EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A1006(01)

Bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering

OJ L 258, 6.10.2017, p. 4–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

6.10.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 258/4


VERTALING

BILATERALE OVEREENKOMST

tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten van Amerika (Verenigde Staten of VS), partijen bij deze overeenkomst,

Delend de doelstelling van bescherming van verzekerings- en herverzekeringsnemers en andere consumenten, met inachtneming van het systeem voor verzekerings- en herverzekeringstoezicht en -regelgeving van elke partij;

Bevestigend dat voor de Verenigde Staten de prudentiële maatregelen die van toepassing zijn in de Europese Unie, alsmede de vereisten en toezeggingen waarin deze overeenkomst voorziet, een niveau van bescherming voor verzekeringsnemers en andere consumenten met betrekking tot herverzekeringscessies en groepstoezicht tot stand brengen dat in overeenstemming is met de vereisten van de Federal Insurance Office Act van 2010;

Erkennend de groeiende noodzaak van samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten van de EU en de VS, inclusief de uitwisseling van vertrouwelijke informatie, gezien de toenemende globalisering van de verzekerings- en herverzekeringsmarkten;

Rekening houdend met het feit dat praktische regelingen betreffende grensoverschrijdende samenwerking essentieel zijn voor het toezicht op verzekeraars en herverzekeraars zowel in tijden van stabiliteit als in tijden van crisis;

Rekening houdend met informatie die is uitgewisseld over de regelgevingskaders van elke partij en na zorgvuldige inoverwegingneming van deze kaders;

Nota nemend van de voordelen van het verhogen van de regelgevingszekerheid bij de toepassing van verzekerings- en herverzekeringsregelgevingskaders voor verzekeraars en herverzekeraars die op het grondgebied van elke partij actief zijn;

Erkennend de risicolimiteringseffecten van herverzekeringsovereenkomsten in een grensoverschrijdende context mits de toepasselijke prudentiële voorwaarden worden vervuld en rekening houdend met de bescherming van verzekeringsnemers en andere consumenten;

Erkennend dat groepstoezicht op verzekeraars en herverzekeraars de toezichthoudende autoriteiten in staat stelt een gezond oordeel te vellen over de financiële positie van deze groepen;

Erkennend de noodzaak van een groepskapitaalvereiste of -beoordeling voor verzekeraars en herverzekeraars die deel uitmaken van een groep die actief is op het grondgebied van beide partijen, en dat een groepskapitaalvereiste of -beoordeling op het niveau van de wereldwijde moederonderneming kan worden gebaseerd op de aanpak van de partij van herkomst;

Bevestigend het belang van specificaties voor de groepskapitaalvereiste of -beoordeling voor groepstoezicht en van, indien gerechtvaardigd, de toepassing van correctieve of preventieve of anderszins responsieve maatregelen door een toezichthoudende autoriteit op basis van die vereiste of beoordeling; alsmede

Aanmoedigend de uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten om toezicht te houden op verzekeraars en herverzekeraars in het belang van de verzekeringsnemers en andere consumenten,

Komen hierbij overeen:

Artikel 1

Doelstellingen

Deze overeenkomst voorziet in het volgende:

(a)

de opheffing, onder bepaalde voorwaarden, van vereisten inzake lokale aanwezigheid opgelegd door een partij of haar toezichthoudende autoriteiten aan een accepterende herverzekeraar die zijn hoofdkantoor of woonplaats heeft in de andere partij als voorwaarde om een herverzekeringsovereenkomst aan te gaan met een cederende verzekeraar die zijn hoofdkantoor of woonplaats heeft op haar grondgebied of om de cederende verzekeraar toe te staan tegoed voor herverzekering of tegoed voor risicolimiteringseffecten van een dergelijke herverzekeringsovereenkomst in de balans op te nemen;

(b)

e opheffing, onder bepaalde voorwaarden, van zekerhedenvereisten opgelegd door een partij of haar toezichthoudende autoriteiten aan een accepterende herverzekeraar die zijn hoofdkantoor of woonplaats heeft op het grondgebied van de andere partij als voorwaarde om een herverzekeringsovereenkomst aan te gaan met een cederende verzekeraar die zijn hoofdkantoor of woonplaats heeft op haar grondgebied of om de cederende verzekeraar toe te staan tegoed voor herverzekering of tegoed voor risicolimiteringseffecten van een dergelijke herverzekeringsovereenkomst in de balans op te nemen;

(c)

de rol van de toezichthoudende autoriteiten van ontvangst en herkomst met betrekking tot prudentieel groepstoezicht op een verzekerings- of herverzekeringsgroep waarvan de wereldwijde moederonderneming in de partij van herkomst is gevestigd, inclusief, onder bepaalde voorwaarden, i) de opheffing op het niveau van de wereldwijde moederonderneming van prudentiële verzekeringssolvabiliteits- en kapitaals-, governance- en rapportagevereisten van de partij van ontvangst, en ii) vaststelling dat de toezichthoudende autoriteit van herkomst, en niet de toezichthoudende autoriteit van de partij van ontvangst, wereldwijd prudentieel verzekeringsgroepstoezicht zal uitoefenen, onverminderd groepstoezicht door de partij van ontvangst van de verzekerings- of herverzekeringsgroep op het niveau van de moederonderneming op haar grondgebied; alsmede

(d)

de wederzijdse ondersteuning door de partijen van de uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten van elke partij, en aanbevolen werkmethoden voor een dergelijke uitwisseling.

Artikel 2

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

(a)   „cederende verzekeraar”: een verzekeraar of herverzekeraar die de tegenpartij is van een accepterende herverzekeraar krachtens een herverzekeringsovereenkomst;

(b)   „zekerheden”: activa, zoals contanten en kredietbrieven, door de herverzekeraar in pand gegeven ten voordele van de cederende verzekeraar of herverzekeraar om de verplichtingen van de accepterende herverzekeraar ten aanzien van de cederende verzekeraar uit hoofde van een herverzekeringsovereenkomst te garanderen of te dekken;

(c)   „tegoed voor herverzekering of tegoed voor risicolimiteringseffecten van herverzekeringsovereenkomsten”: het recht van een cederende verzekeraar krachtens het prudentieel regelgevingskader om door accepterende herverzekeraars verschuldigde bedragen met betrekking tot betaalde en onbetaalde verliezen op gecedeerde risico's als activa respectievelijk verminderingen van passiva in de balans op te nemen;

(d)   „groep”: twee of meer ondernemingen, waarvan er ten minste één een verzekerings- of herverzekeringsonderneming is, waarbij één onderneming zeggenschap heeft over een of meer verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of een andere niet-gereglementeerde onderneming;

(e)   „groepstoezicht”: de toepassing van regelgevend en prudentieel toezicht door een toezichthoudende autoriteit op een verzekerings- of herverzekeringsgroep voor onder meer de bescherming van de verzekeringsnemers en andere consumenten en de bevordering van financiële stabiliteit en wereldwijde betrokkenheid;

(f)   „partij van herkomst”: de partij op het grondgebied waarvan de wereldwijde moederonderneming van de verzekerings- of herverzekeringsgroep of -onderneming haar hoofdkantoor heeft of is gevestigd;

(g)   „toezichthoudende autoriteit van herkomst”: een toezichthoudende autoriteit van de partij van herkomst;

(h)   „partij van ontvangst”: de partij waarin de verzekerings- of herverzekeringsgroep of -onderneming activiteiten heeft, maar die niet het grondgebied is waarop de wereldwijde moederonderneming van de verzekerings- of herverzekeringsgroep of -onderneming haar hoofdkantoor heeft of is gevestigd;

(i)   „toezichthoudende autoriteit van ontvangst”: een toezichthoudende autoriteit van de partij van ontvangst;

(j)   „verzekeraar”: een onderneming met een vergunning of een licentie voor de toegang tot of de uitoefening van het directe of primaire verzekeringsbedrijf;

(k)   „moederonderneming”: een gereglementeerde of niet-gereglementeerde onderneming die direct of indirect eigenaar is van of zeggenschap heeft over een andere onderneming;

(l)   „persoonsgegevens”: informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(m)   „herverzekeraar”: een onderneming met een vergunning of een licentie voor de toegang tot of de uitoefening van het herverzekeringsbedrijf;

(n)   „herverzekeringsactiviteiten”: de activiteit die bestaat in het accepteren van risico's die door een verzekeraar of door een andere herverzekeraar worden gecedeerd;

(o)   „herverzekeringsovereenkomst”: een contract waarbij een accepterende herverzekeraar risico heeft aanvaard dat door een verzekeraar of herverzekeraar is gecedeerd;

(p)   „toezichthoudende autoriteit”: elke verzekerings- en herverzekeringstoezichthouder in de Europese Unie of in de Verenigde Staten;

(q)   „onderneming”: elke entiteit die een economische activiteit uitoefent;

(r)   „VS-staat”: elke staat, elk gemenebest, territorium of bezit van de Verenigde Staten, het District of Columbia, het Gemenebest Puerto Rico, het Gemenebest der Noordelijke Marianen, Amerikaans-Samoa, Guam of de Amerikaanse Maagdeneilanden;

(s)   „wereldwijd”: alle activiteiten van een groep, waar zij ook plaatsvinden; alsmede

(t)   „wereldwijde moederonderneming”: de uiteindelijke moederonderneming van een groep.

