Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R3279

Verordening (EEG) nr. 3279/75 van de Raad van 16 december 1975 betreffende de unificatie van de invoerregelingen die door iedere Lid-Staat worden toegepast ten opzichte van derde landen in de sector levende planten en produkten van de bloementeelt

OJ L 326, 18.12.1975, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 130 - 132
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 220 - 222
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 220 - 222
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 121

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; opgeheven door 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/3279/oj

31975R3279

Verordening (EEG) nr. 3279/75 van de Raad van 16 december 1975 betreffende de unificatie van de invoerregelingen die door iedere Lid-Staat worden toegepast ten opzichte van derde landen in de sector levende planten en produkten van de bloementeelt

Publicatieblad Nr. L 326 van 18/12/1975 blz. 0001 - 0003
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 14 blz. 0130
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 9 blz. 0220
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 9 blz. 0220


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3279/75 VAN DE RAAD

van 16 december 1975

betreffende de unificatie van de invoerregelingen die door iedere Lid-Staat worden toegepast ten opzichte van derde landen in de sector levende planten en produkten van de bloementeelt

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 234/68 van de Raad van 27 februari 1968 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector levende planten en produkten van de bloementeelt ( 1 ) en inzonderheid op artikel 8 , lid 2 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat artikel 8 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 234/68 erin voorziet dat de nodige bepalingen worden vastgesteld ter zake van de coordinatie en de unificatie van de invoerregelingen die door iedere Lid-Staat worden toegepast ten opzichte van derde landen ;

Overwegende dat de instelling van een gemeenschappelijke invoerregeling in de sector levende planten en produkten van de bloementeelt , zoals voorzien in bovengenoemde verordening , het nodig maakt om de kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking , alsmede de heffingen van gelijke werking als een douanerecht voor de invoer uit derde landen , af te schaffen ;

Overwegende dat het evenwel noodzakelijk is de risico's die de afschaffing van alle kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking in het handelsverkeer met derde landen met zich mee kunnen brengen te beperken ; dat de betrokken produkten dientengevolge moeten worden opgenomen in de werkingssfeer van Verordening ( EEG ) nr . 109/70 van de Raad van 19 december 1969 houdende totstandbrenging van een gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit landen met staatshandel ( 2 ) en van Verordening ( EEG ) nr . 1439/74 van de Raad van 4 juni 1974 inzake de gemeenschappelijke regeling voor de invoer ( 3 ) ;

Overwegende dat het bovendien noodzakelijk is voor bijzonder gevoelige produkten te voorzien in de mogelijkheid om een stelsel van invoercertificaten in te stellen , waarbij een waarborg wordt gesteld als garantie dat de invoer tijdens de geldigheidsduur van de certificaten zal plaatsvinden ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Behoudens andersluidende bepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 234/68 en van de onderhavige verordening , of afwijkingen waartoe door de Raad , op voorstel van de Commissie volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag wordt besloten , zijn ten aanzien van de invoer uit derde landen van produkten van hoofdstuk 6 van het gemeenschappelijk douanetarief verboden :

- de toepassing van heffingen van gelijke werking als een douanerecht ,

- de toepassing van kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking .

2 . Voor rozen en anjers van onderverdeling ex 06.03 A van het gemeenschappelijk douanetarief kunnen de Lid-Staten evenwel tot en met 31 december 1977 de op 1 januari 1974 geldende maatregelen voor de invoer van deze produkten van oorsprong uit derde landen handhaven , doch niet beperkender maken .

3 . Voor stekken zonder wortels van de wijnstok en voor enten daarvan , alsmede voor plantgoed van wijnstokken , geënt of met wortels , van post ex 06.02 van het gemeenschappelijk douanetarief kunnen de Lid-Staten echter de op 1 januari 1974 geldende maatregelen voor de invoer van deze produkten van oorsprong uit derde landen handhaven , doch niet beperkender maken . Deze bepaling is van toepassing tot de uiterste datum die is vastgesteld voor de inwerkingtreding van de door de Lid-Staten te nemen maatregelen om te voldoen aan Richtlijn nr . 74/649/EEG van de Raad van 9 december 1974 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken dat in derde landen is verkregen ( 4 ) .

4 . De Lid-Staten die voornemens zijn de in de leden 2 en 3 bedoelde maatregelen te handhaven , stellen de Commissie daarvan in kennis voor de datum waarop deze van kracht worden .

