EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31965R0030

Verordening nr. 30/65/EEG, 4/65/Euratom van de Raden van 16 maart 1965 houdende wijziging van het Statuut van de ambtenaren en van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

OJ 47, 24.3.1965, p. 701–707 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 38 - 42
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 43 - 49
Greek special edition: Chapter 01 Volume 004S P. 6 - 10
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 106 - 111
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 106 - 111

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/30/oj

31965R0030

Verordening nr. 30/65/EEG, 4/65/Euratom van de Raden van 16 maart 1965 houdende wijziging van het Statuut van de ambtenaren en van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Publicatieblad Nr. 047 van 24/03/1965 blz. 0701
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1965-1966 blz. 0038
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1965-1966 blz. 0043
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 01 Deel 4 blz. 0000
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 01 Deel 1 blz. 0106
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 01 Deel 1 blz. 0106


++++

( 1 ) PB no . 45 van 14 . 6 . 1962 , blz . 1385/62 .

( 2 ) PB no . 177 van 6 . 11 . 1964 , blz . 2826/64 .

VERORDENING No . 30/65/EEG , 4/65/EURATOM VAN DE RADEN

van 16 maart 1965

houdende wijziging van het Statuut van de ambtenaren en van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

DE RAAD VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 212 ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , inzonderheid op artikel 186 ,

Gelet op Verordening no . 31 ( E.E.G . ) , no . 11 ( E.G.A . ) , tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( 1 ) ,

Gezien de voorstellen van de Commissie der Europese Economische Gemeenschap en van de Commissie der Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ,

Overwegende dat het tot de bevoegdheden van de Raden behoort om met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , op voorstel van de Commissies en na raadpleging van de andere betrokken Instellingen , het Statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Europese Economische Gemeenschap te wijzigen ;

Overwegende dat het dienstig is over te gaan tot wijziging van de bepalingen van dit Statuut en deze regeling , inzonderheid van de bepalingen betreffende de structuur van de salarisschalen en van het stelsel van toelagen en vergoedingen van de ambtenaren en andere personeelsleden der Gemeenschappen ,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Europese Economische Gemeenschap wordt als volgt gewijzigd :

1 . Artikel 63

Aan het eind van de derde alinea worden de woorden : " die op 7 september 1960 van kracht waren " , vervangen door de woorden : " die op 1 januari 1965 van kracht waren " .

2 . Artikel 66

Lees :

" Voor iedere rang en salaristrap wordt het maandelijkse basissalaris overeenkomstig onderstaande tabel vastgesteld :

* SALARISTRAP

RANG

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8

A 1 * 55.200 * 58.650 * 62.100 * 65.550 * 69.000 * 72.450 * _ * _

A 2 * 48.900 * 51.900 * 54.900 * 57.900 * 60.900 * 63.900 * _ * _

A 3 L / A 3 * 41.300 * 43.750 * 46.200 * 48.650 * 51.100 * 53.550 * 56.000 * 58.450

A 4 L / A 4 * 35.100 * 37.000 * 38.900 * 40.800 * 42.700 * 44.600 * 46.500 * 48.400

A 5 L / A 5 * 29.000 * 30.700 * 32.400 * 34.100 * 35.800 * 37.500 * 39.200 * 40.900

A 6 L / A 6 * 24.800 * 26.200 * 27.600 * 29.000 * 30.400 * 31.800 * 33.200 * 34.600

A 7 L / A 7 * 20.850 * 22.000 * 23.150 * 24.300 * 25.450 * 26.600 * _ * _

A 8 L / A 8 * 18.000 * 18.950 * _ * _ * _ * _ * _ * _

B 1 * 24.850 * 26.250 * 27.650 * 29.050 * 30.450 * 31.850 * 33.250 * 34.650

B 2 * 21.100 * 22.200 * 23.300 * 24.400 * 25.500 * 26.600 * 27.700 * 28.800

B 3 * 17.050 * 18.000 * 18.950 * 19.900 * 20.850 * 21.800 * 22.750 * 23.700

B 4 * 14.150 * 14.950 * 15.750 * 16.550 * 17.350 * 18.150 * 18.950 * 19.750

B 5 * 12.000 * 12.700 * 13.400 * 14.100 * _ * _ * _ * _

C 1 * 14.150 * 14.950 * 15.750 * 16.550 * 17.350 * 18.150 * 18.950 * 19.750

C 2 * 11.950 * 12.650 * 13.350 * 14.050 * 14.750 * 15.450 * 16.150 * 16.850

C 3 * 10.250 * 10.900 * 11.550 * 12.200 * 12.850 * 13.500 * 14.150 * 14.800

C 4 * 9.050 * 9.600 * 10.150 * 10.700 * 11.250 * 11.800 * 12.350 * 12.900

C 5 * 7.950 * 8.450 * 8.950 * 9.450 * _ * _ * _ * _

D 1 * 10.000 * 10.650 * 11.300 * 11.950 * 12.600 * 13.250 * 13.900 * 14.550

D 2 * 8.650 * 9.200 * 9.750 * 10.300 * 10.850 * 11.400 * 11.950 * 12.500

D 3 * 7.550 * 8.050 * 8.550 * 9.050 * 9.550 * 10.050 * 10.050 * 11.050

D 4 * 6.800 * 7.200 * 7.600 * 8.000 * _ * _ * _ * _

3 . Artikel 67 , lid 1

Lees :