Artikel 3

Herverzekering

1.   Behoudens de voorwaarden in lid 4 belast een partij zich er niet mee, en zorgt zij ervoor dat haar toezichthoudende autoriteiten of andere bevoegde autoriteiten, als voorwaarde om een accepterende herverzekeraar die zijn hoofdkantoor of woonplaats heeft op het grondgebied van de andere partij (hieronder voor de toepassing van artikel 3 een „accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst” genoemd) toe te staan een herverzekeringsovereenkomst aan te gaan met een cederende verzekeraar die zijn hoofdkantoor of woonplaats heeft op haar grondgebied (hieronder voor de toepassing van artikel 3 een „cederende verzekeraar van de partij van ontvangst” genoemd) zich er niet mee belasten:

(a)

een vereiste om zekerheden te storten in verband met cessies van een cederende verzekeraar van de partij van ontvangst aan een accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst en een gerelateerde rapportagevereiste uit hoofde van dergelijke opgeheven zekerheden te behouden of aan te nemen, of

(b)

een nieuwe vereiste met substantieel dezelfde regelgevingsimpact op de accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst als krachtens deze Overeenkomst opgeheven zekerhedenvereisten of een rapportagevereiste uit hoofde van dergelijke opgeheven zekerheden te behouden of aan te nemen,

die, in geval van a) of b), resulteert in een minder gunstige behandeling van accepterende herverzekeraars van de partij van herkomst dan accepterende herverzekeraars die hun hoofdkantoor of woonplaats op het grondgebied van dezelfde toezichthoudende autoriteit hebben als de cederende verzekeraar van de partij van ontvangst. Dit lid verbiedt een partij op het grondgebied waarvan een cederende verzekeraar zijn hoofdkantoor of woonplaats heeft (hieronder voor de toepassing van artikel 3 een „partij van ontvangst” genoemd) of haar toezichthoudende autoriteiten niet om vereisten toe te passen als een voorwaarde om de accepterende herverzekeraars van de partij van herkomst toe te staan een herverzekeringsovereenkomst aan te gaan met een cederende verzekeraar van de partij van ontvangst als dezelfde vereisten van toepassing zijn op herverzekeringsovereenkomsten tussen een cederende verzekeraar en een accepterende herverzekeraar die hun hoofdkantoor of woonplaats op het grondgebied van dezelfde toezichthoudende autoriteit hebben.

2.   Behoudens de voorwaarden in lid 4 belast een partij van ontvangst zich er niet mee, en zorgt zij ervoor dat haar toezichthoudende autoriteiten of andere bevoegde autoriteiten, als voorwaarde om een cederende verzekeraar van de partij van ontvangst toe te staan tegoed voor herverzekering of voor risicolimiteringseffecten van met een accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst gesloten verzekering in de balans op te nemen, zich er niet mee belasten:

(a)

een vereiste om zekerheden te storten in verband met cessies van een cederende verzekeraar van de partij van ontvangst aan een accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst en een gerelateerde rapportagevereiste uit hoofde van dergelijke opgeheven zekerheden te behouden of aan te nemen, of

(b)

een nieuwe vereiste met substantieel dezelfde regelgevingsimpact op de accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst als krachtens deze Overeenkomst opgeheven zekerhedenvereisten of een rapportagevereiste uit hoofde van dergelijke opgeheven zekerheden te behouden of aan te nemen,

die, in geval van a) of b), resulteert in een minder gunstige behandeling van accepterende herverzekeraars van de partij van herkomst dan accepterende herverzekeraars die hun hoofdkantoor of woonplaats op het grondgebied van dezelfde toezichthoudende autoriteit hebben als de cederende verzekeraar van de partij van ontvangst. Dit lid verbiedt een partij van ontvangst of haar toezichthoudende autoriteiten niet om vereisten toe te passen als een voorwaarde om een cederende verzekeraar van de partij van ontvangst toe te staan tegoed voor herverzekering of risicolimiteringseffecten van met een accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst gesloten verzekeringsovereenkomsten in de balans op te nemen als dezelfde vereisten van toepassing zijn op herverzekeringsovereenkomsten tussen een cederende verzekeraar en een accepterende herverzekeraar die hun hoofdkantoor of woonplaats op het grondgebied van dezelfde toezichthoudende autoriteit hebben.

3.   Behoudens de voorwaarden in lid 4 belast een partij van ontvangst zich er niet mee, en zorgt zij ervoor dat haar toezichthoudende autoriteiten of andere bevoegde autoriteiten, al naar het geval, als voorwaarde voor het aangaan van een herverzekeringsovereenkomst met een cederende verzekeraar van de partij van ontvangst of als voorwaarde om de cederende verzekeraar van de partij van ontvangst toe te staan tegoed voor een dergelijke herverzekering of tegoed voor risicolimiteringseffecten van een dergelijke herverzekeringsovereenkomst in de balans op te nemen, zich er niet mee belasten:

(a)

een vereiste dat een accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst lokaal aanwezig is te behouden of aan te nemen, of

(b)

een nieuwe vereiste met substantieel dezelfde regelgevingsimpact op de accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst als lokale aanwezigheid te behouden of aan te nemen,

die, in geval van a) of b), resulteert in een minder gunstige behandeling van een accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst dan accepterende herverzekeraars die hun hoofdkantoor of woonplaats op het grondgebied van de toezichthoudende autoriteit van de cederende verzekeraar van de partij van ontvangst hebben of hun hoofdkantoor of hun woonplaats op het grondgebied hebben van de partij van ontvangst en een licentie of vergunning hebben om actief te zijn op het grondgebied van de toezichthoudende autoriteit van de cederende verzekeraar van de partij van ontvangst. Voor een VS-staat betekent „een vergunning hebben om actief te zijn” voor de toepassing van deze bepaling toegelaten zijn in die staat.

4.   De leden 1 tot en met 3 zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

(a)

de accepterende herverzekeraar heeft en behoudt permanent

i)

indien de cederende verzekeraar zijn hoofdkantoor in de EU heeft, ten minste 226 miljoen EUR, of, indien de cederende verzekeraar is gevestigd in de Verenigde Staten, 250 miljoen USD aan eigen middelen of kapitaal en surplus, berekend volgens de methodologie van zijn rechtsgebied van herkomst; of

ii)

als de accepterende herverzekeraar een vereniging is inclusief verzekeraars met rechtspersoonlijkheid en individuele verzekeraars zonder rechtspersoonlijkheid:

A)

minimumkapitaal- en surplusequivalenten (ongerekend passiva) of eigen middelen, berekend volgens de methodologie die van toepassing is in zijn rechtsgebied, van ten minste 226 miljoen EUR, indien de cederende verzekeraar zijn hoofdkantoor in de EU heeft, of 250 miljoen USD, indien de cederende verzekeraar is gevestigd in de Verenigde Staten; alsmede

B)

een centraal fonds dat een saldo bevat van ten minste 226 miljoen EUR, indien de cederende verzekeraar zijn hoofdkantoor in de EU heeft, of 250 miljoen USD, indien de cederende verzekeraar is gevestigd in de Verenigde Staten;

(b)

de accepterende herverzekeraar heeft en behoudt permanent:

i)

een solvabiliteitsratio van 100 procent SCR overeenkomstig Solvency II of een RBC van 300 procent Authorized Control Level, al naar het geval, zoals van toepassing op het grondgebied waar de accepterende herverzekeraar zijn hoofdkantoor of woonplaats heeft; of

ii)

als de accepterende herverzekeraar een vereniging is inclusief verzekeraars met rechtspersoonlijkheid en individuele verzekeraars zonder rechtspersoonlijk, een solvabiliteitsratio van 100 procent SCR overeenkomstig Solvency II of een RBC van 300 procent Authorized Control Level, al naar het geval, zoals van toepassing op het grondgebied waar de accepterende herverzekeraar zijn hoofdkantoor of woonplaats heeft;

(c)

de accepterende herverzekeraar stemt ermee in onverwijld schriftelijke kennisgeving te doen en toelichting te geven aan de toezichthoudende autoriteit op het grondgebied van de cederende verzekeraar als:

i)

het minimum voor kapitaal en surplus of eigen middelen, al naar het geval, gespecificeerd in punt a), of de solvabiliteits- of kapitaalsratio, al naar het geval, gespecificeerd in punt b), onderschreden wordt; of

ii)

tegen hem in de regelgeving vastgestelde stappen worden genomen wegens ernstige niet-naleving van de toepasselijke wetgeving;