Artikel 2

1 . De bijlage van Verordening ( EEG ) nr . 109/70 wordt uitgebreid tot de onder hoofdstuk 6 van het gemeenschappelijk douanetarief vallende produkten die uit alle in de bijlage genoemde landen worden ingevoerd , met uitzondering van de in de bijlage van de onderhavige verordening bedoelde produkten voor de daarbij aangegeven perioden .

2 . De onder hoofdstuk 6 van het gemeenschappelijk douanetarief vallende produkten worden opgenomen in de gemeenschappelijke liberalisatielijst van bijlage I van Verordening ( EEG ) nr . 1439/74 , met uitzondering van de in de bijlage van de onderhavige verordening bedoelde produkten voor de daarbij aangegeven perioden .

3 . Onverminderd de krachtens artikel 1 , lid 2 of lid 3 , door de Lid-Staten gehandhaafde maatregelen , zijn de Titels II en III van Verordeningen ( EEG ) nr . 109/70 en ( EEG ) nr . 1439/74 van toepassing op de in de bijlage van de onderhavige verordening bedoelde produkten voor de daarbij aangegeven perioden . Bij de invoer van een produkt waarop krachtens artikel 1 , lid 2 of lid 3 , in een Lid-Staat nationale beperkingen van toepassing zijn , is de geldigheid van de op grond van de Verordeningen ( EEG ) nr . 109/70 en ( EEG ) nr . 1439/74 afgegeven invoerdocumenten in die Lid-Staat echter afhankelijk van de overlegging van een nationaal document waarbij voorafgaande machtiging tot invoer wordt verleend .

Artikel 3

1 . Voor alle invoer in de Gemeenschap van produkten die uit hoofde van Titel III van de Verordeningen ( EEG ) nr . 109/70 en ( EEG ) nr . 1439/74 aan maatregelen van toezicht zijn onderworpen , kan volgens de procedure van artikel 14 van Verordening ( EEG ) nr . 234/68 een invoercertificaat worden vereist , dat door de Lid-Staat afgegeven aan elke belanghebbende die daartoe een verzoek doet , ongeacht zijn plaats van vestiging in de Gemeenschap . Het certificaat is geldig voor een transactie in de Gemeenschap . Bij de invoer van een produkt waarop krachtens artikel 1 , lid 2 of 3 , in een Lid-Staat nationale beperkingen van toepassing zijn , is de geldigheid van het certificaat in die Lid-Staat echter afhankelijk van de overlegging van een nationaal document waarbij voorafgaande machtiging tot invoer wordt verleend .

2 . Het invoercertificaat wordt slechts afgegeven wanneer een waarborg wordt gesteld als garantie dat zal worden voldaan aan de verplichting tot invoer gedurende de geldigheidsduur van het certificaat ; deze waarborg wordt geheel of ten dele verbeurd , indien de invoer niet of slechts ten dele binnen deze termijn heeft plaatsgevonden .

3 . In geval er beroep wordt gedaan op lid 1 , wordt de toepassing van de maatregelen van toezicht voor een produkt vallend onder de Verordeningen ( EEG ) nr . 109/70 en ( EEG ) nr . 1439/74 opgeschort .

Artikel 4

De geldigheidsduur van de certificaten en de andere modaliteiten voor de toepassing van artikel 3 worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 14 van Verordening ( EEG ) nr . 234/68 .

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 1976 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 16 december 1975 .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . MARCORA

( 1 ) PB nr . L 55 van 2 . 3 . 1968 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 19 van 26 . 1 . 1970 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 159 van 15 . 6 . 1974 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 352 van 28 . 12 . 1974 , blz . 45 .

BIJLAGE

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving van het produkt * Periode *

ex 06.03 A * Rozen * Tot en met 31 december 1977 *

ex 06.03 A * Anjers * Tot en met 31 december 1977 *

ex 06.02 A * Stekken zonder wortels van de wijnstok en enten daarvan * Tot en met de uiterste datum die is vastgesteld voor de inwerkingtreding van de door de Lid-Staten te nemen maatregelen om te voldoen aan Richtlijn nr . 74/649/EEG *

06.02 B * Plantgoed van wijnstokken , geënt of met wortels * Tot en met de uiterste datum die is vastgesteld voor de inwerkingtreding van de door de Lid-Staten te nemen maatregelen om te voldoen aan Richtlijn nr . 74/649/EEG

Top