Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973D0101(01)

Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 januari 1973 houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschappen

OJ L 2, 1.1.1973, p. 1–27 (DA, DE, EN, FR, GA, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 159 - 185
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 115 - 134
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 115 - 134

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/01/1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1973/101(1)/oj

31973D0101(01)

Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 januari 1973 houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad Nr. L 002 van 01/01/1973 blz. 0001 - 0027
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0115
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0115


BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 1 januari 1973

houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden ( Lid-Staten der Europese Gemeenschappen ), het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 2,

Gelet op het besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1972 inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 2,

Overwegende dat het Koninkrijk Noorwegen zijn Akten van toetreding en van bekrachtiging niet tijdig heeft nedergelegd en derhalve geen lid van de Europese Gemeenschappen is geworden ;

Overwegende dat daarom zekere bepalingen die worden genoemd in de voornoemde artikelen 2, moeten worden aangepast ;

Overwegende voorts dat de bepalingen van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen, die op Noorwegen betrekking hebben, dienen te worden aangepast of vervallen dienen te worden verklaard,

BESLUIT :

Artikel 1

Artikel 3 van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden ( Lid-Staten der Europese Gemeenschappen ), het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 3

Dit Verdrag, opgesteld in een enkel exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Noorse taal, zijnde de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Ierse, de Italiaanse en de Nederlandse tekst gelijkelijk authentiek, zal worden neergelegd in het archief van de Regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de Regeringen der andere ondertekenende Staten. "

Artikel 2

Artikel 3 van het besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1972 inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 3

Dit besluit, opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Noorse taal, zijnde de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Ierse, de Italiaanse en de Nederlandse tekst gelijkelijk authentiek, wordt medegedeeld aan de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. "

Artikel 3

Artikel 1, derde streepje, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" - worden met de uitdrukking " nieuwe Lid-Staten " bedoeld het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. "

Artikel 4

Artikel 10 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 10

Artikel 21, lid 2, van het E.G.K.S.-Verdrag, artikel 138, lid 2, van het E.E.G.-Verdrag en artikel 108, lid 2, van het E.G.A.-Verdrag worden vervangen door de volgende bepalingen :

" Het aantal afgevaardigden is als volgt vastgesteld :

België : 14

Denemarken : 10

Duitsland : 36

Frankrijk : 36

Ierland : 10

Italië : 36

Luxemburg : 6

Nederland : 14

Verenigd Koninkrijk : 36. " "

Artikel 5

Artikel 11 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 11

Artikel 2, tweede alinea, van het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Het voorzitterschap wordt door de leden van de Raad bij toerbeurt uitgeoefend voor de tijd van zes maanden, in onderstaande volgorde der Lid-Staten : België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk. " "

Artikel 6

Artikel 12 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 12

Artikel 28 van het E.G.K.S.-Verdrag wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 28

Wanneer de Raad geraadpleegd wordt door de Hoge Autoriteit, beraadslaagt hij zonder noodzakelijkerwijze tot stemming over te gaan. Het proces-verbaal van de beraadslagingen wordt aan de Hoge Autoriteit overgelegd.

In het geval dat dit Verdrag instemming van de Raad eist, wordt deze geacht te zijn verkregen indien het voorstel van de Hoge Autoriteit de goedkeuring verkrijgt :

- van de volstrekte meerderheid van de vertegenwoordigers van de deelnemende Staten, met inbegrip van de stemmen van de vertegenwoordigers van twee Staten die elk over ten minste een achtste van de totale waarde van de kolen- en staalproduktie van de Gemeenschap beschikken ;

- of, in geval van gelijke verdeling van stemmen, en indien de Hoge Autoriteit haar voorstel na een tweede beraadslaging handhaaft, van de vertegenwoordigers van drie deelnemende Staten welke elk over ten minste een achtste van de totale waarde van de kolen- en staalproduktie van de Gemeenschap beschikken.

In het geval dat dit Verdrag een besluit met eenstemmigheid of instemming met algemene stemmen eist, is dit besluit genomen of deze instemming verkregen, indien daarop de stemmen van alle leden van de Raad zijn verkregen. Voor de toepassing van de artikelen 21, 32, 32 bis, 78 quinquies, 78 septies van dit Verdrag en van de artikelen 16, 20, derde alinea, 28, vijfde alinea, en 44 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie, vormt de onthouding van stemmen door aanwezige of vertegenwoordigde leden echter geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

De besluiten van de Raad, andere dan die welke een gekwalificeerde meerderherd of eenstemmingherd vereisen, worden genomen door de meerderheid van de leden die in de Raad zitting hebben ; deze meerderheid wordt geacht te zijn verkregen indien zij de volstrekte meerderheid van de vertegenwoordigers der deelnemende Staten omvat, met inbegrip van de stemmen van de vertegenwoordigers van twee Staten welke elk over ten minste een achtste van de totale waarde van de kolen- en staalproduktie van de Gemeenschap beschikken. Voor de toepassing van de artikelen 78, 78 ter en 78 quinquies van dit Verdrag, waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden de stemmen van de Raadsleden echter als volgt gewogen : België 5, Denemarken 3, Duitsland 10, Frankrijk 10, Ierland 3, Italië 10, Luxemburg 2, Nederland 5, Verenigd Koninkrijk 10. De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste 41 stemmen hebben verkregen waarbij ten minste zes leden voorstemmen.

In geval van stemming kan ieder lid van de Raad door een enkel ander lid gemachtigd worden.

De Raad stelt zich met de deelnemende Staten in verbinding door tussenkomst van zijn Voorzitter.

De besluiten van de Raad worden openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen, welke hij vaststelt. " "

Artikel 7

Artikel 13 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 13

Artikel 95, vierde alinea, van het E.G.K.S.-Verdrag wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Deze wijzigingen vormen het voorwerp van voorstellen vastgelegd in overeenstemming tussen de Hoge Autoriteit enerzijds en de Raad besluitende bij meerderheid van acht negende van zijn leden anderzijds en worden onderworpen aan de beoordeling van het Hof. Bij zijn onderzoek is het Hof volledig bevoegd alle feitelijke en rechtsoverwegingen bij de beoordeling te betrekken. Indien op grond van dit onderzoek het Hof vaststelt dat de voorstellen in overeenstemming zijn met de bepalingen van de voorafgaande alinea, worden deze voorstellen aan de Vergadering voorgelegd, en treden zij in werking indien zij aangenomen worden met een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen en een meerderheid van twee derde van het aantal leden die zitting hebben in de Vergadering. " "

Artikel 8

Artikel 14 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 14

Artikel 148, lid 2, van het E.E.G.-Verdrag en artikel 118, lid 2, van het E.G.A.-Verdrag worden vervangen door de volgende bepalingen :

" Voor de besluiten van de Raad, waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden de stemmen der leden als volgt gewogen :

België : 5

Denemarken : 3

Duitsland : 10

Frankrijk : 10

Ierland : 3

Italië : 10

Luxemburg : 2

Nederland : 5

Verenigd Koninkrijk : 10

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste :

- eenenveertig stemmen hebben verkregen, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie,

- eenenveertig stemmen hebben verkregen, waarbij ten minste zes leden voorstemmen, in de overige gevallen. " "

Artikel 9

Artikel 17 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 17

Artikel 32, eerste alinea, van het E.G.K.S.-Verdrag, artikel 165, eerste alinea, van het E.E.G.-Verdrag en artikel 137, eerste alinea, van het E.G.A.-Verdrag worden vervangen door de volgende bepalingen :

" Het Hof bestaat uit negen rechters. " "

Artikel 10

Artikel 19 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 19

Artikel 32 ter, tweede en derde alinea, van het E.G.K.S.-Verdrag, artikel 167, tweede en derde alinea, van het E.E.G.-Verdrag en artikel 139, tweede en derde alinea, van het E.G.A.-Verdrag worden vervangen door de volgende bepalingen :

" Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging van de rechters plaats. Deze heeft beurtelings betrekking op vijf en op vier rechters.

Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging van de advocaten-generaal plaats. Deze heeft beurtelings betrekking op één en op twee advocaten-generaal. " "

Artikel 11

Artikel 21 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 21

Artikel 194, eerste alinea, van het E.E.G.-Verdrag en artikel 166, eerste alinea, van het E.G.A.-Verdrag worden vervangen door de volgende bepalingen :

" Het aantal leden van het Comité is als volgt vastgesteld :

België : 12

Denemarken : 9

Duitsland : 24

Frankrijk : 24

Ierland : 9

Italië : 24

Luxemburg : 6

Nederland : 12

Verenigd Koninkrijk : 24. " "

Artikel 12

Artikel 23 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 23

Artikel 134 lid 2, eerste alinea, van het E.G.A.-Verdrag wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Het Comité bestaat uit zevenentwinting leden, benoemd door de Raad na raadpleging van de Commissie. " "

Artikel 13

Artikel 24 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 24

1. Artikel 131 van het E.E.G.-Verdrag wordt aangevuld door toevoeging van het Verenigd Koninkrijk aan de Lid-Staten die in de eerste zin van dat artikel worden genoemd.

2. De lijst in bijlage IV van het E.E.G.-Verdrag wordt aangevuld door toevoeging van de volgende landen en gebieden :

het Frans-Britse Condominium der Nieuwe Hebriden

Bahama-eilanden

Bermuda-eilanden

Brits Antarctica

Brits-Honduras

Brits gebied in de Indische Oceaan

Britse Salomons-eilanden

Britse Maagden-eilanden

Brunei

Cayman-eilanden

Falkland-eilanden met onderhorigheden

de geassocieerde landen in de Caribische Zee : Antigua Dominica, Grenada, St. Lucia, St. Vincent, St. Kitts/Nervia/Anguilla

de Gilbert- en Ellice-eilanden

Centrale en Zuidelijke Linie-eilanden

Montserrat

Pitcairn

St. Helena met onderhorigheden

Seychellen

Turks- en Caicos-eilanden. "

Artikel 14

Artikel 25 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 25

Aan artikel 79 van het E.G.K.S.-Verdrag wordt na de eerste alinea een nieuwe alinea toegevoegd die als volgt luidt :

" In afwijking van de voorgaande alinea :

a ) is dit Verdrag niet van toepassing op de Faeroeer. De Regering van het Koninkrijk Denemarken kan evenwel door een verklaring die uiterlijk op 31 december 1975 wordt nedergelegd bij de Regering van de Franse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de Regeringen van de overige Lid-Staten, ervan kennisgeven dat dit Verdrag op die eilanden van toepassing is. In dat geval is dit Verdrag op die eilanden van toepassing vanaf de eerste dag van de tweede maand, volgende op de nederlegging van die verklaring ;

b ) is dit Verdrag niet van toepassing op de zones van Cyprus die onder de souvereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen ;

c ) zijn de bepalingen van dit Verdrag op de Kanaal-eilanden en op het eiland Man slechts van toepassing voor zover noodzakelijk ter verzekering van de toepassing van de regeling die voor deze eilanden is vastgesteld in het besluit van de Raad van 22 januari 1972 inzake de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. " "

Artikel 15

1. Artikel 26, lid 1, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" 1. Artikel 227, lid 1, van het E.E.G.-Verdrag wordt vervangen door de volgend bepalingen :

" 1. Dit Verdrag is van toepassing op het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. " "

2. Artikel 26, lid 3, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" 3. Aan artikel 227 van het E.E.G.-Verdrag wordt een nieuw lid toegevoegd dat als volgt luidt :

" 5. In afwijking van de voorgaande leden :

a ) is dit Verdrag niet van toepassing op de Faeroeer. De Regering van het Koninkrijk Denemarken kan evenwel door een verklaring die uiterlijk op 31 december 1975 wordt nedergelegd bij de Regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de Regeringen van de overige Lid-Staten, ervan kennisgeven dat dit Verdrag op die eilanden van toepassing is. In dat geval is dit Verdrag op die eilanden van toepassing vanaf de eerste dag van de tweede maand, volgende op de nederlegging van die verklaring ;

b ) is dit Verdrag niet van toepassing op de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen :

c ) zijn de bepalingen van dit Verdrag op de Kanaal-eilanden en op het eiland Man slechts van toepassing voor zover noodzakelijk ter verzekering van de toepassing van de regeling die voor deze eilanden is vastgesteld in het op 22 januari 1972 ondertekende Verdrag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. " "

Artikel 16

Artikel 27 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 27

Aan artikel 198 van het E.G.A.-Verdrag wordt een alinea toegevoegd die als volgt luidt :

" In afwijking van de voorgaande alinea's :

a ) Is dit Verdrag niet van toepassing op de Faeroeer. De Regering van het Koninkrijk Denemarken kan evenwel door een verklaring die uiterlijk op 31 december 1975 wordt nedergelegd bij de Regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de Regeringen van de overige Lid-Staten, ervan kennis geven dat dit Verdrag op die eilanden van toepassing is. In dat geval is dit Verdrag op deze eilanden van toepassing vanaf de eerste dag van de tweede maand, volgende op de nederlegging van die verklaring.

b ) Is dit Verdrag niet van toepassing op de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen.

c ) Is dit Verdrag niet van toepassing op de landen en gebieden overzee die met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland bijzondere betrekkingen onderhouden, die niet zijn vermeld op de lijst in bijlage IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.

d ) Zijn de bepalingen van dit Verdrag op de Kanaal-eilanden en op het eiland Man slechts van toepassing voor zover noodzakelijk ter verzekering van de toepassing van de regeling die voor deze eilanden is vastgesteld in het op 22 januari 1972 ondertekende Verdrag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. " "

Artikel 17

Artikel 39, lid 4, eerste alinea, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" 4. De nieuwe Lid-Staten passen vanaf de toetreding de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief toe. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn evenwel gemachtigd de toepassing daarvan tot 1 januari 1974 uit te stellen. "

Artikel 18

Artikel 43, tweede alinea, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Voor Denemarken wordt bovengenoemde periode vastgesteld op drie jaar en voor Ierland op vijf jaar. "

Artikel 19

Artikel 46, lid 2, eerste alinea, van de Akte betreffend de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" In het handelsverkeer binnen de Gemeensch * passen de Lid-Staten vanaf de toetreding de nomenclatuur van het gemeenschappelijk dounetarief toe. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn evenwel gemachtigd de toepassing daarvan tot 1 januari 1974 uit te stellen. "

Artikel 20

Artikel 51, lid 3, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" 3. Voor het Verenigd Koninkrijk worden deze prijzen evenwel op een zodanig peil vastgesteld dat de toepassing van de communautaire regeling leidt tot een marktprijspeil dat vergelijkbaar is met het in de betrokken Lid-Staat tijdens een aan de toepassing van deze regeling voorafgaande representatieve periode geconstateerde peil. "

Artikel 21

Artikel 101 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 101

De in artikel 100 bedoelde grens van zes zeemijlen wordt voor de volgende gebieden uitgebreid tot twaalf zeemijlen :

1. Denemarken :

- de Faeroeer,

- Groenland,

- de westkust van Thyboroen tot Blaavands Huk.

2. Frankrijk :

De kust van de departementen Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère en Morbihan.

3. Ierland :

- de noord- en de westkust, van Lough Foyle tot Cork Harbour in het zuidwesten,

- de oostkust, van Carlingford Lough tot Carnsore Point, voor de vangst van schaal-, schelp- en weekdieren ( " shellfish " ).