(d)

de accepterende herverzekeraar geeft schriftelijke bevestiging aan de toezichthoudende autoriteit van ontvangst van instemming met de rechtsmacht van de rechtbanken van het grondgebied waar de cederende verzekeraar zijn hoofdkantoor of woonplaats heeft, in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van dat grondgebied voor het verlenen van die instemming. Niets in deze overeenkomst beperkt of wijzigt op enige wijze de bevoegdheid van partijen bij een herverzekeringsovereenkomst om in te stemmen met alternatieve mechanismen om geschillen te beslechten;

(e)

indien van toepassing ten behoeve van betekening geeft de accepterende herverzekeraar schriftelijke bevestiging aan de toezichthoudende autoriteit van ontvangst van instemming met de benoeming van die toezichthoudende autoriteit als gemachtigde voor de betekening. De toezichthoudende autoriteit van ontvangst kan vereisen dat een dergelijke instemming aan haar wordt verleend en wordt opgenomen in elke herverzekeringsovereenkomst die onder haar rechtsmacht valt;

(f)

de accepterende herverzekeraar stemt er schriftelijk mee in om, indien uitvoering wordt gevraagd, alle eindvonnissen te betalen verkregen door een cederende verzekeraar en uitvoerbaar verklaard op het grondgebied waar het vonnis is verkregen;

(g)

de accepterende herverzekeraar gaat er in elke herverzekeringsovereenkomst onderworpen aan deze Overeenkomst mee akkoord zekerheden te verstrekken voor 100 percent van de passiva van de accepterende herverzekeraar uit hoofde van ingevolge die overeenkomst gecedeerde herverzekering als de accepterende herverzekeraar zich verzet tegen de uitvoering van een eindvonnis dat uitvoerbaar is krachtens het recht van het grondgebied waar het is verkregen of een volledig uitvoerbaar arbitraal oordeel, ongeacht of deze zijn verkregen door de cederende verzekeraar of, bij afwikkeling ervan, zijn vertegenwoordiger, indien van toepassing;

(h)

de accepterende herverzekeraar of zijn rechtsvoorganger of rechtsopvolger, indien van toepassing, verstrekt, op verzoek van de toezichthoudende autoriteit van ontvangst, de volgende documentatie aan die toezichthoudende autoriteit:

i)

met betrekking tot de twee jaar voorafgaand aan het sluiten van de herverzekeringsovereenkomst en vervolgens op jaarbasis, zijn gecontroleerde jaarlijkse financiële overzichten, in overeenstemming met het toepasselijke recht van het grondgebied van zijn hoofdkantoor, inclusief het verslag van de externe audit;

ii)

met betrekking tot de twee jaar voorafgaand aan het sluiten van de herverzekeringsovereenkomst, een rapport over de solvabiliteit en financiële positie of een actuarieel advies, indien deze worden ingediend bij de toezichthouder van de accepterende herverzekeraar;

iii)

voorafgaand aan het sluiten van de herverzekeringsovereenkomst en vervolgens niet meer dan halfjaarlijks, een geactualiseerde lijst van alle betwiste herverzekeringsclaims die 90 dagen of meer achterstallig zijn met betrekking tot herverzekering geaccepteerd van cederende verzekeraars in het rechtsgebied van de cederende verzekeraar; alsmede

iv)

voorafgaand aan het sluiten van de herverzekeringsovereenkomst en vervolgens niet meer dan halfjaarlijks, informatie betreffende de geaccepteerde herverzekering van de accepterende herverzekeraar per cederende onderneming, door de accepterende herverzekeraar gecedeerde herverzekering, en door de accepterende herverzekeraar uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot betaalde en onbetaalde verliezen, om de beoordeling van de criteria in punt i) van lid 4 mogelijk te maken;

(i)

de accepterende herverzekeraar maakt er een gewoonte van claims krachtens herverzekeringsovereenkomsten onverwijld te betalen. Van niet-onverwijlde betaling is sprake als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

i)

meer dan 15 procent van de uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen zijn achterstallig en worden betwist als gerapporteerd aan de toezichthouder;

ii)

meer dan 15 procent van de cederende verzekeraars of herverzekeraars van de herverzekeraar hebben met betrekking tot betaalde verliezen niet-betwiste uit herverzekering verhaalbare bedragen die 90 dagen of meer achterstallig zijn en die voor elke cederende verzekeraar 90.400 EUR overschrijden, indien de accepterende herverzekeraar zijn hoofdkantoor in de EU heeft, of 100.000 USD overschrijden, indien de accepterende herverzekeraar zijn woonplaats in de Verenigde Staten heeft; of

iii)

het geaggregeerde bedrag aan met betrekking tot betaalde verliezen uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen die niet worden betwist, maar 90 dagen of meer achterstallig zijn, overschrijdt 45.200.000 EUR, indien de accepterende herverzekeraar zijn hoofdkantoor in de EU heeft, of 50.000.000 USD, indien de accepterende herverzekeraar zijn woonplaats in de Verenigde Staten heeft;

(j)

de accepterende herverzekeraar bevestigt dat hij momenteel niet deelneemt aan een „solvent scheme of arrangement” waarbij cederende verzekeraars van de partij van ontvangst betrokken zijn, en gaat ermee akkoord de cederende verzekeraar en zijn toezichthoudende autoriteit in kennis te stellen en aan de cederende verzekeraar 100 percent aan zekerheden te verstrekken overeenkomstig de voorwaarden van de „scheme” mocht de accepterende herverzekeraar een dergelijke „arrangement” sluiten;

(k)

indien hij onderworpen is aan een wettelijke procedure van afwikkeling, curatele of liquidatie, al naar het geval, kan de cederende verzekeraar, of zijn vertegenwoordiger, verzoeken en, indien passend geacht door de rechtbank waarbij de afwikkeling, curatele of liquidatie in behandeling is, verkrijgen dat een bevel wordt gegeven dat de accepterende herverzekeraar zekerheden stort voor alle uitstaande gecedeerde passiva; alsmede

(l)

de toezichthoudende autoriteit van herkomst van de accepterende herverzekeraar bevestigt aan de toezichthoudende autoriteit van de partij van ontvangst op jaarbasis dat de accepterende herverzekeraar voldoet aan punt b).

5.   Niets in deze Overeenkomst staat eraan in de weg dat een accepterende herverzekeraar aan de toezichthoudende autoriteiten informatie verstrekt op vrijwillige basis.

6.   Elke partij zorgt er, in haar hoedanigheid van partij van ontvangst, ten aanzien van haar toezichthoudende autoriteiten voor dat, indien de toezichthoudende autoriteit van ontvangst vaststelt dat een accepterende herverzekeraar van de partij van herkomst niet langer voldoet aan een van de voorwaarden opgenomen in lid 4, de toezichthoudende autoriteit van ontvangst een van de vereisten waarin de leden 1 tot en met 3 voorzien slechts oplegt als die toezichthoudende autoriteit van ontvangst de procedure vastgesteld in de punten a) tot en met c) volgt:

(a)

voordat zij dergelijke vereisten oplegt, pleegt de toezichthoudende autoriteit van ontvangst met de accepterende herverzekeraar overleg en, behalve in uitzonderlijke omstandigheden waarin een kortere periode noodzakelijk is om verzekeringsnemers en andere consumenten te beschermen, geeft zij de accepterende herverzekeraar 30 dagen vanaf het initiële overleg om een plan in te dienen om het verzuim te verhelpen en 90 dagen vanaf het initiële overleg om het verzuim te verhelpen, en stelt zij de toezichthoudende autoriteit van herkomst in kennis;

(b)

alleen indien, na het verstrijken van deze termijn van 90 dagen of minder in uitzonderlijke omstandigheden als vastgesteld onder a), de toezichthoudende autoriteit van ontvangst van oordeel is dat door de accepterende herverzekeraar geen of onvoldoende maatregelen zijn genomen, kan de toezichthoudende autoriteit van ontvangst een van de vereisten opleggen als vastgesteld in de leden 1 tot en met 3; alsmede

(c)

het opleggen van een van de vereisten vastgesteld in de leden 1 tot en met 3 wordt schriftelijk toegelicht en aan de betrokken accepterende herverzekeraar meegedeeld.

7.   Behoudens het toepasselijke recht en de voorwaarden van deze Overeenkomst beperkt of wijzigt niets in dit artikel op enige wijze de bevoegdheid van partijen bij een herverzekeringsovereenkomst om een akkoord te bereiken over vereisten voor zekerheden of andere voorwaarden in die herverzekeringsovereenkomst.