" De gezinstoelagen omvatten :

a ) de gezinshoofdtoelage , gelijk aan 5 % van het basissalaris , met een minimum van 700 Bfr . per maand ;

b ) de kindertoelage , gelijk aan 1.100 Bfr . per maand per kind ;

c ) de toelage voor schoolgaande kinderen " .

4 . Artikel 69

Lees :

" De ontheemdingstoelage bedraagt 16 % van de som van het basissalaris , de gezinshoofdtoelage en de kindertoelage waarop de ambtenaar recht heeft . De ontheemdingstoelage mag niet minder dan 2.000 Bfr . per maand bedragen " .

5 . Titel VIII

De woorden " van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het gebied van de Kernenergie " in het hoofd van Titel VIII worden geschrapt .

6 . Artikel 97

Lees :

" 1 . In afwijking van artikel 44 kan het tot aanstelling bevoegde gezag aan de in artikel 92 bedoelde ambtenaar ter erkenning van buitengewone verdiensten een extra salaristrap toekennen , met dien verstande dat hiervoor hoogstens één achtste van de jaarlijkse personeelsbezetting voor elke categorie in aanmerking kan komen .

Deze plaatsing in een hogere salaristrap kan slechts eenmaal in elke rang worden toegekend .

Deze verhoging mag er niet toe leiden , dat aan de ambtenaar een hoger basissalaris wordt toegekend dan overeenkomt met de hoogste salaristrap van zijn rang .

2 . In afwijking van artikel 44 kan de plaatsing in een hogere salaristrap van de in artikel 92 bedoelde ambtenaar wiens bekwaamheid , prestaties of gedrag in de dienst onvoldoende zijn , bij besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag ten hoogste twee jaar worden uitgesteld , zonder dat hiertoe gebruik behoeft te worden gemaakt van de procedure van artikel 87 .

3 . Dit artikel is niet van toepassing op de in artikel 92 bedoelde ambtenaren die zijn ingedeeld in de rang A 1 of A 2 " .

7 . Bijlage I B

De woorden " van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het gebied van de Kernenergie " in het hoofd van bijlage I B worden geschrapt .

8 . Bijlage V _ Artikel 7

Lees :

" Het in afdeling 1 bedoelde vakantieverlof wordt verlengd met een aantal reisdagen , berekend naargelang van de afstand per spoorweg tussen de plaats van bestemming en de standplaats , volgens onderstaande regels :

_ van 50 tot 250 km : één dag voor de reis heen en terug ,

_ van 251 tot 600 km : twee dagen voor de reis heen en terug ,

_ van 601 tot 900 km : drie dagen voor de reis heen en terug ,

_ van 901 tot 1.400 km : vier dagen voor de reis heen en terug ,

_ van 1.401 tot 2.000 km : vijf dagen voor de reis heen en terug ,

_ boven de 2.000 km : zes dagen voor de reis heen en terug .

Indien de reis heen en terug niet binnen deze termijnen kan worden volbracht , kunnen bij wijze van uitzondering op verzoek van de ambtenaar en tegen het overleggen van bewijsstukken afwijkingen worden toegestaan .

Voor het vakantieverlof wordt als plaats van bestemming in de zin van dit artikel de plaats van herkomst beschouwd .

Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op de ambtenaar wiens standplaats en plaats van herkomst in Europa zijn gelegen . Indien de standplaats en / of plaats van herkomst buiten Europa zijn gelegen , worden , naargelang van de behoeften , de reisdagen bij bijzonder besluit vastgesteld .

In geval van buitengewoon verlof als bedoeld in afdeling 2 worden , naargelang van de behoeften , de eventuele reisdagen bij bijzonder besluit vastgesteld " .

9 . Bijlage VII _ Artikel 1 , lid 1

Lees :

" De ambtenaar die als gezinshoofd wordt aangemerkt , geniet een gezinshoofdtoelage die 5 % van zijn basissalaris , doch ten minste 700 Bfr . per maand bedraagt " .

10 . Bijlage VII _ Artikel 2 , lid 1

Lees :

" De ambtenaar geniet onder de in de leden 2 en 3 vermelde voorwaarden voor ieder kind te zijnen laste een maandelijkse toelage van 1.100 Bfr . " .

