EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A0529(01)

Overeenkomst Tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie

SN/4656/2019/INIT

OJ L 169, 29.5.2020, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2020/529/oj

29.5.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 169/1


OVEREENKOMST

Tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie

DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN,

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE REPUBLIEK BULGARIJE,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK KROATIË,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

HONGARIJE,

DE REPUBLIEK MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

ROEMENIË,

DE REPUBLIEK SLOVENIË

EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

INDACHTIG het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en algemene beginselen van het Unierecht,

INDACHTIG de regels van internationaal gewoonterecht zoals neergelegd in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (VWVR),

ERAAN HERINNEREND dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) in zaak C‐478/07 Budějovický Budvar heeft gesteld dat bepalingen van een internationale overeenkomst tussen twee lidstaten geen toepassing kunnen vinden in de verhoudingen tussen deze twee staten indien die bepalingen strijdig blijken te zijn met de EU-Verdragen,

OVERWEGENDE dat, conform de op de lidstaten rustende verplichting om hun rechtsorde in overeenstemming met het Unierecht te brengen, zij alle nodige consequenties moeten trekken uit het Unierecht zoals dat in het arrest van het HvJ-EU in zaak C-284/16 Achmea (het Achmea-arrest) is uitgelegd,

OVERWEGENDE dat bedingen inzake arbitrage tussen investeerder en staat in bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie (bilaterale investeringsverdragen binnen de EU) strijdig zijn met de EU-Verdragen en, als gevolg van deze onverenigbaarheid, geen toepassing kunnen vinden na de datum waarop de laatste van de partijen bij een bilateraal investeringsverdrag binnen de EU een lidstaat van de Europese Unie is geworden,

GELEID door hun gezamenlijke opvatting uitgedrukt in deze overeenkomst tussen de Partijen bij de EU-Verdragen en bilaterale investeringsverdragen binnen de EU dat, dientengevolge, een dergelijk beding niet als rechtsgrondslag voor Arbitrageprocedures kan dienen,

HET EROVER EENS ZIJNDE dat deze overeenkomst betrekking dient te hebben op alle op bilaterale investeringsverdragen binnen de EU gebaseerde arbitrageprocedures tussen investeerder en staat uit hoofde van enigerlei arbitrageverdrag of reeks arbitrageregels, met inbegrip van het Verdrag inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen staten en onderdanen van andere staten (het ICSID-verdrag) en de ICSID-arbitrageregels, de arbitrageregels van het Permanent Hof van Arbitrage (PHA), de arbitrageregels van het Arbitrage-instituut van de Kamer van Koophandel te Stockholm (Stockholm Chamber of Commerce, SCC), de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel (IKK), de arbitrageregels van de Commissie van de Verenigde Naties voor internationaal handelsrecht (United Nations Commission on International Trade Law, Uncitral) en ad-hocarbitrage,

VASTSTELLEND dat sommige bilaterale investeringsverdragen binnen de EU, met inbegrip van de daarin vervatte horizonclausules, reeds bilateraal zijn beëindigd, en dat andere bilaterale investeringsverdragen binnen de EU reeds unilateraal zijn beëindigd en dat de toepassingsperiode van de daarin vervatte horizonclausules is verstreken,

HET ERMEE EENS ZIJNDE dat deze overeenkomst de kwestie van de verenigbaarheid met de EU-Verdragen van materiële bepalingen van bilaterale investeringsverdragen binnen de EU onverlet laat,

OVERWEGENDE dat deze overeenkomst betrekking heeft op bilaterale investeringsverdragen binnen de EU; zij heeft geen betrekking op procedures binnen de EU op grond van artikel 26 van het Verdrag inzake het Energiehandvest. De Europese Unie en haar lidstaten zullen zich op een later moment over deze aangelegenheid buigen,

OVERWEGENDE dat wanneer investeerders uit de lidstaten een van de fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van vestiging of het vrije verkeer van kapitaal, uitoefenen, zij binnen de werkingssfeer van het Unierecht handelen en derhalve de bescherming genieten die wordt geboden door deze vrijheden en, in voorkomend geval, door het desbetreffende afgeleide recht, door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en door de algemene beginselen van het Unierecht, waaronder met name de beginselen van non-discriminatie, evenredigheid, rechtszekerheid en bescherming van het gewettigd vertrouwen (arrest van het HvJ-EU in zaak C‐390/12 Pfleger, punten 30 tot en met 37). Indien een lidstaat een maatregel vaststelt die afwijkt van een van de door het Unierecht gewaarborgde fundamentele vrijheden, valt die maatregel binnen de werkingssfeer van het Unierecht en zijn de door het Handvest gewaarborgde grondrechten eveneens van toepassing (arrest van het HvJ-EU in zaak C-685/15 Online Games Handels, punten 55 en 56),

ERAAN HERINNEREND dat de lidstaten overeenkomstig artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU verplicht zijn in de nodige rechtsmiddelen te voorzien om daadwerkelijke rechtsbescherming van de rechten van investeerders op grond van het Unierecht te verzekeren. Elke lidstaat moet er met name voor zorgen dat zijn rechterlijke instanties, in de zin van het Unierecht, aan de vereisten van een daadwerkelijke rechtsbescherming voldoen (arrest van het HvJ-EU in zaak C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, punten 31 tot en met 37),

ERAAN HERINNEREND dat geschillen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen betreffende de uitlegging of toepassing van deze overeenkomst overeenkomstig artikel 273 VWEU geen betrekking hebben op de rechtmatigheid van de maatregel die het voorwerp uitmaakt van arbitrageprocedures tussen investeerder en staat op grond van een onder deze overeenkomst vallend Bilateraal Investeringsverdrag,

IN AANMERKING NEMENDE dat de bepalingen van deze overeenkomst de mogelijkheid onverlet laten dat de Europese Commissie of een lidstaat op grond van de artikelen 258, 259 en 260 VWEU een zaak voor het HvJ-EU brengt,

ERAAN HERINNEREND dat in het licht van de conclusies van de Raad (Ecofin) van 11 juli 2017 de lidstaten en de Commissie de besprekingen onverwijld zullen intensiveren om een volledige, krachtige en effectieve bescherming van investeringen binnen de Europese Unie beter te waarborgen. Deze besprekingen hebben onder meer betrekking op de beoordeling van bestaande processen en mechanismen voor geschillenbeslechting, alsook op de noodzaak en, indien de noodzaak is vastgesteld, de middelen om in het kader van het Unierecht nieuwe instrumenten en mechanismen te creëren of ter zake bestaande instrumenten en mechanismen te verbeteren,

ERAAN HERINNEREND dat deze overeenkomst verdere maatregelen en acties onverlet laat die in het kader van het Unierecht noodzakelijk kunnen zijn om een hogere mate van bescherming van grensoverschrijdende investeringen binnen de Europese Unie te verzekeren en om een voorspelbaarder, stabieler en duidelijker regelgevingsklimaat tot stand te brengen teneinde investeringen binnen de interne markt te stimuleren,

OVERWEGENDE dat de in deze overeenkomst voorkomende verwijzingen naar de Europese Unie ook moeten worden opgevat als verwijzingen naar de voorganger ervan, de Europese Economische Gemeenschap en, vervolgens, de Europese Gemeenschap, totdat deze door de Europese Unie is opgevolgd,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

AFDELING 1

DEFINITIES

ARTIKEL 1

Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

1)

"Bilateraal Investeringsverdrag": alle in bijlage A of B genoemde investeringsverdragen;

2)

"Arbitrageprocedures": alle procedures voor een scheidsgerecht dat is opgericht om een geschil tussen een investeerder uit een lidstaat van de Europese Unie en een andere lidstaat van de Europese Unie te beslechten in overeenstemming met een Bilateraal Investeringsverdrag;

3)

"Arbitragebeding": een beding inzake arbitrage tussen investeerder en staat dat is neergelegd in een Bilateraal Investeringsverdrag dat in Arbitrageprocedures voorziet;

4)