8.   Deze Overeenkomst is alleen van toepassing op herverzekeringsovereenkomsten aangegaan, gewijzigd of verlengd op of na de datum waarop een ingevolge dit artikel zekerheden verminderende maatregel van kracht wordt, en alleen met betrekking tot verliezen opgelopen en reserves gerapporteerd vanaf en na i) de datum van de maatregel of ii) de datum van ingang van een dergelijke nieuwe herverzekeringsovereenkomst, wijziging of verlenging, als deze datum later valt. Niets in deze overeenkomst beperkt of wijzigt op enige wijze de bevoegdheid van partijen bij een herverzekeringsovereenkomst om opnieuw te onderhandelen over een dergelijke herverzekeringsovereenkomst.

9.   Voor de duidelijkheid: in geval van beëindiging van deze overeenkomst staat niets in deze overeenkomst eraan in de weg dat toezichthoudende autoriteiten of andere bevoegde autoriteiten de lokale aanwezigheid van accepterende herverzekeraars van de partij van ontvangst vereisen, of vereisen dat zekerheden worden gestort en gerelateerde vereisten stellen, of de naleving van andere bepalingen van het toepasselijke recht vereisen met betrekking tot passiva krachtens herverzekeringsovereenkomsten beschreven in deze Overeenkomst.

Artikel 4

Groepstoezicht

Voor de toepassing van de artikelen 9 en 10 stellen de partijen de volgende werkmethoden inzake groepstoezicht vast:

(a)

Onverminderd de punten c) tot en met h) en deelname aan colleges van toezichthouders is een verzekerings- of herverzekeringsgroep van de partij van herkomst slechts aan wereldwijd prudentieel verzekeringsgroepstoezicht inclusief wereldwijde groepsgovernance, -solvabiliteit en -kapitaal, en -rapportage, al naar het geval, door haar toezichthoudende autoriteiten van herkomst onderworpen, en niet aan groepstoezicht op het niveau van de wereldwijde moederonderneming van de verzekerings- of herverzekeringsgroep door een toezichthoudende autoriteit van ontvangst onderworpen.

(b)

Niettegenstaande punt a) kunnen toezichthoudende autoriteiten van ontvangst toezicht uitoefenen met betrekking tot een verzekerings- of herverzekeringsgroep van de partij van herkomst als vastgesteld in de punten c) tot en met h). Toezichthoudende autoriteiten van ontvangst kunnen in voorkomend geval met betrekking tot een verzekerings- of herverzekeringsgroep van de partij van herkomst toezicht uitoefenen op het niveau van de moederonderneming op hun grondgebied. Toezichthoudende autoriteiten van ontvangst oefenen niet anderszins wereldwijd groepstoezicht uit met betrekking tot een verzekerings- of herverzekeringsgroep van de partij van herkomst, onverminderd groepstoezicht op de verzekerings- of herverzekeringsgroep op het niveau van de moederonderneming op het grondgebied van de partij van ontvangst.

(c)

Indien, blijkens de indiening van een wereldwijde beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA) van de groep, overeenkomstig het toepasselijk recht een wereldwijd systeem voor risicobeheer op een verzekerings- of herverzekeringsgroep van de partij van herkomst wordt toegepast, verstrekt de toezichthoudende autoriteit van herkomst die de ORSA vereist onverwijld een samenvatting van de wereldwijde groeps-ORSA:

i)

aan de toezichthoudende autoriteiten van ontvangst als zij lid zijn van het college van toezichthouders van de verzekerings- of herverzekeringsgroep, en;

ii)

aan de toezichthoudende autoriteiten van significante dochterondernemingen of bijkantoren van die groep in de partij van ontvangst, op verzoek van die toezichthoudende autoriteiten.

Indien overeenkomstig het toepasselijke recht geen dergelijke groeps-ORSA op een verzekerings- of herverzekeringsgroep van de partij van herkomst wordt toegepast, verstrekt de betrokken toezichthoudende autoriteit van de VS-staat of de EU-lidstaat gelijkwaardige documentatie die wordt opgesteld in overeenstemming met het geldende recht van de toezichthoudende autoriteit van herkomst als bedoeld in de bovenstaande punten i) en ii).

(d)

De samenvatting van de wereldwijde groeps-ORSA, of de gelijkwaardige documentatie als vastgesteld in punt c), omvat de volgende elementen:

i)

een beschrijving van het kader voor risicobeheer van de verzekerings- of herverzekeringsgroep;

ii)

een beoordeling van de risicoblootstelling van de verzekerings- of herverzekeringsgroep; alsmede

iii)

een groepsbeoordeling van het risicokapitaal en een solvabiliteitsbeoordeling met betrekking tot de toekomst.

(e)

Onverminderd punt a) kan, als uit de samenvatting van de wereldwijde groeps-ORSA of, indien toepasselijk, gelijkwaardige documentatie als vastgesteld in punt c) een ernstige bedreiging voor de bescherming van de verzekeringsnemers of de financiële stabiliteit op het grondgebied van de toezichthoudende autoriteit van ontvangst blijkt, die toezichthoudende autoriteit van ontvangst preventieve, correctieve of anderszins responsieve maatregelen nemen met betrekking tot verzekeraars of herverzekeraars in de partij van ontvangst.

Voorafgaand aan het opleggen van dergelijke maatregelen raadpleegt de toezichthoudende autoriteit van ontvangst de betrokken toezichthoudende autoriteit van herkomst van de verzekerings- of herverzekeringsgroep. De partijen moedigen de toezichthoudende autoriteiten aan aangelegenheden met betrekking tot prudentieel verzekeringsgroepstoezicht binnen de colleges van toezichthouders te blijven behandelen.

f)

Rapportagevereisten met betrekking tot prudentieel verzekeringsgroepstoezicht als vastgesteld in het toepasselijke recht op het grondgebied van de partij van ontvangst zijn op het niveau van de wereldwijde moederonderneming van de verzekerings- of herverzekeringsgroep slechts van toepassing als zij rechtstreeks verband houden met het risico van een ernstige impact op het vermogen van ondernemingen binnen de verzekerings- of herverzekeringsgroep om claims te betalen op het grondgebied van de partij van ontvangst.

g)

Een toezichthoudende autoriteit van ontvangst blijft bevoegd informatie te vragen en te verkrijgen van een verzekeraar of herverzekeraar die activiteiten uitoefent op haar grondgebied, waarvan de wereldwijde moederonderneming haar hoofdkantoor heeft op het grondgebied van de partij van herkomst, ten behoeve van prudentieel verzekeringsgroepstoezicht, indien dergelijke informatie door de toezichthoudende autoriteit van ontvangst noodzakelijk wordt geacht om te beschermen tegen ernstige schade voor verzekeringsnemers of ernstige bedreiging van de financiële stabiliteit of een ernstige impact op het vermogen van een verzekeraar of herverzekeraar om zijn claims te betalen op het grondgebied van de toezichthoudende autoriteit van ontvangst. De toezichthoudende autoriteit van ontvangst baseert een dergelijk informatieverzoek op criteria inzake prudentieel toezicht en vermijdt wanneer mogelijk bezwarende en overlappende verzoeken. De verzoekende toezichthoudende autoriteit stelt het college van toezichthouders in kennis van een dergelijk verzoek.

Niettegenstaande punt a) kan het verzuim van een verzekeraar of herverzekeraar om aan een dergelijk informatieverzoek te voldoen erin resulteren dat preventieve, correctieve of anderszins responsieve maatregelen worden opgelegd binnen het grondgebied van de toezichthoudende autoriteit van ontvangst.

(h)

Ten aanzien van een verzekerings- of herverzekeringsgroep van een partij van herkomst met activiteiten in de partij van ontvangst die onderworpen is aan een groepskapitaalbeoordeling in de partij van herkomst en aan de volgende voorwaarden voldoet:

i)

de groepskapitaalbeoordeling omvat een wereldwijde groepskapitaalberekening die het risico weergeeft op het niveau van de hele groep, inclusief de wereldwijde moederonderneming van de verzekerings- of herverzekeringsgroep, dat van invloed kan zijn op de verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de andere partij; alsmede

ii)

de toezichthoudende autoriteit op het grondgebied van de partij waar de groepskapitaalbeoordeling als vastgesteld in bovenstaand punt i) wordt toegepast, is bevoegd preventieve, correctieve of anderszins responsieve maatregelen op te leggen op basis van de beoordeling en kan in voorkomend geval ook kapitaalmaatregelen vereisen;

legt de toezichthoudende autoriteit van ontvangst geen groepskapitaalbeoordeling of -vereiste op op het niveau van de wereldwijde moederonderneming van de verzekerings- of herverzekeringsgroep volgens het recht dat van toepassing is op haar grondgebied.

