ten aanzien van deze produkten alle maatregelen vaststellen die zij dienstig achten .

Artikel 2

Kosmetische produkten die binnen de Gemeenschap in de handel worden gebracht , mogen , wanneer zij onder normale gebruiksvoorwaarden worden aangewend , geen gevaar voor de gezondheid van de mens opleveren .

Artikel 3

De Lid-Staten treffen alle noodzakelijke maatregelen opdat kosmetische produkten slechts in de handel kunnen worden gebracht wanneer zij beantwoorden aan de in deze richtlijn en haar bijlagen gegeven voorschriften .

Artikel 4

Onverminderd hun algemene verplichtingen welke voortvloeien uit artikel 2 , verbieden de Lid-Staten het in de handel brengen van kosmetische produkten bevattende :

a ) de in bijlage II genoemde stoffen ;

b ) de in het eerste deel van bijlage III genoemde stoffen indien deze de aldaar gestelde grenzen en voorwaarden te boven of te buiten gaan ;

c ) andere dan de in het tweede deel van bijlage III genoemde kleurstoffen voor zover deze produkten bestemd zijn om nabij de ogen , op de lippen , in de mondholte of op de uitwendige geslachtsorganen te worden aangebracht ;

d ) de in het tweede deel van bijlage III genoemde kleurstoffen indien deze de aldaar gestelde grenzen en voorwaarden te boven of te buiten gaan , voor zover deze produkten bestemd zijn om nabij de ogen , op de lippen , in de mondholte of op de uitwendige geslachtsorganen te worden aangebracht .

Artikel 5

Gedurende een periode van drie jaar , te rekenen vanaf de kennisgeving van deze richtlijn , staan de Lid-Staten evenwel het in de handel brengen toe van kosmetische produkten bevattende :

a ) de in het eerste gedeelte van bijlage IV genoemde stoffen binnen de grenzen en onder de voorwaarden die aldaar zijn aangegeven ;

b ) de in het tweede deel van bijlage IV genoemde kleurstoffen binnen de grenzen en onder de voorwaarden die aldaar zijn aangegeven , voor zover deze produkten bestemd zijn om te worden aangebracht nabij de ogen , op de lippen , in de mondholte of op de uitwendige geslachtsorganen ;

c ) de in het derde deel van bijlage IV genoemde kleurstoffen voor zover deze produkten ertoe bestemd zijn om niet met de slijmvliezen dan wel slechts kort met de huid in contact te komen .

Aan het eind van de termijn van drie jaar worden deze stoffen en kleurstoffen :

- hetzij definief toegelaten ;

- hetzij definitief verboden ( bijlage II ) ;

- hetzij voor een nieuwe periode van drie jaar gehandhaafd in bijlage IV ;

- hetzij uit elke bijlage van deze richtlijn geschrapt .

Artikel 6

1 . De Lid-Staten treffen alle nodige maatregelen opdat kosmetische produkten slechts in de handel kunnen worden gebracht indien op de verpakking , de recipiënt of het etiket ervan in onuitwisbare letters goed leesbaar en zichtbaar de volgende aanduidingen zijn aangebracht :

a ) de naam of de handelsnaam en het adres of de maatschappelijke zetel van de in de Gemeenschap gevestigde fabrikant of persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het kosmetische produkt . Deze aanduidingen mogen worden afgekort voor zover de afkorting de identificatie van de onderneming algemeen mogelijk maakt . De Lid-Staten kunnen vermelding van het land van oorsprong eisen voor buiten de Gemeenschap vervaardigde produkten ;

b ) de nominale inhoud op het tijdstip van verpakking ;

c ) de uiterste datum van houdbaarheid voor produkten met een duurzaamheid van minder dan drie jaar ;

d ) de bijzondere voorzorgen in verband met het gebruik , en met name die welke worden genoemd in de kolon " Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen welke op het etiket dienen te worden vermeld " van de bijlagen III en IV en die op de recipiënt moeten voorkomen Indien dit in de praktijk niet mogelijk is , moeten zij worden vermeld op de verpakking of op een bijgevoegde notitie , maar in deze gevallen dient aan de buitenkant van de recipiënt een verkorte aanduiding te worden aangebracht waarop naar bedoelde vermeldingen wordt verwezen ;

e ) het nummer van de charge van produktie of de referentie die het mogelijk maakt deze te identificeren ; indien dit evenwel om praktische redenen niet mogelijk is in verband met de beperkte afmetingen van de kosmetische artikelen hoeft een dergelijke vermelding alleen op de buitenverpakking van deze artikelen te worden aangebracht .

2 . De Lid-Staten treffen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat bij het etiketteren en het ten verkoop aanbieden van en het maken van reclame voor kosmetische produkten de tekst , de benamingen , merken en afbeeldingen of andere af dan niet figuratieve tekens niet worden gebruikt om aan deze produkten kenmerken toe te schrijven die deze niet bezitten .

Artikel 7

1 . Het is de Lid-Staten niet toegestaan het in de handel brengen van kosmetische produkten die beantwoorden aan de voorschriften van deze richtlijn en haar bijlagen , te weigeren , te verbieden , of te beperken om redenen betreffende de eisen die zijn vervat in deze richtlijn en haar bijlagen .

2 . Wel kunnen zij eisen dat de vermeldingen als bedoeld in artikel 6 , lid 1 , sub b ) , c ) en d ) , in elk geval in hun landstaal of landstalen zijn gesteld .

3 . Voorts kan een Lid-Staat eisen dat met het oog op een snelle en afdoende medische behandeling in geval van stoornissen van de gezondheid passende en voldoende informatie over stoffen die in kosmetische produkten zijn verwerkt ter beschikking wordt gesteld van de ter zake bevoegde instantie , die erop moet toezien dat van deze informatie alleen gebruik zal worden gemaakt voor de bedoelde behandelingen .

Artikel 8

1 . Volgens de in artikel 10 vastgestelde procedure worden bepaald :

- de analysemethoden die moeten worden toegepast om de samenstelling van kosmetische produkten te controleren ,

- de microbiologische en chemische zuiverheidscriteria voor kosmetische produkten alsmede de methoden voor de controle van deze criteria .

2 . De wijzigingen welke noodzakelijk zijn om bijlage II aan te passen aan de technische vooruitgang , worden volgens dezelfde procedure vastgesteld .

Artikel 9

1 . Er wordt een Comité opgericht voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen houdende opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector kosmetische produkten , hierna te noemen het " Comité " , samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie .

2 . Het Comité stelt zijn reglement van orde vast .

Artikel 10

1 . Indien wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure , wordt deze procedure bij het Comité ingeleid door de voorzitter , hetzij op diens initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van de Lid-Staat .

2 . De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan het Comité een ontwerp voor van de te treffen maatregelen . Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een door de voorzitter afhankelijk van de urgentie van het desbetreffende vraagstuk vast te stellen termijn . Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van 41 stemmen , waarbij de stemmen van de Lid-Staten worden gewogen overeenkomstig het bepaalde in artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag . De voorzitter neemt geen deel aan de stemming .

3 . a ) De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast , wanneer zij overeenstemmen met het advies van het Comité .

b ) Indien de beoogde maatregelen niet overeenstemmen met het advies van het Comité , of indien een advies ontbreekt , dient de Commissie onverwijld een voorstel bij de Raad in inzake de te treffen maatregelen . De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen .

c ) Indien de Raad na een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de indiening van het voorstel geen besluit heeft genomen , worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld .

Artikel 11

Onverminderd artikel 5 en uiterlijk één jaar na het verstrijken van de periode die in artikel 14 , lid 1 , wordt genoemd in verband met de tenuitvoerlegging van deze richtlijn door de Lid-Staten , doet de Commissie de Raad op basis van de jongste wetenschappelijke en technische bevindingen passende voorstellen toekomen , waarbij lijsten van toegelaten stoffen worden opgesteld .

Artikel 12

1 . Indien een Lid-Staat , op basis van een uitvoerige motivering , constateert dat een kosmetisch produkt , hoewel het voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn , gevaar oplevert voor de gezondheid , kan deze Staat het op de markt brengen van dit kosmetisch produkt op zijn grondgebied tijdelijk verbieden of aan bijzondere voorwaarden onderwerpen . Hij stelt de overige Lid-Staten en de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis onder aanvoering van de motieven van zijn besluit .

2 . Binnen een termijn van zes weken pleegt de Commissie overleg met de betrokken Lid-Staten ; zij brengt vervolgens onverwijld advies uit en treft de passende maatregelen .