"Beëindigde Arbitrageprocedures": alle Arbitrageprocedures die zijn geëindigd met een schikkingsovereenkomst of met een definitieve uitspraak die vóór 6 maart 2018 is gedaan en waarbij:

a)

vóór 6 maart 2018 op regelmatige wijze aan de uitspraak uitvoering is gegeven, ook al is een daarmee verband houdende vordering tot betaling van gerechtskosten nog niet uitgevoerd of ten uitvoer gelegd, en er op 6 maart 2018 geen betwistings-, heroverwegings-, seponerings-, vernietigings-, tenuitvoerleggings-, herzienings- of andere soortgelijke procedure in verband met een dergelijke definitieve uitspraak aanhangig was, of

b)

de uitspraak vóór de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst was geseponeerd of vernietigd;

5)

"Aanhangige Arbitrageprocedures": alle Arbitrageprocedures die vóór 6 maart 2018 zijn ingeleid en die niet in aanmerking komen als Beëindigde Arbitrageprocedures, ongeacht het stadium waarin deze zich op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst bevinden;

6)

"Nieuwe Arbitrageprocedures": alle Arbitrageprocedures die op of na 6 maart 2018 zijn ingeleid;

7)

"Horizonclausule": elke bepaling in een Bilateraal Investeringsverdrag die gedurende een verdere periode de bescherming verlengt van investeringen die vóór de datum van beëindiging van dat verdrag zijn gedaan.

AFDELING 2

BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEËINDIGING VAN BILATERALE INVESTERINGSVERDRAGEN

ARTIKEL 2

Beëindiging van Bilaterale Investeringsverdragen

1.   De in bijlage A genoemde Bilaterale Investeringsverdragen worden beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

2.   Om meer zekerheid te bieden, worden de Horizonclausules van de in bijlage A genoemde Bilaterale Investeringsverdragen beëindigd in overeenstemming met lid 1 van dit artikel en hebben zij geen rechtsgevolgen.

ARTIKEL 3

Beëindiging van mogelijke gevolgen van Horizonclausules

Horizonclausules van de in bijlage B genoemde Bilaterale Investeringsverdragen worden beëindigd door deze overeenkomst en hebben geen rechtsgevolgen, in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

ARTIKEL 4

Gemeenschappelijke bepalingen

1.   De Overeenkomstsluitende Partijen bevestigen dat Arbitragebedingen strijdig zijn met de EU-Verdragen en derhalve geen toepassing kunnen vinden. Als gevolg van deze onverenigbaarheid tussen Arbitragebedingen en de EU-Verdragen kan vanaf de datum waarop de laatste van de partijen bij een Bilateraal Investeringsverdrag een lidstaat van de Europese Unie werd, het Arbitragebeding in een dergelijk Bilateraal Investeringsverdrag niet als rechtsgrondslag voor Arbitrageprocedures dienen.

2.   De beëindiging in overeenstemming met artikel 2 van de in bijlage A genoemde Bilaterale Investeringsverdragen en de beëindiging in overeenstemming met artikel 3 van Horizonclausules van de in bijlage B genoemde Bilaterale Investeringsverdragen worden voor elk dergelijk verdrag van kracht zodra deze overeenkomst voor de betrokken Overeenkomstsluitende Partijen overeenkomstig artikel 16 in werking treedt.

AFDELING 3

BEPALINGEN BETREFFENDE VORDERINGEN OP GROND VAN BILATERALE INVESTERINGSVERDRAGEN

ARTIKEL 5

Nieuwe Arbitrageprocedures

Arbitragebedingen dienen niet als rechtsgrondslag voor Nieuwe Arbitrageprocedures.

ARTIKEL 6

Beëindigde Arbitrageprocedures

1.   Onverminderd artikel 4 doet deze overeenkomst geen afbreuk aan Beëindigde Arbitrageprocedures. Deze procedures worden niet heropend.

2.   Daarnaast doet deze overeenkomst geen afbreuk aan elke overeenkomst om een geschil ten aanzien waarvan vóór 6 maart 2018 een Arbitrageprocedure is ingeleid, in der minne te schikken.

ARTIKEL 7

Plichten van de Overeenkomstsluitende Partijen in verband met Aanhangige Arbitrageprocedures en Nieuwe Arbitrageprocedures

Ingeval de Overeenkomstsluitende Partijen partijen zijn bij Bilaterale Investeringsverdragen op grond waarvan Aanhangige Arbitrageprocedures of Nieuwe Arbitrageprocedures zijn ingeleid, zijn zij ertoe gehouden:

a)

in onderlinge samenwerking en met gebruikmaking van de verklaring in bijlage C, scheidsgerechten te informeren over de rechtsgevolgen van het Achmea-arrest zoals beschreven in artikel 4; en

b)

ingeval zij partij zijn in een gerechtelijke procedure betreffende een arbitrale uitspraak die op grond van een Bilateraal Investeringsverdrag is gedaan, de bevoegde nationale rechter ‐ ook als het om een rechter uit een derde land gaat ‐ te vragen om, al naargelang het geval, de arbitrale uitspraak te seponeren of te vernietigen, dan wel zich te onthouden van de erkenning of tenuitvoerlegging ervan.

ARTIKEL 8

Overgangsmaatregelen in verband met Aanhangige Arbitrageprocedures

1.   Indien een investeerder partij is in een Aanhangige Arbitrageprocedure en de maatregel die het voorwerp van het geschil uitmaakt niet bij de bevoegde nationale rechter is aangevochten, zijn de overgangsmaatregelen van de artikelen 9 en 10 van toepassing.

2.   Wanneer vóór de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst een definitieve uitspraak wordt gedaan waarin wordt vastgesteld dat de bestreden maatregel niet onder het betrokken Bilaterale Investeringsverdrag valt of dat Bilaterale Investeringsverdrag niet schendt, zijn de in dit artikel bedoelde overgangsmaatregelen niet van toepassing.

3.   Indien de betrokken Overeenkomstsluitende Partij in het kader van een Aanhangige Arbitrageprocedure tegenvorderingen heeft ingesteld, zijn dit artikel en de artikelen 9 en 10 van overeenkomstige toepassing op die vorderingen.

4.   De betrokken Overeenkomstsluitende Partij en de investeerder kunnen ook overeenstemming bereiken over een andere passende beslechting van het geschil, zoals onder meer een minnelijke schikking, op voorwaarde dat de oplossing in overeenstemming is met het Unierecht.

ARTIKEL 9

Gestructureerde dialoog voor Aanhangige Arbitrageprocedures

1.   Een investeerder die partij is in een Aanhangige Arbitrageprocedure, kan de bij deze procedure betrokken Overeenkomstsluitende Partij overeenkomstig dit artikel verzoeken een schikkingsprocedure in te leiden op voorwaarde dat:

a)

de Aanhangige Arbitrageprocedure is opgeschort op grond van een verzoek in die zin door de investeerder; en

b)

indien in de Aanhangige Arbitrageprocedure reeds een uitspraak is gedaan maar deze nog niet definitief ten uitvoer is gelegd of uitgevoerd, de investeerder toezegt geen procedure voor de erkenning, uitvoering, tenuitvoerlegging of betaling ervan in een lidstaat of een derde land in te leiden, dan wel, indien een dergelijke procedure reeds is ingeleid, te vragen dat deze wordt opgeschort.

De betrokken Overeenkomstsluitende Partij antwoordt binnen twee maanden schriftelijk in overeenstemming met de leden 2, 3 en 4.

Een Partij kan een investeerder die bij een Aanhangige Arbitrageprocedure is betrokken, ook verzoeken overeenkomstig dit artikel een schikkingsprocedure in te leiden. De investeerder kan dit verzoek binnen twee maanden schriftelijk aanvaarden, mits de in de eerste alinea, onder a) en b), beschreven voorwaarden zijn vervuld.

In voorkomend geval moet in het antwoord door de betrokken Overeenkomstsluitende Partij of in de aanvaarding door de investeerder worden vermeld dat de schikkingsprocedure daarbij is ingeleid.

2.   Een schikkingsprocedure mag enkel worden ingeleid binnen zes maanden na de beëindiging, overeenkomstig artikel 2 of 3 van deze overeenkomst, van het Bilaterale Investeringsverdrag op grond waarvan de Aanhangige Arbitrageprocedure is ingeleid, door overeenkomstig lid 1 van dit artikel daarom te verzoeken.