Indien een verzekeraar of herverzekeraar van de partij van herkomst onderworpen is aan een groepskapitaalvereiste op het grondgebied van de partij van herkomst, legt de toezichthoudende autoriteit van ontvangst geen groepskapitaalvereiste of -beoordeling op op het niveau van de wereldwijde moederonderneming van de verzekerings- of herverzekeringsgroep.

i)

Niettegenstaande enige bepaling in deze Overeenkomst limiteert of beperkt deze Overeenkomst niet en is zij niet bedoeld om het recht te limiteren of te beperken van de toezichthoudende autoriteiten van de EU om toezichts- of regelgevingsbevoegdheid uit te oefenen over entiteiten of groepen die eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over kredietinstellingen in de EU, bankactiviteiten hebben in de EU, of waarvan de materiële financiële nood of de aard, reikwijdte, omvang, schaal, concentratie, onderlinge verwevenheid of mix van activiteiten die zijn vastgesteld een bedreiging zouden kunnen vormen voor de financiële stabiliteit van de EU, inclusief via uitoefening van bevoegdheid ingevolge: Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (CRD IV), Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (CRR), Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010, en

Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, of andere daarmee verband houdende wet- en regelgeving.

Niettegenstaande enige bepaling in deze Overeenkomst limiteert of beperkt deze Overeenkomst niet en is zij niet bedoeld om het recht te limiteren of te beperken van de betrokken toezichthoudende autoriteit van de VS om toezichts- of regelgevingsbevoegdheid uit te oefenen over entiteiten of groepen die eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over deposito-instellingen in de Verenigde Staten, bankactiviteiten hebben in de Verenigde Staten, of waarvan de materiële financiële nood of de aard, reikwijdte, omvang, schaal, concentratie, onderlinge verwevenheid of mix van activiteiten die zijn vastgesteld een bedreiging zouden kunnen vormen voor de financiële stabiliteit van de Verenigde Staten, inclusief via uitoefening van bevoegdheid ingevolge de Bank Holding Company Act (12 U.S.C. § 1841 et seq.), de Home Owners' Loan Act (12 U.S.C. § 1461 et seq.), de International Banking Act (12 U.S.C. § 3101 et seq.), de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 et seq.), of andere daarmee verband houdende wet- of regelgeving.

Artikel 5

Uitwisseling van informatie

1.   De partijen moedigen de toezichthoudende autoriteiten in hun rechtsgebied aan samen te werken bij de uitwisseling van informatie ingevolge de in de bijlage vastgestelde werkmethoden. De partijen begrijpen dat dankzij het gebruik van dergelijke werkmethoden de samenwerking en informatiedeling zullen verbeteren en bovendien een hoog niveau van vertrouwelijkheidsbescherming in acht wordt genomen.

2.   Niets in deze overeenkomst voorziet in vereisten die van toepassing kunnen zijn op de uitwisseling van persoonsgegevens door toezichthoudende autoriteiten.

Artikel 6

Bijlage

De bijlage bij deze Overeenkomst vormt een integrerend deel van deze Overeenkomst.

Artikel 7

Gemengd Comité

1.   De partijen richten een Gemengd Comité op, bestaande uit vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en vertegenwoordigers van de Europese Unie, dat de partijen een forum biedt voor overleg en uitwisseling van informatie over het beheer van de Overeenkomst en de goede uitvoering ervan.

2.   De partijen overleggen binnen het Gemengd Comité betreffende deze Overeenkomst:

(a)

in onderlinge overeenstemming van de partijen als een van de partijen overleg voorstelt;

(b)

ten minste eenmaal binnen 180 dagen na de datum van inwerkingtreding of, als deze datum vroeger valt, de datum van voorlopige toepassing van deze Overeenkomst, en vervolgens eenmaal per jaar, tenzij de partijen anders besluiten;

(c)

als door een van de partijen een schriftelijk verzoek om verplicht overleg wordt ingediend; alsmede

(d)

als een van de partijen een schriftelijke kennisgeving van haar voornemen tot beëindiging verstrekt.

3.   Het Gemengd Comité kan behandelen:

(a)

kwesties die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst;

(b)

de effecten van de Overeenkomst, in het rechtsgebied van de partijen, op verzekerings- en herverzekeringsconsumenten, en de commerciële activiteiten van verzekeraars en herverzekeraars;

(c)

wijzigingen van deze Overeenkomst die door een van de partijen worden voorgesteld;

(d)

iedere kwestie die verplicht overleg vereist;

(e)

een kennisgeving van het voornemen om deze Overeenkomst te beëindigen; alsmede

(f)

andere kwesties zoals door de partijen kunnen worden vastgesteld.

4.   Het Gemengd Comité kan een reglement van orde vaststellen.

5.   Het voorzitterschap van het Gemengd Comité wordt afwisselend jaarlijks door een van de partijen bekleed, tenzij anders wordt besloten. Het Gemengd Comité kan door zijn voorzitter worden bijeengeroepen op het tijdstip en de wijze als door de partijen kan worden vastgesteld.

6.   Het Gemengd Comité kan werkgroepen bijeenroepen om zijn werkzaamheden te vergemakkelijken.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze Overeenkomst treedt in werking zeven dagen na de datum waarop de partijen schriftelijke kennisgevingen uitwisselen waarin zij verklaren dat zij aan hun toepasselijke interne vereisten en procedures hebben voldaan, of op een andere datum als door de partijen kan worden overeengekomen.

Artikel 9

Uitvoering van de Overeenkomst

1.   Vanaf de datum van inwerkingtreding of, als deze vroeger valt, de datum van voorlopige toepassing van deze Overeenkomst moedigen de partijen de betrokken autoriteiten aan om af te zien van het nemen van maatregelen die niet in overeenstemming zijn met een van de voorwaarden of verplichtingen van de Overeenkomst, inclusief met betrekking tot de opheffing van vereisten inzake zekerheden en lokale aanwezigheid ingevolge artikel 3. Dit kan, al naar het geval, briefwisselingen omvatten tussen betrokken autoriteiten over aangelegenheden die betrekking hebben op deze overeenkomst.

2.   Vanaf de datum van inwerkingtreding of, als deze vroeger valt, de datum van voorlopige toepassing van deze Overeenkomst nemen de partijen alle maatregelen, al naar het geval, om deze overeenkomst zo spoedig mogelijk uit te voeren en toe te passen in overeenstemming met artikel 10.

3.   Vanaf de datum van inwerkingtreding of, als deze vroeger valt, de datum van voorlopige toepassing van deze Overeenkomst moedigen de Verenigde Staten elke VS-staat aan onverwijld de volgende maatregelen vast te stellen:

(a)

de vermindering, in elk jaar volgend op de datum van inwerkingtreding of voorlopige toepassing van deze Overeenkomst, van het bedrag van de zekerheden dat door elke staat wordt vereist om volledige opname in de balans van tegoed voor herverzekering te kunnen toestaan, met 20 procent van de zekerheden die de VS-staat met ingang van 1 januari vóór ondertekening van deze Overeenkomst vereiste; alsmede

(b)

de uitvoering van toepasselijke wet- en regelgeving inzake tegoed voor herverzekering van een VS-staat in overeenstemming met artikel 3, als de methode voor het vaststellen van maatregelen in overeenstemming met de leden 1 en 2 van dat artikel.

4.   Mits deze Overeenkomst, op een datum niet later dan de eerste dag van de maand, 42 maanden na de datum van ondertekening van deze overeenkomst in werking is getreden, beginnen de Verenigde Staten met de beoordeling van een potentiële vaststelling van voorrang krachtens hun wet- en regelgeving ten aanzien van een verzekeringsmaatregel van een VS-staat die de Verenigde Staten onverenigbaar verklaren met deze Overeenkomst en resulteert in minder gunstige behandeling van een EU-verzekeraar of -herverzekeraar dan een VS-verzekeraar of -herverzekeraar met woonplaats, vergunning of anderszins toegelaten in die VS-staat. Mits deze Overeenkomst, op een datum niet later dan de eerste dag van de maand, 60 maanden na de datum van ondertekening van deze Overeenkomst in werking is getreden, verrichten de Verenigde Staten een noodzakelijke vaststelling van voorrang krachtens hun wet- en regelgeving ten aanzien van een verzekeringsmaatregel van een VS-staat die aan een dergelijke beoordeling is onderworpen. Voor de toepassing van dit lid geven de Verenigde Staten voor potentiële vaststellingen van voorrang prioriteit aan de staten met het grootste volume aan bruto gecedeerde herverzekering.

Artikel 10

Toepassing van de Overeenkomst

1.   Tenzij anders vermeld, is deze Overeenkomst van toepassing op de datum van de inwerkingtreding, of, als deze datum later valt, 60 maanden vanaf de datum van ondertekening van deze Overeenkomst.