3 . Indien de Commissie van oordeel is dat er in deze richtlijn technische aanpassingen moeten worden aangebracht , worden deze aanpassingen , hetzij door de Commissie , hetzij door de Raad vastgesteld volgens de procedure van artikel 10 ; in dat geval kan de Lid-Staat die vrijwaringsmaatregelen heeft getroffen , deze handhaven totdat genoemde aanpassingen van kracht worden .

Artikel 13

Iedere op grond van deze richtlijn genomen afzonderlijke maatregel welke een beperking of verbod van het in de handel brengen van kosmetische produkten inhoudt , wordt zorgvuldig met redenen omkleed . Een en ander wordt ter kennis gebracht van belanghebbende , onder vermelding van de bestaande mogelijkheden tot beroep krachtens de in de Lid-Staten geldende wetgeving , en van de termijn waarbinnen een dergelijk beroep moet worden ingesteld .

Artikel 14

1 . Binnen achttien maanden na kennisgeving van deze richtlijn voeren de Lid-Staten de nodige maatregelen in om aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen ; zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

2 . De Lid-Staten kunnen echter gedurende een periode van zesendertig maanden volgende op de kennisgeving van deze richtlijn , op hun grondgebied het in de handel brengen van kosmetische produkten , die niet voldoen aan de voorschriften van deze richtlijn , toelaten .

3 . De Lid-Staten zien erop toe dat de tekst van alle belangrijke interne rechtsbepalingen die zij aanvaarden op het gebied waarop deze richtlijn van toepassing is , ter kennis van de Commissie wordt gebracht .

Artikel 15

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 27 juli 1976 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . van der STOEL

( 1 ) PB nr . C 40 van 8 . 4 . 1974 , blz . 71 .

( 2 ) PB nr . C 60 van 26 . 7 . 1973 , blz . 16 .

BIJLAGE I

INDICATIEVE KOSMETICALIJST OPGESTELD NAAR CATEGORIEEN

- Crèmes , emulsies , lotions , geleien en oliën voor huidverzorging ( handen , gelaat , voeten , enz . ) ;

- Schoonheidsmaskers ( middelen voor peeling niet inbegrepen ) ;

- Make-up foundation ( in vloeibare , pasta - of poedervorm ) ;

- Poeder voor make-up , voor na het baden en voor lichaamsverzorging , enz . ;

- Toiletzeep , deodorantzeep , enz . ;

- Parfums , toiletwaters , eau de Cologne ;

- Produkten voor bad en douche ( badzout , badschuim , olie , geleien , enz . ) ;

- Ontharingsmiddelen ;

- Deodorantia en antitranspiratiemiddelen ;

- Haarverzorgingsmiddelen :

- produkten voor het kleuren , ontkleuren en het verstevigen van het haar ,

- produkten voor het krullen en ontkrullen ,

- watergolfmiddelen ,

- reinigingsprodukten voor het haar ( lotion , poeder , shampoo ) ,

- middelen voor onderhoud van het haar ( lotion , crème , olie ) ,

- middelen voor kapselverzorging ( lotion , lak , brillantine ) ;

- Scheermiddelen ( scheerzepen , schuim , lotions , enz . ) ;

- Middelen voor het opbrengen en verwijderen van gelaats - en oogmake-up

- Middelen voor verzorging van de lippen ;

- Middelen voor tand - en mondverzorging ;

- Middelen voor nagelverzorging en nagelmake-up ;

- Middelen voor externe intieme hygiëne ;

- Zonnebrandmiddelen ;

- Middelen voor het bruinen zonder zon ;

- Middelen voor het blank maken van de huid ;

- Middelen tegen rimpels .

BIJLAGE II

LIJST DER STOFFEN DIE NIET IN KOSMETISCHE PRODUKTEN MOGEN VOORKOMEN

1 . 2-acetylamino-5-chloorbenzoxazol

2 . b-acetoxyethyl trimethylammoniumhydroxyde ( Acetylcholine ) en zijn zouten

3 . Deanoli aceglumas (*)

4 . Spironolactonum (*)

5 . ( 4-(4-hydroxy-3-joodfenoxy ) 3,5-dijoodfenyl ) azijnzuur ( 3,3' , 5-trijoodthyroazijnzuur ) en zijn zouter

6 . Methotrexatum (*)

7 . Acidum amino caproicum (*) en zijn zouten

8 . Cinchophenum (*) en zijn zouten , derivaten en de zouten van zijn derivaten

9 . Acidum thyropropicum (*) en zijn zouten

10 . Trichloorazijnzuur

11 . Aconitum napellus L . , blad , wortels en preparaten daarvan

12 . Aconitine ( voornaamste alkaloïde van Aconitum napellus L . ) en zijn zouten

13 . Adonis vernalis L . en zijn preparaten

14 . Epinephrinum (*)

15 . Alkaloïden van de Rouwolfia serpentina en hun zouten

16 . Acetyleenalkoholen , hun esters , hun ethers en hun zouten

17 . Isoprenalinum (*)

18 . Allylisothiocyanaat

19 . Alloclamidum (*) en zijn zouten

20 . Nalorphinum (*) en zijn zouten en zijn ethers

21 . Sympathicomimetische aminen die op het centrale zenuwstelsel inwerken : iedere stof die voorkomt in de eerste lijst van geneesmiddelen die slechts op doktersvoorschrift mogen worden verstrekt , als weergegeven in resolutie A.P . ( 69 ) 2 van de Raad van Europa

22 . Aminobenzeen ( Aniline ) , zijn zouten en zijn gehalogeneerde en gesulfoneerde derivaten

23 . Betoxycainum (*) en zijn zouten

24 . Zoxazolaminum (*)

25 . Procainamidum (*) en zijn zouten en derivaten

26 . p-Diaminodifenyl ( Benzidine )

27 . Tuaminoheptanum (*) en zijn zouten en isomeren

28 . Octodrinum (*) en zijn zouten

29 . 2-Amino-1,2-bis-(4-methoxyfenyl ) ethanol en zijn zouten

30 . 2-Amino-4-methylhexaan en zijn zouten

31 . 4-Amino-2-hydroxybenzoëzuur en zijn zouten

32 . Aminotolueen ( toluidine ) , zijn isomeren , zouten en gehalogeneerde en gesulfoneerde derivaten

33 . Aminoxyleen ( xylidine ) , zijn isomeren , zouten en gehalogeneerde en gesulfoneerde derivaten

34 . 9-(3-methyl-2-butenyloxy)7H-furo ( 3,2 g ) ( 1 ) genzopyran-7-on ( Imperatorin )

35 . Ammi majus L . en zijn preparaten

36 . 2,3-Dichloor-2-methylbutaan ( amyleendichloride )

37 . Stoffen met androgene werking

38 . Antraceenolie

39 . Antibiotica , behalve de in lijst IV genoemde

40 . Antimoon en zijn verbindingen

41 . Apocynum cannabinum L . en zijn preparaten

42 . 5 , 6 , 6a , 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo(de , g)chinoline-10 , 11-diol . ( Apomorfine ) en zijn zouten

43 . Arsenicum en zijn verbindingen

44 . Atropa belladonna L . en haar preparaten

45 . Atropine , zijn zouten en derivaten

46 . Bariumzouten , behalve bariumsulfaat en op basis van bariumsulfaat vervaardigde lakken alsmede pigmenten bereid uit de kleurstoffen die voorkomen in bijlage III ( 2e deel ) en bijlage IV ( 2e en 3e deel ) , met het symbool Ba

47 . Benzeen

48 . Benzimidazolone

49 . Benzoazepine en dibenzoazepine en hun zouten en derivaten

50 . 2-dimethylamino methyl-2-butanol-benzoaat en zijn zouten

51 . 4-Benzoyloxy-2,2,6-trimethylpiperidine(Benzamine ) en zijn zouten

52 . Isocarboxazidum (*)

53 . Bendroflumethiazidum (*)

54 . Beryllium en zijn verbindingen

55 . Broom

56 . Bretylii tosilas (*)

57 . Carbromalum (*)

58 . Bromisovalum (*)

59 . Brompheniraminum (*) en zijn zouten

60 . Benzilonii bromidum (*)

61 . Tetrylammonii bromidum (*)

62 . Brucine

63 . Tetracainum (*) en zijn zouten

64 . Mofebutazonum (*)

65 . Tolbutamidum (*)

66 . Carbutamidum (*)

67 . Phenylbutazonum (*)