3.   Er wordt een schikkingsprocedure ingeleid indien het HvJ-EU of een nationale rechter in een in kracht van gewijsde gegane beslissing heeft geoordeeld dat de staatsmaatregel die in de in lid 1 bedoelde procedure wordt bestreden, het Unierecht schendt.

4.   Er wordt geen schikkingsprocedure ingeleid indien het HvJ-EU of een nationale rechter in een in kracht van gewijsde gegane beslissing heeft geoordeeld dat de staatsmaatregel die in de in lid 1 bedoelde procedure wordt bestreden, het Unierecht niet schendt. Hetzelfde geldt indien de Europese Commissie een definitief geworden besluit heeft vastgesteld waarin wordt geoordeeld dat de maatregel het Unierecht niet schendt.

5.   Ingeval een gerechtelijke procedure aanhangig is die ten doel heeft een in lid 3 of 4 bedoelde beslissing te verkrijgen, stelt de betrokken Overeenkomstsluitende Partij de investeerder in zijn in lid 1 bedoelde antwoord van dit feit in kennis. De inleiding van de schikkingsprocedure wordt opgeschort totdat de gerechtelijke procedure in een in kracht van gewijsde gegane beslissing is uitgemond. De betrokken Overeenkomstsluitende Partij stelt de investeerder binnen twee weken van een dergelijke beslissing in kennis. Hetzelfde geldt indien de Europese Commissie een besluit heeft vastgesteld dat nog niet definitief is geworden.

6.   Er kan een schikkingsprocedure worden ingeleid indien een mogelijke schending van het Unierecht die wordt veroorzaakt door de staatsmaatregel die in de in lid 1 bedoelde procedure wordt bestreden, kan worden vastgesteld en noch lid 3, noch lid 4 van toepassing is.

7.   Op de schikkingsprocedure wordt toezicht uitgeoefend door een onpartijdige facilitator met de bedoeling buiten gerecht en arbitrage om tussen de partijen tot een minnelijke, rechtmatige en billijke schikking te komen van het geschil dat het voorwerp van de Arbitrageprocedure uitmaakt. De schikkingsprocedure is onpartijdig en vertrouwelijk. Elke partij in de schikkingsprocedure heeft het recht haar standpunten kenbaar te maken.

8.   De facilitator wordt aangewezen in onderlinge overeenstemming tussen de investeerder en de betrokken Overeenkomstsluitende Partij die als verweerder in de desbetreffende Aanhangige Arbitrageprocedure optreedt. De facilitator wordt gekozen uit personen wier onafhankelijkheid en onpartijdigheid boven elke twijfel verheven is en die over de nodige kwalificaties, waaronder een grondige kennis van het Unierecht, beschikken. De facilitator is geen onderdaan van de lidstaat waarin de investering heeft plaatsgevonden en evenmin van de lidstaat van herkomst van de investeerder, en verkeert niet in een belangenconflict. Indien binnen een maand na de inleiding van de schikkingsprocedure geen onderlinge overeenstemming over de keuze van een onpartijdige facilitator wordt bereikt, verzoekt de investeerder of de betrokken Overeenkomstsluitende Partij die als verweerder in de desbetreffende Aanhangige Arbitrageprocedure optreedt, de directeur-generaal van de Juridische Dienst van de Europese Commissie een voormalig lid van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan te wijzen, die, na raadpleging van elke partij bij het geschil, een persoon aanstelt die aan de in dit lid beschreven criteria voldoet. In bijlage D is een indicatieve vergoedingsregeling voor de facilitator vastgelegd.

9.   De facilitator vraagt de investeerder en de lidstaat waarin de investering heeft plaatsgevonden, binnen twee maanden na de aanstelling van de facilitator schriftelijke opmerkingen in te dienen. Indien de schikkingsprocedure op grond van lid 6 is ingeleid, kan de facilitator de Europese Commissie vragen binnen twee maanden advies uit te brengen over de desbetreffende kwesties die met het Unierecht verband houden.

10.   De facilitator organiseert op onpartijdige wijze de schikkingsonderhandelingen en staat de partijen bij opdat uiterlijk zes maanden na de aanstelling van de facilitator, dan wel na een eventueel door de partijen overeen te komen langere termijn, een minnelijke schikking wordt bereikt. De partijen nemen te goeder trouw deel aan dat proces. De facilitator houdt daarbij terdege rekening met zowel de beslissingen van het HvJ-EU of een nationale rechter, als met besluiten van de Europese Commissie die definitief zijn geworden, alsmede met het in de laatste zin van lid 9 bedoelde advies. De facilitator houdt ook rekening met de maatregelen die de betrokken Overeenkomstsluitende Partij heeft getroffen om aan de desbetreffende beslissingen van het HvJ-EU gevolg te geven, en met de jurisprudentie van het HvJ-EU met betrekking tot de omvang van schadeloosstellingen uit hoofde van het Unierecht.

11.   Indien binnen de in lid 10 genoemde termijn geen minnelijke schikking wordt bereikt, stellen de partijen in de procedure binnen een maand een voor hen aanvaardbare schikking voor. Elk voorstel wordt onverwijld schriftelijk aan de andere partij in de procedure meegedeeld voor het maken van opmerkingen. De facilitator organiseert verdere onderhandelingen op die basis met de bedoeling een wederzijds aanvaardbare oplossing voor het geschil te vinden.

12.   Binnen een maand na de mededeling van de voorstellen en rekening houdend met de in lid 11 bedoelde verdere gedachtewisseling doet de facilitator een definitief schriftelijk voorstel voor een gewijzigde minnelijke schikking. Binnen een maand na ontvangst van dat voorstel beslist elke partij in de procedure of zij het definitieve voorstel aanvaardt en deelt zij die beslissing schriftelijk mee aan de andere partij.

13.   Indien een partij in de procedure het definitieve voorstel niet aanvaardt, verstrekt zij de andere partij in de procedure onverwijld een schriftelijke uiteenzetting van de redenen daarvoor, waarbij daaruit, waar nodig, vertrouwelijke informatie wordt verwijderd. Elke partij in de procedure draagt haar eigen kosten en de helft van de vergoedingen voor de facilitator en in verband met de logistiek van de schikkingsprocedure.

14.   Indien overeenstemming over de voorwaarden van de schikking wordt bereikt, aanvaarden de partijen in de procedure deze voorwaarden onverwijld op juridisch bindende wijze. De voorwaarden van de schikking:

a)

moeten:

i)

een op de investeerder rustende verplichting omvatten om de arbitragevordering in te trekken of om van de uitvoering van een reeds gedane maar nog niet definitief ten uitvoer gelegde of uitgevoerde uitspraak af te zien, dan wel, in voorkomend geval, om rekening te houden met elke compensatie die eerder in de Aanhangige Arbitrageprocedure is betaald teneinde dubbele compensatie te vermijden, en

ii)

een verbintenis omvatten om af te zien van de inleiding van Nieuwe Arbitrageprocedures, en

b)

kunnen een bepaling omvatten waarin afstand wordt gedaan van alle andere rechten en vorderingen in verband met de maatregel die het voorwerp van de in lid 1 bedoelde procedure uitmaakt.