2.   Onverminderd artikel 8 en lid 1 van dit artikel geldt het volgende:

(a)

de Europese Unie past voorlopig artikel 4 van deze Overeenkomst toe tot aan de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst, en past vervolgens artikel 4 toe door ervoor te zorgen dat toezichthoudende autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten zich houden aan de daarin vastgestelde praktijken vanaf de zevende dag van de maand volgend op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat aan hun interne vereisten en procedures noodzakelijk voor de voorlopige toepassing van deze Overeenkomst is voldaan.

De Verenigde Staten passen voorlopig artikel 4 van deze Overeenkomst toe tot aan de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst, en passen vervolgens artikel 4 toe door alles in het werk te stellen en toezichthoudende autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten ertoe aan te moedigen zich te houden aan de daarin vastgestelde praktijken vanaf de zevende dag van de maand volgend op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat aan hun interne vereisten en procedures noodzakelijk voor de voorlopige toepassing van deze Overeenkomst is voldaan.

(b)

Op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst of, als deze datum later valt, 60 maanden na ondertekening van deze Overeenkomst:

i)

zijn de verplichtingen van een partij vastgesteld in artikel 3, leden 1 en 2, en artikel 9 slechts van toepassing als, en vervolgens zolang de toezichthoudende autoriteiten van de andere partij toezicht uitoefenen als vastgesteld in artikel 4 en voldoen aan de verplichtingen vastgesteld in artikel 3, lid 3;

ii)

zijn de praktijken van een partij vastgesteld in artikel 4 en de verplichtingen vastgesteld in artikel 3, lid 3, slechts van toepassing als, en vervolgens zolang de toezichthoudende autoriteiten van de andere partij voldoen aan de verplichtingen vastgesteld in artikel 3, leden 1 en 2; alsmede

iii)

zijn de verplichtingen van een partij vastgesteld in artikel 3, lid 3, slechts van toepassing als, en vervolgens zolang de toezichthoudende autoriteiten van de andere partij toezicht uitoefenen als vastgesteld in artikel 4 en voldoen aan de verplichtingen vastgesteld als in artikel 3, leden 1 en 2;

(c)

indien krachtens artikel 4, punt i) door de betrokken Amerikaanse toezichthoudende autoriteiten, via toepassing van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 et seq.), maatregelen worden toegepast buiten het grondgebied van de Verenigde Staten op een EU-verzekerings- of herverzekeringsgroep, met betrekking tot de nood of activiteiten waarvan de Financial Stability Oversight Council heeft bepaald dat deze een bedreiging zouden kunnen vormen voor de financiële stabiliteit van de Verenigde Staten, kan elke partij deze Overeenkomst beëindigen in het kader van versneld verplicht overleg en versnelde beëindiging. Indien krachtens artikel 4, punt i), door een toezichthoudende autoriteit van de EU maatregelen worden toegepast buiten het grondgebied van de Europese Unie op een Amerikaanse verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot een bedreiging voor de financiële stabiliteit van de EU, kan elke partij deze Overeenkomst beëindigen in het kader van versneld verplicht overleg en versnelde beëindiging;

(d)

tot de datum vastgesteld in punt b), en onverminderd de daarin vastgestelde mechanismen, gelden de herverzekeringsbepalingen van artikel 3, leden 1 en 2, met betrekking tot een EU-herverzekeraar in een VS-staat op de vroegste van de volgende data:

i)

goedkeuring door een dergelijke VS-staat van een maatregel verenigbaar met artikel 3, leden 1 en 2; of

ii)

de datum van ingang van een vaststelling door de Verenigde Staten krachtens hun wet- en regelgeving dat de Overeenkomst op een dergelijke verzekeringsmaatregel van een VS-staat voorrang heeft omdat deze onverenigbaar is met deze Overeenkomst en resulteert in een minder gunstige behandeling van een EU-verzekeraar of -herverzekeraar dan een VS-verzekeraar of -herverzekeraar met woonplaats, vergunning of anderszins toegelaten in die VS-staat;

(e)

vanaf de datum van voorlopige toepassing als vastgesteld in punt a) en gedurende 60 maanden vervolgens leggen, bij de toepassing van artikel 4, punt h), de toezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie geen groepskapitaalvereiste op het niveau van de wereldwijde moederonderneming van de verzekerings- of herverzekeringsgroep op met betrekking tot een Amerikaanse verzekerings- of herverzekeringsgroep met activiteiten in de Europese Unie;

(f)

vanaf de datum van ondertekening van deze Overeenkomst kunnen, gedurende de periode van 60 maanden bedoeld in punt b), als een partij niet voldoet aan de verplichtingen van artikel 3 met betrekking tot vereisten inzake lokale aanwezigheid, de toezichthoudende autoriteiten van de andere partij, na verplicht overleg, een groepskapitaalbeoordeling of groepskapitaalvereiste op het niveau van de wereldwijde moederonderneming opleggen aan een verzekerings- of herverzekeringsgroep met hoofdkantoor of woonplaats in de andere partij;

(g)

Artikel 3, lid 3 wordt uitgevoerd en is van toepassing op het grondgebied van de EU uiterlijk 24 maanden na de datum van ondertekening van deze Overeenkomst, mits de Overeenkomst voorlopig wordt toegepast of in werking is getreden;

(h)

behoudens de punten b) en d) wordt artikel 3, leden 1 en 2, uitgevoerd en is het volledig van toepassing op het hele grondgebied van beide partijen uiterlijk 60 maanden vanaf de datum van ondertekening van deze Overeenkomst door beide partijen, mits de overeenkomst in werking is getreden; alsmede

(i)

vanaf de datum van inwerkingtreding of, indien deze datum vroeger valt, voorlopige toepassing van deze Overeenkomst, passen beide partijen de artikelen 7, 11 en 12 toe.

3.   Indien een partij zich niet aan punt 2 houdt tegen de daarin vastgestelde data, kan de andere partij om verplicht overleg vragen via het Gemengd Comité.

Artikel 11

Beëindiging en verplicht overleg

1.   Na verplicht overleg kan elke partij deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, behoudens de procedures van dit artikel. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen wordt een dergelijke beëindiging van kracht 180 dagen, of 90 dagen met betrekking tot beëindiging beschreven in artikel 10, punt 2, onder c), na de datum van een dergelijke kennisgeving. De partijen kunnen deze Overeenkomst met name beëindigen indien een partij niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of maatregelen heeft genomen die onverenigbaar zijn met de doelstellingen van deze Overeenkomst.

2.   Voorafgaand aan de kennisgeving van een besluit om deze Overeenkomst te beëindigen, inclusief met betrekking tot de bepalingen van artikel 10, stelt een partij de voorzitter van het Gemengd Comité in kennis.

3.   De partijen nemen de nodige stappen om belanghebbende partijen in kennis te stellen van het effect van beëindiging op verzekeraars en herverzekeraars in hun jurisdictie.

4.   Verplicht overleg via het Gemengd Comité is vereist op verzoek van een van de partijen aan de voorzitter van het Gemengd Comité, en begint uiterlijk 30 dagen, of 7 dagen, indien het om een verzoek gaat als beschreven in artikel 10, lid 2, onder c), na een dergelijk verzoek, tenzij de partijen anders overeenkomen. De partij die om verplicht overleg verzoekt, doet schriftelijke mededeling van de gronden voor het verplicht overleg. Het verplicht overleg kan worden georganiseerd op een locatie die door de partijen wordt vastgesteld; kunnen de partijen geen overeenstemming bereiken over een locatie, dan stelt de partij die om verplicht overleg vraagt drie neutrale locaties buiten het grondgebied van elke partij voor, en selecteert de andere partij één van de drie voorgestelde neutrale locaties.

5.   Verplicht overleg is vereist voorafgaand aan de beëindiging van deze Overeenkomst, inclusief met betrekking tot de bepalingen van artikel 10.

6.   Als een partij weigert deel te nemen aan verplicht overleg als bepaald in dit artikel, dan kan de partij die verzoekt om beëindiging overgaan tot beëindiging van de Overeenkomst als bepaald in lid 1 van dit artikel.

Artikel 12

Wijziging

1.   De partijen kunnen schriftelijk overeenkomen deze Overeenkomst te wijzigen.

2.   Als een partij deze Overeenkomst wenst te wijzigen, stelt zij de andere partij schriftelijk in kennis van een verzoek om onderhandelingen te beginnen om de overeenkomst te wijzigen.

3.   Een verzoek onderhandelingen te beginnen voor het wijzigen van de Overeenkomst wordt aan het Gemengd Comité meegedeeld.

Done at Washington on the twenty second day of September in the year two thousand and seventeen.