68 . Cadmium en zijn verbindingen

69 . Cantharis vesicatoria

70 . Cantharidine

71 . Phenprobamatum (*)

72 . Nitroderivaten van carbazool

73 . Zwavelkoolstof

74 . Catalase

75 . Cefaëline en zijn zouten

76 . Chenopodium ambrosioides L . ( etherische olie )

77 . Chloralhydraat

78 . Chloor

79 . Chlorpropramidum (*)

80 . Diphenoxylatum (*)

81 . 2,4-Diaminofenylazobenzeenhydrochloridecitraat ( Chrysoidine-hydrochloridecitraat )

82 . Chlorzoxazonum (*)

83 . 2-Chloor-4-dimethylamino-6-methylpyrimidine ( Crimidine )

84 . Chlorprothixenum (*) en zijn zouten

85 . Clofenamidum (*)

86 . Bis-(chloorethyl)methylamine-N-oxide en zijn zouten ( N-oxide )

87 . Chlormethinum (*) en zijn zouten

88 . Cyclophosphamidum (*) en zijn zouten

89 . Mannomustinum (*) en zijn zouten

90 . Butanilicainum (*) en zijn zouten

91 . Chlormezanonum (*)

92 . Triparanolum (*)

93 . 2-(2-(p-chloorfenyl)-fenyl)-2-fenylacetyl )- 1,3-indaandion ( Chlorophacinone )

94 . Chlorphenoxamine (*)

95 . Phenaglycodolum (*)

96 . Ethylchloride

97 . Chroomzouten , chroomzuur en zijn zouten

98 . Claviceps purpurea Tul , zijn alkaloïden en preparaten

99 . Conium maculatum L . , vruchten , poeders en preparaten

100 . Clycyclamidum (*)

101 . Kobaltbenzeensulfonaat

102 . Colchicine , zijn zouten en derivaten

103 . Colchicoside en zijn derivaten

104 . Colchicum autumnale L . en zijn preparaten

105 . Convallatoxine

106 . Anamirta cocculus L . , zijn vruchten

107 . Crotonolie ( olie )

108 . N-(4-crotonoylamino-benzeensulfonyl)-N '- butylureum

109 . Curare en curarinen

110 . Synthetische stoffen met de werking van curare

111 . Cyaanwaterstofzuur ( blauwzuur ) en zijn zouten

112 . 1-cyclohexyl-3-diethylamino-1-(2 - diethylaminomethylfenyl ) propaan en zijn zouten

113 . Cyclomenolum (*) en zijn zouten

114 . Natrii hexacyclonas (*)

115 . Hexapropymatum (*)

116 . Dextropropoxyphenum (*)

117 . 0,0'-diacetyl-N-allylnormorfine

118 . Pipazetatum (*) en zijn zouten

119 . 5-(a , b dibroom fenethyl)5-methylhydantoine

120 . 1,5-bis-(trimethylammonium ) pentaanzouten ( bij voorbeeld pentamethonii bromidum (*) )

121 . Azamethonii bromidum (*)

122 . Cyclarbamatum (*)

123 . Clofenotanum (*)

124 . 1,6-bis-(triethylammonium ) hexaanzouten ( bij voorbeeld hexamethonii bromidum (*) )

125 . Dichloorethaan

126 . Dichlooretheen

127 . Lysergidum (*) en zijn zouten

128 . Xenysalatum (*) en zijn zouten

129 . Cinchocaïnum (*) en zijn zouten

130 . 3-diethylamino-propylcinnamaat

131 . Diethyl-4-nitrofenylthiofosfaat

132 . N,N'-bis(2-diethylaminoethyl ) oxamide-bis-(2 - chloorbenzylzouten ) ( voorbeeld : ambenonii chloridum (*) )

133 . Methyprylonum (*) en zijn zouten

134 . Digitalisglycosiden

135 . 7-(2,6-dihydroxy-4-methyl-4-azahexyl ) theophylline ( Xanthinol )

136 . Dioxethedrinum (*) en zijn zouten

137 . Piprocurariijodidum (*)

138 . Propyphenazonum (*)

139 . Tetrabenazinum (*) en zijn zouten

140 . Captodiamum (*)

141 . Mefechlorazinum (*) en zijn zouten

142 . Dimethylamine

143 . 1-(dimethylamino ) methyl-1-ethyl-2-dimethylamino - ethanolbenzoaat

144 . Methapyrilenum (*) en zijn zouten

145 . Metamfepramonum (*) en zijn zouten

146 . Amitriptylinum (*) en zijn zouten

147 . Metforminum (*) en zijn zouten

148 . Isosorbidi-dinitras (*)

149 . Malondinitril

150 . Barnsteendinitril

151 . Dinitrofenolen , isomeren van -

152 . Inproquonum (*)

153 . Dimevamidum (*) en zijn zouten

154 . Diphenylpyralinum (*) en zijn zouten

155 . Sulfinpyrazonum (*)

156 . N-(4-amino-4-oxo-3,3-difenyl-butyl ) N,N-diisopropyl-N-methylammonium ( zouten van - , bij voorbeeld isopropamidi iodidum (*) )

157 . Benactyzinum (*)

158 . Benzatropinum (*) en zijn zouten

159 . Cyclizinum (*) en zijn zouten

160 . 5,5-difenyl-tetrahydroglyoxaline-4-on

161 . Probenecidum (*)

162 . Disulfiramum (*)

163 . Emetine en zijn zouten en derivaten

164 . Ephedrine en zijn zouten

165 . Oxanamidum (*) en zijn derivaten

166 . Eserine ( fysostigmine ) en zijn zouten

167 . Esters van p-aminobenzoëzuur met niet-gesubstitueerde aminogroep , behalve de in bijlage IV ( 1e deel ) genoemde

168 . Esters van choline en methylcholine en hun zouten

169 . Caramiphenum (*) en zijn zouten

170 . Diëthyl-p-nitrofenylfosfaat

171 . Metethoheptazinum (*) en zijn zouten

172 . Oxypheneridinum (*) en zijn zouten

173 . Ethoheptazinum (*) en zijn zouten

174 . Metheptazinum (*) en zijn zouten

175 . Methylphenidatum (*) en zijn zouten

176 . Doxylaminum (*) en zijn zouten

177 . Tolboxanum (*)

178 . Monobenzonum (*)

179 . Parethoxycainum (*) en zijn zouten

180 . Fenozolonum (*)

181 . Glutethimidum (*) en zijn zouten

182 . Etheenoxyde

183 . Bemegridum (*) en zijn zouten

184 . Valnoctamidum (*)

185 . Haloperidolum (*)

186 . Paramethazonum (*)

187 . Fluanisonum (*)

188 . Trifluperidolum (*)

189 . Fluoresonum (*)

190 . Fluorouracilum (*)

191 . Fluorwaterstofzuur , zijn zouten , zijn complexe verbindingen , en hydrofluoriden , behalve die in bijlage IV , ( 1e deel ) genoemd worden .

192 . Furfuryltrimethylammoniumzouten ( b.v . furtrethonii iodidum (*) )

193 . Galantaminum (*)

194 . Stoffen met gestagene werking , behalve de in bijlage V genoemde

195 . 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan

196 . 1.2.3.4.10.10-hexachloor-6,7-epoxy - 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo-endo-(1,4 ; 5,8 ) dimethanonaftaleen ( Endrin )

197 . Hexachloorethaan

198 . 1,2,3,4,10,10,Hexachloor-1,4,4a : 5,8,8a - hexahydro-endo-endo-1,4 : 5,8 dimethanonaftaleen ( Isodrin )

199 . Hydrastine , hydrastinine en hun zouten

200 . Hydraziden en hun zouten

201 . Hydrazine , zijn derivaten en hun zouten

202 . Octamoxinum (*) en zijn zouten

203 . Warfarinum (*) en zijn zouten

204 . Ethyl-2-bis-(4-hydroxycumarinyl ) acetaat en de zouten van het zuur

205 . Methocarbamolum (*)

206 . Propatylnitratum (*)

207 . 1 , 1-bis-(4-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl ) 3-methylthioprepaan

208 . Fenadiazolum (*)

209 . Nitroxolinum (*) en zijn zouten

210 . Hyoscyamine , zijn zouten en derivaten

211 . Hyosciamus niger L . , blad , zaad , poeder en preparaten

212 . Pemolinum (*) en zijn zouten

213 . Jodium

214 . 1,10-bis-(trimethylammonium ) decaanzouten ( b.v . decamethonii bromidum (*) )

215 . Ipecacuanha Uragoga Bailloen , verwante variëteiten ( wortel en preparaten daarvan )