ARTIKEL 10

Toegang tot de nationale rechtbanken

1.   Een investeerder heeft binnen de in lid 2 bedoelde termijn recht op toegang tot de rechtsmiddelen uit hoofde van het nationale recht tegen een in een Aanhangige Arbitrageprocedure bestreden maatregel, ook al zijn de nationale termijnen voor het instellen van een vordering verstreken, op voorwaarde dat:

a)

de investeerder de Aanhangige Arbitrageprocedure intrekt en afstand doet van alle rechten en vorderingen uit hoofde van het desbetreffende Bilaterale Investeringsverdrag, dan wel afziet van de uitvoering van een reeds gedane maar nog niet definitief ten uitvoer gelegde of uitgevoerde uitspraak en zich ertoe verbindt af te zien van de inleiding van een Nieuwe Arbitrageprocedure:

i)

binnen zes maanden na de beëindiging van het Bilaterale Investeringsverdrag op grond waarvan de Aanhangige Arbitrageprocedure is ingeleid, ingeval geen gebruik is gemaakt van de gestructureerde dialoog waarin artikel 9 voorziet;

ii)

binnen zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de betrokken Overeenkomstsluitende Partij het verzoek van de investeerder afwijst om overeenkomstig artikel 9, leden 1 en 6, een gestructureerde dialoog aan te gaan; of

iii)

binnen zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de laatste van de partijen overeenkomstig artikel 9, lid 12, haar beslissing meedeelt, ingeval is gebruikgemaakt van de gestructureerde dialoog waarin artikel 9 voorziet;

b)

van de toegang tot de nationale rechter zal worden gebruikgemaakt om een vordering op grond van het nationale of het Unierecht in te stellen; en

c)

in voorkomend geval, geen schikkingsovereenkomst is bereikt als gevolg van de gestructureerde dialoog waarin artikel 9 voorziet.

2.   De krachtens lid 1 geldende nationale termijnen voor de toegang tot de nationale rechter worden geacht aan te vangen op de datum waarop de investeerder zich uit de desbetreffende Aanhangige Arbitrageprocedure terugtrekt, dan wel overeenkomstig lid 1, onder a), afziet van de uitvoering van een reeds gedane maar nog niet definitief ten uitvoer gelegde of uitgevoerde uitspraak en zich ertoe verbindt af te zien van de inleiding van een Nieuwe Arbitrageprocedure, al naargelang het geval; de duur van deze termijnen is die welke bij het toepasselijke nationale recht wordt voorgeschreven.

3.   Om meer zekerheid te bieden, worden de bepalingen van op grond van deze overeenkomst beëindigde Bilaterale Investeringsverdragen geacht geen deel uit te maken van het toepasselijke recht in procedures die op grond van deze overeenkomst bij een nationale rechter zijn ingeleid.

4.   Om meer zekerheid te bieden, mag het bepaalde in dit artikel niet worden uitgelegd als de creatie van nieuwe rechtsmiddelen die uit hoofde van het toepasselijke nationale recht niet beschikbaar zouden zijn voor de investeerder.

5.   De nationale rechter houdt rekening met elke compensatie die eerder in de Aanhangige Arbitrageprocedure is betaald teneinde dubbele compensatie te vermijden.

AFDELING 4

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 11

Depositaris

1.   De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie treedt op als depositaris van deze overeenkomst.

2.   De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie stelt de Overeenkomstsluitende Partijen in kennis van:

a)

elk besluit inzake voorlopige toepassing overeenkomstig artikel 17;

b)

de nederlegging van elke akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring overeenkomstig artikel 15;

c)

de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst krachtens artikel 16, lid 1;

d)

de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst voor elke Overeenkomstsluitende Partij krachtens artikel 16, lid 2.

3.   De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie maakt deze overeenkomst bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

ARTIKEL 12

Bijlagen

1.   De bijlagen bij deze overeenkomst vormen een integrerend onderdeel daarvan.

2.   Indien een in bijlage A genoemd Bilateraal Investeringsverdrag niet van kracht is op de datum waarop deze overeenkomst voor de desbetreffende Overeenkomstsluitende Partijen in werking treedt, maar indien vóór de beëindiging van dit verdrag gedane investeringen op grond van de in het verdrag opgenomen Horizonclausule nog wel binnen de werkingssfeer ervan kunnen vallen, wordt het als een in bijlage B genoemd Bilateraal Investeringsverdrag beschouwd.

ARTIKEL 13

Voorbehouden

Bij deze overeenkomst kan geen enkel voorbehoud worden gemaakt.

ARTIKEL 14

Geschillenbeslechting

1.   Geschillen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen betreffende de uitlegging of toepassing van deze overeenkomst worden, indien mogelijk, in der minne geschikt.

2.   Indien een geschil tussen de Overeenkomstsluitende Partijen niet binnen een termijn van 90 dagen in der minne kan worden geschikt, wordt het geschil op verzoek van een van de Overeenkomstsluitende Partijen bij het geschil overeenkomstig artikel 273 VWEU aan het HvJ-EU voorgelegd.

3.   Om meer zekerheid te bieden, vormt dit artikel een compromis tussen de Overeenkomstsluitende Partijen in de zin van artikel 273 VWEU.

ARTIKEL 15

Bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding

Deze overeenkomst dient te worden bekrachtigd, goedgekeurd of aanvaard.

De Overeenkomstsluitende Partijen leggen hun akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring neer bij de depositaris.

ARTIKEL 16

Inwerkingtreding

1.   Deze overeenkomst treedt in werking 30 kalenderdagen na de datum waarop de depositaris de tweede akte van bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding ontvangt.

2.   Voor elke Overeenkomstsluitende Partij die deze overeenkomst bekrachtigt, goedkeurt of aanvaardt na de inwerkingtreding ervan overeenkomstig lid 1, treedt hij in werking 30 kalenderdagen na de datum van neerlegging door deze Overeenkomstsluitende Partij van haar akte van bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding.

3.   Wanneer een Overeenkomstsluitende Partij die partij is in een Aanhangige Arbitrageprocedure deze overeenkomst bekrachtigt, goedkeurt of aanvaardt, stelt zij vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst voor die Partij, de andere partij in de procedure van dit feit in kennis. Deze kennisgeving bevat een vermelding of het desbetreffende Bilaterale Investeringsverdrag door die bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding is beëindigd, dan wel of de bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding door de andere Overeenkomstsluitende Partij bij dat verdrag nog niet heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 17

Voorlopige toepassing

1.   Overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen kunnen de Overeenkomstsluitende Partijen besluiten deze overeenkomst voorlopig toe te passen. De Overeenkomstsluitende Partijen stellen de depositaris van een dergelijk besluit in kennis.

2.   Wanneer beide partijen bij een Bilateraal Investeringsverdrag hebben besloten deze overeenkomst voorlopig toe te passen, worden de bepalingen van deze overeenkomst op dit verdrag van toepassing 30 kalenderdagen na de datum waarop het laatste besluit tot voorlopige toepassing is genomen.

ARTIKEL 18

Authentieke teksten

Deze overeenkomst, opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse en de Tsjechische taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn, wordt neergelegd in het archief van de depositaris.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24


BIJLAGE A (1)

LIJST VAN BILATERALE INVESTERINGSVERDRAGEN DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST WORDEN BEËINDIGD

Lidstaat

Partij/Partijen

Titel van het verdrag

Datum van ondertekening

Datum van inwerkingtreding

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

HU

Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek Hongarije betreffende de wederzijdse aanmoediging en bescherming van investeringen

14.5.1986

23.9.1988

BG

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Volksrepubliek Bulgarije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

25.10.1988

29.5.1991

PL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek Polen, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

19.5.1987

2.8.1991

CZ

Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.4.1989

13.2.1992

SK

Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.4.1989

13.2.1992

MT

Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Malta inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

5.3.1987

15.6.1993

LV

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

27.3.1996

4.4.1999

CY

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en uitwisseling van brieven

26.2.1991

5.6.1999

LT

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

15.10.1997

6.9.1999

EE

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.1.1996

23.9.1999

RO

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Roemenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

4.3.1996

9.3.2001

SI

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

1.2.1999

14.1.2002

HR

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

31.10.2001

28.12.2003

Republiek Bulgarije

MT

Overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Bulgarije en de regering van de Republiek Malta inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

12.6.1984

7.2.1985

DE

Verdrag tussen de Volksrepubliek Bulgarije en de Bondsrepubliek Duitsland voor wederzijdse bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.4.1986

10.3.1988

CY

Overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Bulgarije en de regering van de Republiek Cyprus inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

12.11.1987

18.5.1988

FR

Overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Bulgarije en de regering van de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

5.4.1989

1.5.1990

BLEU

Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Bulgarije en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

25.10.1988

29.5.1991

SK

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Slowaakse Republiek voor bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