4. Verenigd Koninkrijk :

- de Shetland-eilanden en de Orkaden,

- Noord- en Oost-Schotland, van Kaap Wrath tot Berwick,

- Noordoost-Engeland, van de Coquet-rivier tot Flamborough Head,

- het Zuidwesten, van Lyme Regis tot Hartland Point ( met inbegrip van twaalf zeemijlen rondom Lundy Island ),

- het Graafschap Down. "

Artikel 22

Artikel 105, tweede alinea, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Tot en met 31 december 1977 zijn Ierland en het Verenigd Koninkrijk, voor wat Noord-Ierland betreft, gemachtigd bij de invoer van vers vlees hun nationale regeling betreffende de bescherming tegen mond- en klauwzeer te handhaven, met eerbiediging van de algemene bepalingen van het E.E.G.-Verdrag. "

Artikel 23

Artikel 117, lid 1, van de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" 1. De associatie van de niet-Europese gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met het Verenigd Koninkrijk en van het Frans-Britse Condominium van de Nieuwe Hebriden, als bedoeld in artikel 24, lid 2, wordt, krachtens een besluit van de Raad dat berust op artikel 136 van het E.E.G.-Verdrag, op zijn vroegst van kracht op 1 februari 1975. "

Artikel 24

Artikel 119, lid 2, tweede alinea, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" De produkten van oorsprong uit de niet-Europese gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met het Verenigd Koninkrijk en uit het Frans-Britse Condominium van de Nieuwe Hebriden, als bedoeld in artikel 24, lid 2, zijn bij invoer in de Gemeenschap onderworpen aan de regeling die vóór de toetreding op deze produkten van toepassing was. "

Artikel 25

Het bepaalde in artikel 123 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen vervalt.

Artikel 26

Artikel 129, lid 1, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" 1. De financiële bijdragen van de Lid-Staten, bedoeld in artikel 3, lid 2, van het besluit van 21 april 1970, worden op de volgende wijze verdeeld :

- tussen de nieuwe Lid-Staten :

Denemarken : 2,46 %,

Ierland : 0,61 %,

Verenigd Koninkrijk : 19,32 % ;

- en tussen de oorspronkelijke Lid-Staten volgens de verdeelsleutel van artikel 3, lid 2, van het besluit van 21 april 1970, na aftrek van de bovenbedoelde financiële bijdragen van de nieuwe Lid-Staten. "

Artikel 27

Artikel 134, lid 3, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" 3. Indien Beschikking nr. 1/64 van de Hoge Autoriteit van 15 januari 1964 houdendo verbod van aanpassing aan prijsaanbiedingen voor ijzeren staalprodukten en ruwijzer uit landen en gebieden met staatshandel na de toetreding wordt verlengd, is dit verbod tot en met 31 december 1975 niet van toepassing op de produkten die zijn bestemd voor de Deense markt. "

Artikel 28

Artikel 142, leden 1 en 2, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" 1. Onmiddellijk na de toetreding wordt het Hof van Justitie aangevuld door de benoeming van nieuwe rechters ten einde het aantal rechters op negen te brengen, zoals is bepaald in artikel 17 van deze Akte.

2. De ambtstermijn van één van de overeenkomstig lid 1 benoemde rechters loopt op 6 oktober 1976 af. Deze rechter wordt bij loting aangewezen. De ambtstermijn van de andere rechter loopt af op 6 oktober 1979. "

Artikel 29

Artikel 143 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 143

Onmiddellijk na de toetreding wordt het Economisch en Sociaal Comité aangevuld door de benoeming van tweeënveertig leden die alle sectoren van het economische en sociale leven van de nieuwe Lid-Staten vertegenwoordigen. Het mandaat van de aldus benoemde leden eindigt, terzelfder tijd als het mandaat van de leden die op het tijdstip van toetreding in functie zijn. "

Artikel 30

Artikel 155 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 155

De voor de toetreding aanvaarde teksten van de besluiten van de Instellingen der Gemeenschappen en die door de Raad of de Commissie in de Deense en de Engelse taal zijn vastgesteld, zijn vanaf het tijdstip van toetreding op gelijke wijze authentiek als de in de vier oorspronkelijke talen vastgestelde teksten. Zij worden in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt, wanneer de teksten in de oorspronkelijke talen aldus zijn bekendgemaakt. "

Artikel 31

Artikel 159 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 159

De Regering van de Franse Republiek zendt aan de Regeringen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van de verdragen waarbij dit Verdrag is gewijzigd toe. "

Artikel 32

Artikel 160 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 160

De Regering van de Italiaanse Republiek zendt aan de Regeringen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal toe van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de verdragen tot wijziging of aanvulling daarvan.

De teksten van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede van de verdragen tot wijziging of aanvulling daarvan, die zijn opgesteld in de Deense, de Engelse, de Ierse en de Noorse taal, worden aan de onderhavige Akte gehecht. De teksten, die zijn opgesteld in de Deense, de Engelse en de Ierse taal, zijn op gelijke wijze authentiek als de oorspronkelijke teksten van bovengenoemde Verdragen. "

Artikel 33

Bijlage I van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt overeenkomstig de bijlage van dit besluit aangepast.

Artikel 34

In de bijlagen II, VII, X en XI van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen vervallen de vermeldingen, de termijnen en de data welke betrekking hebben op het Koninkrijk Noorwegen.

Artikel 35

Artikel 1 van Protocol nr. 1 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 1

Artikel 3 van het Protocol betreffende de Statuten van de Bank wordt door de volgende bepalingen vervangen :

" Artikel 3

Overeenkomstig artikel 129 van het Verdrag zijn leden van de Bank :

- het Koninkrijk België ;

- het Koninkrijk Denemarken ;

- de Bondsrepubliek Duitsland ;

- de Franse Republiek ;

- Ierland ;

- de Italiaanse Republiek ;

- het Groothertogdom Luxemburg ;

- het Koninkrijk der Nederlanden ;

- het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. " "

Artikel 36

Artikel 2 van Protocol nr. 1 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 2

Artikel 4, lid 1, eerste alinea, van het Protocol betreffende de Statuten van de Bank wordt door de volgende bepalingen vervangen :

" 1. Het kapitaal van de Bank bedraagt twee miljard vijfentwintig miljoen rekeneenheden, waarin door de Lid-Staten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen :

Duitsland : 450 miljoen

Frankrijk : 450 miljoen

Verenigd Koninkrijk : 450 miljoen

Italië : 360 miljoen

België : 118,5 miljoen

Nederland : 118,5 miljoen

Denemarken : 60 miljoen

Ierland : 15 miljoen

Luxemburg : 3 miljoen. " "

Artikel 37

Artikel 6 van Protocol nr. 1 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 6

Artikel 11, lid 2, eerste tot en met vijfde alinea, van het Protocol betreffende de Statuten van de Bank wordt door de volgende bepalingen vervangen :

" 2. De Raad van Bewind bestaat uit achttien bewindvoerders en tien plaatsvervangers.

De bewindvoerders worden voor de tijd van vijf jaar door de Raad van Gouverneurs benoemd, en wel als volgt :

3 bewindvoerders aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland ;

3 bewindvoerders aangewezen door de Franse Republiek ;

3 bewindvoerders aangewezen door de Italiaanse Republiek ;

3 bewindvoerders aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

1 bewindvoerder aangewezen door het Koninkrijk België ;

1 bewindvoerder aangewezen door het Koninkrijk Denemarken ;

1 bewindvoerder aangewezen door Ierland ;

1 bewindvoerder aangewezen door het Groothertogdom Luxemburg ;

1 bewindvoerder aangewezen door het Koninkrijk der Nederlanden ;

1 bewindvoerder aangewezen door de Commissie.

De plaatsvervangers worden voor de tijd van vijf jaar door de Raad van Gouverneurs benoemd, en wel als volgt :

2 plaatsvervangers aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland ;

2 plaatsvervangers aangewezen door de Franse Republiek ;

2 plaatsvervangers aangewezen door de Italiaanse Republiek ;

2 plaatsvervangers aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

1 plaatsvervanger aangewezen in onderlinge overeenstemming door de Benelux-landen ;

1 plaatsvervanger aangewezen door de Commissie.

De bewindvoerders en de plaatsvervangers zijn herbenoembaar.