11 . Bijlage VII _ Artikel 3

Lees :

" De ambtenaar geniet , ten behoeve van ieder in de zin van artikel 2 , lid 2 , te zijnen laste komend kind dat regelmatig volledig dagonderwijs volgt bij een onderwijsinstelling , een schooltoelage ten bedrage van de werkelijk door hem gedragen schoolkosten , tot ten hoogste 1.000 Bfr . per maand .

Het recht op de toelage gaat in op de eerste dag van de maand waarin het kind voor het eerst een instelling voor lager onderwijs gaat bezoeken , en eindigt aan het einde van de maand waarin het de 25-jarige leeftijd bereikt .

Het in de eerste alinea genoemde maximumbedrag wordt tot 2.000 Bfr . verhoogd voor de ambtenaar die de ontheemdingstoelage geniet en wiens standplaats ten minste 50 km verwijderd is van een Europese school " .

12 . Bijlage VII _ Artikel 4 , lid 1

Lees :

" 1 . Een ontheemdingstoelage van 16 % van de som van het basissalaris , de gezinshoofdtoelage en de kindertoelage waarop de ambtenaar recht heeft , wordt toegekend aan :

a ) ( ongewijzigd ) ,

b ) ( ongewijzigd ) .

De ontheemdingstoelage bedraagt ten minste 2.00 Bfr . per maand " .

13 . Bijlage VII

Na artikel 4 van bijlage VII wordt een afdeling 2 bis toegevoegd , die " Tijdelijke vaste vergoeding " is getiteld en die uit een als volgt luidend artikel 4 bis bestaat :

" De ambtenaar van categorie C die is tewerkgesteld in een ambt van typist , stenotypist , telexist , machineschrijver , directiesecretaresse of hoofdsecretaresse , kan in aanmerking komen voor een tijdelijke vaste vergoeding . Het bedrag van deze vergoeding en de periode van toekenning worden door de Raden vastgesteld volgens de procedure van artikel 65 , lid 3 , van het Statuut " .

14 . Bijlage VII _ Artikel 8

Lees :

" 1 . De ambtenaar heeft voor zichzelf en , indien hij gezinshoofd is , voor zijn echtgenoot en de personen te zijnen laste in de zin van artikel 2 , recht op een bedrag gelijk aan de reiskosten van zijn standplaats naar de plaats van herkomst in de zin van artikel 7 , volgens onderstaande regels :

_ eenmaal per kalenderjaar , indien de afstand per spoorweg tussen de standplaats en de plaats van herkomst meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt ,

_ tweemaal per kalenderjaar , indien de afstand per spoorweg tussen de standplaats en de plaats van herkomst 725 km of meer bedraagt ;

deze afstanden worden berekend volgens de regels neergelegd in artikel 7 , lid 2 .

( De tweede , derde en vierde alinea blijven ongewijzigd ) .

2 . ( De eerste alinea blijft ongewijzigd ) .

Tweede alinea :

Voor de ambtenaren van de categorieën A en B en van de groep voor de talendienst wordt op het aldus berekende totale bedrag 750 Bfr . per kalenderjaar in mindering gebracht .

3 . ( Blijft ongewijzigd ) .

4 . Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op de ambtenaar wiens standplaats en plaats van herkomst in Europa zijn gelegen . De ambtenaar wiens plaats van herkomst en / of standplaats buiten Europa zijn gelegen , heeft , eenmaal per kalenderjaar en na het overleggen van bewijsstukken , recht op vergoeding der reiskosten naar zijn plaats van herkomst of , tot het bedrag van deze kosten , op vergoeding van de reiskosten naar een andere plaats " .

15 . Bijlage VII _ Artikel 13 , leden 1 t / m 3

Lees :

" 1 . De dagvergoedingen voor dienstreizen , uitgedrukt in Belgische franken , worden volgens onderstaande tabel berekend :

* Tarief

* I * II * III

Plaats van bestemming * Rang * Rang * Overige rangen

van de dienstreis in : * A 1 t / m A 3 * A 4 t / m A 8

* en L / A 3 * L / A 4 t / m L / A 8

* * en categorie B

Duitsland ( 1 ) , Oostenrijk ( 1 ) ,

Nederland ( 1 ) * 525 * 675 * 575

België ( 1 ) , Frankrijk ( 1 ) ,

Italië ( 1 ) , Luxemburg ( 1 ) ,

Verenigd Koninkrijk ( 1 ) ,

Zwitserland ( 1 ) * 575 * 725 * 625

Overige landen * Afzonderlijk voor elke dienstreis vast te stellen

( 1 ) Indien de plaats van bestemming van de dienstreis Amsterdam , Berlijn , Bonn , Brussel , Duesseldorf , Frankfort a / d Main , Genève , Hamburg , Den Haag , Luxemburg , Londen , Milaan , Muenchen , Parijs , Rome , Rotterdam , Straatsburg of Wenen is , worden de dagvergoedingen van kolom I met 50 Bfr . en die van de kolommen II en III met 100 Bfr . verhoogd .