21.7.1994

9.3.1995

PL

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Republiek Polen inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

11.4.1994

9.3.1995

EL

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Helleense Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.3.1993

29.4.1995

DK

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van het Koninkrijk Denemarken inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

14.4.1993

20.5.1995

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van Roemenië inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

1.6.1994

23.5.1995

HU

Overeenkomst tussen de Republiek Bulgarije en de Republiek Hongarije inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

8.6.1994

7.9.1995

HR

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Republiek Kroatië inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

25.6.1996

20.2.1998

ES

Overeenkomst tussen de Republiek Bulgarije en het Koninkrijk Spanje inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

5.9.1995

22.4.1998

CZ

Overeenkomst tussen de Republiek Bulgarije en de Tsjechische Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

17.3.1999

30.9.2000

PT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Portugese Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

27.5.1993

20.11.2000

SI

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

30.6.1998

26.11.2000

NL

Overeenkomst inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen de Republiek Bulgarije en het Koninkrijk der Nederlanden

6.10.1999

1.3.2001

LV

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Republiek Letland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

4.12.2003

23.7.2004

LT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Republiek Litouwen inzake de bevordering en bescherming van investeringen

21.11.2005

25.4.2006

Tsjechische Republiek

FR

Overeenkomst tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

13.9.1990

27.9.1991

ES

Overeenkomst voor de bescherming en wederzijdse bevordering van investeringen tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek (2) en het Koninkrijk Spanje

12.12.1990

28.11.1991

BLEU

Akkoord tussen de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.4.1989

13.2.1992

DE

Verdrag tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

2.10.1990

2.8.1992

NL

Overeenkomst inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden

29.4.1991

1.10.1992

EL

Overeenkomst tussen de regering van de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de regering van de Helleense Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

3.6.1991

30.12.1992 (CZ)

31.12.1992 (EL)

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Tsjechische Republiek en de regering van de Republiek Roemenië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

8.11.1993

28.7.1994

PT

Overeenkomst tussen de regering van de Tsjechische Republiek en de regering van de Portugese Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.11.1993

3.8.1994

HU

Overeenkomst tussen de Tsjechische Republiek en de Republiek Hongarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

14.1.1993

25.5.1995

LT

Overeenkomst tussen de regering van de Tsjechische Republiek en de regering van de Republiek Litouwen voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

27.10.1994

12.7.1995

HR

Overeenkomst tussen de Tsjechische Republiek en de Republiek Kroatië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

5.3.1996

15.5.1997

BG

Overeenkomst tussen de Tsjechische Republiek en de Republiek Bulgarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

17.3.1999

30.9.2000

CY

Overeenkomst tussen de Tsjechische Republiek en de Republiek Cyprus voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

15.6.2001

25.9.2002

Koninkrijk Denemarken

HU

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Hongaarse Volksrepubliek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

2.5.1988

1.10.1988

SK

Overeenkomst tussen het Koninkrijk Denemarken en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

6.3.1991

19.9.1992

(Opvolging 1.1.1993)

LT

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Republiek Litouwen inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

30.3.1992

8.1.1993

LV

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Republiek Letland inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

30.3.1992

18.11.1994

BG

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Republiek Bulgarije inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

14.4.1993

20.5.1995

HR

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Republiek Kroatië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

5.7.2000

12.1.2002

SI

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Republiek Slovenië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

11.5.1999

30.3.2002

Bondsrepubliek Duitsland

EL

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk Griekenland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

27.3.1961

15.7.1963

MT

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Malta inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

17.9.1974

14.12.1975

PT

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Portugese Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

16.9.1980

23.4.1982

HU

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Volksrepubliek Hongarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

30.4.1986

7.11.1987

BG

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Volksrepubliek Bulgarije voor wederzijdse bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.4.1986

10.3.1988

CZ

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

2.10.1990

2.8.1992

SK

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

2.10.1990

2.8.1992

LV

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Letland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

20.4.1993

9.6.1996

EE

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Estland inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.11.1992

12.1.1997

LT

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Litouwen voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

28.2.1992

27.6.1997

SI

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Slovenië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

28.10.1993

18.7.1998

RO

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Roemenië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

25.6.1996

12.12.1998

HR

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Kroatië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen (3)

21.3.1997

28.9.2000

Republiek Estland

NL

Overeenkomst tussen de Republiek Estland en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

27.10.1992

1.9.1993

FR

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Estland en de regering van de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

14.5.1992

25.9.1995

LV

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Estland en de regering van de Republiek Letland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

7.2.1996

23.5.1996

LT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Estland en de regering van de Republiek Litouwen voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

7.9.1995

20.6.1996

DE

Verdrag tussen de Republiek Estland en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.11.1992

12.1.1997

ES

Overeenkomst tussen de Republiek Estland en het Koninkrijk Spanje inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

11.11.1997

1.7.1998

EL

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Estland en de regering van de Helleense Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

17.4.1997

1.8.1998 (EL)

7.8.1998 (EE)

BLEU

Overeenkomst tussen de Republiek Estland en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.1.1996

23.9.1999

Helleense Republiek

DE

Verdrag tussen het Koninkrijk Griekenland en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

27.3.1961

15.7.1963

HU

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Volksrepubliek Hongarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

26.5.1989

1.2.1992

CZ

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

3.6.1991

30.12.1992 (CZ)

31.12.1992 (EL)

SK

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

3.6.1991

31.12.1992

CY

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Republiek Cyprus voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

30.3.1992

26.2.1993

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Republiek Bulgarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.3.1993

29.4.1995

LT

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Republiek Litouwen inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

19.7.1996

10.7.1997

LV

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Republiek Letland inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

20.7.1995

8.2.1998 (EL)

9.2.1998 (LV)

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van Roemenië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

23.5.1997

11.6.1998 (RO)

12.6.1998 (EL)

EE

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Republiek Estland inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

17.4.1997

1.8.1998 (EL)

7.8.1998 (EE)

HR

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Republiek Kroatië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

18.10.1996

20.10.1998 (EL)

21.10.1998 (HR)

SI

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

29.5.1997

10.2.2000

Koninkrijk Spanje

CZ

Overeenkomst voor de bescherming en wederzijdse bevordering van investeringen tussen het Koninkrijk Spanje en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek (4)

12.12.1990

28.11.1991

SK

Overeenkomst voor de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen tussen het Koninkrijk Spanje en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

12.12.1990

28.11.1991

HU

Overeenkomst tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Hongarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

9.11.1989

1.8.1992

RO

Overeenkomst tussen Spanje en Roemenië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

25.1.1995

7.12.1995

LT

Overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Litouwen

6.7.1994

22.12.1995

LV

Overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Letland

26.10.1995

14.3.1997

BG

Overeenkomst tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Bulgarije inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

5.9.1995

22.4.1998

EE

Overeenkomst tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

11.11.1997

1.7.1998

HR

Overeenkomst tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Kroatië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

21.7.1997

17.9.1998

SI

Overeenkomst inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Slovenië

15.7.1998

3.4.2000

Franse Republiek

MT

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Republiek Malta inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

11.8.1976

1.1.1978

HU

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Volksrepubliek Hongarije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

6.11.1986

30.9.1987

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

5.4.1989

1.5.1990

CZ

Overeenkomst tussen de Franse Republiek en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

13.9.1990

27.9.1991

SK

Overeenkomst tussen de Franse Republiek en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

13.9.1990

27.9.1991

LV

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Republiek Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

15.5.1992

1.10.1994

LT

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

23.4.1992

27.3.1995

EE

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

14.5.1992

25.9.1995

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van Roemenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

21.3.1995

20.6.1996

HR

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Republiek Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (5)

3.6.1996

5.3.1998

SI

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

11.2.1998

5.8.2000

Republiek Kroatië

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Kroatië en de regering van Roemenië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

8.6.1994

9.9.1995

SK

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Kroatië en de regering van de Slowaakse Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.2.1996

5.2.1997 (SK)

6.2.1997 (HR)

CZ

Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Tsjechische Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

5.3.1996

15.5.1997

PT

Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Portugese Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

10.5.1995

24.10.1997

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Kroatië en de regering van de Republiek Bulgarije inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