De plaatsvervangers kunnen aan de vergaderingen van de Raad van Bewind deelnemen. De plaatsvervangers aangewezen door een Staat of in onderlinge overeenstemming door meerdere Staten of door de Commissie kunnen de bewindvoerders die onderscheidenlijk zijn aangewezen door deze Staat, door één van deze Staten of door de Commissie vervangen. De plaatsvervangers hebben geen stemrecht, tenzij zij één of meer bewindvoerders vervangen of indien hun hiertoe overeenkomstig artikel 12, lid 1, delegatie is verleend. " "

Artikel 38

Artikel 8 van Protocol nr. 1 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 8

De tweede zin van artikel 12, lid 2, van het Protocol betreffende de Statuten van de Bank wordt door de volgende zin vervangen :

" Voor de gekwalificeerde meerderheid zijn twaalf eensluidende stemmen vereist. " "

Artikel 39

Artikel 11, lid 1, van Protocol nr. 1 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 11

1. De nieuwe Lid-Staten dragen aan de per 31 december van het jaar voorafgaande aan de toetreding vastgestelde statutaire reserve en de voorzieningen die gelijkwaardig zijn aan reserves, zoals deze voorkomen in de goedgekeurde balans van de Bank, de met de volgende percentages van deze reserves overeenkomende bedragen bij :

Verenigd Koninkrijk : 30 %

Denemarken : 4 %

Ierland : 1 %. "

Artikel 40

Artikel 12, lid 1, van Protocol nr. 1 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Artikel 12

1. Onmiddellijk na de toetreding * de Raad van Gouverneurs de Raad van Bewind aan door de benoeming van :

3 bewindvoerders aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

1 bewindvoerder aangewezen door het Koninkrijk Denemarken ;

1 bewindvoerder aangewezen door Ierland ;

1 bewindvoerder aangewezen door het Groothertogdom Luxemburg ;

2 plaatsvervangers aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. "

Artikel 41

De bepalingen van Protocol nr. 5 bij de Akte betref fende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen vervallen.

Artikel 42

1. De titel van Protocol nr. 6 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende titel :

" Protocol nr. 6

betreffende bepaalde kwantitatieve beperkingen die van belang zijn voor Ierland "

2. De bepalingen van deel II van Protocol nr. 6 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen vervallen.

Artikel 43

De bepalingen van Protocol nr. 20 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen vervallen.

Artikel 44

De bepalingen van Protocol nr. 21 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen vervallen.

Artikel 45

Protocol nr. 24 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Protocol nr. 24

betreffende de deelneming van de nieuwe Lid-Staten aan het vermogen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

De bijdragen van de nieuwe Lid-Staten aan het vermogen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zijn als volgt vastgesteld :

Verenigd Koninkrijk : 57 000 000 rekeneenheden

Denemarken : 635 500 rekeneenheden

Ierland : 77 500 rekeneenheden

Deze bijdragen worden vanaf de toetreding gestort in drie jaarlijks gelijke gedeelten.

Elk van deze gedeelten wordt in vrij converteerbare nationale valuta van elk der nieuwe Lid-Staten gestort. "

Artikel 46

De bepalingen van Protocol nr. 27 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen vervallen.

Artikel 47

Protocol nr. 29 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Protocol nr. 29

betreffende de Overeenkomst met het Internationale Agentschap voor Atoomenergie

Het Koninkrijk Denemarken en Ierland verbinden zich ertoe om, overeenkomstig de daarin vast te stellen voorwaarden, toe te treden tot de overeenkomst tussen bepaalde oorspronkelijke Lid-Staten te zamen met de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds, en het Internationale Agentschap voor Atoomenergie anderzijds, voor de toepassing op het grondgebied van bepaalde Lid-Staten van de Gemeenschap van de garanties vervat in het Verdrag betreffende de non-proliferatie van kernwapens. "

Artikel 48

Dit besluit, dat is opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Ierse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde de zeven teksten gelijkelijk authentiek, treedt in werking op 1 januari 1973.

Gedaan te Brussel, 1 januari 1973.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. HARMEL

BIJLAGE

I. DOUANEWETGEVING

1. Verordening ( EEG ) nr. 802/68 van de Raad van 27 juni 1968

PB nr. L 148/1 van 28 juni 1968

- " drieënveertig " wordt vervangen door " eenenveertig ".

2. Verordening ( EEG ) nr. 803/68 van de Raad van 27 juni 1968

PB nr. L 148/6 van 28 juni 1968

- " drieënveertig " wordt vervangen door " eenenveertig ".

3. Verordening ( EEG ) nr. 950/68 van de Raad van 28 juni 1968

PB nr. L 172/1 van 22 juli 1968

- de woorden " Noorse kronen " worden geschrapt.

4. Verordening ( EEG ) nr. 1496/68 van de Raad van 27 september 1968

PB nr. L 238/1 van 28 september 1968

- de tekst

" - Het grondgebied van het Koninkrijk Noorwegen met uitzondering van de eilanden - behalve Jan Mayen - die niet in het gebied liggen dat is begrepen tussen de kust van het Noorse vasteland en de grens van de territoriale wateren ; "

wordt geschrapt.

6. Verordening ( EEG ) nr. 97/69 van de Raad van 16 januari 1969

PB nr. L 14/1 van 21 januari 1969

- " drieënveertig " wordt vervangen door " eenenveertig ".

7. Verordening ( EEG ) nr. 542/69 van de Raad van 18 maart 1969

PB nr. L 77/1 van 29 maart 1969

- " drieënveertig " wordt vervangen door " eenenveertig ",

- de woorden " het Koninkrijk Noorwegen " worden geschrapt ( tweemaal ),

- " vier " wordt vervangen door " drie ".

8. Verordening ( EEG ) nr. 582/69 van de Commissie van 26 maart 1969

PB nr. L 79/1 van 31 maart 1969

- de woorden " DE EUROPEISKE FELLESSKAP " worden geschrapt.

9. Verordening ( EEG ) nr. 1062/69 van de Commissie van 6 juni 1969

PB nr. L 141/31 van 12 juni 1969

- de volgende woorden worden geschrapt :

" BEVIS "

" For saakalte " Oste-fondue " - tilberedninger i direkte emballasje, med et netto-innhold paa 1 kg eller mindre "

" Vedkommende myndighet "

" bekrefter at varepartiet paa "

" kilo, med faktura nr. ... av "

" utstedt av "

" opprinnelsesland "

" bestemmelsesland "

" har foelgende kjennetegn : "

" Dette produkt har et vektinnhold av melkefett paa 12 % eller mer, men mindre enn 18 %. "

" Det er fremstilt av smelteost i hvis produksjon ikke er inngaatt andre ostesorter enn Emmentaler eller Gruyère, "

" tilsatt hvitvin, kirsebaerbrennevin ( kirsch ), plantestivelse og krydder. "

" Ostesortene Emmentaler eller Gruyère som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlandet. "

" Sted og dato for utstedelsen : "

" Den utstedende instans stempel : "

" Underskrift ( er ) : "

11. Verordening ( EEG ) nr. 2311/69 van de Commissie van 19 november 1969

PB nr. L 295/1 van 24 november 1969

a ) de woorden " Het Koninkrijk Noorwegen " worden geschrapt.

b ) de tekst " De tabel in punt I.4. van bovengenoemd model wordt aangevuld met vier stippellijnen, respectievelijk genummerd 6, 7, 8 en 9. "

wordt als volgt gelezen :

" De tabel in punt 1.4. van bovengenoemd model wordt aangevuld met drie stippellijnen, respectievelijk genummerd 6, 7 en 8. "

12. Verordening ( EEG ) nr. 2312/69 van de Commissie van 19 november 1969

PB nr. L 295/6 van 24 november 1969

- het woord " FREMKOMSTBEVIS. " wordt geschrapt.

13. Verordening ( EEG ) nr. 2313/69 van de Commissie van 19 november 1969

PB nr. L 295/8 van 24 november 1969

- de woorden " UTSTEDT A POSTERIORI ". " worden geschrapt.

14. Verordening ( EEG ) nr. 2314/69 van de Commissie van 19 november 1969

PB nr. L 295/13 van 24 november 1969

- het woord " GRENSEPASSERINGSBEVIS ". " wordt geschrapt.