216 . ( 2-isopropyl-4-pentenoyl ) ureum ( Apronalide )

217 . Santonine

218 . Lobelia inflata L . en preparaten

219 . Lobelinum (*) en zijn zouten

220 . Babituurzuur , derivaten van - , en hun zouten

221 . Kwik , en zijn verbindingen , behalve uitzonderingen die zijn genoemd in bijlage IV

222 . Mescaline en zijn zouten

223 . Polyacetaldehyde ( Metaldehyde )

224 . 2-(2-methoxy-4-allyl-fenoxy ) N,N-diethylaceetamide en zijn zouten

225 . Coumetarolum (*)

226 . Dextromethorfanum (*) en zijn zouten

227 . 2-Methylaminoheptaan en zijn zouten

228 . Isometheptenum (*) en zijn zouten

229 . Mecamylaminum (*)

230 . Guaifenesinum (*)

231 . Dicoumarolum (*)

232 . Phenmetrazinum (*) , zijn derivaten en zouten

233 . Thiamazolum (*)

234 . 3,4-(2'-methyl-2'-methoxy-4'-fenyl )- dihydropyranocumarine ( Cyclocumarol )

235 . Carisoprodolum (*)

236 . Meprobamatum (*)

237 . Tefazolinum (*) en zijn zouten

238 . Arecoline

239 . Poldini metilsulfas (*)

240 . Hydroxyzinum (*)

241 . b-Naftol

242 . a-en b-naftylamine en hun zouten

243 . 3-a-naftyl-4-hydroxycumarine

244 . Naphazolinum en zijn zouten

245 . Neostigmine en zijn zouten ( b.v . neostigmini bromidum (*) )

246 . Nicotine en zijn zouten

247 . Amylnitriet

248 . Metaalnitrieten , behalve natriumnitriet

249 . Nitrobenzeen

250 . Nitrokresolen en hun alkalische zouten

251 . Nitrofurantoinum (*)

252 . Furazolidonum (*)

253 . Nitroglycerol

254 . Acenocoumarolum (*)

255 . Nitrosylpentacyanoferraten , hun alkalizouten

256 . Nitrostilbeen , zijn homologen en hun derivaten

257 . Noradrenaline en zijn zouten

258 . Noscapinum (*) en zijn zouten

259 . Guanethidinum (*) en zijn zouten

260 . Stoffen met oestrogene werking , behalve de in bijlage V genoemde

261 . Oleandrine

262 . Chlorotalidonum (*)

263 . Pelletierine en zijn zouten

264 . Pentachloorethaan

265 . Pentaerithrityli tetranitras (*)

266 . Petrichloralum (*)

267 . Octamylaminum (*) en zijn zouten

268 . Fenol en zijn alkalische zouten , behalve de in de bijlage III genoemde uitzonderingen

269 . Phenacemidum (*)

270 . Difencloxazinum (*)

271 . 2-fenyl-indiaandion-1,3 ( Phenindion )

272 . Ethylphenacemidum (*)

273 . Phenprocoumonum (*)

274 . Fenyramidolum (*)

275 . Triamterenum (*) en zijn zouten

276 . Tetraethylpyrofosfaat

277 . Tricresylfosfaat

278 . Psilocybinum (*)

279 . Fosfor en metaalfosfiden

280 . Thalidomidum (*) en zijn zouten

281 . Physostigma venenosum Balf

282 . Pikrotoxine

283 . Pilocarpine en zijn zouten

284 . a-(2-piperidyl ) benzylacetaat - links draaiende vorm ( Levofacetoperaan ) en zijn zouten

285 . Pipradrolum (*) en zijn zouten

286 . Azacyclonolum (*) en zijn zouten

287 . Bietamiverinum (*)

288 . Butopiprinum (*) en zijn zouten

289 . Loodverbindingen , tenzij met name genoemd in bijlage V

290 . Coniïne

291 . Prunus Laurocerasus L . ( laurierkerswater )

292 . Metyraponum (*)

293 . Radioactieve stoffen ( 1 )

294 . Juniperus sabina L . ( blad , etherische olie en preparaten )

295 . Scopolamine , zijn zouten en derivaten

296 . Goudzouten

297 . Selenium en zijn verbindingen

298 . Solanum nigrum L . en zijn preparaten

299 . Sparteine en zijn zouten

300 . Glucocorticoïden

301 . Datura stramonium L . en preparaten van -

302 . Strofanthinen , hun geninen ( strofanthidinen ) en hun respectievelijke derivaten

303 . Strophantus ( variëteiten ) en hun preparaten

304 . Strychnine en zijn zouten

305 . Strychnos ( variëteiten ) en hun preparaten

306 . Verdovende middelen ( narcotica ) : alle stoffen van tabel I en II van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen , ondertekend te New-York op 30 maart 1961

307 . Sulfonamiden(p-aminobenzeensulfonamide en zijn derivaten , die worden verkregen door substitutie van één of meer aan stikstof gebonden waterstofatomen ) en hun zouten

308 . Sultiamum (*)

309 . Neodymium en zijn zouten

310 . Thiotepum (*)

311 . Pilocarpus Jaborandi Holmes en zijn preparaten

312 . Tellurium en zijn verbindingen

313 . Xylometazolinum (*) en zijn zouten

314 . Tetrachlooretheen

315 . Tetrahcloorkoolstof

316 . Hexaethyltetrafosfaat

317 . Thallium en zijn verbindingen

318 . Glycosiden van Thevetia neriifolia Juss

319 . Ethionamidum (*)

320 . Phenothiazinum (*) en zijn verbindingen

321 . Thioureum en zijn derivaten , uitgezonderd die welke met name in bijlage IV , 1e deel , worden genoemd

322 . Mephenesinum (*) en zijn esters

323 . Vaccins , toxinen of serums , staande in de bijlage van de tweede richtlijn van de Raad van 29 mei 1975 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten ( PB nr . L 147 van 9 . 6 . 1975 , blz . 13 )

324 . Tranylcyprominum (*) en zijn zouten

325 . Trichloornitromethaan

326 . Tribroomethanol

327 . Trichlormethinum (*) en zijn zouten

328 . Tretaminum (*)

329 . Gallamini Trietïodidum (*)

330 . Urginea scilla Stern , en zijn preparaten

331 . Veratrine , en zijn zouten

332 . Schoenocaulon officinale Lind . , zijn zaden en zijn preparaten

333 . Veratrum album L . , wortels en preparaten

334 . Vinylchloride monomeer

335 . Ergocalciferolum (*) en cholecalciferol ( vitamine D2 en D3 )

336 . Xanthaten , alkali - en alkyl -

337 . Yohimbine en zijn zouten

338 . Dimethyli sulfoxidum (*)

339 . Diphenhydraminum (*) en zijn zouten

340 . p-butyl tert.-fenol

341 . p-butyl tert.-pyrocatechol

342 . Dihydrotachysterolum (*)

343 . Dioxan ( 1,4 diethyleen dioxyde )

344 . Morfoline en zijn zouten

345 . Pyrethrum album L . en zijn preparaten

346 . Maleaat van pyrianisamine

347 . Tripelennaminum (*)

348 . Tetrachloorsalicylaniliden

349 . Dichloorsalicylaniliden

350 . Tetrabroomsalicylaniliden

351 . Dibroomsalicylaniliden ( bij voorbeeld Metabromsalanum (*) en Dibromsalanum (*) )

352 . Bithionolun (*)

353 . Monosulfiden van thioreum

354 . Disulfiden van thioreum

355 . Dimethylformamide

356 . Benzylideenaceton

357 . Coniferylbezoaten , behalve het normale gehalte in de gebruikte natuurlijke etherische oliën

358 . Furocumarinen ( bij voorbeeld trioxysalenum (*) en 8-methoxypsoraleen ) , behalve het normale gehalte in de gebruikte natuurlijke etherische oliën

359 . Laurus nobilis L . , olie van -

360 . Sassafras officinale Neos , olie van - die safrool bevat

361 . Joodthymol .

( 1 ) De aanwezigheid van natuurlijke radioactieve stoffen en van radioactieve stoffen die afkomstig zijn van kunstmatige besmetting uit de omgeving is toegelaten mits de radioactieve stoffen niet worden verrijkt voor de vervaardiging van kosmetische producten en hun concentratie voldoet aan de voorschriften van de richtlijnen tot vaststeling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren ( PB nr . 11 van 20 . 2 . 1959 , blz . 221/59 ) .