25.6.1996

20.2.1998

FR

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Kroatië en de regering van de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (6)

3.6.1996

5.3.1998

ES

Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en het Koninkrijk Spanje inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

21.7.1997

17.9.1998

EL

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Kroatië en de regering van de Helleense Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

18.10.1996

20.10.1998 (EL)

21.10.1998 (HR)

NL

Overeenkomst inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen de Republiek Kroatië en het Koninkrijk der Nederlanden

28.4.1998

1.6.1999

DE

Verdrag tussen de Republiek Kroatië en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen (7)

21.3.1997

28.9.2000

DK

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Kroatië en de regering van het Koninkrijk Denemarken inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

5.7.2000

12.1.2002

HU

Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Republiek Hongarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

15.5.1996

1.3.2002

MT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Kroatië en de regering van Malta inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

11.7.2001

10.5.2002

BLEU

Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

31.10.2001

28.12.2003

SI

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Kroatië en de regering van de Republiek Slovenië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.12.1997

8.7.2004

LV

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Kroatië en de regering van de Republiek Letland inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

4.4.2002

25.5.2005

LT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Kroatië en de regering van de Republiek Litouwen inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

15.4.2008

30.1.2009

Republiek Cyprus

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Cyprus en de regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

12.11.1987

18.5.1988

HU

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Cyprus en de regering van de Volksrepubliek Hongarije voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.5.1989

25.5.1990

EL

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Cyprus en de regering van de Helleense Republiek voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

30.3.1992

26.2.1993

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Cyprus en de regering van Roemenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

26.7.1991

10.7.1993

BLEU

Overeenkomst tussen de Republiek Cyprus en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en uitwisseling van brieven

26.2.1991

5.6.1999

CZ

Overeenkomst tussen de Republiek Cyprus en de Tsjechische Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

15.6.2001

25.9.2002

MT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Cyprus en de regering van Malta voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

9.9.2002

30.11.2003

Republiek Letland

FR

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Letland en de regering van de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

15.5.1992

1.10.1994

DK

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Letland en de regering van het Koninkrijk Denemarken inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

30.3.1992

18.11.1994

NL

Overeenkomst tussen de Republiek Letland en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

14.3.1994

1.4.1995

EE

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Letland en de regering van de Republiek Estland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

7.2.1996

23.5.1996

DE

Verdrag tussen de Republiek Letland en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

20.4.1993

9.6.1996

LT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Letland en de regering van de Republiek Litouwen inzake de bevordering en bescherming van investeringen

7.2.1996

23.7.1996

ES

Overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Republiek Letland en het Koninkrijk Spanje

26.10.1995

14.3.1997

PT

Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Portugese Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

27.9.1995

17.7.1997

EL

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Letland en de regering van de Helleense Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

20.7.1995

8.2.1998 (EL)

9.2.1998 (LV)

SK

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Letland en de regering van de Slowaakse Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

9.4.1998

30.10.1998

BLEU

Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

27.3.1996

4.4.1999

HU

Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Republiek Hongarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

10.6.1999

25.8.2000

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Letland en de regering van Roemenië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

27.11.2001

22.8.2002

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Letland en de regering van de Republiek Bulgarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

4.12.2003

23.7.2004

HR

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Letland en de regering van de Republiek Kroatië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

4.4.2002

25.5.2005

Republiek Litouwen

DK

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van het Koninkrijk Denemarken inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

30.3.1992

8.1.1993

PL

Overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en de Republiek Polen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

28.9.1992

6.8.1993

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van Roemenië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

8.3.1994

15.12.1994

FR

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

23.4.1992

27.3.1995

NL

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

26.1.1994

1.4.1995

CZ

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van de Tsjechische Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

27.10.1994

12.7.1995

ES

Overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Republiek Litouwen en het Koninkrijk Spanje

6.7.1994

22.12.1995

EE

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van de Republiek Estland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

7.9.1995

20.6.1996

LV

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van de Republiek Letland inzake de bevordering en bescherming van investeringen

7.2.1996

23.7.1996

DE

Verdrag tussen de Republiek Litouwen en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

28.2.1992

27.6.1997

EL

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van de Helleense Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

19.7.1996

10.7.1997

BLEU

Overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

15.10.1997

6.9.1999

SI

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van de Republiek Slovenië inzake de bevordering en bescherming van investeringen

13.10.1998

15.5.2002

HU

Overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en de Republiek Hongarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

25.5.1999

20.5.2003

PT

Overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en de Portugese Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

27.5.1998

14.8.2003

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van de Republiek Bulgarije inzake de bevordering en bescherming van investeringen

21.11.2005

25.4.2006

HR

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van de Republiek Kroatië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

15.4.2008

30.1.2009

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

HU

Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek Hongarije betreffende de wederzijdse aanmoediging en bescherming van investeringen

14.5.1986

23.9.1988

BG

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Volksrepubliek Bulgarije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

25.10.1988

29.5.1991

PL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek Polen, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

19.5.1987

2.8.1991

CZ

Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.4.1989

13.2.1992

SK

Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.4.1989

13.2.1992

MT

Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Malta inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

5.3.1987

15.6.1993

LV

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

27.3.1996

4.4.1999

CY

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

26.2.1991

5.6.1999

LT

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

15.10.1997

6.9.1999

EE

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.1.1996

23.9.1999

RO

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Roemenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

4.3.1996

9.3.2001

SI

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

1.2.1999

14.1.2002

HR

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

31.10.2001

28.12.2003

Hongarije

FR

Overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Hongarije en de regering van de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

6.11.1986

30.9.1987

DE

Verdrag tussen de Volksrepubliek Hongarije en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

30.4.1986

7.11.1987

NL

Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Hongarije en het Koninkrijk der Nederlanden voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

2.9.1987

1.6.1988

BLEU

Akkoord tussen de Volksrepubliek Hongarije en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

14.5.1986

23.9.1988

DK

Overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Hongarije en de regering van het Koninkrijk Denemarken voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

2.5.1988

1.10.1988

CY

Overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Hongarije en de regering van de Republiek Cyprus voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.5.1989

25.5.1990

EL

Overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Hongarije en de regering van de Helleense Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

26.5.1989

1.2.1992

ES

Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en het Koninkrijk Spanje voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

9.11.1989

1.8.1992

CZ

Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Tsjechische Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

14.1.1993

25.5.1995

PL

Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Polen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

23.9.1992

16.6.1995

BG

Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Bulgarije inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

8.6.1994

7.9.1995

RO

Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en Roemenië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

16.9.1993

6.5.1996

SK

Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Slowaakse Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

15.1.1993

19.7.1996

PT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Hongarije en de regering van de Portugese Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

28.2.1992

8.10.1997

SI

Overeenkomst inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Slovenië

15.10.1996

9.6.2000

LV

Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Letland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

10.6.1999

25.8.2000

HR

Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Kroatië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

15.5.1996

1.3.2002

LT

Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Republiek Litouwen voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

25.5.1999

20.5.2003

Republiek Malta

DE

Verdrag tussen Malta en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

17.9.1974

14.12.1975

FR

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Malta en de regering van de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

11.8.1976

1.1.1978

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Malta en de regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

12.6.1984

7.2.1985

NL

Overeenkomst tussen de regering van Malta en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

10.9.1984

1.7.1985

BLEU

Akkoord tussen de Republiek Malta en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

5.3.1987

15.6.1993

SK

Overeenkomst tussen de regering van Malta en de regering van de Slowaakse Republiek voor bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

7.9.1999

29.5.2000

SI

Overeenkomst tussen de regering van Malta en de regering van de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

15.3.2001

6.11.2001

HR

Overeenkomst tussen de regering van Malta en de regering van de Republiek Kroatië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

11.7.2001

10.5.2002

CY

Overeenkomst tussen de regering van Malta en de regering van de Republiek Cyprus voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

9.9.2002

30.11.2003

Koninkrijk der Nederlanden

MT

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van Malta inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

10.9.1984

1.7.1985

HU

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Hongarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