16. Verordening ( EEG ) nr. 2552/69 van de Commissie van 17 december 1969

PB nr. L 320/19 van 20 december 1969

- de volgende woorden worden geschrapt :

" VEDLEGG I "

" forside "

" Ekthetsbevis "

" Sender ( Navn og adresse ) "

" Sendt med baat - med fly "

" Mottaker ( Navn og adresse ) "

" Tolldokument nr. "

" Antall "

" Vekt "

" Antall kolli "

" Merker og nummer "

" Fat "

" Flasker "

" brutto "

" netto "

" Mengde ( liter ) "

" Merknader "

" bakside "

" Internal Revenue Service bekrefter at ovennevnte Bourbon whisky er fremstilt ved én produksjonsgang i "

" USA med en styrke paa maksimum 160 ° proof ( 80 ° Gay-Lussac ) utelukkende ved destillering av gjaeret "

" most av en kornblanding med et maisinnhold paa minst 51 %, og lagret i minst to aar i nye ekefat med "

" karbonisert inn * e. "

" Sted og dato for utstedelsen "

" Internal Revenue Service's stempel "

18. Verordening ( EEG ) nr. 1570/70 van de Commissie van 3 augustus 1970

PB nr. L 171/10 van 4 augustus 1970

- de volgende woorden worden geschrapt :

" voor Noorwegen : " Oslo " ; "

" Oslo " ( tweemaal )

19. Verordening ( EEG ) nr. 304/71 van de Commissie van 11 februari 1971

PB nr. L 35/31 van 12 februari 1971

- het woord " /Toll " wordt geschrapt.

20. Verordening ( EEG ) nr. 1279/71 van de Commissie van 17 juni 1971

PB nr. L 133/32 van 19 juni 1971

- de volgende woorden worden geschrapt :

" Utfoersel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner "

" Utfoersel fra Fellesskapet avgiftspliktig "

23. Richtlijn nr. 68/312/EEG van de Raad van 30 juli 1968

PB nr. L 194/13 van 6 augustus 1968

- de woorden

" 8. Koninkrijk Noorwegen

- Pakkhus og opplagssteder ( Tolloven § § 45 - 55 ) ".

worden geschrapt.

24. Richtlijn nr. 69/73/EEG van de Raad van 4 maart 1969

PB nr. L 58/1 van 8 maart 1969

" drieënveertig " wordt vervangen door : " eenenveertig ".

25. Richtlijn nr. 69/74/EEG van de Raad van 4 maart 1969

PB nr. L 58/7 van 8 maart 1969

- de woorden

" 9. Het Koninkrijk Noorwegen

- Transittopplag ( Tolloven § § 48 - 55 ) "

worden geschrapt.

26. Richtlijn nr. 69/75/EEG van de Raad van 4 maart 1969

PB nr. L 58/11 van 8 maart 1969

- de woorden

" 8. Koninkrijk Noorwegen

- Frilagre ( Tolloven, § § 48 - 55 ) "

worden geschrapt.

II. LANDBOUW

A. Algemeen

De zin : " In de volgende besluiten en in de aangegeven artikelen wordt " twaalf " vervangen door " drieënveertig " " wordt vervangen door de volgende zin :

" In de volgende besluiten en in de aangegeven artikelen wordt " twaalf " vervangen door " eenenveertig ". "

B. Gemeenschappelijke ordening der markten

a ) Groenten en fruit

2. Verordening ( EEG ) nr. 193/70 van de Commissie van 2 februari 1970

PB nr. L 26/6 van 3 februari 1970

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 304/70 van de Commissie van 19 februari 1970

PB nr. L 40/24 van 20 februari 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 344/70 van de Commissie van 25 februari 1970

PB nr. L 46/1 van 27 februari 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 2509/70 van de Commissie van 11 december 1970

PB nr. L 269/10 van 12 december 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 282/71 van de Commissie van 9 februari 1971

PB nr. L 33/13 van 10 februari 1971

- de woorden

" varer bestemt til forbruk i ... (1)

av ... (2) "

worden geschrapt.

3. Verordening ( EEG ) nr. 1559/70 van de Commissie van 31 juli 1970

PB nr. L 169/55 van 1 augustus 1970

- de woorden " bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikkel 7 b ) i forordning nr. 159/66/EOEF "

worden geschrapt.

4. Verordening ( EEG ) nr. 1562/70 van de Commissie van 31 juli 1970

PB nr. L 169/70 van 1 augustus 1970

- de woorden " bestemt til destillering i henhold til artikkel 7 b ) i forordning nr. 159/66/EOEF "

worden geschrapt.

b ) Wijn

4. Verordening ( EEG ) nr. 1698/70 van de Commissie van 25 augustus 1970

PB nr. L 190/4 van 26 augustus 1970

- de woorden " bestemt til fremstilling av vin i henhold til forordning ( EOEF ) nr. 1698/70, med henblikk paa produksjon av k.v.b.d. "

worden geschrapt.

5. Verordening ( EEG ) nr. 1699/70 van de Commissie van 25 augustus 1970

PB nr. L 190/6 van 26 augustus 1970

- de volgende woorden worden geschrapt :

" ikke tillatt til fremstilling av vin, heller ikke til bruk ved fremstilling av vin "

" ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntatt ren alkohol, eau-de-vie, ettervin ; den siste forsaavidt produksjonen er tillatt av vedkommende Medlemsstat "

" bestemt til destillering "

" ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin "

" ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker "

" bestemt til produksjon av eau-de-vie ".

6. Verordening ( EEG ) nr. 1700/70 van de Commissie van 25 augustus 1970

PB nr. L 190/9 van 26 augustus 1970

- de volgende woorden worden geschrapt :

" ikke tillatt i en tilstand som muliggjoer direkte konsum for mennesker "

" ikke tillatt til direkte konsum for mennesker ".

c ) Oliën en vetten

2. Verordening ( EEG ) nr. 911/68 van de Commissie van 5 juli 1968

PB nr. L 158/8 van 6 juli 1968

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 1469/68 van de Commissie van 23 september 1968

PB nr. L 239/1 van 28 september 1968

- Verordening ( EEG ) nr. 52/69 van de Commissie van 11 januari 1969

PB nr. L 8/1 van 14 januari 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 474/69 van de Commissie van 13 maart 1969

PB nr. L 63/21 van 14 maart 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 971/69 van de Commissie van 28 mei 1969

PB nr. L 127/10 van 29 mei 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 1486/69 van de Commissie van 28 juli 1969

PB nr. L 186/7 van 30 juli 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 1851/69 van de Commissie van 18 september 1969

PB nr. L 236/31 van 19 september 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 2478/69 van de Commissie van 11 december 1969

PB nr. L 312/35 van 12 december 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 329/70 van de Commissie van 23 februari 1970

PB nr. L 43/22 van 24 februari 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 1480/71 van de Commissie van 12 juli 1971

PB nr. L 156/12 van 13 juli 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 2193/71 van de Commissie van 13 oktober 1971

PB nr. L 231/23 van 14 oktober 1971

- de volgende woorden worden geschrapt :

" froe eller blandinger av froe som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas "

" froe eller blandinger av froe denaturert i henhold til artikkel 9 i forordning ( EOEF ) nr. 911/68 "

" froe godkjent som saavare "

e ) Eieren

1. Verordening nr. 129/63/EEG van de Raad van 12 december 1963

PB nr. 185/2938 van 19 december 1963 gewijzigd bij :

- Verordening nr. 122/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967

PB nr. 117/2293 van 19 juni 1967

- Verordening nr. 123/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967

PB nr. 117/2301 van 19 juni 1967

- het woord " rugeegg " wordt geschrapt.

2. Verordening ( EEG ) nr. 95/69 van de Commissie van 17 januari 1969

PB nr. L 13/13 van 18 januari 1969

a ) de woorden " Noorwegen 9 " worden geschrapt.

b ) het registratienummer " 10 " voor het Verenigd Koninkrijk wordt vervangen door " 9 ".

g ) Rijst

1. Verordening ( EEG ) nr. 2085/68 van de Commissie van 20 december 1968

PB nr. L 307/11 van 21 december 1968

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 316/70 van de Commissie van 20 februari 1970

PB nr. L 41/14 van 21 februari 1970

- de woorden " bestemt til produksjon av stivelse, forklistret mel eller til anvendelse i bryggerinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning ( EOEF ) nr. 2085/68 "

worden geschrapt.