(*) In deze richtlijn staat een sterretje achter de benamingen die zijn overgenomen uit de " computer printout 1975 , International Nonproprietary Names ( INN ) for pharmaceutical products , List 1 - 33 of proposed INN " , augustus 1975 , gepubliceerd door de WHO , Genève , 1975 .

BIJLAGE III

EERSTE DEEL

LIJST VAN STOFFEN DIE IN KOSMETISCHE PRODUKTEN MOGEN VOORKOMEN INDIEN ZIJ DE HIERONDER GESTELDE GRENZEN EN VOORWAARDEN NIET TE BOVEN OF TE BUITEN GAAN

Rangnummer * Stoffen * Grenzen * Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienen te worden vermeld *

* * Toepassingsgebied en/of gebruik * Maximaal toelaatbare concentratie in het kosmetische eindprodukt * Andere beperkingen en eisen * *

a * b * c * d * e * f *

1 * Boorzuur * a ) Talkpoeder * a ) 5 % * a ) Verboden voor produkten voor verzorging van kinderen beneden 3 jaar * a ) Niet gebruiken voor babyverzorging *

* * b ) Produkten voor mondverzorging * b ) 0,5 % * * *

* * c ) Andere produkten * c ) 3 % * * *

2 * Thioglycolzuur , zijn zouten en zijn esters * a ) Produkten voor krullen en ontkrullen van haren * * * *

* * - voor particulier gebruik * a ) - 8 % gereed voor gebruik * * *

* * * pH * 9,5 * * *

* * - gebruik door vakmensen * - 11 % gereed voor gebruik * * *

* * * pH * 9,5 * * *

* * b ) Ontharingsmiddelen * b ) 5 % * * *

* * * pH * 12,65 * * *

* * c ) Andere haarbehandelingsmiddelen die na het aanbrengen worden verwijderd * c ) 2 % * * *

* * * percentages berekend als thioglycolzuur * * *

3 * Oxaalzuur , zijn esters en zijn alkalizouten * Haarverzorgingsmiddelen * 5 % * * Alleen voor kappers

4 * Chloroburanolum (*) * Conserveermiddel * 0,5 % * Verboden in aërosolgeneratoren * Bevat chloorbutanol *

5 * Ammoniak * * 6 % berekend als NH3 * * Meer dan 2 % : bevat ammoniak *

Rangnummer * Stoffen * Grenzen * Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienen te worden vermeld *

* * Toepassingsgebied en/of gebruik * Maximaal toelaatbare concentratie in het kosmetische eindprodukt * Andere beperkingen en eisen * *

a * b * c * d * e * f *

6 * Tosylchloramidum natricum (*) * * 0,2 % * * *

7 * Alkalichloraten * a ) Tandpasta's * a ) 5 % * * *

* * b ) Andere gebruiksdoeleinden * b ) 3 % * * *

8 * Methyleenchloride * * 35 % * 0,2 % als maximaal gehalte aan verontreinigingen * Voor in spuitbussen verpakte preparaten : niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp *

* * * ( in geval van vermenging met 1,1,1 , trichloorethaan mag de totale concentratie niet hoger zijn dan 35 % ) * 0,2 % als maximaal gehalte aan verontreinigingen Voor in spuitbussen verpakte preparaten : niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp *

9 * Diaminobenzenen ( ortho , meta ) , hun derivaten verkregen door substitutie van stikstof en de zouten daarvan , de derivaten van paradiaminobenzeen verkregen door substitutie van stikstof ( 1 ) * Oxydatiekleurstoffen voor het haar * 6 % berekend als vrije base * * Kan een allergische reactie veroorzaken . Gevoeligheidstest aangeraden *

* * * * * Bevat diaminobenzeen . Niet gebruiken voor kleuren van wimpers of wenkbrauwen *

10 * Diaminotoluenen , hun derivaten verkregen door substitutie van stikstof en de zouten daarvan ( 1 ) * Oxydatiekleurstoffen voor het haar * 10 % berekend als vrije base * * Kan een allergische reactie veroorzaken . Gevoeligheidstest aangeraden *

* * * * * Bevat diaminotolueen . Niet gebruiken voor kleuren van wimpers of wenkbrauwen *

( 1 ) Deze stoffen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of onderling gemengd in zulke hoevoehelden dat de som van de verhouding van het gehalte in het kosmetische produkt aan ieder van deze stoffen tot het maximaal toelastbare gehalte voor elk ervan niet groter is dan 2 .

Rangnummer * Stoffen * Grenzen * Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienen te worden vermeld *

* * Toepassingsgebied en/of gebruik * Maximaal toelaatbare concentratie in het kosmetische eindprodukt * Andere beperkingen en eisen * *

a * b * c * d * e * f *

11 * Diaminofenolen ( 1 ) * Oxydatiekleurstoffen voor het haar * 10 % berekend als vrije base * * Kan een allergische reactie veroorzaken . Gevoeligheidstest aangeraden *

* * * * * Bevat diaminofenolen . Niet gebruiken voor kleuren van wimpers of wenkbrauwen *

12 * Dichlorophenum (*) * * 0,5 % * * Bevat dichlorofeen *

13 * Waterstofperoxyde * Oxydatiekleurstoffen voor het haar * 40 volumen , dit is 12 % H2O2 * * Bevat maal % H2O2 *

14 * Formaldehyde * a ) Preparaat voor het verkrijgen van harde nagels * a ) 5 % berekend als formaldehyde * * a ) Nagelriemen beschermen met vet . Bevat maal % formaldehyde *

* * b ) Gebruik als conserveermiddel * b ) 0,2 % berekend als formaldehyde * b ) Verboden als conserveer middel in aërosolgeneratoren en produkten voor mondverzorging * b ) Bevat formaldehyde *

* * c ) Voor mondverzorging * c ) 0,1 % berekend als formaldehyde * * *

15 * Hexachlorophenum (*) * Conserveermiddel * 0,1 % * Verboden in produkten voor kinderverzorging en in produkten voor intieme hygiëne * Niet gebruiken voor babyverzorging . Bevat hexachlorofeen *

16 * Hydrochinon ( 2 ) * * 2 % * * Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers of wenkbrauwen *

* * * * * Ogen onmiddellijk uitwassen indien het produkt ermee in contact is geweest *

* * * * * Bevat hydrochinon *

( 1 ) Deze stoffen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of onderling gemengd in zulke hoeveelheden dat de som van de verhouding van het gehalte in het kosmetische produkt aan ieder van deze stoffen tot het maximaal toelaatbare gehalte voor elk ervan niet groter is dan 1 .

( 2 ) Deze stoffen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of onderling gemengd in zulke hoeveelheden dat de som van de verhouding van het gehalte in het kosmetische produkt aan ieder van deze stoffen tot het maximaal toelaatbare gehalte voor elk ervan niet groter is dan 2 .

Rangnummer * Stoffen * Grenzen * Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienen te worden vermeld *

* * Toepassingsgebied en/of gebruik * Maximaal toelaatbare concentratie in het kosmetische eindprodukt * Andere beperkingen en eisen * *

a * b * c * d * e * f *

17 * Natrium - of kalium-hydroxide * a ) Oplosmiddel voor nagelriemen * a ) 5 gewichtspercenten ( 1 ) * * a ) Oogcontact voorkomen . Gevaar voor blindheid . Buiten bereik van kinderen houden *

* * b ) Ontkrullen van de haren * b ) 2 gewichtspercenten ( 1 ) * * b ) Oogcontact voorkomen . Gevaar voor blindheid . Buiten bereik van kinderen houden *

* * c ) Ander gebruik als neutraliseermiddel * c ) Tot pH 11 * * *

18 * Lanoline * * * * Bevat lanoline *

19 * a-Naftol * Haarkleurmiddelen * 0,5 % * * Bevat a-Naftol *

20 * Natriumnitriet * Uitsluitend als corrosievertrager * 0,2 % * Niet samen met secundaire aminen gebruiken * *

21 * Nitromethaan * Uitsluitend als corrosievertrager * 0,3 % * * *

22 * Fenol * Zeep en shampoo * 1 % * * Bevat fenol *

23 * Picrinezuur * Uitsluitend als corrosievertrager * 1 % * * Bevat picrinezuur *

24 * Pyrogallol ( 2 ) * Alleen als haarkleurmiddel * 5 % * * Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers of wenkbrauwen *

* * * * * Ogen onmiddellijk uitwassen indien het produkt ermee in contact is geweest . Bevat pyrogallol *

( 1 ) De som van beide hydroxiden uitgedrukt als natriumhydroxide .