2.9.1987

1.6.1988

CZ

Overeenkomst inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

29.4.1991

1.10.1992

SK

Overeenkomst inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

29.4.1991

1.10.1992

EE

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

27.10.1992

1.9.1993

RO

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van Roemenië inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

19.4.1994

1.2.1995

LT

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Litouwen inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

26.1.1994

1.4.1995

LV

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Letland inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

14.3.1994

1.4.1995

SI

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Slovenië inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

24.9.1996

1.8.1998

HR

Overeenkomst inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kroatië

28.4.1998

1.6.1999

BG

Overeenkomst inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije

6.10.1999

1.3.2001

Republiek Polen

BLEU

Overeenkomst tussen de Regering van de Volksrepubliek Polen, enerzijds, en de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

19.5.1987

2.8.1991

LT

Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

28.9.1992

6.8.1993

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Polen en de regering van de Republiek Bulgarije inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

11.4.1994

9.3.1995

HU

Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Republiek Hongarije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

23.9.1992

16.6.1995

SK

Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Slowaakse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

18.8.1994

14.3.1996

SI

Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

28.6.1996

31.3.2000

Portugese Republiek

DE

Verdrag tussen de Portugese Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

16.9.1980

23.4.1982

CZ

Overeenkomst tussen de regering van de Portugese Republiek en de regering van de Tsjechische Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.11.1993

3.8.1994

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Portugese Republiek en de regering van Roemenië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

17.11.1993

17.11.1994

LV

Overeenkomst tussen de Portugese Republiek en de Republiek Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

27.9.1995

17.7.1997

HU

Overeenkomst tussen de regering van de Portugese Republiek en de regering van de Republiek Hongarije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

28.2.1992

8.10.1997

HR

Overeenkomst tussen de Portugese Republiek en de Republiek Kroatië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

10.5.1995

24.10.1997

SK

Overeenkomst tussen de Portugese Republiek en de Slowaakse Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

10.7.1995

15.5.1999

SI

Overeenkomst tussen de Portugese Republiek en de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

14.5.1997

4.5.2000

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Portugese Republiek en de regering van de Republiek Bulgarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

27.5.1993

20.11.2000

LT

Overeenkomst tussen de Portugese Republiek en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

27.5.1998

14.8.2003

Roemenië

CY

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

26.7.1991

10.7.1993

CZ

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Roemenië en de regering van de Tsjechische Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

8.11.1993

28.7.1994

PT

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Portugese Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

17.11.1993

17.11.1994

LT

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Republiek Litouwen inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

8.3.1994

15.12.1994

NL

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

19.4.1994

1.2.1995

BG

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Republiek Bulgarije inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

1.6.1994

23.5.1995

HR

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Republiek Kroatië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

8.6.1994

9.9.1995

ES

Overeenkomst tussen Roemenië en Spanje voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

25.1.1995

7.12.1995

SK

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Slowaakse Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

3.3.1994

7.3.1996

HU

Overeenkomst tussen de Republiek Hongarije en Roemenië voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

16.9.1993

6.5.1996

FR

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

21.3.1995

20.6.1996

SI

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Republiek Slovenië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

24.1.1996

24.11.1996

EL

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Helleense Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

23.5.1997

11.6.1998 (RO)

12.6.1998 (EL)

DE

Verdrag tussen Roemenië en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

25.6.1996

12.12.1998

BLEU

Overeenkomst tussen de Regering van Roemenië en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

4.3.1996

9.3.2001

LV

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Republiek Letland inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

27.11.2001

22.8.2002

Republiek Slovenië

SK

Overeenkomst inzake wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen tussen de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek

28.7.1993

28.3.1996

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van Roemenië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

24.1.1996

24.11.1996

DE

Verdrag tussen de Republiek Slovenië en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

28.10.1993

18.7.1998

NL

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

24.9.1996

1.8.1998

EL

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van de Helleense Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

29.5.1997

10.2.2000

PL

Overeenkomst tussen de Republiek Slovenië en de Republiek Polen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

28.6.1996

31.3.2000

ES

Overeenkomst inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen de Republiek Slovenië en het Koninkrijk Spanje

15.7.1998

3.4.2000

PT

Overeenkomst tussen de Republiek Slovenië en de Portugese Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

14.5.1997

4.5.2000

HU

Overeenkomst inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen tussen de Republiek Slovenië en de Republiek Hongarije

15.10.1996

9.6.2000

FR

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

11.2.1998

5.8.2000

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van de Republiek Bulgarije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

30.6.1998

26.11.2000

MT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van Malta inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

15.3.2001

6.11.2001

BLEU

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

1.2.1999

14.1.2002

DK

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van het Koninkrijk Denemarken inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

11.5.1999

30.3.2002

LT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van de Republiek Litouwen inzake de bevordering en bescherming van investeringen

13.10.1998

15.5.2002

HR

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van de Republiek Kroatië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.12.1997

8.7.2004

Slowaakse Republiek

FR

Overeenkomst tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

13.9.1990

27.9.1991

ES

Overeenkomst voor de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en het Koninkrijk Spanje

12.12.1990

28.11.1991

BLEU

Akkoord tussen de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

24.4.1989

13.2.1992

DE

Verdrag tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

2.10.1990

2.8.1992

DK

Overeenkomst tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en het Koninkrijk Denemarken voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

6.3.1991

19.9.1992

(Opvolging 1.1.1993)

NL

Overeenkomst inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden

29.4.1991

1.10.1992

EL

Overeenkomst tussen de regering van de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de regering van de Helleense Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

3.6.1991

31.12.1992

BG

Overeenkomst tussen de regering van de Slowaakse Republiek en de regering van de Republiek Bulgarije voor bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

21.7.1994

9.3.1995

RO

Overeenkomst tussen de regering van de Slowaakse Republiek en de regering van Roemenië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

3.3.1994

7.3.1996

PL

Overeenkomst tussen de Slowaakse Republiek en de Republiek Polen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

18.8.1994

14.3.1996

SI

Overeenkomst inzake wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen tussen de Slowaakse Republiek en de Republiek Slovenië

28.7.1993

28.3.1996

HU

Overeenkomst tussen de Slowaakse Republiek en de Republiek Hongarije voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

15.1.1993

19.7.1996

HR

Overeenkomst tussen de regering van de Slowaakse Republiek en de regering van de Republiek Kroatië inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

12.2.1996

5.2.1997 (SK)

6.2.1997 (HR)

LV

Overeenkomst tussen de regering van de Slowaakse Republiek en de regering van de Republiek Letland inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

9.4.1998

30.10.1998

PT

Overeenkomst tussen de Slowaakse Republiek en de Portugese Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

10.7.1995

15.5.1999

MT

Overeenkomst tussen de regering van de Slowaakse Republiek en de regering van Malta voor bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

7.9.1999

29.5.2000


(1)  Om twijfel uit te sluiten, omvat elk Bilateraal Investeringsverdrag dat in deze bijlage wordt vermeld, naargelang het geval, alle wijzigingen, protocollen, bijlagen of briefwisselingen daarbij.

(2)  Voor meer zekerheid wordt verduidelijkt dat wanneer de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije of de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek wordt vermeld als partij bij een in deze bijlage opgenomen Bilateraal Investeringsverdrag, de verwijzing naar de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije of de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek moet worden opgevat als een verwijzing naar de Tsjechische Republiek en/of de Slowaakse Republiek, al naargelang het geval.

(3)  Voor meer zekerheid wordt verduidelijkt dat de formele beëindiging door deze overeenkomst van het Bilateraal Investeringsverdrag tussen Duitsland en Kroatië niet zo mag worden geïnterpreteerd dat het Bilateraal Investeringsverdrag tussen Duitsland en de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië (SFRJ) in de betrekkingen tussen Duitsland en Kroatië opnieuw zou kunnen worden ingesteld. Dit doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van het Bilateraal Investeringsverdrag tussen Duitsland en de voormalige SFRJ in de betrekkingen tussen Duitsland en sommige staten die op het grondgebied van de voormalige SFRJ zijn gevormd en die geen EU-lidstaten zijn.