 


BIJLAGE

Modelbepalingen voor een memorandum van overeenstemming inzake de uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten

Artikel 1

Doelstelling

1.   De toezichthoudende autoriteit van (VS-staat) en de nationale toezichthoudende autoriteit van (EU-lidstaat), de autoriteiten die dit memorandum van overeenstemming ondertekenen, erkennen de noodzaak van samenwerking bij de uitwisseling van informatie.

2.   De autoriteiten erkennen dat praktische regelingen betreffende grensoverschrijdende samenwerking en informatie-uitwisseling van essentieel belang zijn bij zowel crisissituaties als dagelijks toezicht.

3.   Het doel van dit memorandum van overeenstemming is de samenwerking te bevorderen bij de uitwisseling van informatie tussen de autoriteiten voor zover dit is toegestaan bij het toepasselijke recht en verenigbaar is met toezichts- en regelgevingsdoeleinden.

4.   De autoriteiten erkennen dat niets in dit memorandum van overeenstemming voorziet in vereisten die van toepassing kunnen zijn op de uitwisseling van persoonsgegevens door toezichthoudende autoriteiten.

5.   Het toepasselijke recht inzake uitwisseling en bescherming van vertrouwelijke informatie is ingevoerd op het grondgebied van de autoriteiten, met het oog op de bescherming van het vertrouwelijke karakter van de uitgewisselde gegevens tussen autoriteiten in het kader van dit memorandum van overeenstemming. Dit toepasselijke recht beoogt onder meer te garanderen dat:

(a)

de uitwisseling van vertrouwelijke informatie uitsluitend aan doeleinden beantwoordt die rechtstreeks verband houden met de vervulling van de toezichtstaken van de autoriteiten; alsmede

(b)

alle personen die toegang verkrijgen tot dergelijke vertrouwelijke informatie tijdens de uitoefening van hun taken dergelijke informatie vertrouwelijk houden, behalve in bepaalde welomschreven omstandigheden als vastgesteld in artikel 7.

Artikel 2

Definities

In dit memorandum van overeenstemming wordt verstaan onder:

(a)   „toepasselijke wetgeving”: de wet- en regelgeving, administratieve bepalingen of andere juridische praktijk van toepassing in het rechtsgebied van een autoriteit met betrekking tot het verzekerings- en herverzekeringstoezicht, de uitwisseling van toezichtsinformatie, de bescherming van de vertrouwelijkheid en de behandeling en openbaarmaking van informatie;

(b)   „vertrouwelijke informatie”: verstrekte informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd in het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit;

(c)   „verzekeraar”: een onderneming met een vergunning of een licentie voor de toegang tot of de uitoefening van het directe of primaire verzekeringsbedrijf;

(d)   „persoon”: een natuurlijk persoon, juridische entiteit, partnerschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid;

(e)   „persoonsgegevens”: informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(f)   „verstrekte informatie”: informatie die door een aangezochte autoriteit wordt verstrekt aan een verzoekende autoriteit in antwoord op een verzoek om informatie;

(g)   „gereglementeerde entiteit”: een verzekeraar of herverzekeraar waaraan vergunning is verleend of die onder toezicht staat van een toezichthoudende autoriteit van de Europese Unie of de Verenigde Staten;

(h)   „herverzekeraar”: een onderneming met een vergunning of een licentie voor de toegang tot of de uitoefening van het herverzekeringsbedrijf;

(i)   „aangezochte autoriteit”: de autoriteit waarbij een verzoek om informatie wordt ingediend;

(j)   „verzoekende autoriteit”: de autoriteit die een verzoek om informatie indient;

(k)   „toezichthoudende autoriteit”: elke verzekerings- en herverzekeringstoezichthouder in de Europese Unie of in de Verenigde Staten; alsmede

(l)   „onderneming”: elke entiteit die een economische activiteit uitoefent;

Artikel 3

Samenwerking

1.   Behoudens het toepasselijke recht moet de aangezochte autoriteit verzoeken van de verzoekende autoriteit ernstig in overweging nemen en tijdig beantwoorden. Zij moet overeenkomstig haar in de regelgeving vastgestelde taken de verzoekende autoriteit een zo volledig mogelijk antwoord verstrekken op een verzoek om informatie.

2.   Behoudens het toepasselijke recht moet het bestaan en de inhoud van elk verzoek om informatie als vertrouwelijk worden behandeld door de aangezochte en de verzoekende autoriteit, tenzij beide autoriteiten onderling anders besluiten.

Artikel 4

Gebruik van de verstrekte informatie

1.   De verzoekende autoriteit mag alleen verzoeken om informatie indienen als zij een legitiem regelgevings- of toezichtsdoel met het verzoek nastreeft dat rechtstreeks verband houdt met het wettelijk toezicht op een gereglementeerde entiteit door een verzoekende autoriteit. Over het algemeen geldt niet als een legitiem regelgevings- of toezichtsdoel, een verzoek door een autoriteit om informatie over personen, tenzij het verzoek rechtstreeks relevant is voor de vervulling van toezichtstaken.

2.   De verzoekende autoriteit mag verstrekte informatie alleen gebruiken voor wettelijke doeleinden in verband met taken op het gebied van regelgeving, toezicht en financiële stabiliteit of prudentiële taken.

3.   Behoudens het toepasselijke recht is en blijft uitgewisselde verstrekte informatie eigendom van de aangezochte autoriteit.

Artikel 5

Verzoek om informatie

1.   Verzoeken om informatie door de verzoekende autoriteit moeten schriftelijk worden gedaan, of overeenkomstig lid 2, indien zij spoedeisend zijn, en omvatten de volgende elementen:

(a)

de betrokken autoriteiten, het betrokken toezichtsgebied en het doel waarmee de informatie wordt gevraagd;

(b)

de naam van de persoon of de gereglementeerde entiteit in kwestie;

(c)

bijzonderheden betreffende het verzoek, die onder meer kunnen omvatten een beschrijving van de feiten die ten grondslag liggen aan het verzoek, specifieke kwesties die in onderzoek zijn en een indicatie hoe gevoelig het verzoek is;

(d)

de gevraagde informatie;

(e)

de datum waartegen de informatie wordt gevraagd en de toepasselijke wettelijke termijnen; alsmede

(f)

in voorkomend geval, of, hoe en aan wie de informatie kan worden doorgegeven in overeenstemming met artikel 7.

2.   Dringende verzoeken kunnen mondeling worden ingediend en moeten onverwijld schriftelijk worden bevestigd.

3.   De aangezochte autoriteit moet het verzoek als volgt behandelen:

(a)

De aangezochte autoriteit moet de ontvangst van het verzoek bevestigen.

(b)

De aangezochte autoriteit dient elk verzoek per geval te beoordelen om na te gaan hoeveel informatie maximaal kan worden verstrekt krachtens de voorwaarden in dit memorandum van overeenstemming en de procedures die in het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit van toepassing zijn. Om uit te maken of en in welke mate aan een verzoek kan worden voldaan, kan de aangezochte autoriteit rekening houden met:

i)

het feit of het verzoek voldoet aan het memorandum van overeenstemming;

ii)

het feit of inwilliging van het verzoek zo bezwarend zou zijn dat de goede uitvoering van de taken van de aangezochte autoriteit verstoord zou worden;

iii)

het feit of het anderszins strijdig zou zijn met het essentiële belang van het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit om de gevraagde informatie te verstrekken;

iv)

andere kwesties gespecificeerd in het toepasselijke recht van het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit (met name die met betrekking tot vertrouwelijkheid en beroepsgeheim, gegevensbescherming en privacy, en procedurele rechtvaardigheid); alsmede

v)

het feit of het voldoen aan het verzoek anderszins nadelig kan zijn voor de uitvoering door de aangezochte autoriteit van haar taken.

(c)

Indien een aangezochte autoriteit weigert of niet in staat is om alle of een deel van de gevraagde informatie te verstrekken, moet zij, voor zover uitvoerbaar en passend behoudens het toepasselijke recht, motiveren waarom zij de informatie niet verstrekt en mogelijke alternatieve manieren in overweging nemen om te voldoen aan de toezichtsdoelstelling van de verzoekende autoriteit. Een verzoek om informatie kan door de aangezochte autoriteit met name worden geweigerd indien het verzoek zou vereisen dat de aangezochte autoriteit zou handelen op een wijze die in strijd zou zijn met het toepasselijk recht.

Artikel 6

Behandeling van vertrouwelijke informatie

1.   Als algemene regel geldt dat informatie die in het kader van dit memorandum van overeenstemming ontvangen wordt moet worden behandeld als vertrouwelijke informatie, tenzij anders is aangegeven.

2.   De verzoekende autoriteit moet alle wettelijke en redelijkerwijs haalbare stappen nemen om vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden.