2 . Naast de bedragen van kolom I van bovenstaande tabel wordt het bedrag van de hotelrekening vergoed , waarin de kamerprijs , het bedieningsgeld en de belastingen zijn inbegrepen , doch niet de kosten van het ontbijt . Wordt de hotelrekening niet overgelegd , dan ontvangt de ambtenaar een vaste vergoeding van 225 Bfr . , behalve indien hij kosten voor slaaprijtuig heeft gemaakt , die door de Gemeenschap waartoe hij behoort moeten worden vergoed , of indien hij de nacht niet buiten zijn standplaats heeft behoeven door te brengen .

( De tweede alinea blijft ongewijzigd ) .

3 . Op de dagvergoedingen der kolommen II en III worden resp . 250 Bfr . en 225 Bfr . in mindering gebracht voor elke dag van de dienstreis , berekend volgens het in lid 5 bepaalde , gedurende welke de ambtenaar kosten voor slaaprijtuig heeft gemaakt , die door de Gemeenschap waartoe hij behoort moeten worden vergoed " .

16 . Bijlage VII

Een als volgt luidend artikel 14 bis moet worden toegevoegd :

" Aan de ambtenaar die tewerkgesteld is in een plaats waar de huisvestingsomstandigheden bijzonder moeilijk worden geacht , kan een huisvestingsvergoeding worden toegekend . De lijst van de plaatsen waarvoor deze vergoeding kan worden toegekend , het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning , worden door de Raden vastgesteld volgens de procedure van artikel 65 , lid 3 , van het Statuut " .

17 . Bijlage VII

Een als volgt luidend artikel 14 ter moet worden toegevoegd :

" De ambtenaar die is tewerkgesteld in een plaats , waar het vervoer wegens de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling als bijzonder moeilijk en duur wordt beschouwd , kan een vervoervergoeding ontvangen .

De lijst van plaatsen waarvoor deze vergoeding kan worden toegekend , het maximumbedrag en de wijze van toekenning , worden door de Raden vastgesteld volgens de procedure van artikel 65 , lid 3 , van het Statuut " .

Artikel 2

De regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Europese Economische Gemeenschap , wordt als volgt gewijzigd :

1 . Artikel 21

Lees :

" De artikelen 1 , 2 , 3 , 4 en 4 bis van bijlage VII van het Statuut betreffende de gezinstoelagen , de ontheemdingstoelage en de tijdelijke vaste vergoeding , zijn van overeenkomstige toepassing " .

2 . Artikel 63

Lees :

" De basissalarissen werden overeenkomstig onderstaande tabel vastgesteld :

( maandsalarissen in Bfr . )

* * Klasse

Categorie * Groep

* * 1 * 2 * 3 * 4

* I * 27.550 * 30.750 * 33.950 * 37.150

A * II * 19.650 * 21.800 * 23.950 * 26.100

* III * 16.100 * 16.950 * 17.800 * 18.650

* IV * 15.450 * 17.200 * 18.950 * 20.700

B

* V * 10.800 * 11.900 * 13.000 * 14.100

* VI * 9.250 * 10.200 * 11.150 * 12.100

C

* VII * 7.300 * 7.900 * 8.500 * 9.100

* VIII * 6.850 * 7.500 * 8.150 * 8.800

D

* IX * 6.200 * 6.450 * 6.700 * 6.950

3 . Artikel 65

Lees :

" De artikelen 1 , 2 , 4 en 4 bis van bijlage VII van het Statuut betreffende de gezinstoelagen , de ontheemdingstoelage en de tijdelijke vaste vergoeding , zijn van overeenkomstige toepassing " .

4 . Artikel 67 , eerste alinea

Lees :

" De artikelen 7 , 11 , 12 , 13 , 14 bis en 14 ter van bijlage VII van het Statuut betreffende de vergoeding van reiskosten en van kosten van dienstreizen , alsmede betreffende de toekenning van de huisvestings - en vervoervergoeding , zijn van overeenkomstige toepassing " .

Artikel 3

De bij de inwerkingtreding van deze verordening verkregen pensioenen worden met ingang van deze datum gewijzigd op basis van de salarisschaal van artikel 66 van het Statuut , zoals dit bij artikel 1 van de onderhavige verordening is gewijzigd .

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1965 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 16 maart 1965 .

Voor de Raden

De Voorzitter

M . COUVE DE MURVILLE

Top