( 2 ) Deze stoffen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of onderling gemengd in zulke hoeveelheden dat de som van de verhouding van het gehalte in het kosmetische produkt aan ieder van deze stoffen tot het maximaal toelaatbare gehalte voor elk ervan niet groter is dan 2 .

Rangnummer * Stoffen * Grenzen * Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienten te worden vermeld *

* * Toepassingsgebied en/of gebruik * Maximaal toelaatbare concentratie in het kosmetische eindprodukt * Andere beperkingen en eisen * *

a * b * c * d * e * f *

25 * Kinine en zijn zouten * a ) Shampoo * a ) 0,5 % berekend als kininebase * * *

* * b ) Haarlotions * b ) 0,2 % berekend als kininebase * * *

26 * Resorcine ( 1 ) * a ) Haarkleurmiddelen * a ) 5 % * * a ) Kan een allergische reactie veroorzaken . Bevat resorcine . Na het aanbrengen het haar goed spoelen . Niet gebruiken voor het keuren van wimpers of wenkbrauwen . Ogen onmiddellijk uitwassen indien het produkt ermee in contact is geweest *

* * b ) Haarlotions * b ) 0,5 % * * b ) Kan een allergische reactie veroorzaken . Bevat resorcine *

* * c ) Shampoo * c ) 0,5 % * * c ) Kan een allergische reactie veroorzaken . Bevat resorcine . Na het aanbrengen het haar goed spoelen *

27 * Ammoniumsulfiden , alkali - en aardalkalisulfiden * * 2 % in pasta's * * *

* * * 20 % voor monosulfiden in waterige oplossing zonder additief * * *

28 * Zinkchloride en -sulfaat * * 1 % berekend als * Zn * * *

29 * Zinkfenolsulfonaat * a ) Adstringens * a ) 6 % berekend als watervrij zinkfenolsulfonaat * * a ) Oogcontact voorkomen *

* * b ) Deodorant * b ) 6 % berekend als watervrij zinkfenolsulfonaat * * b ) Niet in de ogen verstuiven *

( 1 ) Deze stoffen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of onderling gemengd in zulke hoeveelheden dat de som van de verhouding van het gehalte in het kosmetische produkt aan ieder van deze stoffen tot het maximaal toelaatbare gehalte voor elk ervan niet groter is dan 2 .

TWEEDE DEEL

LIJST VAN DE KLEURSTOFFEN DIE MOGEN VOORKOMEN IN KOSMETISCHE PRODUKTEN DIE BESTEMD ZIJN OM MET SLIJMVLIEZEN IN CONTACT TE KOMEN ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

a ) Rood

Rangnummer * Colour Index-nummer * Nummer van de kleurstof volgens de E.E.G.-richtlijnen van 1962 inzake kleurstoffen in voor menselijke voeding bestemde waren of andere inlichtingen ( 4 ) * Restricties *

* * * Toepassingsgebied * Maximaal toelaatbare concentratie * Zuiverheidseisen ( 4 ) *

1 * 12 085 * * * 3 % * *

2 * 12 150 * * * * *

3 * 12 490 * * * * *

4 * 14 720 * E 122 * * * E 122 *

5 * 14 815 * E 125 * * * E 125 *

6 * 15 525 * * * * *

7 * 15 580 * * * * *

8 * 15 585 * * r * * *

9 * 15 630 * * * 3 % * *

* 15 630 Ba * * * * *

* 15 630 Sr * * * * *

10 * 15 850 * E 180 * * * E 180 *

11 * 15 865 * * * * *

* 15 865 Sr * * * * *

12 * 15 880 * * * * *

13 * 16 185 * E 123 * * * E 123 *

14 * 16 255 * E 124 * * * E 124 *

15 * 16 290 * E 126 * * * E 126 *

16 * 45 170 * * * * *

* 45 170 Ba * * r * * *

17 * 45 370 * * * * Ten hoogste 1 % fluoresceïne en 2 % monobroomfluoresceïne *

18 * 45 380 * * * * Ten hoogste 1 % fluoresceïne en 2 % monobroomfluoresceïne *

19 * 45 405 * * r * Ten hoogste 1 % fluoresceïne en 2 % monobroomfluoresceïne *

20 * 45 410 * * * * Ten hoogste 1 % fluoresceïne en 2 % monobroomfluoresceïne *

Rangnummer * Colour Index-nummer * Nummer van de kleurstof volgens de E.E.G.-richtlijnen van 1962 inzake kleurstoffen in voor menselijke voeding bestemde waren of andere inlichtingen ( 4 ) * Restricties *

* * * Toepassingsgebied * Maximaal toelaatbare concentratie * Zuiverheidseisen *

21 * 45 425 * * * * Ten hoogste 1 % fluoresceïne en 3 % monojoodfluoresceïne *

22 * 45 430 * E 127 * * * E 127 *

* * * * * Ten hoogste 1 % fluoresceïne en 3 % monojoodfluoresceïne *

23 * 58 000 * * * * *

24 * 73 360 * * * * *

25 * 75 470 * E 120 * * * E 120 *

26 * 77 015 * E 420 * * * E 420 *

27 * 77 491 * E 172 * * * E 172 *

28 * * E 163 * * * E 163 *

29 * * E 162 * * * E 162 *

b ) Oranje en geel

1 * 10 316 * * r * * *

2 * 11 920 * * * * *

3 * 12 075 * * * * *

4 * 13 015 * E 105 * * * E 105 *

5 * 14 270 * E 103 * * * E 103 *

6 * 15 510 * * r * * *

7 * 15 980 * E 111 * * * E 111 *

8 * 15 985 * E 110 * * * E 110 *

9 * 19 140 * E 102 * * * E 102 *

10 * 45 350 * * * 6 % * *

11 * 47 005 * E 104 * * * E 104 *

12 * 75 100 * * * * *

13 * 75 120 * E 160 b * * * E 160 b *

14 * 75 125 * E 160 d * * * E 160 d *

Rangnummer * Colour Index-nummer * Nummer van de kleurstof volgens de E.E.G.-richtlijen van 1962 inzake kleurstoffen in voor menselijke voeding bestemde waren of andere inlichtingen ( 4 ) * Restricties *

* * * Toepassingsgebied * Maximaal toelaatbare concentratie * Zuiverheidseisen *

15 * 75 130 * E 160 a * * * E 160 a *

16 * 75 135 * E 161 d * * * E 161 d *

17 * 75 300 * E 100 * * * E 100 *

18 * 77 489 * E 172 * * * E 172 *

19 * 77 492 * E 172 * * * E 172 *

20 * 40 820 * E 160 e * * * E 160 e *

21 * 40 825 * E 160 f * * * E 160 f *

22 * * E 101 * * * E 101 *

23 * 45 395 * * * Bij gebruik voor lippenstiften is de kleurstof alleen toegestaan in de vonn van het vrije zuur en wel in de maximaal toelaatbare concentratie 1 % * *

24 * * E 160 c * * * E 160 c *

c ) Groen en blauw

1 * 42 051 * E 131 * * * E 131 *

2 * 42 053 * * * * *

3 * 42 090 * * * * *

4 * 44 090 * * * * *

5 * 61 565 * * * * *

6 * 61 570 * * * * *

7 * 69 825 * * * * *

8 * 73 000 * * * * *

9 * 73 015 * E 132 * * * E 132 *

10 * 74 260 * * r * * *

11 * 75 810 * E 140 * * * E 140 *

12 * * E 141 * * * E 141 *

13 * 77 007 * * * * *

14 * 77 346 * * * * *

15 * 77 510 * * * * Cyanide vrij *

16 * 69 800 * E 130 * * * E 130 *

d ) Violet , bruin , zwart en wit

Rangnummer * Colour Index-nummer * Nummer van de kleurstof volgens de E.E.G.-richtlijnen van 1962 inzake kleurstoffen in voor menselijke voeding bestemde waren of andere inlichtingen ( 4 ) * Restricties *

* * * Toepassingsgebied * Maximaal toelaatbare concentratie * Zuiverheidseisen *

1 * 28 440 * E 151 * * * E 151 *

2 * 42 640 * * * * *

3 * 60 725 * * * * *

4 * 73 385 * * * * *

5 * 77 000 * E 173 * * * E 173 *

6 * 77 002 * * * * *

7 * 77 004 * * * * *

8 * 77 005 * * * * *

9 * 77 120 * * * * *

10 * 77 220 * E 170 * * * E 170 *

11 * 77 231 * * * * *

12 * 77 266 * deel van E 153 * * * E 153 *

13 * 77 267 * deel van E 153 * * * E 153 *

14 * 77 400 * * * * *

15 * 77 480 * E 175 * * * E 175 *

16 * 77 499 * E 172 * * * E 172 *

17 * 77 713 * * * * *

18 * 77 742 * * * * *

19 * 77 745 * * * * *

20 * 77 820 * E 174 * * * E 174 *

21 * 77 891 * E 171 * * * E 171 *

* * Titaandioxyde ( en zijn mengsels met mica ) * * * *

22 * 77 947 * * * * *

23 * 75 170 * Guanine of parelessence * * * *

24 ( wit 9 ) aluminium - , zink - , magnesium - en calcium stearaten * * * * * *

25 * * E 150 * * * E 150 *

* * Caramel * * * *

( 1 ) Deze kleurstoffen mogen ook worden gebruikt in kosmetische produkten die met andere lichamadelen in aanraking komen .