3.   Behoudens artikel 7 en het toepasselijke recht dient de verzoekende autoriteit de toegang tot vertrouwelijke informatie ontvangen van een aangezochte autoriteit te beperken tot personen die voor de verzoekende autoriteit werken of namens haar handelen en die:

a)

onderworpen zijn aan de verplichtingen van de verzoekende autoriteit in haar rechtsgebied om ongeoorloofde openbaarmaking van vertrouwelijke informatie te voorkomen;

b)

onder toezicht en controle van de verzoekende autoriteit staan;

(c)

dergelijke informatie nodig hebben in overeenstemming met en rechtstreeks gerelateerd aan een wettelijk regelgevings- of toezichtsdoel; alsmede

(d)

onderworpen zijn aan permanente vertrouwelijkheidsvereisten na het verlaten van de verzoekende autoriteit.

Artikel 7

Verdere deling van verstrekte informatie

1.   Behalve als bepaald in artikel 7, lid 2 mag een verzoekende autoriteit geen verstrekte informatie aan een derde partij doorgeven die is ontvangen van de aangezochte partij, tenzij:

(a)

de verzoekende autoriteit voorafgaande schriftelijke toestemming van de aangezochte autoriteit heeft verkregen voor verdere deling van dergelijke informatie, tenzij het verzoek spoedeisend is, in welk geval het mondeling kan worden ingediend, onverwijld gevolgd door schriftelijke bevestiging; alsmede

(b)

de derde partij zich verbindt tot de naleving van beperkingen die een vrijwel soortgelijk niveau van vertrouwelijkheid in stand houden als dat waaraan de verzoekende autoriteit is onderworpen als vastgesteld in dit memorandum van overeenstemming.

2.   Behoudens het toepasselijke recht moet, als de verzoekende autoriteit onderworpen is aan een wettelijk verplicht verzoek inzake of wettelijk verplicht is tot openbaarmaking van verstrekte informatie, de verzoekende autoriteit de aangezochte autoriteit zoveel mogelijk informatie als redelijkerwijs uitvoerbaar is verstrekken over een dergelijk verzoek en de desbetreffende procedures om de kansen om te interveniëren en het voorrecht te handhaven te bevorderen. Als de aangezochte autoriteit geen toestemming geeft voor de overlegging van verstrekte informatie moet de verzoekende autoriteit in voorkomend geval alle redelijke stappen nemen om zich tegen openbaarmaking te verzetten, inclusief door wettelijke middelen aan te wenden om zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten en om de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie die aan potentiële openbaarmaking onderhevig is te handhaven en te beschermen.


VERTALING

 

 

Brussel, 18 september 2017

The Honorable Ambassador Lighthizer (Zijne Excellentie ambassadeur Lighthizer)

United States Trade Representative (handelsgezant van de Verenigde Staten)

Office of the United States Trade Representative (Bureau van de handelsgezant van de Verenigde Staten)

600 17th Street NW

Washington, DC 20508

USA (Verenigde Staten)

Excellentie,

Ik ben verheugd over te gaan tot de ondertekening van de in bijlage dezes opgenomen bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering („de overeenkomst”). Over de in het Engels opgestelde definitieve juridische tekst is op 12 januari 2017 een akkoord bereikt door de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de Europese Unie.

De partijen hebben alle voor de ondertekening van de overeenkomst benodigde procedures afgerond. De partijen erkennen de talenregeling van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft nota genomen van de verklaring in het besluit van de Raad van 15 september 2017, waarin met betrekking tot de overeenkomst het volgende wordt gesteld:

Deze overeenkomst wordt ondertekend in het Engels. Overeenkomstig het Unierecht wordt deze overeenkomst in de Unie tevens opgesteld in het Bulgaars, Deens, Duits, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. Deze bijkomende taalversies moeten authentiek worden verklaard door een uitwisseling van diplomatieke nota's tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Alle authentiek verklaarde versies zijn gelijkwaardig.

De Verenigde Staten bevestigen hun belofte om in het licht van het besluit van de Raad samen te werken met de Europese Unie, teneinde tegemoet te komen aan verzoeken om bijkomende taalversies van de overeenkomst authentiek te verklaren.

Ik ben verheugd te bevestigen dat de ondertekening van de overeenkomst in het Engels de basis zal vormen voor de uitwisseling van brieven door de Partijen, met het oog op het begin van de voorlopige toepassing. De procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst, evenals de procedures voor de voorlopige toepassing na de ondertekening, zijn onafhankelijk van het authentiek verklaren van andere taalversies.

De onderhavige uitwisseling van brieven zal door de Europese Unie samen met de tekst van de overeenkomst worden bekendgemaakt.

Ik heb deze brief eveneens aan minister Mnuchin gestuurd.

Hoogachtend,

Valdis DOMBROVSKIS

Vicevoorzitter van de Europese Commissie

 

Brussel, 18 september 2017

The Honorable Steven Mnuchin (Zijne Excellentie Steven Mnuchin)

Secretary of the U.S. Treasury (minister van Financiën van de VS)

1500 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20220

Excellentie,

Ik ben verheugd over te gaan tot de ondertekening van de in bijlage dezes opgenomen bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering („de overeenkomst”). Over de in het Engels opgestelde definitieve juridische tekst is op 12 januari 2017 een akkoord bereikt door de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de Europese Unie.

De partijen hebben alle voor de ondertekening van de overeenkomst benodigde procedures afgerond. De partijen erkennen de talenregeling van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft nota genomen van de verklaring in het besluit van de Raad van 15 september 2017, waarin met betrekking tot de overeenkomst het volgende wordt gesteld:

Deze overeenkomst wordt ondertekend in het Engels. Overeenkomstig het Unierecht wordt deze overeenkomst in de Unie tevens opgesteld in het Bulgaars, Deens, Duits, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. Deze bijkomende taalversies moeten authentiek worden verklaard door een uitwisseling van diplomatieke nota's tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Alle authentiek verklaarde versies zijn gelijkwaardig.

De Verenigde Staten bevestigen hun belofte om in het licht van het besluit van de Raad samen te werken met de Europese Unie, teneinde tegemoet te komen aan verzoeken om bijkomende taalversies van de overeenkomst authentiek te verklaren.

Ik ben verheugd te bevestigen dat de ondertekening van de overeenkomst in het Engels de basis zal vormen voor de uitwisseling van brieven door de Partijen, met het oog op het begin van de voorlopige toepassing. De procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst, evenals de procedures voor de voorlopige toepassing na de ondertekening, zijn onafhankelijk van het authentiek verklaren van andere taalversies.

De onderhavige uitwisseling van brieven zal door de Europese Unie samen met de tekst van de overeenkomst worden bekendgemaakt.

Ik heb deze brief eveneens aan ambassadeur Lighthizer gestuurd.

Hoogachtend,

Valdis DOMBROVSKIS

Vicevoorzitter van de Europese Commissie

 

22 september 2017

De heer Valdis Dombrovskis

Vicevoorzitter

Europese Commissie

Brussel, België

Mijnheer de vicevoorzitter,

Wij zijn verheugd over te gaan tot de ondertekening van de in bijlage dezes opgenomen bilaterale overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering („de overeenkomst”). Over de in het Engels opgestelde definitieve juridische tekst is op 12 januari 2017 een akkoord bereikt door de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de Europese Unie.

De partijen hebben alle voor de ondertekening van de overeenkomst benodigde procedures afgerond. De partijen erkennen de talenregeling van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft nota genomen van de verklaring in het besluit van de Raad van 15 september 2017, waarin met betrekking tot de overeenkomst het volgende wordt gesteld:

Deze overeenkomst wordt ondertekend in het Engels. Overeenkomstig het Unierecht wordt deze overeenkomst in de Unie tevens opgesteld in het Bulgaars, Deens, Duits, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. Deze bijkomende taalversies moeten authentiek worden verklaard door een uitwisseling van diplomatieke nota's tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Alle authentiek verklaarde versies zijn gelijkwaardig.

De Verenigde Staten bevestigen hun belofte om in het licht van het besluit van de Raad samen te werken met de Europese Unie, teneinde tegemoet te komen aan verzoeken om bijkomende taalversies van de overeenkomst authentiek te verklaren.

Wij zijn verheugd te bevestigen dat de ondertekening van de overeenkomst in het Engels de basis zal vormen voor de uitwisseling van brieven door de Partijen, met het oog op het begin van de voorlopige toepassing. De procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst, evenals de procedures voor de voorlopige toepassing na de ondertekening, zijn onafhankelijk van het authentiek verklaren van andere taalversies.

De onderhavige uitwisseling van brieven zal door de Europese Unie samen met de tekst van de overeenkomst worden bekendgemaakt.

Hoogachtend,

Minister Steven T. MNUCHIN

Ministerie van Financiën van de VS

Ambassadeur Robert E. LIGHTHIZER

Handelsgezant van de Verenigde Staten


Top