(4)  Voor meer zekerheid wordt verduidelijkt dat wanneer de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije of de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek wordt vermeld als partij bij een in deze bijlage opgenomen Bilateraal Investeringsverdrag, de verwijzing naar de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije of de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek moet worden opgevat als een verwijzing naar de Tsjechische Republiek en/of de Slowaakse Republiek, al naargelang het geval.

(5)  Voor meer zekerheid wordt verduidelijkt dat de formele beëindiging door deze overeenkomst van het Bilateraal Investeringsverdrag tussen Frankrijk en Kroatië niet zo mag worden geïnterpreteerd dat het Bilateraal Investeringsverdrag tussen Frankrijk en de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië (SFRJ) in de betrekkingen tussen Frankrijk en Kroatië opnieuw zou kunnen worden ingesteld.

(6)  Voor meer zekerheid wordt verduidelijkt dat de formele beëindiging door deze overeenkomst van het Bilateraal Investeringsverdrag tussen Frankrijk en Kroatië niet zo mag worden geïnterpreteerd dat het Bilateraal Investeringsverdrag tussen Frankrijk en de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië (SFRJ) in de betrekkingen tussen Frankrijk en Kroatië opnieuw zou kunnen worden ingesteld.

(7)  Voor meer zekerheid wordt verduidelijkt dat de formele beëindiging door deze overeenkomst van het Bilateraal Investeringsverdrag tussen Duitsland en Kroatië niet zo mag worden geïnterpreteerd dat het Bilateraal Investeringsverdrag tussen Duitsland en de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië (SFRJ) in de betrekkingen tussen Duitsland en Kroatië opnieuw zou kunnen worden ingesteld. Dit doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van het Bilateraal Investeringsverdrag tussen Duitsland en de voormalige SFRJ in de betrekkingen tussen Duitsland en sommige staten die op het grondgebied van de voormalige SFRJ zijn gevormd en die geen EU-lidstaten zijn.


BIJLAGE B (1)

LIJST VAN BILATERALE INVESTERINGSVERDRAGEN DIE REEDS ZIJN BEËINDIGD EN WAAR EEN HORIZONCLAUSULE VAN KRACHT KAN ZIJN

Lidstaat

Partij/Partijen

Titel van het verdrag

Datum van ondertekening

Datum van inwerkingtreding

Beëindigingsdatum

Republiek Bulgarije

IT

Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Bulgarije en de Italiaanse Republiek inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

5.12.1988

27.12.1990

1.9.2008

Bondsrepubliek Duitsland

PL

Overeenkomst tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Volksrepubliek Polen voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

10.11.1989

24.2.1991

18.10.2019

Helleense Republiek

PL

Overeenkomst tussen de Helleense Republiek en de Republiek Polen voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

14.10.1992

20.2.1995

7.11.2019

Koninkrijk Spanje

PL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Polen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

30.7.1992

1.5.1993

16.10.2019

Franse Republiek

PL

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Volksrepubliek Polen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

14.2.1989

10.2.1990

19.7.2019

Republiek Kroatië

PL

Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Republiek Polen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

21.2.1995

4.10.1995

18.10.2019

Italiaanse Republiek

MT

Overeenkomst tussen de regering van de Italiaanse Republiek en de regering van Malta betreffende economische samenwerking en bescherming van investeringen (2)

28.7.1967

15.10.1973

1.3.2008

BG

Overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek en de Volksrepubliek Bulgarije inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

5.12.1988

27.12.1990

1.9.2008

SI

Overeenkomst tussen de regering van de Italiaanse Republiek en de regering van de Republiek Slovenië inzake de bevordering en bescherming van investeringen

8.3.2000

11.8.2003

1.9.2008

Republiek Cyprus

PL

Overeenkomst tussen de Republiek Cyprus en de Republiek Polen voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

4.6.1992

6.7.1993

17.1.2019

Republiek Malta

IT

Overeenkomst tussen de regering van Malta en de regering van de Italiaanse Republiek betreffende economische samenwerking en bescherming van investeringen (3)

28.7.1967

15.10.1973

1.3.2008

Koninkrijk der Nederlanden

PL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

7.9.1992

1.2.1994

2.2.2019

Republiek Polen

FR

Overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Polen en de regering van de Franse Republiek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

14.2.1989

10.2.1990

19.7.2019

DE

Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Polen en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

10.11.1989

24.2.1991

18.10.2019

ES

Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk Spanje inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

30.7.1992

1.5.1993

16.10.2019

CY

Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Republiek Cyprus voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

4.6.1992

6.7.1993

17.1.2019

NL

Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

7.9.1992

1.2.1994

2.2.2019

PT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Polen en de regering van de Portugese Republiek inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

11.3.1993

3.8.1994

3.8.2019

EL

Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Helleense Republiek voor de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

14.10.1992

20.2.1995

7.11.2019

HR

Overeenkomst tussen de Republiek Polen en de Republiek Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

21.2.1995

4.10.1995

18.10.2019

Portugese Republiek

PL

Overeenkomst tussen de regering van de Portugese Republiek en de regering van de Republiek Polen inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

11.3.1993

3.8.1994

3.8.2019

Republiek Slovenië

IT

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van de Italiaanse Republiek Italië inzake de bevordering en bescherming van investeringen

8.3.2000

11.8.2003

1.9.2008


(1)  Om twijfel uit te sluiten, omvat elk Bilateraal Investeringsverdrag dat in deze bijlage wordt vermeld, naargelang het geval, alle wijzigingen, protocollen, bijlagen of briefwisselingen daarbij.

(2)  Dit Verdrag is overeenkomstig de bepalingen ervan per 1.3.2008 beëindigd en bevat geen Horizonclausule. Het is alleen om meer zekerheid te bieden in deze bijlage opgenomen.

(3)  Dit Verdrag is overeenkomstig de bepalingen ervan per 1.3.2008 beëindigd en bevat geen Horizonclausule. Het is alleen om meer zekerheid te bieden in deze bijlage opgenomen.


BIJLAGE C

IN ARTIKEL 7 BEDOELDE VERKLARING

In verband met de bovengenoemde zaak stellen [naam van de lidstaat van ontvangst], waarin de eiser is gevestigd, en [naam van de verwerende lidstaat] het scheidsgerecht ervan in kennis dat de partijen bij de EU-Verdragen en bilaterale investeringsverdragen binnen de EU de volgende gezamenlijke opvatting huldigen, die is uiteengezet in artikel 4, lid 1, van de Overeenkomst voor de beëindiging van Bilaterale Investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie:

"De Overeenkomstsluitende Partijen bevestigen dat Arbitragebedingen strijdig zijn met de EU-Verdragen en derhalve geen toepassing kunnen vinden. Als gevolg van deze onverenigbaarheid tussen Arbitragebedingen en de EU-Verdragen kan vanaf de datum waarop de laatste van de partijen bij een Bilateraal Investeringsverdrag een lidstaat van de Europese Unie werd, het Arbitragebeding in een dergelijk Bilateraal Investeringsverdrag niet dienen als rechtsgrondslag voor Arbitrageprocedures."

Sommige hier gebruikte begrippen (met een hoofdletter) zijn gedefinieerd in artikel 1 van de Overeenkomst voor de beëindiging van Bilaterale Investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie.


BIJLAGE D

INDICATIEF VERGOEDINGSSCHEMA VOOR DE FACILITATOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9, LID 8, LAATSTE ZIN

Inleiding van de gestructureerde dialoog, voorlopige interne analyse en verzoek aan de investeerder en de lidstaat van ontvangst van de investering om binnen twee maanden na zijn benoeming schriftelijke opmerkingen in te dienen

1 000 EUR

Organisatie van de schikkingsonderhandelingen en ondersteuning van de partijen om tot een minnelijke schikking te komen

1 000 EUR

Ontwerp van minnelijke schikking

1 000 EUR

(Als een minnelijke schikking niet wordt aanvaard) organisatie van verdere onderhandelingen op basis van de door de partijen gevraagde wijzigingen om een wederzijds aanvaardbare oplossing voor het geschil te vinden

1 000 EUR

(Als nog geen oplossing is gevonden) voorstel voor een minnelijke schikking

1 000 EUR


Top