( 2 ) Voor bepaalde kleurstoffen zijn restricties voorzien die betrekking kunnen hebben op het toepassingsgebied van de kleurstof ( de letter r in de kolom " restricties op het toepassingsgebied " betekent hierbij dat de betrokken kleurstof niet mag worden gebruikt bij de bereiding van kosmetische produkten die met de oogslijmvliezen in contact kunnen komen en met name van middelen voor het schminken en ontschminken van de ogen ) dan wel op de maximale toelaatbare concentratie .

( 3 ) Tevens zijn toegelaten delakken of zouten van deze kleurstoffen met stoffen die niet verboden zijn in bijlage II en de stoffen die niet op grond van bijlage V zijn uit gesloten van het toepassingsgebied van de richtlijn .

( 4 ) De kleurstoffen , die overeenkomstig de E.E.G.-richtlijnen van 1962 inzake kleurstoffen in voor menselijke voeding bestemde waren en kleurstoffen , de letter E bij hun nummer dragen , moeten voldoen aan de in genoemde richtlijnen gestelde zuiverheidseisen .

BIJLAGE IV

EERSTE DEEL

LIJST VAN DE TIJDELIJK TOEGELATEN STOFFEN

Rangnummer * Stoffen * Grenzen * Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienen te worden vermeld *

* * Toepassingsgebied en/of gebruik * Maximaal toelaatbare concentratie in kosmetische eindprodukten * Andere beperkingen en eisen * *

a * b * c * d * e * f *

1 * Methylalcohol * Voor denaturering van ethylalcohol en isopropylalcohol * 5 % * * *

* * * berekend in % van ethyl - en isopropylalcohol * * *

2 * Thiomersalum (*) * Uitsluitend als conserveermiddel voor ogenschnink * 0,007 % berekend als Hg . Bij vermenging met andere kwikverbindingen die zijn toegestaan bij deze richtlijn blijft de maximale concentratie van Hg vastgesteld op 0,007 % * * Bevat ethylmercurithiosalicylaat *

3 * Fenylmercuriverbindingen * Uitsluitend als conserveermiddel voor ogenschnink * 0,007 % berekend als Hg . Bij vermenging met andere kwikverbindingen die zijn toegestaan bij deze richtlijn blijft de maximale concentratie van Hg vastgesteld op 0,007 % * * Bevat fenylmercuriverbindingen *

4 * Chloroform * Tandpasta's * 4 % * * *

5 * Para-aminobenzoezure glycerylester * * 5 % * * Bevat para-aminobenzoezure glycerylester *

6 * 8-Hydroxychinoleïne en zijn sulfaat * * 0,3 % als base * Niet gebruiken in produkten die gebruikt worden na zonnebaden , noch in talkpoeder voor babies * Niet gebruiken voor babyverzorging *

Rangnummer * Stoffen * Grenzen * Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienen te worden vermeld *

* * Toepassingsgebied en/of gebruik * Maximaal toelaatbare concentratie in kosmetische eindprodukten * Andere beperkingen en eisen * *

a * b * c * d * e * f *

7 * Ammoniummonofluorofosfaat * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat ammoniummonofluorofosfaat *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

8 * Natriummonofluorofosfaat * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat natriummonofluorofosfaat *

* * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

9 * Kaliummonofluorofosfaat * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat kaliummonofluorofosfaat *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

10 * Calciummonofluorofosfaat * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat calciummonofluorofosfaat *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

11 * Calciumfluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat calciumfluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

12 * Natriumfluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat natriumfluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

13 * Kaliumfluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat kaliumfluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

14 * Ammoniumfluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat ammoniumfluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

15 * Aluminiumfluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat aluminiumfluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

16 * Stannofluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat stannofluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

Rangnummer * Stoffen * Grenzen * Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienen te worden vermeld *

* * Toepassingsgebied en/of gebruik * Maximaal toelaatbare concentratie in kosmetische eindprodukten * Andere beperkingen en eisen * *

a * b * c * d * e * f *

17 * Hexadecylamine hydrofluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat hexadecylamine hydrofluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

18 * Bis-(Hydroxyethyl)aminopropylhydroxyethyl - octadecylamine-dihydrofluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat bis-(Hydroxyethyl)aminopropylhydroxyethyl-octadecylamine - dihydrofluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

19 * N,N,N'-tri-(polyoxyethyleen)-N '- octadecyl-1,3-diaminopropaandihydrofluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat N,N,N'-tri(polyoxyethyleen)-N'-octadecyl-1,3 - diaminopropaan-dihydrofluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

20 * Octadecylaminehydrofluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat octadecylaminehydrofluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

21 * Natriumsilicofluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat natriumsilicofluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

22 * Kaliumsilicofluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat kaliumsilicofluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

23 * Ammoniumsilicofluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat ammoniumsilicofluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

24 * Magnesiumsilicofluoride * Produkten voor mondhygiëne * 0,15 % * * Bevat magnesiumsilicofluoride *

* * * Berekend als F . Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 % * * *

25 * Safrol * * 100 ppm * * *

26 * 1,3-bis ( Hydroxymethyl)-imidazolidine-2-thion * Preparaten voor haarverzorging * a ) tot 2 % * a ) verboden in aërosolgeneratoren * a ) Bevat 1,3-bis(Hydroxymethyl)-imidazolidine-2-thion *

* * * b ) van 2 t/m 8 % * b ) verboden in aëorsolgeneratoren * b ) - Na het aanbrengen het haar goed spoelen *

* * * * * - Bevat 1,3-bis(Hydroxymethyl )- inidazolidine-2-thion *

Rangnummer * Stoffen * Grenzen * Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienen te worden vermeld *

* * Toepassingsgebied en/of gebruik * Maximaal toelaatbare concentratie in kosmetische eindprodukten * Andere beperkingen en eisen * *

a * b * c * d * e * f *

27 * 1,3-bis(Hydroxymethyl)-thioureum * Preparaten voor haarverzorging * a ) tot 2 % * a ) verboden in aërosolgeneratoren * a ) Bevat 1,3-bis(Hydroxymethyl )- imidazolidine-2-thion *

* * * * * - Bevat 1,3-bis(Hydroxymethyl)-thioureum *

28 * 1-Hydroxymethyl-thioureum * Preparaten voor haarverzorging * 6 % * b ) verboden in aërosolgeneratoren * - Na het aanbrengen het haar goed spoelen *

* * * * * - Bevat 1-Hydroxymethylthioureum *

29 * 1-Hydroxymethyl-imidazolidine-2-thion * Preparaten voor haarverzorging * 6 % * b ) verboden in aërosolgeneratoren * - Na het aanbrengen het haar goed spoelen *

* * * * * - Bevat 1-Hydroxymethyl-imidazolidine-2-thion *

30 * 1 ( Morfolinomethyl ) thioureum * Preparaten voor haarverzorging * 6 % * b ) verboden in aërosolgeneratoren * - Na het aanbrengen het haar goed spoelen *

* * * * * - Bevat 1 ( Morfolinomethyl ) thioureum *

31 * 1,3 bis ( Morfolinomethyl ) thioureum * Preparaten voor haarverzorging * 6 % * b ) verboden in aërosolgeneratoren * - Haar goed spoelen *

* * * * * - Bevat 1,3-bis ( Morfolinomethyl ) thioureum

32 * 1,1,1 Trichloorethaan ( methylchloroform ) * Als drijfgas in aërosolgeneratoren * 35 % * * Niet spuiten in de richting van een vlam of van een gloeiend voorwerp *