2. Verordening ( EEG ) nr. 559/68 van de Commissie van 6 mei 1968

PB nr. L 106/6 van 7 mei 1968

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 316/70 van de Commissie van 20 februari 1970

PB nr. L 41/14 van 21 februari 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 1607/71 van de Commissie van 26 juli 1971

PB nr. L 168/16 van 27 juli 1971

- de woorden " bestemt til anvendelse i bryggerinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning ( EOEF ) nr. 559/68 " worden geschrapt.

h ) Suiker

4. Verordening ( EEG ) nr. 2061/69 van de Commissie van 20 oktober 1969

PB nr. L 263/19 van 21 oktober 1969

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 267/70 van de Commissie van 12 februari 1970

PB nr. L 35/25 van 13 februari 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 1068/70 van de Commissie van 5 juni 1970

PB nr. L 123/10 van 6 juni 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 772/71 van de Commissie van 14 april 1971

PB nr. L 85/18 van 15 april 1971

- de volgende woorden worden geschrapt :

" bestemt til aa denatureres etter en av de metoder som er fastsatt i vedlegget til forordning ( EOEF ) nr. 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager "

" denaturert sukker "

i ) Zuivelprodukten

6. Verordening ( EEG ) nr. 1106/68 van de Commissie van 27 juli 1968

PB nr. L 184/26 van 29 juli 1968

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 2044/69 van de Commissie van 17 oktober 1969

PB nr. L 262/9 van 18 oktober 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 332/70 van de Commissie van 23 februari 1970

PB nr. L 44/1 van 25 februari 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 2026/71 van de Commissie van 21 september 1971

PB nr. L 214/9 van 22 september 1971

- de woorden " bestemt til aa kontrolleres med sikte paa denaturering eller bearbeidelse i samsvar med forordning ( EOEF ) nr. 1106/68 "

worden geschrapt.

7. Verordening ( EEG ) nr. 1324/68 van de Commissie van 29 augustus 1968

PB nr. L 215/25 van 30 augustus 1968

- de volgende woorden worden geschrapt :

" Jarlsberg "

" Norvegia "

8. Verordening ( EEG ) nr. 685/69 van de Commissie van 14 april 1969

PB nr. L 90/12 van 15 april 1969

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 880/69 van de Commissie van 12 mei 1969

PB nr. L 114/11 van 13 mei 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 1064/69 van de Commissie van 10 juni 1969

PB nr. L 139/13 van 11 juni 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 1273/69 van de Commissie van 2 juli 1969

PB nr. L 161/9 van 3 juli 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 332/70 van de Commissie van 23 februari 1970

PB nr. L 44/1 van 25 februari 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 603/70 van de Commissie van 31 maart 1970

PB nr. L 72/62 van 1 april 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 757/70 van de Commissie van 24 april 1970

PB nr. L 91/31 van 25 april 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 878/70 van de Commissie van 14 mei 1970

PB nr. L 105/24 van 15 mei 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 606/71 van de Commissie van 23 maart 1971

PB nr. L 70/16 van 24 maart 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1179/71 van de Commissie van 4 juni 1971

PB nr. L 123/18 van 5 juni 1971

- de volgende woorden worden geschrapt :

" Smoer fra intervensjonslagre "

" bestemt til bearbeiding i henhold til forordning ( EOEF ) nr. 685/69 "

10. Verordening ( EEG ) nr. 757/71 van de Commissie van 7 april 1971

PB nr. L 83/53 van 8 april 1971

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 1189/71 van de Commissie van 7 juni 1971

PB nr. L 124/15 van 8 juni 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1549/71 van de Commissie van 20 juli 1971

PB nr. L 163/62 van 21 juli 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1688/71 van de Commissie van 30 juli 1971

PB nr. L 174/1 van 3 augustus 1971

- de woorden " Utfoersel fra Fellesskapet hvor beloepet nevnt i forordning ( EOEF ) nr. 757/71 skal oppkreves "

- worden geschrapt.

j ) Rundvlees

3. Verordening ( EEG ) nr. 1097/68 van de Commissie van 27 juli 1968

PB nr. L 184/5 van 29 juli 1968

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 1261/68 van de Commissie van 20 augustus 1968

PB nr. L 208/7 van 21 augustus 1968

- Verordening ( EEG ) nr. 1556/68 van de Commissie van 4 oktober 1968

PB nr. L 244/15 van 5 oktober 1968

- Verordening ( EEG ) nr. 1585/68 van de Commissie van 10 oktober 1968

PB nr. L 248/16 van 11 oktober 1968

- Verordening ( EEG ) nr. 1809/69 van de Commissie van 12 september 1969

PB nr. L 232/6 van 13 september 1969

- Verordening ( EEG ) nr. 1795/71 van de Commissie van 17 augustus 1971

PB nr. L 187/5 van 19 augustus 1971

- de woorden

" Dette kontrakteksemplar berettiger til aa nyte godt av den saerlige importordning som er omhandlet i artikkel 14 nr. 3 b ) aa, i forordning ( EOEF ) nr. 805/68 "

worden geschrapt.

k ) Tabak

- Verordening ( EEG ) nr. 1726/70 van de Commissie van 25 augustus 1970

PB nr. L 191/1 van 27 augustus 1970

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 2596/70 van de Commissie van 21 december 1970

PB nr. L 277/7 van 22 december 1970

- de volgende woorden worden geschrapt :

" bladtobakk innhoestet innen Fellesskapet "

" bladtobakk importert fra tredjeland "

" tobakk importert fra tredjeland ".

l ) Visserij

2. Verordenung ( EEG ) nr. 166/71 van de Raad van 26 januari 1971

PB nr. L 23/3 van 29 januari 1971

- het woord " strandreker " wordt geschrapt.

C. Besluiten van algemene aard

1. Verordening ( EEG ) nr. 1373/70 van de Commissie van 10 juli 1970

PB nr. L 158/1 van 20 juli 1970

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 2638/70 van de Commissie van 23 december 1970

PB nr. L 283/34 van 29 december 1970

- de woorden " N voor Noorwegen " worden geschrapt,

2. Verordening ( EEG ) nr. 2637/70 van de Commissie van 23 december 1970

PB nr. L 283/15 van 29 december 1970

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 434/71 van de Commissie van 26 februari 1971

PB nr. L 48/71 van 27 februari 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 435/71 van de Commissie van 26 februari 1971

PB nr. L 48/72 van 27 februari 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 589/71 van de Commissie van 19 maart 1971

PB nr. L 67/15 van 20 maart 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 952/71 van de Commissie van 7 mei 1971

PB nr. L 103/11 van 8 mei 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1391/71 van de Commissie van 30 juni 1971

PB nr. L 145/44 van 1 juli 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1605/71 van de Commissie van 26 juli 1971

PB nr. L 168/13 van 27 juli 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1607/71 van de Commissie van 26 juli 1971

PB nr. L 168/16 van 27 juli 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1614/71 van de Commissie van 26 juli 1971

PB nr. L 168/34 van 27 juli 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 2128/71 van de Commissie van 4 oktober 1971

PB nr. L 224/16 van 5 oktober 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 2195/71 van de Commissie van 13 oktober 1971

PB nr. L 231/26 van 14 oktober 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 2256/71 van de Commissie van 21 oktober 1971

PB nr. L 237/25 van 22 oktober 1971

- de volgende woorden worden geschrapt :

" uten restitusjon i kontanter "

" fritakelse for importavgift "

" mengden refererer seg til standardkvaliteten "

" gyldig for ... ( mengden i tall og bokstaver ) "

" forkortelsene A.A.S.M./O.L.T. "

" importavgift begjaert i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning nr. 540/70 "

" matvarehjelp "

" forordning om anbudsutskrivning nr. ... ( O.K. nr. ... av ... ) fristen for aa presentere tilbudene utloeper den ... "

" til eksport i henhold til artikkel 25 i forordning nr. 1009/67/EOEF "

" til eksport uten restitusjon "

" anslaatt mengde "

" utfyllende lisens "

" kjoett bestemt til foredling - bb reglene ... "

" suspensjon av importavgiften til et beloep paa ... % for ... ( mengde i tall og bokstaver ) kg "

" tillatt avvik i romvekt paa 0,03 "

" tillatt avvik paa 0,4 grader "

III. VESTICINGSRECHT, VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN, COOERDINATIE VAN DE PROCEDURES OP HET GEBIED VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN EN ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN

A. Landbouw, bosbouw, tuinbouw, visserij

2. Richtlijn nr. 67/530/EEG van de Raad van 25 juli 1967

PB nr. 190/1 van 10 augustus 1967

- de woorden

" In Noorwegen :

- door de eis dat men, om de rendierteelt te mogen uitoefenen, de Noorse nationaliteit moet bezitten ( wet van 12 mei 1933 ). "

worden geschrapt.

