Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0066

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 66/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 291, 31.10.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 16–16 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/66(2)/oj

31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/22


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 66/2013

van 3 mei 2013

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2012/14/EU van de Commissie van 8 mei 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde methylnonylketon als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Richtlijn 2012/15/EU van de Commissie van 8 mei 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde margosa extract als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2012/16/EU van de Commissie van 10 mei 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde zoutzuur als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Richtlijn 2012/20/EU van de Commissie van 6 juli 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde flufenoxuron als werkzame stof voor productsoort 8 in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Richtlijn 2012/22/EU van de Commissie van 22 augustus 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde DDA-carbonaat als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (5) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Besluit 2012/254/EU van de Commissie van 10 mei 2012 betreffende de niet-opneming van dichloorvos voor productsoort 18 in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (6) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Besluit 2012/257/EU van de Commissie van 11 mei 2012 betreffende de niet-opneming van naled voor productsoort 18 in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (7) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Besluit 2012/483/EU van de Commissie van 20 augustus 2012 tot vaststelling van een nieuwe termijn voor het indienen van dossiers voor bepaalde stoffen die onderzocht moeten worden in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde veertienjarige werkprogramma (8) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(9)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 12n (Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32012 L 0014: Richtlijn 2012/14/EU van de Commissie van 8 mei 2012 (PB L 123 van 9.5.2012, blz. 36),

32012 L 0015: Richtlijn 2012/15/EU van de Commissie van 8 mei 2012 (PB L 123 van 9.5.2012, blz. 39),

32012 L 0016: Richtlijn 2012/16/EU van de Commissie van 10 mei 2012 (PB L 124 van 11.5.2012, blz. 36),

32012 L 0020: Richtlijn 2012/20/EU van de Commissie van 6 juli 2012 (PB L 177 van 7.7.2012, blz. 25),

32012 L 0022: Richtlijn 2012/22/EU van de Commissie van 22 augustus 2012 (PB L 227 van 23.8.2012, blz. 7).”.

2)

Na punt 12zzi (Verordening (EU) nr. 493/2012 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„12zzj.

32012 D 0254: Besluit 2012/254/EU van de Commissie van 10 mei 2012 betreffende de niet-opneming van dichloorvos voor productsoort 18 in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 125 van 12.5.2012, blz. 53).

12zzk.

32012 D 0257: Besluit 2012/257/EU van de Commissie van 11 mei 2012 betreffende de niet-opneming van naled voor productsoort 18 in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 126 van 15.5.2012, blz. 12).

12zzl.

32012 D 0483: Besluit 2012/483/EU van de Commissie van 20 augustus 2012 tot vaststelling van een nieuwe termijn voor het indienen van dossiers voor bepaalde stoffen die onderzocht moeten worden in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde veertienjarige werkprogramma (PB L 226 van 22.8.2012, blz. 6).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Richtlijnen 2012/14/EU, 2012/15/EU, 2012/16/EU, 2012/20/EU en 2012/22/EU en de Besluiten 2012/254/EU, 2012/257/EU en 2012/483/EU zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (9).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 123 van 9.5.2012, blz. 36.

(2)  PB L 123 van 9.5.2012, blz. 39.

(3)  PB L 124 van 11.5.2012, blz. 36.

(4)  PB L 177 van 7.7.2012, blz. 25.

(5)  PB L 227 van 23.8.2012, blz. 7.

(6)  PB L 125 van 12.5.2012, blz. 53.

(7)  PB L 126 van 15.5.2012, blz. 12.

(8)  PB L 226 van 22.8.2012, blz. 6.

(9)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top