EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D2180

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 145/2015 van 11 juni 2015 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2016/2180]

PB L 341 van 15.12.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2180/oj

15.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 341/34


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 145/2015

van 11 juni 2015

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2016/2180]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de „EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2015/391 van de Commissie van 9 maart 2015 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2015/403 van de Commissie van 11 maart 2015 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Ephedra -soorten en yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EU) 2015/414 van de Commissie van 12 maart 2015 tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout dat bij de vervaardiging van voedingssupplementen wordt gebruikt (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(5)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 54zzi (Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32015 R 0414: Verordening (EU) 2015/414 van de Commissie van 12 maart 2015 (PB L 68 van 13.3.2015, blz. 26).”.

2)

In punt 54zzzu (Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32015 R 0403: Verordening (EU) 2015/403 van de Commissie van 11 maart 2015 (PB L 67 van 12.3.2015, blz. 4).”.

3)

Na punt 94 (Verordening (EU) nr. 1229/2014 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„95.

32015 R 0391: Verordening (EU) 2015/391 van de Commissie van 9 maart 2015 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (PB L 65 van 10.3.2015, blz. 15).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) 2015/391, (EU) 2015/403 en (EU) 2015/414 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 12 juni 2015, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 11 juni 2015.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 65 van 10.3.2015, blz. 15.

(2)  PB L 67 van 12.3.2015, blz. 4.

(3)  PB L 68 van 13.3.2015, blz. 26.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top