4. Richtlijn nr. 67/532/EEG van de Raad van 25 juli 1967

PB nr. 190/5 van 10 augustus 1967

- de woorden

" In Noorwegen :

" Kooperativer ". "

worden geschrapt.

5. Richtlijn nr. 67/654/EEG van de Raad van 24 oktober 1967

PB nr. 263/6 van 30 oktober 1967

- alinea e ) wordt geschrapt.

B. Winning van delfstoffen, elektriciteits-, gas- en waterleidingbedrijven

1. Richtlijn nr. 64/428/EEG van de Raad van 7 juli 1964

PB nr. 117/1871 van 23 juli 1964

- alinea g ) wordt geschrapt.

2. Richtlijn nr. 66/162/EEG van de Raad van 28 februari 1966

PB nr. 42/584 van 8 maart 1966

- alinea f ) wordt geschrapt.

3. Richtlijn nr. 69/82/EEG van de Raad van 13 maart 1969

PB nr. L 68/4 van 19 maart 1969

- alinea f ) wordt geschrapt.

C. Be- en verwerkende nijverheid

1. Richtlijn nr. 68/365/EEG van de Raad van 15 oktober 1968

PB nr. L 260/9 van 22 oktober 1968

- alinea e ) wordt geschrapt.

2. Richtlijn nr. 64/429/EEG van de Raad van 7 juli 1964

PB nr. 117/1880 van 23 juli 1964

- alinea g ) wordt geschrapt.

D. Werkzaamheden inde handel en werkzaamheden van tussenpersonen

1. Richtlijn nr. 64/223/EEG van de Raad van 25 februari 1964

PB nr. 56/863 van 4 april 1964

- alinea f ) wordt geschrapt.

2. Richtlijn nr. 64/224/EEG van de Raad van 25 februari 1964

PB nr. 56/869 van 4 april 1964

a ) de woorden

" In Noorwegen :

Handelsagent * *

Kommisjonaer * *

Handelsreisende * Handelsreisende *

Byselger * Byselger "

worden geschrapt.

b ) alinea g ) wordt geschrapt.

3. Richtlijn nr. 68/363/EEG van de Raad van 15 oktober 1968

PB nr. L 260/1 van 22 oktober 1968

- alinea g ) wordt geschrapt.

4. Richtlijn nr. 70/522/EEG van de Raad van 30 november 1970

PB nr. L 267/14 van 10 december 1970

- alinea e ) wordt geschrapt.

E. Ondernemingen die diensten verlenen ( met inbegrip van persoonlijke diensten en diensten aan ondernemingen )

1. Richtlijn nr. 67/43/EEG van de Raad van 12 januari 1967

PB nr. 10/140 van 19 januari 1967

a ) de woorden

" In Noorwegen :

- eiendomsmeglere "

worden geschrapt.

b ) alinea f ) wordt geschrapt.

2. Richtlijn nr. 68/367/EEG van de Raad van 15 oktober 1968

PB nr. L 260/16 van 22 oktober 1968

- alinea g ) wordt geschrapt.

H. Vennootschapsrecht

1. Richtlijn nr. 68/151/EEG van de Raad van 9 maart 1968

PB nr. L 65/8 van 14 maart 1968

- de woorden " Ten aanzien van Noorwegen :

- Aksjeselskap ;

Kommandittaksjeselskap "

worden geschrapt.

I. Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken

1. Richtlijn nr. 71/305/EEG van de Raad van 26 juli 1971

PB nr. L 185/5 van 16 augustus 1971

a ) de volgende woorden worden geschrapt :

- " voor Noorwegen, " Register over autoriserte entreprenoerer "

- " X - in Noorwegen :

- andre offentlige forvaltningsorganer ; "

b ) nummer " XI " voor " In Ierland " wordt vervangen door nummer " X ".

IV. VERVOER

1. Verordening ( EEG ) nr. 1191/69 van de Raad van 26 juni 1969

PB nr. L 156/1 van 28 juni 1969

- de woorden " - Norges Statsbaner ( NSB ) " worden geschrapt.

2. Verordening ( EEG ) nr. 1192/69 van de Raad van 26 juni 1969

PB nr. L 156/8 van 28 juni 1969

- de woorden " - Norges Statsbaner ( NSB ) " worden geschrapt.

3. Verordening ( EEG ) nr. 1108/70 van de Raad van 4 juni 1970

PB nr. L 130/4 van 15 juni 1970

- de volgende woorden worden geschrapt :

" Koninkrijk Noorwegen

- Norges Statsbaner ( NSB ) "

" Koninkrijk Noorwegen

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger "

4. Verordening ( EEG ) nr. 1463/70 van de Raad van 20 juli 1970

PB nr. L 164/1 van 27 juli 1970

- de woorden " en de letter N voor Noorwegen " worden geschrapt.

6. Richtlijn nr. 65/269/EEG van de Raad van 13 mei 1965

PB nr. 88/1469 van 24 mei 1965

- " zeven " wordt vervangen door " zes ".

V. MEDEDINGING

5. Beschikking nr. 33/56 van de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. van 21 november 1956

PB nr. 26/334 van 25 november 1956

gewijzigd bij :

- Beschikking nr. 2/62 van de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. van 8 maart 1962

PB nr. 20/376 van 19 maart 1962

a ) kolom 10 " Noorwegen " wordt geschrapt.

b ) de kolommen 11, 12 en 13 worden als volgt gelezen :

Verenigd Koninkrijk * Derde landen * % van de leveringen onder 01 ten opzichte van het totaal van de produktie ( = 100 ) *

10 * 11 * 12 *

VI. BELASTINGEN

1. Richtlijn nr. 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969

PB nr. L 249/25 van 3 oktober 1969

- de volgende woorden worden geschrapt :

" Noors "

" aksjeselskap "

" kommandittaksjeselskap "

VII. ECONOMISCHE POLITIEK

1. Beschikking van de Raad van 18 maart 1958

PB nr. 17/390 van 6 oktober 1958

- " twaalf " wordt vervangen door " elf " ( tweemaal )

2. Beschikking nr. 71/143/EEG van de Raad van 22 maart 1971

PB nr. L 73/15 van 27 maart 1971

- de bijlage wordt als volgt gelezen :

" BIJLAGE

De in artikel 1, lid 1, van deze beschikking bedoelde maxima der verbintenissen zijn de volgende :

* In miljoenen rekeneenheden * In % van het totaal *

Duitsland * 600 * 22,02 *

België-Luxemburg * 200 * 7,34 *

Denemarken * 90 * 3,30 *

Frankrijk * 600 * 22,02 *

Ierland * 35 * 1,28 *

Italië * 400 * 14,68 *

Nederland * 200 * 7,34 *

Verenigd Koninkrijk * 600 * 22,02 *

totaal * 2 725 * 100,00 *

VIII. HANDELSPOLITIEK

1. Verordening ( EEG ) nr. 1023/70 van de Raad van 25 mei 1970

PB nr. L 124/1 van 8 juni 1970

- " drieënveertig " wordt vervangen door " eenenveertig "

