EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0130(01)

Herzien memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten van Amerika over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast

OJ L 27, 30.1.2014, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/2014/44/oj

30.1.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 27/2


HERZIEN MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING

met de Verenigde Staten van Amerika over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast

Artikel I

Doelstellingen

Met dit memorandum van overeenstemming willen de Verenigde Staten en de Europese Unie de volgende doelstellingen verwezenlijken:

1.

In een eerste fase („fase 1”) tijdelijk en gedeeltelijk zorgen voor:

a)

versoepeling door de EU van de toegang tot de markt voor rundvlees van hoge kwaliteit, en

b)

een verlaging van het niveau van de verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de EU worden toegepast en die die door de WTO in 1999 zijn goedgekeurd (de „verhoogde rechten”),

om de partijen in de gelegenheid te stellen ervaring op te doen met aanvullende handel in rundvlees van hoge kwaliteit en om een overgang naar voorwaarden voor de lange termijn te vergemakkelijken;

2.

De mogelijkheid bieden om een tweede fase („fase 2”) in te gaan, met het oog op: een verdere versoepeling door de EU van de toegang tot de markt voor rundvlees van hoge kwaliteit, en

a)

een verlaging tot nul van de verhoogde rechten,

b)

om de partijen in de gelegenheid te stellen ervaring op te doen met aanvullende,

uitgebreide handel in rundvlees van hoge kwaliteit en om een overgang naar voorwaarden voor de lange termijn te vergemakkelijken, en

3.

Een verdere gelegenheid bieden om een derde fase („fase 3”) in te gaan tegen de achtergrond van het WTO-geschil tussen de partijen, EC — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones).

Artikel II

Kernverplichtingen

1.   Aan het begin van fase 1 stelt de EU een autonoom tariefcontingent vast voor rundvlees van hoge kwaliteit van een jaarlijkse hoeveelheid van 20 000 ton productgewicht, waarvoor het contingenttarief gelijk is aan nul (0) procent.

2.   De EU opent uiterlijk 3 augustus 2009 het in lid 1 bedoelde autonome tariefcontingent.

3.   De Verenigde Staten verruimen het toepassingsgebied van de verhoogde rechten niet, wijzigen de oorsprong van de producten waarvoor de verhoogde rechten gelden niet, noch verhogen zij het niveau van deze rechten, zoals van kracht met ingang van 23 maart 2009.

4.   Indien de Verenigde Staten en de EU fase 2 ingaan, die is bedoeld in artikel I, lid 2, en waarover is onderhandeld uit hoofde van artikel IV, lid 2:

a)

verhoogt de EU de hoeveelheid van het in lid 1 bedoelde autonome tariefcontingent tot en met 45 000 ton productgewicht, en

b)

worden alle verhoogde rechten die door de Verenigde Staten werden ingesteld in het kader van de WTO-procedure voor beslechting van het geschil EC — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), ingetrokken.

5.   Indien de Verenigde Staten en de EU fase 3 ingaan, die is bedoeld in artikel I, lid 3 en waarover is onderhandeld uit hoofde van artikel IV, lid 3:

a)

handhaaft de EU de hoeveelheid van het in lid 1 bedoelde autonome tariefcontingent op het in lid 4, onder a), vermelde niveau, en

b)

worden de verhoogde rechten die door de Verenigde Staten werden ingesteld in het kader van de WTO-procedure voor beslechting van het geschil EC — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), stopgezet.

Artikel III

Contingentbeheer

1.   De partijen komen overeen dat het in artikel II bedoelde tariefcontingent wordt beheerd door de Commissie volgens het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”.

2.   De Commissie draagt zorg voor de uitvoering en het beheer van het in dit memorandum van overeenstemming vastgestelde tariefcontingent overeenkomstig artikel XIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) van 1994, met inbegrip van de aantekeningen erop. De Commissie stelt alles in het werk om het in artikel II bedoelde tariefcontingent op zodanige wijze te beheren dat importeurs dit ten volle kunnen benutten.

Artikel IV

Toezicht en overleg

1.   De Verenigde Staten en de EU:

a)

zien toe op en evalueren de werking van dit memorandum van overeenstemming, en

b)

voeren op verzoek van een van beide partijen aanvullend bilateraal overleg over de werking van dit memorandum van overeenstemming, met inbegrip van kwesties rond contingentbeheer, uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek om overleg.

2.   Te beginnen uiterlijk achttien (18) maanden na de in artikel II, lid 2, vermelde datum komen de Verenigde Staten en de EU bijeen om de werking van fase 1 te evalueren, om fase 2 te kunnen ingaan.

3.   Indien de Verenigde Staten en de EU fase 2 ingaan, komen de Verenigde Staten en de EU, te beginnen uiterlijk zes (6) maanden na de datum waarop de EU de verplichting van artikel II, lid 4, onder a), uitvoert, bijeen om de werking van fase 2 te evalueren, om fase 3 te kunnen ingaan. In deze evaluatie komen met name onder meer de volgende kwesties aan bod:

a)

de duur van fase 3,

b)

de status en de gevolgen die het memorandum van overeenstemming heeft in het licht van het memorandum van overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen,

c)

de gevolgen van niet-naleving door een van beide partijen van de voorwaarden van het memorandum van overeenstemming,

d)

de status en regeling van enige procedure voor beslechting van het geschil EC — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones).

4.   Indien de partijen overeenstemming bereiken over de voorwaarden om fase 3 in te gaan, kunnen zij na afronding van de in lid 3 bedoelde evaluatie het memorandum van overeenstemming aan de goedgekeurde conclusies van die evaluatie aanpassen volgens de procedure van artikel V, lid 5. Een dergelijke wijziging laat de kernverplichtingen van artikel II, lid 5, onverlet.