* * * ( in geval van vermenging met methyleenchloride mag de totale concentratie niet hoger zijn dan 35 % ) * * *

33 * Tribroomsalicylanilide ( b.v . Tribromsalanum ) (*) * Zeep * 1 % * * Bevat tribroomsalicylanilide *

TWEEDE DEEL

LIJST VAN DE TIJDELIJK TOEGELATEN KLEURSTOFFEN DIE KUNNEN VOORKOMEN IN KOSMETISCHE PRODUKTEN DIE BESTEMD ZIJN OM MET DE SLIJMVLIEZEN IN CONTACT TE KOMEN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 5 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

a ) Rood

Rangnummer * Colour Index-nummer * Nummer van de kleurstof volgens de E.E.G.-richtlijnen van 1962 inzake kleurstoffen in voor menselijke voeding bestemde waren of andere inlichtingen ( 4 ) * Restricties *

* * * Toepassingsgebied * Maximaal toelaatbare toelaatbare concentratie * Zuiverheidseisen ( 4 ) *

1 * 12 120 * * * * *

2 * 12 350 * * * * *

3 * 12 385 * * * * *

4 * 14 700 * * r * * *

5 * 15 500 * * Gebruik van Bazouten verboden voor lippenstiften * * *

* 15 500 Ba * * * * *

6 * 15 585 Ba * * * * *

7 * 15 620 * * * * *

8 * 15 800 * * * * *

9 * 16 035 * * * * *

10 * 26 100 * * * * *

11 * 27 290 * * * * *

12 * 45 160 * * * * *

13 * 75 480 * * * * *

14 * 75 580 * * * * *

b ) Oranje en geel

1 * 18 965 * * * * *

2 * 45 340 * * * * *

3 * 47 000 * * r * * *

( 1 ) Deze kleurstoffen mogen ook worden gebruikt in kosmetische produkter , die met andere lichaamadelen in aanraking komen .

( 2 ) Voor bepaalde kleurstoffen zijn restricties voorzien die betrekking kunnen hebben op het toepassingsgebied van de kleurstof ( de letter r in de kolom " restricties op het toepassingsgebied " betekent hierbij dat de betrokken kleurstof niet mag worden gebruikt bij de bereiding van kosmetische produkten die met de oogslijmvliezen in contact kunnen komen en met name van middelen voor het achminken en ontachminken van de ogen ) dan wel op de maximale toelaatbare concentratie .

( 3 ) Tevens zijn toegelaten de lakken of zouten van deze kleurstoffen met stoffen die niet verboden zijn in bijlage II en de stoffen die niet op grond van bijlage V zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de richtlijn .

( 4 ) De kleurstoffen , die overeenkomstig de E.E.G.-richtlijnen van 1962 inzake kleurstoffen in voor menaelijke voeding bestemde waren en kleurstoffen , de letter E bij hun nummer dragen , moeten voldoen aan de in genoemde richtlijnen gestelde zuiverheidseisen .

c ) Groen en blauw

Rangnummer * Colour Index-nummer * Nummer van de kleurstof volgens de E.E.G.-richtlijnen van 1962 inzake kleurstoffen in voor menselijke voeding bestemde waren of andere inlichtingen ( 4 ) * Restricties *

* * * Toepassingsgebied * Maximaal toelaatbare concentratie * Zuiverheidseisen ( 4 ) *

1 * 42 040 * * * * *

2 * 42 140 * * * * *

3 * 42 170 * * * * *

4 * 42 735 * * * * *

5 * 44 040 * * * * *

6 * 44 045 * * * * *

7 * 59 040 * * * * *

8 * 61 554 * * * * *

9 * 62 085 * * * * *

10 * 77 288 * * * * Vrij van chromationen *

11 * 77 289 * * * * Vrij van chromationen *

12 * 77 520 * * * * *

13 * 74 160 * * * * *

d ) Violet , bruin , zwart en wit

1 * 20 170 * * * * *

2 * 27 755 * E 152 * * * E 152 *

3 * 42 580 * * * * *

4 * 45 190 * * * * *

5 * 77 019 * * * * *

6 * 77 163 * Bismutoxychloride ( en zijn mengsels met mica ) * * * *

7 * 77 265 * * * * *

8 * 77 718 * * * * *

DERDE DEEL

A ) LIJST VAN TIJDELIJK TOEGELATEN KLEURSTOFFEN , VOOR KOSMETISCHE PRODUKTEN DIE NIET IN CONTACT KOMEN MET DE SLIJMVLIEZEN

Rood

12310 , 12335 , 12420 , 12430 , 12440 , 16140 , 16155 , 16250 , 17200 , 18000 , 18050 , 18055 , 18065 , 26105 , 45100 , 50240 , E121

Oranje en geel

11680 , 11710 , 13065 , 15575 , 16230 , 18690 , 18736 , 18745 , 19120 , 19130 , 21230 , 71105

Groen en blauw

10006 , 10020 , 42045 , 42050 , 42080 , 42755 , 44025 , 62095 , 62550 , 63000 , 71255 , 74100 , 74220 , 74350 , broomthymolblouw , broomcresolblauw , n-dibutylamino-1,4 anthrachinon

Violet , bruin , zwart en wit

12010 , 12196 , 12480 , 16580 , 27905 , 42555 , 42571 , 43625 , 46500 , 51319 , 61710 , 61800 , Na-2,4-diaminoazobenzeen-4-sulfonaat en 5 desbetreffende kleurstoffen ( Brown FK ) , broomcresolpurper

B ) LIJST VAN TIJDELIJK TOEGELATEN KLEURSTOFFEN , VOOR KOSMETISCHE PRODUKTEN DIE SLECHTS KORT IN CONTACT KOMEN MET DE HUID

Rood

11210 , 12090 , 12155 , 12170 , 12315 , 12370 , 12459 , 12460 , 13020 , 14895 , 14905 , 16045 , 16180 , 18125 , 18130 , 24790 , 27300 , 27306 , 28160 , 45220 , 60505 , 60710 , 62015 , 73300

Oranje en geel

11720 , 11725 , 11730 , 11765 , 11850 , 11855 , 11860 , 11870 , 12055 , 12140 , 12700 , 12740 , 12770 , 12790 , 13900 , 14600 , 15970 , 15975 , 18820 , 18900 , 19555 , 21090 , 21096 , 21100 , 21108 , 21110 , 21115 , 22910 , 25135 , 25220 , 26090 , 29020 , 40215 , 40640 , 41000 , 45376 , 47035 , 48040 , 48055 , 56205 , 4-(3-chloorfenylazo)-3-hydroxy-2-naftoëzuur-0 - anisidide ( Pigment Orange 4 ) 3-oxypyreen-5,8,10 - natriumtrisulfonaat

Groen en blauw

10025 , 26360 , 42052 , 42085 , 42095 , 42100 , 50315 , 50320 , 50400 , 50405 , 51175 , 52015 , 52020 , 52030 , 61505 , 61585 , 62045 , 62100 , 62105 , 62125 , 62130 , 62500 , 62560 , 63101 , 64500 , 74180

Violet , bruin , zwart en wit

12145 , 14805 , 15685 , 17580 , 20285 , 20470 , 21010 , 25410 , 30045 , 30235 , 40625 , 42510 , 42520 , 42525 , 42535 , 42650 , 48013 , 57020 , 60730 , 61100 , 61105 , 61705 , 62030 , 63165 , 63615

BIJLAGE V

LIJST VAN DE VAN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN UITGESLOTEN STOFFEN

1 . Loodacetaat ( alleen in preparaten voor haarverzorging ) .

2 . Hexachlorofeen ( voor andere toepassingen dan genoemd in bijlage III , eerste deel ) .

3 . Hormonen

a ) - oestron ,

- oestradiol en zijn esters ,

- oestriol en zijn esters ,

b ) - progesteron ,

- ethisteronum (*) .

4 . Paradiaminobenzeen en zijn zouten .

5 . Strontium , en zijn zouten met uitzondering van de strontiumzouten van de kleurstoffen die voorkomen in bijlage III , tweede deel , en bijlage IV , tweede en derde deel .

6 . Zirkonium en zijn derivaten .

7 . Thiomersalum (*) en fenylmercuri-verbindingen . Als conserveermiddel voor geconcentreerde shampoo en crèmes die non-iogene-emulgatoren bevatten welke de andere conserveermiddelen onwerkzaam maken , met een maximumconcentratie van 0,003 % , berekend als Hg .

8 . Lidocainum (*) .

9 . Tyrothricinum (*) .

Top