2. Verordening ( EEG ) nr. 1025/70 van de Raad van 25 mei 1970

PB nr. L 124/6 van 8 juni 1970

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 1984/70 van de Raad van 29 september 1970

PB nr. L 218/1 van 3 oktober 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 724/71 van de Raad van 31 maart 1971

PB nr. L 80/3 van 5 april 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1080/71 van de Raad van 25 mei 1971

PB nr. L 116/8 van 28 mei 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1429/71 van de Raad van 2 juli 1971

PB nr. L 151/8 van 7 juli 1971

a ) de volgende woorden worden geschrapt :

" Noorse bezittingen in het Zuidpoolgebied ( Bouvet-eiland, Peter I-eiland en Koningin Maud-land ) "

" Svalbard ( ook genoemd Spitsbergen-archipel, met inbegrip van met name het Bereneiland ) "

b ) de woorden

" Noorwegen ( met inbegrip van Svalbard ( ook genoemd Spitsbergen-archipel, met inbegrip van met name het Bereneiland ), Jan Mayen-eiland, en Noorse bezittingen in het Zuidpoolgebied ( Bouvet-eiland, Peter I-eiland, Koningin Maud-land ) ) "

komen te staan tussen :

" Bondsrepubliek Nigeria "

en

" Oeganda "

3. Verordening ( EEG ) nr. 2384/71 van de Raad van 8 november 1971

PB nr. L 249/1 van 10 november 1971

- de volgende woorden worden geschrapt :

" VEDLEGG "

" Vareslag

- Pos. no. i FTT - "

4. Verordening ( EEG ) nr. 109/70 van de Raad van 19 december 1969

PB nr. L 19/1 van 26 januari 1970

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr. 1492/70 van de Raad van 20 juli 1970

PB nr. L 166/1 van 29 juli 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 2172/70 van de Raad van 27 oktober 1970

PB nr. L 239/1 van 30 oktober 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 2567/70 van de Raad 14 december 1970

PB nr. L 276/1 van 21 december 1970

- Verordening ( EEG ) nr. 532/71 van de Raad van 8 maart 1971

PB nr. L 60/1 van 13 maart 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 725/71 van de Raad van 30 maart 1971

PB nr. L 80/4 van 5 april 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1073/71 van de Raad van 25 mei 1971

PB nr. L 119/1 van 1 juni 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 1074/71 van de Raad van 25 mei 1971

PB nr. L 119/35 van 1 juni 1971

- Verordening ( EEG ) nr. 2385/71 van de Raad van 8 november 1971

PB nr. L 249/3 van 10 november 1971

a ) het woord " VEDLEGG " wordt geschrapt

b ) " drie " wordt vervangen door " twee "

c ) de volgende woorden worden geschrapt :

" Forkortelser "

" Bulgaria "

" Ungarn "

" Polen "

" Romania "

" Tsjekkoslovakia "

" Vareslag

- Pos. nr. i FTT - "

5. Verordening ( EEG ) nr. 2386/71 van de Raad van 8 november 1971

PB nr. L 249/12 van 10 november 1971

a ) het woord " VEDLEGG " wordt geschrapt.

b ) het woord " drie " wordt vervangen door het woord " twee ".

c ) de volgende woorden worden geschrapt :

" Forkortelser "

" Albania "

" Sovjetunionen "

" Vareslag

- Pos. nr. i FTT - "

6. Verordening ( EEG ) nr. 2406/71 van de Raad van 9 november 1971

PB nr. L 250/1 van 11 november 1971

a ) het woord " VEDLEGG " wordt geschrapt.

b ) het woord " drie " wordt vervangen door het woord " twee ".

c ) de volgende woorden worden geschrapt :

" Forkortelser "

" Folkerepublikken China "

" Nord-Korea "

" Mongolia "

" Nord-Vietnam "

" Vareslag

- Pos. nr. i FTT - "

" Opplysningene vedroerende kapittel 73 angaarikke varer som hoerer under EKSF-traktaten. "

7. Verordening ( EEG ) nr. 2407/71 van de Raad van 9 november 1971

PB nr. L 250/7 van 11 november 1971

a ) het woord " VEDLEGG " wordt geschrapt.

b ) " drie " wordt vervangen door " twee ".

c ) de volgende woorden worden geschrapt :

" Forkortelser "

" Folkerepublikken China "

" Nord-Vietnam "

" Nord-Korea "

" Mongolia "

" Vareslag

- Pos. nr. i FTT - "

8. Richtlijn nr. 70/509/EEG van de Raad van 27 oktober 1970

PB nr. L 254/1 van 23 november 1970

- de woorden " Noorwegen " : Garanti-Instituttet for Eksportkreditt " worden geschrapt.

9. Richtlijn nr. 70/510/EEG van de Raad van 27 oktober 1970

PB nr. L 254/26 van 23 november 1970

- de woorden " Noorwegen " : Garanti-Instituttet for Eksportkreditt " worden geschrapt.

IX. SOCIALE POLITIEK

1. Verordening ( EEG ) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 197 *

PB nr. L 14 * van 5 juli 1971

a ) " zestig " wordt vervangen door " vierenvijftig "

b ) bijlage I : de woorden :

" I. NOORWEGEN

Geen

J. VERENIGD KONINKRIJK

Geen. "

worden door de volgende woorden vervangen :

" I. VERENIGD KONINKRIJK

Geen. "

c ) de tekst ter vervanging van de delen A en B van bijlage II wordt als volgt gelezen :

" A

Bepalingen van verdragen inzake sociale zekerheid welke ongeacht het bepaalde in artikel 6 van de verordening van toepassing blijven

( Artikel 7, lid 2, sub c ), van de verordening )

1. BELGIË - DENEMARKEN

niet van toepassing

2. BELGIË - DUITSLAND

a ) De artikelen 3 en 4 van het Slotprotocol van 7 december 1957 bij het Algemeen Verdrag van dezelfde datum, zoals gewijzigd bij het Aanvallend Protocol van 10 november 1960 ;

b ) Het derde Aanvullende Akkoord van 7 december 1957 bij het Algemeen Verdrag van dezelfde datum, zoals gewijzigd bij het Aanvullende Protocol van 10 november 1960 ( betaling van pensioenen en renten verschuldigd over tijdvakken, gelegen vóór de inwerkingtreding van het Verdrag ).

3. BELGIË - FRANKRIJK

a ) De artikelen 13, 16 en 23 van de Aanvullende Overeenkomst van 17 januari 1948 bij het Algemeen Verdrag van dezelfde datum ( arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde bedrijven ) ;

b ) De briefwisseling van 27 februari 1953 ( toepassing van artikel 4, lid 2, van het Algemeen Verdrag van 17 januari 1948 ) ;

c ) De briefwisseling van 29 juli 1953 betreffende de uitkering aan bejaarde werknemers.

4. BELGIË - IERLAND

Niet van toepassing

5. BELGIË - ITALIË

Artikel 29 van het Verdrag van 30 april 1948

6. BELGIË - LUXEMBURG

De artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 van het Verdrag van 16 november 1959, zoals gewijzigd bij het Verdrag van 12 februari 1964 ( grensarbeiders ).

7. BELGIË - NEDERLAND

Geen

8. BELGIË - VERENIGD KONINKRIJK

Geen

9. DENEMARKEN - DUITSLAND

a ) Artikel 3, lid 4, van het Verdrag inzake sociale Verzekeringen van 14 augustus 1953 ;

b ) Punt 15 van het Slotprotocol bij voornoemd Verdrag ;

c ) De aanvullende overeenkomst van 14 augustus 1953 bij voornoemd Verdrag.

10. DENEMARKEN - FRANKRIJK

Geen

11. DENEMARKEN - IERLAND

Niet van toepassing

12. DENEMARKEN - ITALIË

Niet van toepassing

13. DENEMARKEN - LUXEMBURG

Niet van toepassing

14. DENEMARKEN - NEDERLAND

Top