5.   In het kader van die evaluatie zijn de partijen overeengekomen dit memorandum van overeenstemming op 21 oktober 2013 te wijzigen.

Artikel V

Duur, opzegging en wijziging

1.   Fase 1 duurt drie (3) jaar met ingang van de in artikel II, lid 2, vermelde datum.

2.   Fase 2 duurt drie (3) jaar met ingang van de datum waarop de partijen fase 2 zijn ingegaan.

3.   Fase 3 vangt aan na kennisgeving daartoe aan het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO.

4.   Zowel de Verenigde Staten als de EU kunnen dit memorandum van overeenstemming opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. In geval van een dergelijke schriftelijke kennisgeving door een van beide partijen verstrijkt dit memorandum van overeenstemming zes (6) maanden na de datum van kennisgeving. In geval van een dergelijke schriftelijke kennisgeving door beide partijen verstrijkt deze overeenkomst zes (6) maanden na de vroegste van beide data van kennisgeving. Tijdens deze periode van zes (6) maanden handhaven beide partijen de kernverplichtingen van artikel II, die van toepassing zijn op het tijdstip van de tot opzegging strekkende kennisgeving.

5.   De Verenigde Staten en de EU kunnen dit memorandum van overeenstemming met wederzijdse schriftelijke instemming wijzigen.

Artikel VI

Definities

Met het oog op de toepassing van dit memorandum van overeenstemming wordt als „rundvlees van hoge kwaliteit” aangemerkt:

„De rundvleesdeelstukken verkregen van hele geslachte vaarzen of ossen van minder dan 30 maanden oud die ten minste gedurende de laatste 100 dagen vóór de slacht uitsluitend voeder hebben gekregen dat voor minstens 62 procent bestaat uit krachtvoer en/of bijproducten van voedergraan op drogestofbasis met een metaboliseerbaar energiegehalte van ten minste 12,26 megajoule per kilogram droge stof. De aldus gevoederde vaarzen en ossen moeten per dag gemiddeld ten minste 1,4 procent van hun lichaamsgewicht, omgerekend in droge stof, gevoederd krijgen.

De geslachte dieren waarvan de rundvleesdeelstukken afkomstig zijn, worden beoordeeld door een evaluator in dienst van de nationale overheid, die de beoordeling en de overeenkomstige indeling van het geslachte dier baseert op een door de nationale overheid goedgekeurde methode. De verwachte kwaliteit van het geslachte dier wordt aan de hand van de officiële nationale beoordelingsmethode getoetst op rijpheid en smaakkenmerken van de deelstukken. De methode voor het beoordelen van het geslachte dier dient onder meer betrekking te hebben op de rijpheidskenmerken qua kleur en textuur van de longissimus dorsi, de ossificatie van de beenderen en het kraakbeen, en de verwachte smaakkenmerken, onder meer aan de hand van de specificaties inzake intramusculair vet en de stevigheid van de longissimus dorsi.

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad (1).

Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding „rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd.

Artikel VII

Voorbehoud van rechten

1.   Tijdens fase 2 of fase 3 van dit memorandum van overeenstemming verzoekt geen van beide partijen uit hoofde van artikel 21, lid 5, van het memorandum van overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen om de instelling van een panel met betrekking tot het geschil EC — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones).

2.   Dit memorandum van overeenstemming alsmede alle stappen van dit memorandum van overeenstemming die de partijen zetten, laten het meningsverschil tussen de partijen onverlet over de vraag of de aanbevelingen en uitspraken van het orgaan voor geschillenbeslechting met betrekking tot het geschil EC — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) zijn uitgevoerd.

3.   Behoudens specifieke andersluidende bepalingen laat dit memorandum van overeenstemming de rechten en plichten van de Verenigde Staten en de EU in het kader van de WTO-overeenkomsten onverlet.

Artikel VIII

Relatie tot WTO-rechten

1.   De partijen zijn van mening dat fase 3 beëindiging zou inhouden van de door het orgaan voor geschillenbeslechting op zijn bijeenkomst van 26 juli 1999 verleende toestemming uit hoofde van artikel 22, lid 7, van het memorandum van overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen, en dat in het kader van dat memorandum van overeenstemming geen verdere maatregelen met betrekking tot geschil DS26 zouden worden genomen.

2.   Noch dit memorandum van overeenstemming, noch de in lid 1 bedoelde stap in het kader van het memorandum van overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen, doen afbreuk aan het recht van elke partij om een nieuw geschil aanhangig te maken in het kader van het memorandum van overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen.

Съставено в Женева на двадесет и първи октомври две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ginebra, el veintiuno de octubre de dos mil trece.

V Ženevě dne dvacátého prvního října dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Genève den enogtyvende oktober to tusind og tretten.

Geschehen zu Genf am einundzwanzigsten Oktober zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne esimesel päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη την εικοστή πρώτη Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Geneva on the twenty-first day of October in the year two thousand and thirteen.

Fait à Genève, le vingt- et-un octobre deux mille treize.

Sastavljeno u Ženevi dana dvadeset prvog listopada godine dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventuno ottobre duemilatredici.

Ženēvā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų spalio dvidešimt pirmą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenharmadik év október havának huszonegyedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fil-wieħed u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Genève, de eenentwintigste oktober tweeduizend dertien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Genebra, em vinte e um de outubro de dois mil e treze.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și unu octombrie două mii treisprezece.

V Ženeve dvadsiateho prvého októbra dvetisíctrinásť.

V Ženevi, enaindvajsetega oktobra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Utfärdat i Genève den tjugoförsta oktober tjugohundratretton.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Съединените американски щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d’Amérique

Za Sjedinjene Američke Države

Per gli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite Ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

ImageTop